Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Fyra ministrar om EMA till Sverige

Fyra ministrar deltar vid en konferens med internationell inriktning på Karolinska Institutet den 2 maj om Sveriges kandidatur för att bli nytt värdland för EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Under rubriken "Life science seminar – the cutting-edge capabilities of the Swedish life science sector" kommer bland andra forskare beskriva hur de hanterar dagens och framtidens utmaningar inom Life Science och vård. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, näringsminister Mikael Damberg och EU-minister Ann Linde deltar.

Publicerad: Måndag 24 april 2017.


Regeringen vill sälja Apoteksgruppen

Regeringen kommer att be riksdagen att godkänna en försäljning av den statliga andelen av företaget Apoteksgruppen, som bildades vid apoteksomregleringen för att stödja småföretagande på apoteksmarknaden. I en debattartikel ges även beskedet att regeringen vill behålla Apoteket AB i statlig ägo. Regeringen avser som väntat att lämna en proposition till riksdagen som bygger på förslagen i Apoteksutredningens betänkande. Detta sker våren 2018.

Publicerad: Fredag 21 april 2017.


En bättre men ojämlikt fördelad folkhälsa

Folkhälsan blir bättre i Sverige – särskilt i en global jämförelse. Men i sin årliga rapport konstaterar Folkhälsomyndigheten att skillnaderna i folkhälsa ökar mellan dem som har lägst respektive högst socioekonomisk ställning. Den psykiska ohälsan ökar och det sker framför allt bland unga och personer utan gymnasieutbildning. Övervikt och fetma ökar och nu är varannan svensk överviktig eller fet.

Publicerad: Torsdag 20 april 2017.


Säkrare ordination till barn

Läkemedelsverket har tagit fram ett kunskapsdokument som syftar till att läkemedelsordination till barn ska bli säkrare. Dokumentet adresserar de särskilda utmaningar som finns för läkemedelshantering för barn gällande ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning. Dokumentet grundas på ett expertmöte förra året med experter från olika professioner och myndigheter.

Publicerad: Torsdag 20 april 2017.


Regeringen höjer anslag till läkemedelsförmånen

I vårbudgeten höjer regeringen anslaget för läkemedelsförmånen till landstingen för 2017 med 1,1 miljarder kronor, från 24 till drygt 25 miljarder. Anledningen är enligt regeringen att kostnaderna inom förmånen har ökat mer än vad man tidigare beräknat. Den årliga överenskommelsen mellan regeringen och SKL om det exakta anslaget för i år har dock ännu inte offentliggjorts. I övrigt anslår regeringen som tidigare aviserats en halv miljard till förlossningsvården. Anslaget till E-hälsomyndigheten höjs med 20 miljoner kronor då flytten till Kalmar blir dyrare än beräknat.

Publicerad: Tisdag 18 april 2017.


SKL vill ha tydligare regler för läkemedelslista

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget om en nationell läkemedelslista, men är kritiskt mot att den föreslagna lagen har andra regler för åtkomst, samtyckeshantering och spärrning än patientdatalagen. Därför behövs ett förtydligande om hur den nationella läkemedelslistan ska fungera juridiskt, tekniskt och praktiskt med journalsystemen, anser SKL.

Publicerad: Onsdag 12 april 2017.


Fel att lämna patientuppgifter till företag

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bröt mot patientdatalagen när man gav ett företag direkt åtkomst till patientuppgifter för att hitta lämpliga personer till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet, konstaterar Datainspektionen. Möjligheten för andra än vårdgivare att ta del av patientuppgifter är mycket begränsade enligt lagen och Datainspektionen förelägger SLSO att inte lämna ut patientuppgifter utan föregående sekretessprövning.

Publicerad: Onsdag 12 april 2017.


Kritiserade förslag till riksdagen

Regeringen har trots skarp kritik från Lagrådet lagt fram två propositioner till riksdagen som syftar till att begränsa privata vårdgivare. Det handlar dels en om ett lagförslag som ska förbjuda landsting att låta en privat utförare sköta hela eller delar av ett universitetssjukhus, och dels en lag som ska hindra att patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska få gå före i vårdköer. Allianspartierna har tidigare aviserat att man kommer att rösta emot förslagen.

Publicerad: Fredag 7 april 2017.


Uppdaterad Agenda för hälsa och välfärd

Det behövs ett ökat fokus på forskning och nya metoder att förebygga sjukdom. Nya satsningar och strukturella förändringar behövs för att förbättra svenskarnas hälsa och för att begränsa vårdkostnaderna. Nu har den oberoende stiftelsen Forska!Sverige initierat en uppdatering av "Agenda för hälsa och välfärd", som är färdiga förslag till politikerna från ett brett nätverk av aktörer inom Life Science.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Mer pengar till ungas psykiska hälsa

I vårändringsbudgeten för 2017 avsätts 100 miljoner kronor extra till landstingen för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en ökning utöver pågående satsningar på psykiatri och psykisk hälsa som pågår till och med 2019 och omfattar 1 miljard kronor per år. De nya 100 miljonerna ska användas för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin i primärvården och fördelas till landstingen utifrån folkmängden.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Plan för äldres vård och omsorg föreslås

Ett nationellt kunskapscentrum för äldre och psykisk hälsa. En nationell strategi för välfärdsteknik och stimulans för innovation i kommunerna. Utred legitimation för undersköterskor. Det är några av förslagen om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre som idag lämnas från utredaren Susanne Rolfner Suvanto.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Stockholm3-testet införs i Europa

Stockholm3-testet mot prostatacancer får nu stöd från det Europeiska Innovationskontoret EIT Health för att snabbare nå ut på bred front i Europa. I ett första steg ska testet utprovas i Tyskland, Holland och Belgien. Stockholm3-testet är ett blodtest som hittar 20 procent fler män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften.

Publicerad: Torsdag 30 mars 2017.


Halv miljard till förlossningsvården

Regeringen och vänsterpartiet har kommit överens om en extra satsning på en halv miljard kronor till förlossningsvården. Pengarna betalas ut till landstingen efter folkmängd, och kan användas både i år och under under nästa år. Det extra tillskottet, som gäller endast i år, presenteras i regeringen ekonomiska vårproposition i april.

Publicerad: Tisdag 28 mars 2017.


Broschyr för EMA till Sverige

Regeringen har tagit fram en engelsk broschyr för internationell publik om fördelarna med att lokalisera EMA till Sverige och Stockholm-Uppsalaregionen. Det ledande budskapet i broschyren är: ”Vi ger en sömlös övergång till en världsledande vetenskaplig miljö, med Life Science-samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsbranschen.”

Publicerad: Tisdag 28 mars 2017.


Patienter ska få snabbare svar på klagomål

Regeringen vill förtydliga vårdgivares ansvar att ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående. Vid behov ska vårdgivarna vidta åtgärder för att förhindra att händelser inte upprepas. Vidare föreslås en lag som ska reglera patientnämnderna som tillsammans med vårdgivarna ska vara första instans i det föreslagna klagomålssystemet.

Publicerad: Tisdag 21 mars 2017.


Vinnova satsar på biologisk läkemedelsproduktion

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag ska bedriva forskning i världsklass tillsammans. Varje centrum tilldelas från Vinnova 4-8 miljoner kronor per år under fem år, och universiteten och företagen bidrar med lika mycket vardera. Ett kompetenscentrum är Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO, vid Kungliga tekniska högskolan. AdBIOPRO ska genom sin forskning möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala, och anses ha stora möjligheter att bli internationellt ledande.

Publicerad: Måndag 20 mars 2017.


Översikt om nya läkemedel mot lungcancer

Läkemedelsverket har tagit fram en översikt om lungcancer som presenterar ett antal nya läkemedel mot sjukdomen. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området. Bakgrunden till att myndigheten för första gången tagit fram en översikt för ett visst terapiområde inom cancerområdet är den snabba medicinska utvecklingen inom lungcancer.

Publicerad: Fredag 17 mars 2017.


Beredskap inför pandemi

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna och planera beredskapen för att ta emot och distribuera vaccin till landstingen om det skulle inträffa en pandemisk influensa. Myndigheten ska också se till att det finns en transparent ordning för förankring med landstingen, som ska avropa vaccin utifrån nationella avtal. Samordning ska ske med SKL.

Publicerad: Onsdag 15 mars 2017.


Egenvårdsrådgivning ska kartläggas

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga egenvårdsrådgivning på öppenvårdsapotek. Detta för att få svar på om det behövs ett samlat kunskapsstöd. Myndigheten har samtidigt fått i uppdrag att ta fram en diagnostisk checklista för bättre läkemedelsanvändning hos äldre personer. Uppdragen ges som en del i arbetet med nationella läkemedelsstrategin. Uppdragen ska redovisas i april respektive december nästa år.

Publicerad: Torsdag 9 mars 2017.


Tre prioriterade områden i Nationell läkemedelsstrategi

Ett mer samordnat arbete kring de tre strategiska områdena patientcentrerad vård, värdering av kunskap och evidens, samt uppföljning. Det är nytt i årets handlingsplan inom Nationell läkemedelsstrategi. En rad aktiviteter som påbörjades förra året fortsätter även under 2017. Nya aktiviteter är bland annat att utreda behovet av ett samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek, samt en pilot kring ett nationellt register för uppföljning av cancerläkemedel.

Publicerad: Tisdag 7 mars 2017.


Stora överskott i landstingen

Landstingen redovisar ett samlat överskott på 3,4 miljarder kronor för 2016, enligt en sammanställning av SKL. Det är en förbättring med 2,7 miljarder jämfört med året dessförinnan. Resultaten för i fjol utgör 1,2 procent av de samlade skatteintäkterna och statsbidragen. Det som påverkat är förbättrade skatteintäkter samtidigt som nettokostnaderna ökat i mer långsam takt än tidigare.

Publicerad: Tisdag 7 mars 2017.


Lagförslag kring vård av försäkringspatienter

Regeringen har skickat ett lagförslag till lagrådet som syftar till att stoppa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska kunna gå före i vårdköer. Enligt förslaget ska vårdgivare med offentlig finansiering endast få ge vård till försäkringspatienter om detta inte strider mot den övergripande principen att den som har störst behov ska ges företräde. Lagförslaget är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att stoppa vinstintresse inom välfärden.

Publicerad: Måndag 6 mars 2017.


Vården dålig på behandling av sällsynta sjukdomar

"Ta fram en nationell plan för sällsynta diagnoser, skapa en nationell styrning och se till att landstingen samverkar". Det är några av kraven i en debattartikel skriven av bland andra Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Enligt en enkät till medlemmarna är bristerna i vården lika stora som för tio år sedan.

Publicerad: Onsdag 1 mars 2017.


3,5 miljoner till Swecare för exportfrämjande

Den halvstatliga stiftelsen Swecare har fått 3,5 miljoner kronor i anslag av regeringen under 2017. Pengarna ska användas för att främja export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och Life Science. Swecare ska bland arrangera delegationsresor och stå för mottagande av utländska besök i Sverige.

Publicerad: Torsdag 23 februari 2017.


Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer. Enligt rekommendationerna bör alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke behandlas. Läkemedelsverket rekommenderar vid nyinsättning i första hand användning av nya orala antikoagulantia, så kallade NOAK, på grund av lägre dödlighet och risk för allvarliga blödningar jämfört med behandling med warfarin.

Publicerad: Onsdag 22 februari 2017.


Snabbare handläggning inom TLV

Handläggningstiderna inom prismyndigheten TLV fortsätter minska för tredje året i rad, enligt myndighetens årsredovisning. De senaste åren har den genomsnittliga tiden från ansökan till prisbeslut minskat med 10 dagar till 113 dagar under 2016. Under fjolåret överskred inget ärende tidsfristen 180 dagar för beslut.

Publicerad: Tisdag 21 februari 2017.


Hopp för behandling av Huntingtons

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram syntetiska DNA-analoger, som binder direkt till den gen som är skadad vid den allvarliga neurodegenerativa sjukdomen Huntingtons sjukdom. Upptäckten öppnar enligt forskarna för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga sjukdomen. I dag finns endast behandling för att lindra symtomen vid Huntingtons.

Publicerad: Måndag 20 februari 2017.


Snabb ökning av resistenta tarmbakterier

Från år 2010 till 2016 mer än sexdubblades antalet förskolebarn i Uppsala som bar på tarmbakterier som var resistenta mot antibiotika. Var femte friskt förskolebarn bär på så kallade ESBL-bildande bakterier. ESBL är enzymer som bryter ner flera viktiga antibiotika så de blir verkningslösa.

Publicerad: Fredag 17 februari 2017.


Frågor om vården i stor patientundersökning

Större delen av befolkningen, 84 procent, anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det visar undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, som tagits fram på uppdrag av SKL, och som baseras på svar från drygt 40 000 svenskar. Undersökningen visar bland annat att förtroendet för sjukhus är högre än för vårdcentraler. Resultaten visar på stora skillnader över landet i frågor om förtroende, väntetider och huruvida vården ges på lika villkor.

Publicerad: Torsdag 16 februari 2017.


Varför är väntetiderna så långa på akuten?

Varannan besökare på landets akutmottagningar måste vänta i minst tre timmar. För var tionde är väntetiden sju timmar eller mer. Personer äldre än 80 år har de längsta väntetiderna. Överbeläggningar på vårdavdelningar, bristande stöd till AT-läkare och bristande samordning inom och utanför sjukhusen är några faktorer som bidrar till köerna, enligt en ny rapport.

Publicerad: Onsdag 15 februari 2017.


Rehabkoordinator nytt yrke inom vården

Rehabkoordinator ska bli en ny permanent yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Regeringen tillsätter nu en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga detta. Inom en överenskommelse med SKL har regeringen avsatt 420 miljoner kronor i år och 430 miljoner nästa år för fortsatt utveckling med rehabkoordinatorer inom vården.

Publicerad: Onsdag 15 februari 2017.


Fler yngre barn förskrivs antibiotika

Den nedåtgående trenden för försäljningen av antibiotika i Sverige fortsatte under 2016. Men för de yngsta barnen ökade antibiotikaförskrivningen i fjol, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Antibiotikaanvändningen skiljer sig stort mellan olika landsting och regioner. Stockholm låg högst i fjol med 345 recept per 1 000 invånare. Västerbotten låg lägst med 252 recept per 1 000 invånare.

Publicerad: Tisdag 14 februari 2017.


Forskningsanslag till individanpassad behandling

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom programmet Industrial Research Centres. Ett av projekten handlar om individanpassad behandling inom diabetes, där Skånes universitetssjukhus samarbetar med en rad läkemedelsföretag. Ett annat projekt gäller forskning kring nukleotidbaserade läkemedel, där Chalmers, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, AstraZeneca och flera medicinteknikföretag samarbetar.

Publicerad: Tisdag 14 februari 2017.


Samordningskansli för e-hälsofrågor

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett särskilt kansli för samordning av e-hälsofrågor, som syftar till att förverkliga regeringens och SKL:s vision om e-hälso 2025. Regeringen menar att kansliet ger möjlighet till bättre samordning och effektivitet. Samtidigt får myndigheten i uppdrag att göra en förstudie av det tekniska system som behövs för att realisera nationell läkemedelslista, när den nya lagen väl är antagen av riksdagen.

Publicerad: Torsdag 9 februari 2017.


En miljon har läst journal på nätet

Nu har en miljon personer loggat in och läst sin journal på Ineras tjänst Journalen. I dagsläget är 18 regioner och landsting anslutna till tjänsten. Ökad patientsäkerhet är ett av de starkaste skälen för att patienter via nätet ska kunna läsa sin journal. Inera AB ägs gemensamt av landets samtliga regioner och landsting. Från och med mars 2017 kommer bolaget i stället att ägas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: Torsdag 9 februari 2017.


Handikappförbunden agerar mot oförsäkrade läkemedel

Handikappförbunden vill att sjukvårdsminister Gabriel Wikström agerar mot oförsäkrade läkemedel. När ett oförsäkrat läkemedel ingår i periodens vara-systemet bör patienter kunna erbjudas ett likvärdigt försäkrat läkemedel på apotek, skriver organisationen i ett brev till ministern. Läkemedelsförsäkringen har tidigare föreslagit en informationsplikt för apoteken, samt en utbytesrätt utan extra kostnad, när ett oförsäkrat läkemedel ska lämnas ut.

Publicerad: Onsdag 8 februari 2017.


Podd som fördjupar

I Socialstyrelsens poddserie På djupet har nu tio avsnitt publicerats. Bland ämnena som har behandlats finns patientsäkerhet, vård i livets slutskede, legitimation för vårdutbildade utanför EU, välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga.

Publicerad: Onsdag 8 februari 2017.


Patienters medverkan i psykiatrin ska stärkas

Lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård innebär begränsningar av patientens inflytande över vården. Men begränsningarna får aldrig vara större än vad som är nödvändigt för att genomföra vården. Vården ska inkräkta så lite som möjligt i patienternas integritet och värdighet. Regeringen föreslår lagändringar i den riktningen i en proposition till riksdagen.

Publicerad: Tisdag 7 februari 2017.


Kliniska prövningar kvar på låg nivå

Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige ligger kvar på förhållandevis låg nivå. Det framgår av Läkemedelsverkets årsstatistik för 2016. Antalet startade prövningar var 313 stycken, jämfört med 317 under 2015. Det är betydligt lägre än för tio år sedan då omkring 450 prövningar startades varje år. Av fjolårets prövningar var omkring två tredjedalar kommersiella prövningar och resterande akademiska prövningar.

Publicerad: Måndag 6 februari 2017.


Högspecialiserad vård stuvas om

Sedan tio år koncentreras högspecialiserad vård genom systemet för rikssjukvård. Socialstyrelsen avgör vad som ska betraktas som rikssjukvård och på vilka sjukhus den ska bedrivas. Enligt kritiker har för lite av den högspecialiserade vården omfattats. Nu vill regeringen avskaffa rikssjukvården och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med SKL, lämna förslag om nivåstrukturering i den högspecialiserade vården.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Förslag om kunskapsstöd skjuts upp

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården som leds av Sofia Wallström skulle enligt tidigare beslut ha redovisats den 1 mars 2017. Nu har regeringen gett utredningen mer tid och uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2017.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Riksrevision kritisk mot otydlig styrning

Det har blivit allt vanligare att regeringen använder sig av SKL, Sveriges kommuner och landsting, för den statliga styrningen av sjukvården i stället för sina egna myndigheter. Riksrevisionen är i en rapport kritisk till detta, då SKL är en medlemsorganisation och ingen myndighet. Detta innebär bland annat att krav på insyn och ansvar som ställs på myndigheter inte kan riktas mot SKL. Regeringen borde i stället förtydliga Socialstyrelsens roll, menar Riksrevisionen.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Samarbete kring missbruksvård på väg

År 2013 gavs kommuner och landsting i uppdrag att samarbeta kring vården av missbrukare. I en kartläggning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visas att 82 procent av landets kommuner och samtliga län ingått sådana överenskommelser. Trots att barn och unga beskrivs som viktiga av kommuner och landsting är ett uttalat barnperspektiv ovanligt i överenskommelserna.

Publicerad: Torsdag 2 februari 2017.


Tydligare ramverk för folkhälsopolitiken

Kommissionen för jämlik hälsa lägger i ett delbetänkande till regeringen förslag för att förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket. Detta ska förstärka arbetet med en god och jämlik hälsa. Kommissionen föreslår bland annat att dagens elva målområden inom folkhälsopolitiken ersätts av åtta mer prioriterade.

Publicerad: Torsdag 2 februari 2017.


Privat donation stärker forskning om smärta

Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från entreprenören Leif Lundblad kan Karolinska Institutet forska kring tidiga markörer på kronisk smärta. Forskarnas ambition är att öka individualiseringen i smärtbehandling och att identifiera substanser som kan användas i läkemedelsutveckling.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Sjukvårdsdata samlas på Vården i siffror

Nu finns data för närmare 400 indikatorer från 16 olika sjukvårdsområden på Vården i siffror. Indikatorerna ger bland annat bilder av befolkningens syn på vården, medicinska resultat, väntetider, kostnader och produktivitet. I en ny rapport rangordnas landstingen och regionerna utifrån deras resultat.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Vårdanalys ska utvärdera cancerläkemedel

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel används i Sverige. Uppdraget ges mot bakgrund av den snabba utvecklingen av nya läkemedel och alltmer riktade och individanpassade behandlingar. Vårdanalys ska rapportera uppdraget till regeringen senast i november.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Förändrat system för klagomål

Vårdgivare ska ha ett tydligare ansvar för att ta emot och bemöta klagomål från patienter och närstående. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Endast mer allvarliga skador inom vården ska hanteras av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tanken är att IVO i högre grad ska kunna prioritera strategiskt viktiga tillsynsinsatser.

Publicerad: Måndag 30 januari 2017.


Länsstyrelse ska jobba för att få hit EMA

Länsstyrelsen i Stockholms län ska hjälpa till i arbetet med att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA att flyttas till Sverige när Storbritannien lämnar EU. Myndigheten ska bland annat ta fram vad EMA kan erbjudas i form av lokaler, kommunikationer, bostäder och närhet till medicinsk forskning och akademi.

Publicerad: Torsdag 26 januari 2017.


Hon tar över apoteksutredning

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott, tar i mars över som statlig utredare för apoteksmarknadsutredningen. Uppdraget från regeringen avser de två betänkanden som återstår enligt tilläggsdirektiven. Sörenson tar över efter Åsa Kullgren (S), som lämnar uppdraget när hon avrapporterat sitt betänkande enligt de ursprungliga direktiven den 28 februari.

Publicerad: Tisdag 24 januari 2017.


Plan för vision e-hälsa 2025

Regeringen och SKL har kommit överens om en handlingsplan för de kommande tre åren som stakar ut vägen till hur visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025 ska förverkligas. Planen konkretiserar vilka insatser som ska ske och vilka ytterligare planer som ska tas fram.

Publicerad: Måndag 23 januari 2017.


Beroende av inhyrd personal ska bort

Senast den 1 januari 2019 ska alla landsting och regioner vara oberoende av inhyrd vårdpersonal. Det handlar dock inte om ett totalstopp, skriver ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting i tidningen Dagens Samhälle. För att nå målet ska landstingen bland annat bli mer attraktiva som arbetsgivare och utveckla nya arbetssätt.

Publicerad: Fredag 20 januari 2017.


Vårdanalys utreder cancerläkemedel

Myndigheten för Vårdanalys får i uppdrag av regeringen att analysera hur cancerläkemedel används i Sverige. Vårdanalys ska undersöka fördelningen mellan nya och äldre läkemedel, patienternas tillgång, regionala skillnader, samt vad som påverkar kostnaderna för cancerläkemedel. En framtidsanalys ska även göras, och regeringen vill ha en rapport på sitt bord senast 15 november.

Publicerad: Torsdag 19 januari 2017.


Scheelepris till cancerforskare

Årets Scheelepris från Apotekarsocieteten tilldelas cancerforskaren Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Motiveringen lyder: "För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter".

Publicerad: Torsdag 19 januari 2017.


Läkare efterlyser fler barnvaccinationer

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige är effektivt – men otillräckligt. Det menar fem läkare som genomfört en studie i Stockholm som publicerats i Läkartidningen. Utifrån studien efterlyser de att vaccinationsprogrammet utökas med vaccinationer mot influensa, rotavirus och vattkoppor. En sådan komplettering skulle minska antalet sjukhusinläggningar av barn i "betydande grad".

Publicerad: Torsdag 19 januari 2017.


Sörmland ensamt om fria besök till allmänläkare

Vid årsskiftet införde Landstinget Sörmland avgiftsfria besök hos läkare i primärvården. Samtidigt höjdes avgiften för besök i den öppna specialistvården med 100 kronor till 400 kronor. I nio landsting råder numera samma patientavgift i primärvården och den öppna specialistvården. I Uppsala län sänktes patientavgiften i primärvården med 20 kronor till 150 kronor. Det framgår av en sammanställning som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: Onsdag 18 januari 2017.


Alzheimerforskare prisas

Oskar Hansson, docent vid Lunds universitet och överläkare på Enheten för klinisk minnesforskning, tilldelas Alzheimerfondens stora forskningspris 2017. Han får priset för sina kliniska undersökningar, hjärnavbildning med magnet- och PET-kamera samt biokemiska analyser av blod och cerebrospinalvätska. Prissumman uppgår till 2,5 miljoner kronor.

Publicerad: Måndag 16 januari 2017.


Nationell samordning av arbete mot självmord

Under ett år tar cirka 1100 svenskar sitt liv. Siffran har legat tämligen konstant sedan millennieskiftet. Sedan maj 2015 har Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag att samordna arbetet med förebyggande åtgärder mot suicid på nationell nivå. Av en första lägesrapport framgår bland annat att myndigheten ska ta fram och sprida kunskapsstöd för befolkningsinriktade suicidförebyggande insatser.

Publicerad: Torsdag 12 januari 2017.


Tre delar Crafoordpris i polyartrit

Tre immunologiforskare, Alexander Rudensky och Fred Ramsdell, USA, och Shimon Sakaguchi, Japan, delar på 2017 års Crafoordpris i polyartrit, och en prissumma på sex miljoner kronor. Den belönade forskningen handlar om upptäckten av regulatoriska T-celler, celler som kan liknas vid ordningsvakter i vårt immunförsvar. Det finns förhoppningar om att upptäckterna ska bana väg för nya, mycket effektiva behandlingsmetoder vid autoimmuna sjukdomar, som reumatiska ledsjukdomar, MS och diabetes typ 1.

Publicerad: Torsdag 12 januari 2017.


Alltfler avlidna donerar sina organ

Under 2016 var det 185 avlidna personer som donerade sina organ till transplantation. Antalet var 10 procent högre än 2015 och det är den högsta noteringen sedan den gemensamma skandinaviska statistiken Scandiatransplant infördes. Donatorerna bidrag till att 649 organ kunde transplanteras. 

Publicerad: Tisdag 10 januari 2017.


Hur få mer uppskattade journalsystem?

Enligt en undersökning utförd av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys är endast var tredje primärvårdsläkare nöjda med sina journalsystem. I en promemoria har myndigheten undersökt vad som kan förklara att några primärvårdsläkare är mer nöjda än andra. Utifrån detta presenteras förslag för att uppnå en mer meningsfull användning av journalsystemen.

Publicerad: Tisdag 3 januari 2017.


Förslag om nationell läkemedelslista

Regeringen föreslår att nuvarande lagar om receptregister och läkemedelsförteckning slås samman till en ny lag om en nationell läkemedelslista. Därmed ska bland annat läkare och farmaceuter kunna se samtliga läkemedel en patient fått utskrivna på recept. Utöver dagens uppgifter ska även aktiv substans och ordinationsorsak finnas med.

Publicerad: Tisdag 3 januari 2017.


Ny inriktning på hiv-förebyggande

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utforma en ny inriktning på de bidrag som ges till ideella organisationer som arbetar med hiv-prevention. Förslagen ska dels handla om bidrag för 2017, dels om en långsiktig fördelning av bidrag. Myndigheten ska redovisa sina förslag senast den 1 maj 2017.

Publicerad: Torsdag 22 december 2016.


Christer Asp leder EMA-sekretariatet

Ambassadör Christer Asp har utsetts till chef för det sekretariat som ska arbeta för att EU:s läkemedelsmyndighet EMA lokaliseras till Sverige efter att Storbritannien lämnat EU, Brexit. Han har tidigare bland annat arbetat som ambassadör i Serbien och Turkiet. Han var även minister vid Sveriges ständiga EU-representation under ordförandeskapet år 2001. Sekretariatet ska arbeta nära regeringens nationella samordnare för Life Science, Anders Lönnberg.

Publicerad: Torsdag 22 december 2016.


Lagrådsremiss för bättre utskrivningar

Öppenvården ska tidigare börja planera för patienters utskrivning från sjukhus. Kommuner och landsting ska ta fram riktlinjer för samverkan. Ett problem idag är att öppenvården får information om att en patient ska skrivas ut till öppenvård från sjukhus. Den nya lagen föreslås ersätta den nuvarande betalningsansvarslagen och träda i kraft den 1 januari 2018. För de som skrivs från psykiatrin föreslås den nuvarande lagen gälla fram till den 1 januari 2019. Förslagen bygger på Göran Stiernstedts betänkande "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård".

Publicerad: Onsdag 21 december 2016.


Minskat bidrag till kvalitetsregister

Sedan tidigare har det framgått att staten kommer att minska sitt bidrag till landets kvalitetsregister (läs artikel). Nu är det klart att staten avsätter minst 112 miljoner kronor till kvalitetsregistren för 2017. Under 2017 görs en översyn och planen är att åstadkomma en långsiktig organisation för kvalitetsregistren från 2018 och framåt.

Publicerad: Onsdag 21 december 2016.


125 miljoner till vård av kronisk sjukdom

Regeringen avsätter knappt 125 miljoner kronor till bättre vård för personer med kroniska sjukdomar. Särskilt fokus riktas på primärvården. Halva befolkningen berörs och kostnader för kronisk sjukdom svarar för 80-85 procent av de totala vårdkostnaderna. Sveriges Kommuner och Landsting ska samordna sina insatser med Socialstyrelsens uppdrag att förbättra vården för kroniskt sjuka.

Publicerad: Tisdag 20 december 2016.


Vesna Jovic ny VD för SKL

Under våren 2017 tillträder Vesna Jovic som ny VD för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. För närvarande är hon kommundirektör i Huddinge kommun. Vesna Jovic är född 1961 och socionom med utbildning i Örebro. Bland övriga uppdrag kan nämnas att hon är ledamot i regeringens råd för digitalisering av offentliga Sverige, ordförande i styrgruppen för Digital agenda Storstockholm samt styrelseledamot i Stockholm Business Alliance.

Publicerad: Tisdag 20 december 2016.


Köer ska kortas inom cancervården

Regeringen och SKL har tecknat en överenskommelse om hur det statliga bidraget till den särskilda cancersatsningen ska användas under 2017. Det handlar framför allt om fortsatt arbete med att införa standardiserade vårdförlopp för att minska väntetiderna. Satsningen på att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård omfattar cirka en halv miljard kronor per år 2015-2018.

Publicerad: Fredag 16 december 2016.


Bättre styrning av behandling mot bröstcancer

Ny forskning kring östrogenreceptorer ger förhoppningar om en framtida bättre styrning av bröstcancerbehandling med cellgifter och annan behandling. Intervallen mellan kontroller kan också anpassas efter den enskilda patientens behov. Forskningen kan leda fram till fler biomarkörer som kan förutsäga vilka bröstcancerpatienter som har mest nytta av cytostatika.

Publicerad: Torsdag 15 december 2016.


Beredskap för framtidens cancervård saknas

Riksdagspartierna har inga långsiktiga förslag och samlade grepp kring hur framtidens cancervård ska finansieras. Det menar patientorganisationen Nätverket mot cancer, som granskat alla riksdagspartiers budgetförslag. Det saknas generellt förslag på åtgärder inför att alltfler kommer att leva allt längre med sin cancersjukdom, menar organisationen.

Publicerad: Torsdag 15 december 2016.


Stora brister i vården vid livets slut

Många människor har svåra smärtor i livets slutskede. Palliativ vård ska därför återkommande bedöma smärtläget och lindra smärtan. Men färre än fyra av tio patienter fick en sådan smärtskattning under den sista levnadsveckan. Och skillnaden är stor i landet; i länen varierade andelen från 21 till 57 procent av patienterna. Också stödet till närstående varierar kraftigt; från 25 procent till 96 procent. Det framgår av en utvärdering som gjorts av Socialstyrelsen.

Publicerad: Tisdag 13 december 2016.


Richard Bergström lämnar EFPIA

Richard Bergström lämnar efter fem år sitt uppdrag som chef för EFPIA, den europiska branschorganisationen för läkemedelsföretag. I ett uttalande säger Bergström bland annat att han med stolthet lämnar EFPIA efter att ha bidragit till en ökad fokusering på innovation och patienters tillgång till läkemedel. För Richard Bergström väntar nu ett nytt uppdrag i Schweiz.

Publicerad: Måndag 12 december 2016.


Tilläggsdirektiv till apoteksutredningen

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till den pågående apoteksmarknadsutredningen. Ett av de nya uppdragen är att analysera om apotekens handelsmarginal även bör vara reglerad för receptbelagda läkemedel som ligger utanför läkemedelsförmånen. Utredningen ska lämna ett delbetänkande kring detta senast den 15 juni nästa år. Slutbetänkandet ska lämnas senast 31 december 2017.

Publicerad: Måndag 12 december 2016.


Användning av paracetamol fungerade väl

En enkät visar att sju av tio svenskar använde paracetamol under ett kvartal, och var femte köpte läkemedlet i andra butiker än apotek. Ingen skadlig användning kunde konstateras. Bipacksedeln var den främsta informationskällan, särskilt för de yngre. Enkäten till 6 000 personer genomfördes mot bakgrund av bristfällig information om användningen av paracetamol efter apoteksomregleringen 2009 och ett ökat antal samtal om paracetamol till Giftinformationscentralen.

Publicerad: Onsdag 7 december 2016.


Socialstyrelsen ska analysera läkemedelsförsörjning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera regelverket för läkemedelsförsörjning. I dag har regelverket en alltmer föråldrad uppdelning i öppen- och slutenvård, vilket exempelvis hindrar att läkemedel rekvireras mellan olika vårdgivare. Socialstyrelsen ska senast 30 april nästa år ha analyserat och beskrivit problemen med systemet.

Publicerad: Tisdag 29 november 2016.


SKL beklagar inställd regionreform

Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, beklagar att den planerade regionreformen inte blir av på grund av för litet stöd i riksdagen. I ett uttalande säger hon att "Den nuvarande regionala indelningen är inte anpassad för att möta framtidens utmaningar för landstingen och regionerna.... Vi hade förväntat oss ett större ansvarstagande från riksdagspartierna för att kunna skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård och tillväxt i hela landet. Länen och landstingen är i dag för små och det regionala utvecklingsansvaret är för splittrat."

Publicerad: Fredag 25 november 2016.


Nya toppolitiker i Region Örebro län

Andreas Svahn (S) och Karin Sundin (S) har valts till nya regionråd i Region Örebro län. Andreas Svahn blir regionstyrelsens ordförande medan Karin Sundin tar över som ordförande i fokusberedningen för specialistsjukvård och högspecialiserad vård. Andreas Svahn efterträder Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), som avgått efter 22 år som regionråd/landstingsråd varav 12 år som regionens och tidigare landstingets toppolitiker.

Publicerad: Onsdag 23 november 2016.


KOL-patienter missnöjda visar enkät

Fyra av tio KOL-patienter vet inte om de har rätt behandling och hälften tycker att vården brister i uppföljningen. Det visar en enkätundersökning som Riksförbundet Hjärtlung genomfört bland sina medlemmar med KOL. En femtedel av medlemmarna med KOL är missnöjda med den behandling de får idag.

Publicerad: Onsdag 16 november 2016.


Svenskt generikasystem effektivt enligt TLV

Det svenska systemet för konkurrens mellan utbytbara läkemedel är ett av de mest effektiva inom EU, enligt en rapport från prismyndigheten TLV. Om priserna i Sverige hade legat som det europeiska genomsnittet hade kostnaderna ökat med 2,6 miljarder kronor, enligt rapporten.

Publicerad: Tisdag 15 november 2016.


En tydligare hälso- och sjukvårdslag föreslås

Regeringen har föreslagit en ny hälso- och sjukvårdslag i syfte att göra regelverket mer överskådligt och mer lättillgängligt. Den nya lagen har enligt propositionen till Riksdagen en ny struktur och uppbyggnad, men nästan alla bestämmelser i den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen har förts över till den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 1 april nästa år.

Publicerad: Måndag 14 november 2016.


Världsdiabetesdagen 14 november

Diabetes är en av de största globala hälsoutmaningarna och på måndagen den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen med olika aktiviteter. I Sverige uppgår antalet människor som antingen lever med eller är i riskzonen för diabetes till ungefär en miljon, och varje dag dör fem svenskar som en direkt följd av sjukdomen. Globalt är mer än 415 miljoner människor drabbade av diabetes, varav 75 procent i låg- och medelinkomstländer.

Publicerad: Måndag 14 november 2016.


Prostatacancer uppmärksammas i vintertid

Varje dag får 27 svenskar diagnosen prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom. Nästan 100 000 män lever med diagnosen. Mustaschkampen är en årlig kampanj under november och december för att uppmärksamma sjukdomen och samla in pengar till forskning. Bakom arrangemanget står Prostatacancerförbundet med 26 regionala patientföreningar med stöd av 11 huvudsamarbetsparter samt 200 företag och organisationer.

Publicerad: Torsdag 10 november 2016.


Olivia Wigzell ordförande i OECD:s hälsokommitté

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell har valts till ny ordförande för den internationella ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s hälsokommitté. Kommittén arbetar bland annat med antibiotikaresistens, psykisk hälsa, jämlik vård och patientcentrerad vård och folkhälsa. För närvarande utarbetas förslag om utvärdering av hälso- och sjukvården som bygger på patienters uppfattningar om resultat och bemötande.

Publicerad: Torsdag 10 november 2016.


Ingen screening för cystisk fibros

Socialstyrelsen rekommenderar i en remissversion att ett nationellt screeningprogram inte införs för nyfödda barn gällande sjukdomen cystisk fibros. Ett screeningprogram skulle innebära att omkring 20 barn per år diagnostiserades tidigt för sjukdomen. Men majoriteten av de barn som skulle få ett positivt resultat hade varit friska anlagsbärare. Det befintliga screeningprogrammet med hjälp av det så kallade PKU-testet omfattar i dag 24 ovanliga medfödda sjukdomar.

Publicerad: Tisdag 8 november 2016.


Generell subvention för alla TNF-alfahämmare

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har efter sin genomgång beslutat att samtliga TNF-alfahämmare som injiceras ska vara kvar i läkemedelsförmånen med generell subvention. Det är ett resultat efter prissänkningar och trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretagen om återbäring (läs mer om trepartsöverläggningar här).

Publicerad: Torsdag 3 november 2016.


Patienter nöjda med standardiserade vårdförlopp

Drygt 2300 patienter som har utretts för misstanke om någon av de fem cancerdiagnoser som omfattas av SVF, standardiserade vårdförlopp, har svarat på en enkät om deras upplevelser. Nästan alla angav att de mötts av respekt och fått sina vårdbehov tillgodosedda. Mest nöjda var de som fick en cancerdiagnos och att en behandling inleddes. Mest negativa var de som utretts för cancer i urinblåsa och urinvägar men där utredningen visat att de inte hade cancer.

Publicerad: Torsdag 3 november 2016.


Nytt begrepp: "Behovsanpassad utvecklingsväg"

Med "stegvist godkännande" skulle patienter med de mest uttalade behoven snabbare få tillgång till nya läkemedel. Bättre samverkan mellan företag, myndigheter, sjukvård och patienter var en del av detta. I utvärderingen av pilotförsöket "Adaptive pathways" som påbörjades 2014 inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstateras att en tidig dialog mellan parterna är användbart. Då begreppet nu etableras i EMA-samarbetet föreslår Läkemedelsverket att benämningen "behovsanpassad utvecklingsväg" ska användas i Sverige.

Publicerad: Tisdag 1 november 2016.


RCC en framgång säger Socialstyrelsen

De regionala cancercentrumen är en del av en nationell cancerstrategi som initierades 2009. Efter en fyraårig etableringsperiod är samtliga sex RCC nu etablerade konstaterar Socialstyrelsen i en aktuell utvärdering. De når i stort sett upp till alla de tio kriterier som ställdes på dem från staten. Formen som använts för RCC kan även användas som en modell inom andra områden än cancervården.

Publicerad: Tisdag 1 november 2016.


Avtal om ny fördelning av ALF-pengar

Från 2019 införs en ny modell för att fördela statens ersättning till landsting med universitetssjukhus för bland annat klinisk forskning och läkarutbildning, den så kallade ALF-ersättningen. I framtiden ska högre kvalitet i forskningen löna sig. Av ALF-pengarna på sammanlagt 1,75 miljarder kronor ska 20 procent fördelas baserat på en utvärdering av forskningskvaliteten.

Publicerad: Måndag 31 oktober 2016.


Slutet för pappersrecept närmar sig

2 av 100 recept som hämtas ut på öppenvårdsapotek är pappersrecept – men regeringen vill att andelen ska minska för att förbättra patientsäkerheten och minska förfalskningsrisken. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå ändringar i författningen som krävs för att elektroniska recept ska vara huvudregeln. Socialstyrelsen ska även föreslå under vilka omständigheter andra slag av recept än elektroniska ska kunna användas. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 december 2017.

Publicerad: Fredag 28 oktober 2016.


Tillgång till paracetamol begränsas på apotek

Sedan den 1 december 2015 får tabletter som innehåller paracetamol enbart säljas på apotek. Nu begränsas tillgängligheten ytterligare för personer under 18 år som framöver endast får köpa ett paket paracetamol år gången, enligt ett beslut av medlemmarna i Sveriges Apoteksförening. När kunder över 18 år vill köpa flera förpackningar paracetamol ska apotekspersonalen överväga att ge råd om egenvård.

Publicerad: Onsdag 26 oktober 2016.


Ingen generell ökning av läkemedel till barn

Reformen med gratis receptförskrivna läkemedel för barn har hittills inte lett till någon generell ökning av läkemedelsanvändningen, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Däremot syns en markant ökning inom vissa läkemedelsgrupper, framför allt läkemedel mot allergiska besvär, som mjukgörande läkemedel mot eksem. Dessa läkemedel säljs även receptfritt, och eftersom ingen minskning skett där, tyder detta på att fler barn får tillgång till behandlingen.

Publicerad: Tisdag 25 oktober 2016.


EU-plan mot antibiotikaresistens nästa år

EU-kommissionen kommer under första halvåret 2017 att ta fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Enligt kommissionens projektplan ska den nya handlingsplanen omfatta såväl human som veterinär antibiotikaanvändning. Handlingsplanen ska föreslå konkreta åtgärder som gör EU ledande inom antibiotikaresistens, och som stärker forskning och utveckling inom antibiotika.

Publicerad: Tisdag 25 oktober 2016.


Mer kunskap om läkemedel till barn behövs

Läkemedelsverkets arbete med att sprida kunskap om läkemedelsbehandling för barn fortsätter under kommande två år, skriver myndigheten i en statusrapport till regeringen. Det pågår arbete såväl globalt som inom EU för att stimulera utveckling av läkemedel särskilt anpassade till barn. Men dessa förändringar tar lång tid, och enligt Läkemedelsverket är ytterligare åtgärder angelägna för att öka kunskapen och förbättra läkemedelsanvändningen hos barn.

Publicerad: Tisdag 25 oktober 2016.


Nya uppdrag inom förlossningsvård och kvinnors hälsa

Regeringen förlänger Socialstyrelsens särskilda uppdrag kring kvinnors hälsa till utgången av 2019. Myndigheten ska inom kort lämna en analys av förlossningsvården. Senast 31 mars 2017 ska delrapporter lämnas kring bland annat graden av jämställdhet vad gäller behandling inom diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Satsningen omfattar även framtagande av nationella riktlinjer för endometrios.

Publicerad: Måndag 24 oktober 2016.


Tillstånd för partihandel med läkemedel dras in

Läkemedelsverket har dragit in tillståndet för partihandel med läkemedel för företaget Pharmera Gothia Pharmaceutical i Ystad. Enligt myndigheten har företagets hantering med läkemedel medfört att förfalskningar av hiv-läkemedlen Viread och Truvada kommit in i den legala distributionskedjan. Inga av de förfalskade läkemedlen har nått svenska patienter, meddelar Läkemedelsverket som även polisanmält företaget.

Publicerad: Måndag 24 oktober 2016.


Bättre användning av ECT vid depressioner

Metoden elektrokonvulsiv behandling, ECT, används framför allt vid djupa depressioner. Sjukvården har blivit bättre på att använda metoden enligt data från Vården i siffror. En viktig faktor är att depression hos patienterna skattas efter ECT-behandling. I en sammanställning lyfts stora förbättringar i Landstinget Västmanland fram. Även Landstinget Dalarna, som var med och startade ett regionalt register 2008, visar goda resultat.

Publicerad: Torsdag 20 oktober 2016.


Telefonlinje förkortade väntetid och minskade kostnader

En särskild telefonlinje för personer som upptäcker blod i urinen innebar att väntetiden från symptom till diagnos av urinblåsecancer minskade från 50 dagar till 29 dagar. Linjen gick till urologkliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Det framgår av en studie som pågick i nio skånska kommuner under 15 månader. Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi kunde visa att den "röda telefonen" även gav lägre kostnader än ordinarie diagnostik via vårdcentralen.

Publicerad: Onsdag 19 oktober 2016.


Fyra öppenvårdsapotek stängs omedelbart

För första gången sedan omregleringen av apoteksmarknaden har Läkemedelsverket återkallat tillstånd att driva öppenvårdsapotek. Det handlar om kedjan GSM, Golden Sands Medical AB. Ingen expediering av läkemedel får ske på fyra apotek i Södertälje, Sätra, Rågsved och Skärholmen från och med i morgon den 20 oktober. Avvecklingen av företagets verksamhet ska vara klar senast den 17 april 2017.

Publicerad: Onsdag 19 oktober 2016.


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


2-9

jul

Almedalsveckan

Under politikerveckan i Visby kommer sjukvårdsfrågor liksom tidigare år vara ett dominerande ämne.


14-15

nov

Framtidens Medicin & Hälsa

Ny arena från Läkaresällskapet för möten och samtal om hälso- och sjukvårdens utveckling.


Visa fler