Företagens samverkan med sjukvården ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i samverkan med svensk hälso- och sjukvård ökade under 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code, öppen rapportering om alla ersättningar till sjukvården, som sammanställts av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 29 maj 2017

Regeringsförslag om läkemedelslista i höst

Det pågår ett intensivt arbete för att underlätta införandet av en nationell läkemedelslista. I december presenterades ett förslag som olika remissinstanser nu har tagit ställning till.Ambitionen är att en lagrådsremiss och proposition ska läggas fram senare i år.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 maj 2017

Läkemedelskostnader väntas öka med fem procent per år

Läkemedelskostnaderna väntas öka med omkring fem procent per år under perioden 2017-2019. En växande och åldrande befolkning, ökande antal cancerfall, samt ökad användning av nya diabetesläkemedel och nya antikoagulantia (NOAK) är några huvudförklaringar i en ny prognos av Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 maj 2017

Många frågetecken kring beslut om nya läkemedel

Under senare år har en ny modell växt fram för beslut om priset för nya läkemedel och om de ska omfattas av läkemedelsförmånen. Men är processerna rättssäkra när modellen kan leda till tre olika slags avslut: myndighetsbeslut, landstingens rekommendationer om användning, och civilrättsliga avtal mellan företag och landsting?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 3 maj 2017

Vill stärka lokal uttolkning av riktlinjer

Ibland ifrågasätts nyttan av landstingens läkemedelskommittéer. Men Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, ser snarare ett behov att stärka de lokala instanser som ska underlätta för den lokala sjukvården att jobba efter innehållet i centrala kunskapsunderlag och riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 2 maj 2017

Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017

Stifta vårdlagar för individer – inte organisationer

Fokus för lagstiftningen måste förändras från organisation till individ. Lagar ska reglera principer och informationshantering i stället för detaljer. Då kan potentialen i vårdens digitalisering frigöras, något som inte minst behövs för att hantera de snabbt ökande kostnaderna för psykisk ohälsa.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 19 april 2017

Digitalisering: ”Vården där näringslivet var på 90-talet”

Kraven på sjukvården ökar. Patienter efterfrågar mer. Vårdpersonal vill göra mer. Politiken vill ha högre kvalitet till låga kostnader. Inom industrin kom effektivitetsvinsterna först lång tid efter IT-investeringar. Har sjukvården tålamodet att vänta? På seminariet "Bortom IT" diskuterades förutsättningar och möjligheter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 18 april 2017

Utbyggd primärvård viktig för S

Socialdemokraternas partikongress slår fast att en omställning mot en utbyggd primärvård måste ske inom hälso- och sjukvården. Kongressen ger partiets företrädare i landsting och regioner ett starkt mandat att driva på den utvecklingen, säger Anders Henriksson, vice ordförande i SKL och regionråd i Kalmar, i en videointervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 12 april 2017

Ministern: Vården ska flyttas närmare patienterna

Att flytta hälso- och sjukvården närmare patienterna. Det blir den övergripande viktigaste frågan för sjukvårdsminister Gabriel Wikström att driva inför valet nästa höst, säger han i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas partikongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 april 2017

Stopp för privatisering saknar stöd i riksdagen

Regeringens förslag om att förbjuda privatisering av universitetssjukhusvård saknar stöd i riksdagen, då samtliga oppositionspartier är emot förslaget. Men sjukvårdsminister Gabriel Wikström tänker inte dra tillbaka lagförslaget. Vi kommer att fortsätta driva frågan, sade han vid Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 10 april 2017

Det politiska rävspelet om EMA är igång

Ett politiskt rävspel där Sverige, i utbyte mot annat, ska försöka locka så många medlemsländer som möjligt att stödja Sverige som nytt värdland för läkemedelsmyndigheten EMA. Det har diplomaten Christer Asp, chef för regeringens EMA-sekretariat, nu framför sig. I Hagastaden intill Karolinska i Stockholm är byggplanerna klara.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 april 2017

Lagändring underlättar utvärdering av läkemedel

Lagändringar ska göra det lättare att utvärdera och kvalitetssäkra den svenska läkemedelsanvändningen. Bland annat ska läkemedelsregistret få innehålla förskrivningsorsak, föreslår regeringen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 28 mars 2017

LIFe-time.se bevakar moderaternas Sverigemöte

Vad tycker moderaterna behöver göras för att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna, för att återta förlorad position inom klinisk forskning, samt för att stärka Sverige som Life Science-nation? LIFe-time.se följer moderaternas Sverigemöte i Karlstad för kommun- och landstingspolitiker för att ta tempen på moderaternas vårdpolitik inför valet nästa höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 24 mars 2017

Sjukvårdens resurser används inte optimalt

Sjukvårdens problem är inte resursbrist utan snarare är det så att resurserna inte används på ett tillräckligt bra sätt. Så resonerar stiftelsen Leading Health Care – LHC – som i två år följt förändringsarbetet på Skånes Universitetssjukhus.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 mars 2017

Färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset fortare

En ny lag ska förbättra samverkan mellan kommuner och landstings öppna och slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att undvika onödig och kostsam sjukhusvård för utskrivningsklara patienter. I propositionen föreslår regeringen att det ställs krav på huvudmännen att, i samråd, ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 21 mars 2017

Personalbrist drabbar cancerpatienter

När forskningsinstitutet IHE skickade ut en enkät på uppdrag av Cancerfonden till Sveriges 18 onkologikliniker, svarade alla utom en att de hade för lite personal. Klinikerna vittnar om brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet, och oförmåga att delta i kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 16 mars 2017

Företagen vill se enklare läkemedelssystem

Framtidens läkemedelssystem måste bli enklare och mer förutsägbart. Det var ett av de viktigaste budskapen som Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen, tog med sig från ett första möte med läkemedelsföretagens representanter.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 15 mars 2017

Ny Fass-app informerar veterinärer även off-line

Nu lanseras Fass Veterinär, en app med aktuell information om djurläkemedel för dem som arbetar med djursjukvård. En annan nyhet är att informationen från Fass finns tillgänglig även när användaren inte är uppkopplad på internet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 13 mars 2017

Primärvård föreslås styra mot snabb och trygg vård

Skär ner antalet vårdval i specialistvården och styr om resurser till primärvården som får patientansvaret. Ökat fokus på prevention, minskad central administration och Vårdval seniorvård i samverkan mellan kommuner och landsting är några förslag om Stockholms sjukvård från utredaren Göran Stiernstedt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 9 mars 2017

Anna Nergårdh tar över stafettpinnen för en stärkt primärvård

Regeringen har utsett Anna Nergårdh till ny utredare/utvecklare som ett led i en stor omstrukturering av svensk sjukvård. Centralt är att förflytta resurser från slutenvården för att stärka primärvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 3 mars 2017

Lungcancer vanligast bland kvinnor

Bröst- och prostatacancer är fortfarande de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige. Men lungcancer är numera den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken för kvinnor i Sverige. Ända sedan 1980-talet har lungcancer ökat kraftigt bland kvinnor medan den minskat något bland män. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik över nyupptäckta cancerfall i Sverige.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 2 mars 2017

Avtal minskade landstingens kostnader med 700 miljoner

Sidoöverenskommelser som tecknats efter trepartsöverläggningar har minskat landstingens kostnader för nya läkemedel med 700 miljoner kronor från hösten 2014 till och med september 2016, enligt TLV och SKL.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 24 februari 2017

Regionfrågan dog men samarbetet ska stärkas

Det nationella förslaget om regionindelning gick i graven, men bland landsting och företag som är verksamma i Sjuklövern, sju mellansvenska län, finns ändå en stark strävan att bygga ett samarbete för att ytterst gagna patienterna i området.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 23 februari 2017

EU-kommissionen kräver smidig EMA-övergång

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna vara i full operativ drift från första dagen efter flytten från London. Det är ett av kriterierna på EU-kommissionens lista för hur en ny värdstad ska väljas, som nu läckt ut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 22 februari 2017

Bättre uppföljning ska ge bättre användning av läkemedel

Med funktioner kopplade till journalsystemen kan sjukvården få en bättre bild av vilka patienter som får ett läkemedel och hur det går för dem. Nepis chef Mikael Hoffmann använder sociala medier för att sprida kunskaper om en mer effektiv användning av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel

För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 7 februari 2017

Fortsatt låga läkemedelspriser i Sverige

Sverige har fortsatt bland de lägsta priserna i Europa på konkurrensutsatta läkemedel. Det visar en analys från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Priserna på läkemedel som inte är utsatta för konkurrens ligger i nivå med andra europeiska länder.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 2 februari 2017

Standardisering och samordning centralt i plan för e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Nu har regeringen och SKL tagit fram en gemensam handlingsplan, som ska följas av årliga samordningsplaner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 1 februari 2017

Ola Weiland: Hepatit C är värt ett Nobelpris

Det enda som kan matcha den medicinska utvecklingen inom hepatit C är upptäckten av magsårsbakterien helicobacter. Det anser Sveriges främste expert på hepatit-sjukdomar, Ola Weiland. Han tror att Sverige kan nå målet om en utrotning av sjukdomen, men då måste betydande insatser göras inom missbrukarledet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 31 januari 2017

Framgångar på vägen till att utrota hepatit C

Hos mer än 90 procent av drygt 5 600 behandlade patienter med hepatit C har infektionen läkts ut sedan 2014. Bruttokostnaden var knappt 3,5 miljarder, men 600 miljoner kronor gick tillbaka till landstingen tack vare riskdelningsavtal. Nu tas nästa steg för att på sikt utrota hepatit C.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 30 januari 2017

Stora förväntningar på ny läkemedelsutredning

Stora förhoppningar knyts till den nyligen tillsatta läkemedelsutredningen. Företrädare för vårdmyndigheter, SKL, vårdprofession och läkemedelsföretag är rörande eniga om att dagens system för prissättning och subvention av läkemedel måste stöpas om från grunden.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 27 januari 2017

Ingen enighet i Sverige om införande av nya vårdmått

Vården bör använda utfallsmått från organisationen ICHOM, menar den svenska expertgruppen för Life Science. Svenska kvalitetsregister har redan arbetat med måtten. Ändå är frågan komplicerad.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 26 januari 2017

Socialstyrelsen: Långt kvar till jämlik vård

Svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att sjukvården har stora problem med väntetider, överbeläggning, ett ökat antal fallskador bland äldre, otillräckligt antal strokeenheter och en oroväckande ökning av förlossningsskador.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 25 januari 2017

OECD-länder ska jämföra vårdutfall med nya metoder

OECD ska lansera ett nytt system för internationella jämförelser av hälso- och sjukvården – "en PISA-mätning för vården". Det har beslutats vid ett hälsoministermöte i Paris.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 19 januari 2017

Central myndighet föreslås leda etikprövning av forskning

Regeringen föreslår att all etikprövning av forskning i framtiden ska genomföras i en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dock ska handläggningen av och beslut i enskilda etikärenden även fortsättningsvis ske ute i landet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 18 januari 2017

Invandring bidrar till ökande medellivslängd

Svenskarnas medellivslängd ökar. Att färre röker och att blodtrycket har sänkts för många i kombination med bättre sjukvård är några förklaringar. Invandring från länder utanför Europa bidrar också. Men samtidigt halkar Sverige efter andra europeiska länder i medellivslängd.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 10 januari 2017

Årets uppdrag för vårdmyndigheterna

De statliga myndigheterna inom vårdområdet har i vanlig ordning fått en rad nya uppdrag som ska genomföras under 2017 av regeringen via de så kallade regleringsbreven. Bland uppdragen finns förberedelser för nationell läkemedelslista, samt kunskapsunderlag om biosimilarer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 5 januari 2017

Prevention måste styras för att minska ojämlik vård

Det är inte alls självklart att förebyggande insatser för en bättre livsstil leder till en mer jämlik vård. Förebyggande insatser måste genomsyras av ett systematiskt fokus på åtgärder som minskar hälsoklyftorna. Det framgår i en ny rapport från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 december 2016

Visa fler artiklar