Det visar LIF:s årliga FoU-enkät som nu publicerats och som redovisar uppgifter för 2011 med resultaten från 2004-2011 som jämförelse. Trenden innebär närmast en halvering av de kliniska prövningarna i Sverige sedan 2004. Minskningen gäller oavsett vilken mätmetod man använder, och visar hur allvarlig situationen är. Ska man se något positivt så är det att minskningstakten har dämpats något sedan den förra mätningen, men det är en ganska klen tröst i sammanhanget. Speciellt med tanke på att vi det senaste året sett hur allt fler intressenter uppmärksammar problemet och vill göra något åt det. Nu genomförs många satsningar, men vi har inte sett en vändning än. Vi måste snart se resultat! Startade kliniska lkmprovn Anmärkningsvärt är att även antalet deltagande kliniker har minskat. Antalet center per prövning har successivt minskat från 6 center till 4, vilket kan bero på svårigheter att få med intresserade kliniker i prövningarna. Sammantaget innebär detta att färre patienter får möjlighet att delta i en klinisk prövning och på det sättet får tidig tillgång till en ny behandlingsform. Både patienter och sjukvården som sådan förlorar om vi inte kan behålla den kliniska forskningen i Sverige. LIF har pekat ut åtgärder som vi tror skulle kunna innebära förändringar redan på relativt kort sikt. Ett konkret förslag är att redovisa klinisk forskning och kliniska prövningar inom ramen för SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Då blir det synligt vilka kliniker och landsting som tar sitt ansvar för det förbättringsarbete som klinisk forskning innebär. Antal center (medeltal) per pågående klinisk prövning och antal patienter (medeltal) per centerNu krävs ett samlat grepp. Staten måste ge tydligare signaler. Den kliniska forskningen måste premieras och utvecklingen för de kliniska prövningarna måste vändas. Dessutom måste nya incitamentsstrukturer skapas som påskyndar utvecklingen. Landstingen måste i sin tur vidta aktiva åtgärder för att stimulera vårdens deltagande i klinisk forskning och kliniska prövningar, likväl som premiera användning av de nya och effektivare läkemedel som blir resultatet av prövningarna. Sverige är en liten spelare på den globala marknaden – det krävs att vi gör rätt – och tiden håller på att rinna ifrån oss.

LIF genomför årligen en enkätundersökning bland LIF:s medlemsföretag som omfattar kostnader för FoU för humanläkemedel samt statistik om kliniska prövningar och icke-interventionsstudier. Syftet med undersökningen är att få en bild av hur den medicinska forskningen och utvecklingen utvecklas i Sverige över tid.