HinderSamtidigt som läkemedelsföretag konkurrerar med varandra har de också gemensamma intressen av generella nya metoder och verktyg för att förutse effekt och säkerhet hos nya läkemedelskandidater. Sådana hjälpmedel kan minska både utvecklingskostnaderna och risken att olämpliga produkter testas på försöksdjur och människor. Men hur kan man göra den gemensamma infrastrukturen för läkemedelsutveckling smidigare, mer effektiv och kostnadsbesparande? Ett svar är att vara aktiv i IMI, Innovative Medicines Initiative. IMI är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Efpia, den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Ambitionen är att genom samarbete mellan privata företag och offentliga institutioner skapa bättre förutsättningar för utveckling av nya innovativa läkemedel. IMI har en budget på 2 miljarder euro, varav hälften kommer från EU och hälften från läkemedelsindustrin. IMI driver ett antal projekt där flera av Efpias medlemsföretag samarbetar med experter från den akademiska världen. Även patientorganisationer, sjukhus, små och medelstora företag, myndigheter och forskare utanför akademierna deltar i enskilda projekt.

37 projekt igång

Projekt har drivits i IMI:s regi sedan år 2008. I den senaste projektomgången, den sjunde sedan 2008, som presenterades den 5 december 2012 lanserades sju nya projekt som omfattar drygt en kvarts miljard euro. Därmed finns det totalt 37 projekt igång. Bland de nya projekten kan nämnas CHEM21 som handlar om att göra utvecklingsprocessen för nya läkemedel mer miljövänlig. Ett annat är STEMBANCC som handlar om att ta fram och beskriva 1500 stamcellslinjer som kan användas av forskare inom en lång rad sjukdomar, bland annat diabetes och demens, för tester av nya läkemedelskandidaters effekt och säkerhet.

Indikatorer som underlättar utvärdering

Företrädare för IMI ger i en artikel (Improving R&D productivity of pharmaceutical companies through public–private partnership: experiences from the Innovative Medicines Initiative) flera exempel på vad deras projekt kan bidra med. Bland annat saknas idag bra allmänt vedertagna sätt att mäta utfallet av samarbetsprojekt som de inom IMI:s verksamhet. Därför har ledningen för IMI försökt identifiera indikatorer som underlättar utvärderingen. Med hjälp av dessa vill man se hur forskning och utveckling inom läkemedelsföretagen förändras tack vare IMI-projekt. När man tittat närmare på 15 av de första IMI-projekten har man identifierat fem områden där företagens läkemedelsutveckling redan har påverkats:
  • Eliminering av ineffektiva prekliniska modeller och etablering av robusta utvärderade modeller för läkemedelsutveckling.
  • Mer effektiva sätt att förutse biverkningar, bland annat med nya biomarkörer för skador på lever, njurar och kärlsystemet.
  • Tillvaratagande och ihopläggning av data från olika källor för ny analys.
  • Gemensam utveckling och harmonisering av internationell standard för data som används för godkännande av nya läkemedel.
  • Mer effektiv rekrytering av patienter till kliniska prövningar.
För närvarande (fram till den 19 mars 2013) pågår ansökningstiden för den åttonde projektomgången. De områden där ansökningar kan skickas in handlar om antibiotikaresistens, stamceller och klassificering av reumatisk sjukdom (SLE, systemisk lupus erythematosus och ledgångsreumatism) och nervsystemsjukdomar (Alzheimers demens och Parkinsons sjukdom).

Bild

Hinder; LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0)