Så skulle man inom förmånssystemet ekonomiskt gynna läkemedel som ger den lägsta miljöbelastningen under produktionen. Och långsiktigt skulle det bli sämre ekonomiska villkor för läkemedel vars produktion drabbar miljön negativt. Även om Sverige globalt sett svarar endast för någon procent av den totala läkemedelsmarknaden så blir effekten mångfalt större tack vare att Sverige på många områden går före resten av världen när det gäller att miljöanpassa produktionen av varor och tjänster. Hela världens läkemedelsindustri följer med stort intresse vad Sverige gör. Sverige har alltså en gyllene chans att än en gång bidra till något verkligt bra för världens miljö. Remisstiden för delbetänkandet gick ut den 13 september. Ännu finns emellertid inga signaler från Regeringskansliet som tyder på att några politiska beslut är på väg i frågan. LIF har under några år arbetat med att ta fram en miljöbedömningsmodell inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin. Under sommaren 2013 lämnade LIF, i enlighet med projektplanen i strategin, in ett förslag till en sådan modell till Socialdepartementet.I skrivande stund har LIF inte fått någon kommentar om att ärendet har börjat beredas inom departementet. Men fler än LIF är spända av förväntan på fortsättningen. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ska utreda utformning och storlek på miljöpremien, enligt förslag från Sofia Wallströms utredning. För miljöns skull är det nödvändigt att myndigheten i sitt regleringsbrev för 2014 får besked att sätta igång detta arbete, som även innefattar en tvåårig pilotverksamhet för några terapiområden. Det betyder att i bästa fall kan en miljöbedömningsmodell för läkemedel inom det generiska utbytet vara i full drift 2017.. Såvitt vi vet har Läkemedelsverket ännu inte fått LIF-förslaget på sitt bord för utvärdering och beslut. Vi väntar nu med spänning på attdetta uppdrag kommer att finnas med i myndighetens regleringsbrev för 2014. De forskande läkemedelsföretagen är beredda att sätta igång att dokumentera i enlighet med en miljöbedömningsmodell. Men sannolikt lär ingen satsa varken tid eller resurser förrän villkor och incitament är fastställda. Argumenten för minsta möjliga miljöbelastning är välkända och väl accepterade. Att arbeta i riktning mot sådana mål väcker bred uppskattning både nationellt och internationellt. Sofia Wallströms förslag var väl förankrade och uppskattade. Vi hoppas att frågan är högt prioriterad inom Socialdepartementet. Det är viktigt att vi inte tappar fart. Så därför – tryck på den gröna knappen.