Företagens samverkan med sjukvården ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i samverkan med svensk hälso- och sjukvård ökade under 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code, öppen rapportering om alla ersättningar till sjukvården, som sammanställts av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 29 maj 2017

Läkare och forskare: ”Missbrukare med hepatit C måste få behandling”

Tusentals lever med hepatit C-smitta i Sverige utan tillgång till nya, effektiva läkemedel. Om Sverige ska närma sig WHO-målen om att utplåna sjukdomen krävs en nationell plan, menar läkare och forskare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 19 maj 2017

Jan Holmgren får vaccinforskningens nobelpris

Professor Jan Holmgren har tilldelats Sabin Gold Medal, som brukar kallas vaccinforskningens eget nobelpris. Priset får han för sin banbrytande forskning om orala vacciner och slemhinneimmunitet, samt för sin ledande roll i upptäckten av världens första effektiva orala koleravaccin.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 12 maj 2017

Ny rapport: Primärvården måste stärkas

Svenskarna litar inte på sin primärvård i någon större utsträckning, visar en rapport från Vårdanalys. Bara 60 procent av befolkningen har högt förtroende för sin vårdcentral. Regeringen borde ge primärvården ett tydligare och starkare uppdrag, skriver Vårdanalys.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 22 maj 2017

Nytt vapen ska minska fall av livmoderhalscancer

Stora förändringar väntar inom screening med gynekologiska cellprover. Ett nytt vårdprogram införs i alla landsting med målet att minska antalet fall av livmoderhalscancer med 10-20 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 18 maj 2017

Med bildteknik ska biverkningar spåras tidigt

Forskare i Lund och Göteborg ingår i ett konsortium som utvecklar bildtekniker för att tidigare spåra läkemedelsbiverkningar i lungorna. Nu satsar EU:s IMI-program 24 miljoner euro på forskningen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 15 maj 2017

Kristina von Sydow

Kristina von Sydow - Affärsutvecklingschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Läkemedelslistan ett litet men viktigt steg

Kristina von Sydow: Nationell läkemedelslista är ett litet men viktigt steg i rätt riktning mot bättre patientsäkerhet och att vi bättre tar hand om den hälsodata som varje dag genereras inom hälso- och sjukvården. Därför måste den införas.

Kristina von Sydow - Affärsutvecklingschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 10 maj 2017

Regeringsförslag om läkemedelslista i höst

Det pågår ett intensivt arbete för att underlätta införandet av en nationell läkemedelslista. I december presenterades ett förslag som olika remissinstanser nu har tagit ställning till.Ambitionen är att en lagrådsremiss och proposition ska läggas fram senare i år.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 maj 2017

Många frågetecken kring beslut om nya läkemedel

Under senare år har en ny modell växt fram för beslut om priset för nya läkemedel och om de ska omfattas av läkemedelsförmånen. Men är processerna rättssäkra när modellen kan leda till tre olika slags avslut: myndighetsbeslut, landstingens rekommendationer om användning, och civilrättsliga avtal mellan företag och landsting?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 3 maj 2017

Läkemedelskostnader väntas öka med fem procent per år

Läkemedelskostnaderna väntas öka med omkring fem procent per år under perioden 2017-2019. En växande och åldrande befolkning, ökande antal cancerfall, samt ökad användning av nya diabetesläkemedel och nya antikoagulantia (NOAK) är några huvudförklaringar i en ny prognos av Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 maj 2017

Otto Cars belönad för arbete mot resistens

Professor Otto Cars har tilldelats belöningsmedaljen Illis quorum för hans insatser mot antibiotikaresistens (AMR). Han mottog medaljen av regeringen i samband med Sveriges och WHO:s internationella konferens om AMR i Stockholm den 27-28 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 28 april 2017

Vill stärka lokal uttolkning av riktlinjer

Ibland ifrågasätts nyttan av landstingens läkemedelskommittéer. Men Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, ser snarare ett behov att stärka de lokala instanser som ska underlätta för den lokala sjukvården att jobba efter innehållet i centrala kunskapsunderlag och riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 2 maj 2017

Barn med cancer får inte de senaste medicinerna

Nya generationens cancerbehandlingar används inte på barn eftersom de endast är utprövade på vuxna. Det är ett av skälen till att överlevnaden i barncancer legat still i två decennier, enligt Barncancerfonden.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 28 april 2017

Kliniska prövningar ska bedömas i ett beslut

Handläggningen av ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar ska samordnas inom EU. En ansökan räcker då för att inleda en studie i samtliga EU-länder. I varje land tas endast ett beslut inklusive etikprövning. Men inte förrän navet i förändringen, en ny EU-portal, är på plats kan förordningen införas i samtliga medlemsländer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 5 maj 2017

Ekonomisk styrning av universitet utreds

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över styrningen och resurstilldelningen för Sveriges statliga lärosäten. Målet är att lärosätena bättre ska möta arbetsmarknadens och samhällets behov.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 4 maj 2017

Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Cancertest från Stockholm till alltfler länder

Stockholm3-testet för diagnos av prostatacancer, utvecklat vid Karolinska Institutet, ska testats i flera länder med stöd från EU. Samtidigt utreder Socialstyrelsen på nytt om svenska män ska erbjudas screening.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 21 april 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017