Regeringens exportsatsning på hälso- och sjukvård är bara en del i ett mycket större arbete. Regeringens allmänna Exportstrategi från 2015 innehåller många delar, med mål som att öka andelen exporterande företag och att öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin. Exporten ska ökas både i absoluta tal och som andel av BNP.

Med strategin introducerades även begreppet Team Sweden. Systemet för att hjälpa svenska företag till export var alldeles för snårigt, och man ville med det nya arbetssättet öka samordningen och förbättra förutsättningarna för de svenska företagen

Team Sweden har fått en rad undergrupper med inriktning på olika områden, bland annat Smart Cities, energi, livsmedel, kreativa näringar, och även vissa landspecifika som Indien, Kina och Brasilien. Team Sweden Care and Health kom att bli den tionde undergruppen, och ska som namnet antyder fokusera på exportfrämjandet inom hälsa, sjukvård, Life Science och - icke att förglömma - vård och omsorg av de äldre. Just för att inte tappas bort placeras Care, omsorg, strategiskt före Health, hälsovård...

”Många vill se en tydlig vision och en kraftfull nationell strategi för Life Science”

Det var en stor uppslutning från regeringen, med tre statssekreterare, när Team Sweden Care and Health presenterades vid mötet i mitten av oktober. Socialdepartementet har varit aktivt i det exportfrämjande arbetet sedan lång tid tillbaka, framförallt genom arbetet i och finansieringen av stiftelsen Swecare som arbetar med sådana frågor. Det blev därmed så att man valde att bygga den nya Team Sweden-gruppen utifrån Swecare. Deltagarna i Team Sweden Care and Health utgörs av Swecares styrelse kompletterad av ett antal strategiskt viktiga personer och organisationer, främst generaldirektörer för de svenska myndigheter som kan spela en viktig roll i internationaliseringsarbetet. På så sätt byggs inte parallella strukturer upp utan man förstärker området och utvecklar Swecares roll.

Ett första möte har alltså hållits, och nu kommer departementets tjänstemän tillsammans med Swecares kansli fånga upp de frågor som restes och de idéer som väcktes, och se till att det tas om hand framöver i Team Sweden Care and Health. Frågor som kom upp var exempelvis hur vi skapar fler investeringar i Sverige, finansiering för bolagen, att få fler små och medelstora bolag till export, och att sätta samman helhetslösningar och erbjuda systemkunnande till utländska intressenter. Flera av deltagarna efterfrågade också en tydlig vision på området och vikten av att som många andra länder gjort, skapa en kraftfull nationell strategi för Life Science.

De här diskussionerna känns igen, både från diskussioner inom andra Team Sweden-grupper och från Swecares styrelse. Förhoppningen är att vi nu får ökade muskler och mandat att ta frågorna vidare och att se till att vi kan hitta sätt att hantera de utmaningar Life Science-Sverige och de svenska exportintresserade bolagen har. Hör gärna av er till oss på Swecare om ni har idéer kring detta!