Avtal minskade landstingens kostnader med 700 miljoner

Sidoöverenskommelser som tecknats efter trepartsöverläggningar har minskat landstingens kostnader för nya läkemedel med 700 miljoner kronor från hösten 2014 till och med september 2016, enligt TLV och SKL.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 24 februari 2017

Regionfrågan dog men samarbetet ska stärkas

Det nationella förslaget om regionindelning gick i graven, men bland landsting och företag som är verksamma i Sjuklövern, sju mellansvenska län, finns ändå en stark strävan att bygga ett samarbete för att ytterst gagna patienterna i området.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 23 februari 2017

EU-kommissionen kräver smidig EMA-övergång

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna vara i full operativ drift från första dagen efter flytten från London. Det är ett av kriterierna på EU-kommissionens lista för hur en ny värdstad ska väljas, som nu läckt ut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 22 februari 2017

Bättre uppföljning ska ge bättre användning av läkemedel

Med funktioner kopplade till journalsystemen kan sjukvården få en bättre bild av vilka patienter som får ett läkemedel och hur det går för dem. Nepis chef Mikael Hoffmann använder sociala medier för att sprida kunskaper om en mer effektiv användning av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel

För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 7 februari 2017

Fortsatt låga läkemedelspriser i Sverige

Sverige har fortsatt bland de lägsta priserna i Europa på konkurrensutsatta läkemedel. Det visar en analys från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Priserna på läkemedel som inte är utsatta för konkurrens ligger i nivå med andra europeiska länder.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 2 februari 2017

Standardisering och samordning centralt i plan för e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Nu har regeringen och SKL tagit fram en gemensam handlingsplan, som ska följas av årliga samordningsplaner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 1 februari 2017

Ola Weiland: Hepatit C är värt ett Nobelpris

Det enda som kan matcha den medicinska utvecklingen inom hepatit C är upptäckten av magsårsbakterien helicobacter. Det anser Sveriges främste expert på hepatit-sjukdomar, Ola Weiland. Han tror att Sverige kan nå målet om en utrotning av sjukdomen, men då måste betydande insatser göras inom missbrukarledet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 31 januari 2017

Framgångar på vägen till att utrota hepatit C

Hos mer än 90 procent av drygt 5 600 behandlade patienter med hepatit C har infektionen läkts ut sedan 2014. Bruttokostnaden var knappt 3,5 miljarder, men 600 miljoner kronor gick tillbaka till landstingen tack vare riskdelningsavtal. Nu tas nästa steg för att på sikt utrota hepatit C.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 30 januari 2017

Stora förväntningar på ny läkemedelsutredning

Stora förhoppningar knyts till den nyligen tillsatta läkemedelsutredningen. Företrädare för vårdmyndigheter, SKL, vårdprofession och läkemedelsföretag är rörande eniga om att dagens system för prissättning och subvention av läkemedel måste stöpas om från grunden.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 27 januari 2017

Ingen enighet i Sverige om införande av nya vårdmått

Vården bör använda utfallsmått från organisationen ICHOM, menar den svenska expertgruppen för Life Science. Svenska kvalitetsregister har redan arbetat med måtten. Ändå är frågan komplicerad.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 26 januari 2017

Socialstyrelsen: Långt kvar till jämlik vård

Svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att sjukvården har stora problem med väntetider, överbeläggning, ett ökat antal fallskador bland äldre, otillräckligt antal strokeenheter och en oroväckande ökning av förlossningsskador.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 25 januari 2017

OECD-länder ska jämföra vårdutfall med nya metoder

OECD ska lansera ett nytt system för internationella jämförelser av hälso- och sjukvården – "en PISA-mätning för vården". Det har beslutats vid ett hälsoministermöte i Paris.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 19 januari 2017

Central myndighet föreslås leda etikprövning av forskning

Regeringen föreslår att all etikprövning av forskning i framtiden ska genomföras i en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dock ska handläggningen av och beslut i enskilda etikärenden även fortsättningsvis ske ute i landet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 18 januari 2017

Invandring bidrar till ökande medellivslängd

Svenskarnas medellivslängd ökar. Att färre röker och att blodtrycket har sänkts för många i kombination med bättre sjukvård är några förklaringar. Invandring från länder utanför Europa bidrar också. Men samtidigt halkar Sverige efter andra europeiska länder i medellivslängd.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 10 januari 2017

Årets uppdrag för vårdmyndigheterna

De statliga myndigheterna inom vårdområdet har i vanlig ordning fått en rad nya uppdrag som ska genomföras under 2017 av regeringen via de så kallade regleringsbreven. Bland uppdragen finns förberedelser för nationell läkemedelslista, samt kunskapsunderlag om biosimilarer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 5 januari 2017

Prevention måste styras för att minska ojämlik vård

Det är inte alls självklart att förebyggande insatser för en bättre livsstil leder till en mer jämlik vård. Förebyggande insatser måste genomsyras av ett systematiskt fokus på åtgärder som minskar hälsoklyftorna. Det framgår i en ny rapport från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 december 2016

Fakta om risker med digitalisering saknas

E-hälsa och digitalisering av patientjournaler ökar snabbt i Sverige. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar i en delrapport att det saknas heltäckande studier om både nyttan och riskerna med digitaliseringen. Felbedömningar och slarv kan leda till att känsliga uppgifter om individer kommer på avvägar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 december 2016

Uppdrag: Forma framtidens läkemedelssystem

I mitten av 1990-talet deltog han som expert för SKL i utredningen som ledde fram till dagens läkemedelssystem. Nu har han regeringens uppdrag att utreda och föreslå ett system för framtiden. "Nu får man ta tag i gamla synder", säger Toivo Heinsoo, som under flera år framöver kommer att stå i centrum för läkemedelspolitiken.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 13 december 2016

Svensk hjärtsjukvård på bronsplats i Europa

Svensk hjärtsjukvård är bland Europas bästa. Landet klättrar i en ranking av 30 länder, bland annat tack vare att väntetiderna ser ut att minska. Men fortfarande används för lite förebyggande läkemedel.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 12 december 2016

Brexit påverkar godkännandet av läkemedel i Europa

När Storbritannien lämnar EU kan konsekvenserna bli stora för hanteringen av nya läkemedel i Europa. Men ännu pågår jobbet som vanligt, konstaterar Tomas Salmonson, chef för den vetenskapliga kommitté som lämnar förslag om godkännande av nya läkemedel i EU.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 december 2016

ABIGO Medical fortsätter satsa i Sverige

Det finns gott om positiva tecken inom svensk Life Science just nu. Det senaste exemplet är företaget ABIGO Medical, som framför allt tillverkar avancerade sårläkningsprodukter. Nyligen invigdes en stor utbyggnad av produktionsanläggningen i Askersund, som tillverkar för export till över 70 länder runt om i världen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 1 december 2016

Svenskarna gör tummen ner för vården

Årets IHP-studie från Vårdanalys visar att svenskars förtroende för hälso- och sjukvården sjunker stadigt. Andelen som tycker att sjukvården fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010. Inte mer än en tredjedel tycker att hälso- och sjukvården fungerar bra överlag.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 november 2016

Otydligt regelverk försenar digitalisering

Införandet av digitala produkter och tjänster i hälso- och sjukvården går trögt på många håll. En stor utmaning ligger i att få fram fungerande ersättnings- och subventionssystem för vårdens digitalisering. Den slutsatsen dras i en uppsats vid Karolinska Institutet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 18 november 2016

Finansiering och prissättning av läkemedel ska utredas

På torsdagen beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska göra en genomgripande översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – den första på över 15 år. Utredare blir Toivo Heinsoo, tidigare bland annat landstingsdirektör i Stockholm.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 november 2016

Enhetliga vårdförlopp ger snabbare väg till cancerbehandling

Redan efter ett år har väntetider för nya cancerpatienter blivit kortare. Det framgår av den första rapporten om hur cancervården påverkats av att standardiserade vårdförlopp införts.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 november 2016

Nordiska cancerpatienter ska in i paketerade förlopp

Med strikta tidskrav på sjukvården ska tiden fram till påbörjad behandling för cancerpatienter bli kortare. Det har fungerat i Danmark och nu vill Norge och Sverige följa efter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 11 november 2016

Framtidens hjärtsjukdomar kräver nya behandlingar

Länge har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat i Sverige. Men utvecklingen riskerar att vända utan ökade satsningar på forskning och nya behandlingar. Det hävdar Hjärt-Lungfonden i Hjärtrapporten 2016.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 10 november 2016

Alltfler ovanliga cancerbehandlingar på färre sjukhus

Snart utförs tio specialiserade cancerbehandlingar endast på ett till fyra sjukhus i landet. Genom att koncentrera ingrepp till få enheter kan kvaliteten förbättras.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 november 2016

LIF vill ha permanent kansli för Life Science

LIF vill att regeringen inrättar ett permanent kansli för Life Science i regeringskansliet. Anders Blanck, vd för LIF, skriver i ett brev till statsminister Stefan Löfven att det skulle ge bättre förutsättningar för att Sverige ska kunna bli en starkare Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 november 2016

WHO: Över en miljon patienter har fått behandling mot hepatit C

Hittills har över en miljon hepatit C-smittade människor i medel- och låginkomstländer fått botande behandling med nya revolutionerande läkemedel. Men de globala behoven är enorma och i en ny rapport uppmanar Världshälsoorganisationen WHO alla inblandade aktörer att samverka för att öka tillgången till läkemedlen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 28 oktober 2016

Vilken roll ska kvalitetsregistren ha i sjukvården?

En nytillsatt projektgrupp ska lämna förslag till en modell där kvalitetsregistren kopplas samman med övriga delar av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 oktober 2016

Årets Guldpiller för databas som ökar patienters säkerhet

Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tilldelas Guldpillret 2016. De belönas för en databas som ger sjukvårdspersonal evidensbaserad information om hur olika läkemedel kan administreras intravenöst efter varandra på ett sätt som är säkert för patienten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2016

Ny forskning visar att byte till biosimilar gick bra

Ett byte från TNF-alfahämmaren Remicade till biosimilaren Remsima medför ingen signifikant skillnad i behandlingsresultat. Det visar den norska statligt finansierade läkemedelsstudien Nor-Switch. Resultaten går dock inte att generalisera till andra läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2016

Allt kärvare ekonomi för landstingen

Landstingen står inför stora ekonomiska utmaningar under kommande år när befolkningstillväxten, framför allt unga och äldre, ökar snabbare än skatteintäkterna. Den snabba kostnadsökningstakten inom sjukvården måste brytas, skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en dyster ekonomirapport

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 6 oktober 2016

Etikregler för samverkan bör förtydligas och omfatta fler

Samverkan mellan olika parter är viktig för sjukvårdens utveckling. Och det är viktigt att etiska regler för samverkan är genomskinliga och tydliga. Det behövs tydligare etikregler men också en utvidgning till fler aktörer utanför Life Science, föreslår etikprofessorn Lars Sandman i en kommande rapport.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 5 oktober 2016

Stor utmaning att följa nya läkemedel ut i verkligheten

Ordnat införande innebär bland annat att det finns färre data om effekt och säkerhet än förr när nya läkemedel börjar användas av patienter. Detta faktum innebär höga krav på insamling av data från den vardag där läkemedlen används.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 4 oktober 2016

Sahlgrenska miljardsatsar på interventionscentrum

För fyra år sedan togs de första spadtagen. Nu invigs miljardsatsningen Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här får patienter tillgång till ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer, neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 29 september 2016

TLV säger ja till högre priser på särläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har ändrat synsätt och är nu berett att acceptera högre priser på särläkemedel för små patientgrupper. Det sade TLV:s generaldirektör Sofia Wallström på ett frukostseminarium den 27 september.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 september 2016

FN-deklaration mot antibiotikaresistens antagen

Toppmötet om antibiotikaresistens (AMR) i FN:s generalförsamling den 21 september beskrivs som ett viktigt steg på vägen för att hantera det växande hälsohotet. Men nu måste konkreta åtgärder genomföras av medlemsländerna. I anslutning till FN-mötet presenterade 13 globala läkemedelsföretag en plan för konkreta åtgärder för att minska AMR till 2020.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 23 september 2016

Visa fler artiklar