Diamyd leder ett projekt kring AI som syftar till att på individnivå kunna förutspå hög risk för att insjukna i typ 1-diabetes.

– Idag ställs diagnos för typ 1-diabetes först när patienten visar tydliga och allvarliga symptom. Men sjukdomen har då redan påbörjats sedan flera år med attack mot kroppens insulinproducerande celler. Därför finns en potential att kunna behandla sjukdomen mer preventivt – när kroppen ännu kan klara av att reglera blodsockret – för att bromsa in eller i bästa fall förhindra ett sjukdomsförlopp, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd medical.

Företaget leder sedan några månader en av elva innovationsmiljöer, Asset, som har statlig finansiering via Vinnova. Övriga innovationsmiljöer leds i huvudsak av lärosäten.

– Det känns väldigt positivt att vi får förtroende att leda en stor innovationsmiljö. Jag tror också att det är viktigt ur Vinnovas perspektiv med en variation av hur olika miljöer ser ut, säger Ulf Hannelius.

– Jag kan se fördelar med att vi som bolag har ett tydligt kommersiellt intresse av att nå marknaden med nya lösningar, självfallet i kombination med att det ska gynna patienter och hälso- och sjukvården. Jag tror att vi kan bidra med en annan form av driv än de miljöer som leds av lärosäten för att vi tillsammans inom Vinnovasatsningen ska stärka den svenska utvecklingen av precisionshälsa.

Ska utveckla nya algoritmer

Asset (AI för hållbar prevention av autoimmunitet i befolkningen) syftar till att utveckla nya algoritmer som bygger på AI för förebyggande, precisionsmedisk behandling mot främst typ 1-diabetes men även andra autoimmuna sjukdomar.

Diamyd medical är ett diabetesbolag med inriktning att utveckla nya läkemedel och behandlingsformer. Det diabetesvaccin som företaget utvecklat är med sina data och kunskap om vad som fungerar inom precisionsmedicinsk behandling grund för det fortsatta arbetet.

– Med en mängd data vill vi utveckla en algoritm, som på individnivå kan förutspå hög risk för att insjukna i typ 1-diabetes och då även med ett förhållandevis exakt tidsperspektiv – det vill säga kommer individen att insjukna inom 1, 2 eller 5 år. Det skulle ge möjligheter till effektiv, preventiv precisionsmedicinsk behandling och kanske även öppna för att nationellt screena för typ 1-diabetes.

Utvecklingsarbetet bygger på tre faser med ett inledande fokus på att utveckla nya algoritmer, följt av kliniska studier som även täcker in utvärdering av preventiv behandling

– I en senare fas hoppas vi hitta möjligheter till implementering i större skala och även att lösningarna ska vara till nytta för andra autoimmuna sjukdomar och då handlar det framför allt om celiaki och autoimmun tyreoidit. Det finns tydliga kopplingar mellan de här diagnoserna – den som har typ 1-diabetes löper högre risk att få de sjukdomarna och tvärtom, säger Ulf Hannelius.

Bred samverkan

I likhet med övriga innovationsmiljöer som beviljats Vinnovastöd bygger Asset på bred samverkan mellan olika aktörer.

Mainly AI är ett företag som Diamyd medical samverkat med tidigare och som nu deltar i projektet för utveckling av en prediktionsalgoritm.

Lunds universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset bidrar med kunskap för studier kring typ 1-diabetes men också allmänt som representanter för akademi och klinisk kompetens.

Nationella diabetesregistret finns med som viktig resurs som det största diabetesregistret i världen.

– Det krävs också förändringar av hälso- och sjukvårdens strukturer för att kunna screena och preventivt behandla de som idag bedöms som friska individer. I den delen ska stiftelsen Leading Health Care bidra med kunskap, säger Ulf Hannelius.

Diamyd medical har sitt säte i Stockholm och tillverkning i Umeå.

– För snart två år sedan fattade vi beslut om att lägga tillverkningen i egen regi istället för outsourcing. Till en början hyrde vi in oss i en facilitet i Umeå som vi nu köpt för att ha långsiktig kontroll över tillverkningen.