Att mäta vårdens värde allt viktigare

Det var enklare förr att bedöma värdet av sjukvårdens insatser – antingen överlevde eller avled patienten. I dag behövs nya mått för att avgöra hur bra det går för patienten i förhållande till de insatser som görs. Hur vården ska mäta och betala för hälsa stod i fokus på årets IHE Forum.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 21 september 2017

Vårdsatsningar i regeringens budget

Regeringen lägger fram en rad satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet i budgeten för nästa år. Särskilda satsningar görs för bättre tillgänglighet för patienter, mer personal inom förlossningsvården, samt bättre arbetsvillkor inom generellt inom sjukvården. Här sammanfattas de främsta förslagen:

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 september 2017

Landsting nöjda med införande av hepatit C-läkemedel

Landstingen var överlag bra på att leva upp till rekommendationer om vilka patienter som skulle behandlas med de nya läkemedlen mot hepatit C som lanserades 2014–2015, enligt en utvärderande rapport. 96 procent av patienterna blev av med infektionen efter en kort tids behandling.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 6 september 2017

Förebyggande behandling mot hiv föreslås

Folkhälsomyndigheten föreslår att förebyggande läkemedelsbehandling mot hiv ska ges till personer med hög risk för hivinfektion, framför allt män som har sex med män. Kontinuerlig förebyggande behandling kan minska risken för hivinfektion med över 80 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 29 augusti 2017

Dags att införa HPV-vaccination av pojkar

Det är dags att införa HPV-vaccination även för pojkar. Det var företrädare för den medicinska professionen och landstingspolitiker överens om vid ett seminarium på konferensen Livsplats Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 22 augusti 2017

Almedalen: Cancerdebatten

Cancer var som vanligt det mest diskuterade sjukdomsområdet under Almedalsveckan. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 19 juli 2017

Nytt vårdprogram för rehabilitering av cancer

Första nationella vårdprogrammet för rehabilitering av cancerpatienter är här. Det ersätter den tidigare kunskapsöversikten från 2014. Strukturerad smärtuppföljning, kuratortillgång och stöd till barnfamiljer är områden som lyfts.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Torsdag 15 juni 2017

Anna Nergårdh: ”Öppen vård i första hand”

Vårdutredaren Anna Nergårdh föreslår att en ny paragraf införs i Hälso- och sjukvårdslagen, "hälso- och sjukvården ska i första hand ges som öppen vård". Hon föreslår även att vårdgarantin förändras från garanterat läkarbesök inom en vecka till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 9 juni 2017

Göran och Göran om Almedalen

Primärvårdens framtida roll och digitalisering blir de viktigaste vårdfrågorna i Visbys gränder i år. Det var Almedalenveteranerna Göran Hägglund (KD) och Göran Stiernstedt överens om på LIF:s inför-Almedalenseminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 8 juni 2017

Svensk sjukvård rankas fyra i världen

Sverige hamnade strax utanför prispallen, på en delad fjärde plats, när tillgänglighet och effektivitet i sjukvården i 195 länder utvärderats i en omfattande rapport finansierad av Bill och Melinda Gates Foundation. Rapporten publiceras i tidskriften The Lancet. Världens bästa sjukvård åtnjuts av befolkningen i Andorra.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 1 juni 2017

Företagens samverkan med sjukvården ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i samverkan med svensk hälso- och sjukvård ökade under 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code, öppen rapportering om alla ersättningar till sjukvården, som sammanställts av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 29 maj 2017

Många frågetecken kring beslut om nya läkemedel

Under senare år har en ny modell växt fram för beslut om priset för nya läkemedel och om de ska omfattas av läkemedelsförmånen. Men är processerna rättssäkra när modellen kan leda till tre olika slags avslut: myndighetsbeslut, landstingens rekommendationer om användning, och civilrättsliga avtal mellan företag och landsting?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 3 maj 2017

Vill stärka lokal uttolkning av riktlinjer

Ibland ifrågasätts nyttan av landstingens läkemedelskommittéer. Men Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, ser snarare ett behov att stärka de lokala instanser som ska underlätta för den lokala sjukvården att jobba efter innehållet i centrala kunskapsunderlag och riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 2 maj 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017

Digitalisering: ”Vården där näringslivet var på 90-talet”

Kraven på sjukvården ökar. Patienter efterfrågar mer. Vårdpersonal vill göra mer. Politiken vill ha högre kvalitet till låga kostnader. Inom industrin kom effektivitetsvinsterna först lång tid efter IT-investeringar. Har sjukvården tålamodet att vänta? På seminariet "Bortom IT" diskuterades förutsättningar och möjligheter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 18 april 2017

Stopp för privatisering saknar stöd i riksdagen

Regeringens förslag om att förbjuda privatisering av universitetssjukhusvård saknar stöd i riksdagen, då samtliga oppositionspartier är emot förslaget. Men sjukvårdsminister Gabriel Wikström tänker inte dra tillbaka lagförslaget. Vi kommer att fortsätta driva frågan, sade han vid Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 10 april 2017

Lagändring underlättar utvärdering av läkemedel

Lagändringar ska göra det lättare att utvärdera och kvalitetssäkra den svenska läkemedelsanvändningen. Bland annat ska läkemedelsregistret få innehålla förskrivningsorsak, föreslår regeringen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 28 mars 2017

LIFe-time.se bevakar moderaternas Sverigemöte

Vad tycker moderaterna behöver göras för att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna, för att återta förlorad position inom klinisk forskning, samt för att stärka Sverige som Life Science-nation? LIFe-time.se följer moderaternas Sverigemöte i Karlstad för kommun- och landstingspolitiker för att ta tempen på moderaternas vårdpolitik inför valet nästa höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 24 mars 2017

Sjukvårdens resurser används inte optimalt

Sjukvårdens problem är inte resursbrist utan snarare är det så att resurserna inte används på ett tillräckligt bra sätt. Så resonerar stiftelsen Leading Health Care – LHC – som i två år följt förändringsarbetet på Skånes Universitetssjukhus.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 mars 2017

Personalbrist drabbar cancerpatienter

När forskningsinstitutet IHE skickade ut en enkät på uppdrag av Cancerfonden till Sveriges 18 onkologikliniker, svarade alla utom en att de hade för lite personal. Klinikerna vittnar om brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet, och oförmåga att delta i kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 16 mars 2017

Lungcancer vanligast bland kvinnor

Bröst- och prostatacancer är fortfarande de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige. Men lungcancer är numera den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken för kvinnor i Sverige. Ända sedan 1980-talet har lungcancer ökat kraftigt bland kvinnor medan den minskat något bland män. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik över nyupptäckta cancerfall i Sverige.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 2 mars 2017

Avtal minskade landstingens kostnader med 700 miljoner

Sidoöverenskommelser som tecknats efter trepartsöverläggningar har minskat landstingens kostnader för nya läkemedel med 700 miljoner kronor från hösten 2014 till och med september 2016, enligt TLV och SKL.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 24 februari 2017

Bättre uppföljning ska ge bättre användning av läkemedel

Med funktioner kopplade till journalsystemen kan sjukvården få en bättre bild av vilka patienter som får ett läkemedel och hur det går för dem. Nepis chef Mikael Hoffmann använder sociala medier för att sprida kunskaper om en mer effektiv användning av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 februari 2017

Fortsatt låga läkemedelspriser i Sverige

Sverige har fortsatt bland de lägsta priserna i Europa på konkurrensutsatta läkemedel. Det visar en analys från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Priserna på läkemedel som inte är utsatta för konkurrens ligger i nivå med andra europeiska länder.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 2 februari 2017

Ola Weiland: Hepatit C är värt ett Nobelpris

Det enda som kan matcha den medicinska utvecklingen inom hepatit C är upptäckten av magsårsbakterien helicobacter. Det anser Sveriges främste expert på hepatit-sjukdomar, Ola Weiland. Han tror att Sverige kan nå målet om en utrotning av sjukdomen, men då måste betydande insatser göras inom missbrukarledet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 31 januari 2017

Framgångar på vägen till att utrota hepatit C

Hos mer än 90 procent av drygt 5 600 behandlade patienter med hepatit C har infektionen läkts ut sedan 2014. Bruttokostnaden var knappt 3,5 miljarder, men 600 miljoner kronor gick tillbaka till landstingen tack vare riskdelningsavtal. Nu tas nästa steg för att på sikt utrota hepatit C.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 30 januari 2017

Ingen enighet i Sverige om införande av nya vårdmått

Vården bör använda utfallsmått från organisationen ICHOM, menar den svenska expertgruppen för Life Science. Svenska kvalitetsregister har redan arbetat med måtten. Ändå är frågan komplicerad.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 26 januari 2017

Socialstyrelsen: Långt kvar till jämlik vård

Svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att sjukvården har stora problem med väntetider, överbeläggning, ett ökat antal fallskador bland äldre, otillräckligt antal strokeenheter och en oroväckande ökning av förlossningsskador.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 25 januari 2017

OECD-länder ska jämföra vårdutfall med nya metoder

OECD ska lansera ett nytt system för internationella jämförelser av hälso- och sjukvården – "en PISA-mätning för vården". Det har beslutats vid ett hälsoministermöte i Paris.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 19 januari 2017

Central myndighet föreslås leda etikprövning av forskning

Regeringen föreslår att all etikprövning av forskning i framtiden ska genomföras i en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dock ska handläggningen av och beslut i enskilda etikärenden även fortsättningsvis ske ute i landet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 18 januari 2017

Invandring bidrar till ökande medellivslängd

Svenskarnas medellivslängd ökar. Att färre röker och att blodtrycket har sänkts för många i kombination med bättre sjukvård är några förklaringar. Invandring från länder utanför Europa bidrar också. Men samtidigt halkar Sverige efter andra europeiska länder i medellivslängd.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 10 januari 2017

Årets uppdrag för vårdmyndigheterna

De statliga myndigheterna inom vårdområdet har i vanlig ordning fått en rad nya uppdrag som ska genomföras under 2017 av regeringen via de så kallade regleringsbreven. Bland uppdragen finns förberedelser för nationell läkemedelslista, samt kunskapsunderlag om biosimilarer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 5 januari 2017

Prevention måste styras för att minska ojämlik vård

Det är inte alls självklart att förebyggande insatser för en bättre livsstil leder till en mer jämlik vård. Förebyggande insatser måste genomsyras av ett systematiskt fokus på åtgärder som minskar hälsoklyftorna. Det framgår i en ny rapport från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 december 2016

Fakta om risker med digitalisering saknas

E-hälsa och digitalisering av patientjournaler ökar snabbt i Sverige. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar i en delrapport att det saknas heltäckande studier om både nyttan och riskerna med digitaliseringen. Felbedömningar och slarv kan leda till att känsliga uppgifter om individer kommer på avvägar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 december 2016

Uppdrag: Forma framtidens läkemedelssystem

I mitten av 1990-talet deltog han som expert för SKL i utredningen som ledde fram till dagens läkemedelssystem. Nu har han regeringens uppdrag att utreda och föreslå ett system för framtiden. "Nu får man ta tag i gamla synder", säger Toivo Heinsoo, som under flera år framöver kommer att stå i centrum för läkemedelspolitiken.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 13 december 2016

Svensk hjärtsjukvård på bronsplats i Europa

Svensk hjärtsjukvård är bland Europas bästa. Landet klättrar i en ranking av 30 länder, bland annat tack vare att väntetiderna ser ut att minska. Men fortfarande används för lite förebyggande läkemedel.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 12 december 2016

Brexit påverkar godkännandet av läkemedel i Europa

När Storbritannien lämnar EU kan konsekvenserna bli stora för hanteringen av nya läkemedel i Europa. Men ännu pågår jobbet som vanligt, konstaterar Tomas Salmonson, chef för den vetenskapliga kommitté som lämnar förslag om godkännande av nya läkemedel i EU.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 december 2016

ABIGO Medical fortsätter satsa i Sverige

Det finns gott om positiva tecken inom svensk Life Science just nu. Det senaste exemplet är företaget ABIGO Medical, som framför allt tillverkar avancerade sårläkningsprodukter. Nyligen invigdes en stor utbyggnad av produktionsanläggningen i Askersund, som tillverkar för export till över 70 länder runt om i världen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 1 december 2016

Svenskarna gör tummen ner för vården

Årets IHP-studie från Vårdanalys visar att svenskars förtroende för hälso- och sjukvården sjunker stadigt. Andelen som tycker att sjukvården fungerar bra har minskat avsevärt sedan 2010. Inte mer än en tredjedel tycker att hälso- och sjukvården fungerar bra överlag.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 november 2016

Otydligt regelverk försenar digitalisering

Införandet av digitala produkter och tjänster i hälso- och sjukvården går trögt på många håll. En stor utmaning ligger i att få fram fungerande ersättnings- och subventionssystem för vårdens digitalisering. Den slutsatsen dras i en uppsats vid Karolinska Institutet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 18 november 2016

Visa fler artiklar