Detta bör vi definitivt prata en hel del om. Vi lever i en tid där det finns en växande kunskap kring olika produkters påverkan på miljön och en stadigt ökad efterfrågan på produkter som i minsta möjliga mån belastar vår miljö negativt. Inte minst handlar det om vanliga produkter som matvaror och kläder. Ett sådant konsumentperspektiv kan även omfatta läkemedel. Det finns idag ingen allmän diskussion i samhället om gröna läkemedel; det är det citerade twitterinlägget ovan en bekräftelse på. Men trots det så finns det en nyfikenhet, särskilt bland yngre konsumenter. Det visades i ett examensarbete från februari 2014 utfört av Goran Jassim på uppdrag av Karolinska Institutet, Pfizer och LIF – de forskande läkemedelsföretagen. I detta arbete ingick en allmän fråga riktad till ett tvärsnitt av befolkningen: ”Har du någon gång aktivt frågat efter ett ekologiskt läkemedel på apoteket?” 17 procent av de tillfrågade i åldrarna 20-44 år svarade ja på den frågan. En stor majoritet ansåg dessutom att det var viktigt eller mycket viktigt att det finns miljöanpassade läkemedel på apoteken. På samma sätt som när det gäller andra ”miljövänliga” produkter är svenska folket villiga att betala lite mer för gröna läkemedel än för läkemedel som har framställts enligt standardmetoder. Det var visserligen svar på en hypotetisk fråga, eftersom det idag inte finns läkemedel som är klassificerade enligt en allmänt vedertagen miljöklassificeringsmodell. Men det ger ändå en fingervisning om att det finns en latent efterfrågan på gröna läkemedel hos Sveriges konsumenter. I en annan undersökning, som genomförs av Andrew McDonald och som kommer att redovisas under försommaren 2015, visas ett intresse även hos apoteksaktörer för att ha möjlighet att sälja gröna läkemedel. Åter till det inledande twitterinlägget. Är det förbjudet att marknadsföra gröna läkemedel? Rent rättsligt tycks det vara osäkert vad som gäller. EU-direktiv och svensk lag har strikta formuleringar om vilken information företag (och apotek) får lämna till allmänheten och konsumenter om läkemedel och deras egenskaper. Reklam om receptfria läkemedel får inte innehålla medicinsk information som avviker från innehållet i den så kallade produktresumén. Hur är det då med gröna påståenden? LIF har i bred samverkan med andra intressenter utvecklat en modell för miljöbedömning av receptfria läkemedel. Arbetet har gjorts inom ramen för Den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Denna modell kan ligga till grund för en deklaration av ett läkemedels miljöpåverkan i tillverkningsfasen och kompletterar den miljöklassificering av aktiva läkemedelssubstanser som redan finns på Fass.se och som handlar om användningen av läkemedel. Inför beslut om en reviderad handlingsplan för NLS under 2016 vill LIF fortsätta testa miljöbedömningsmodellen för ett antal receptfria läkemedel. Efter tester och eventuella justeringar av modellen kan den användas för fler läkemedel. Ett annat förslag som också bör diskuteras är huruvida miljöaspekter ska beaktas vid subventionsbeslut och inom det generiska utbytet på apotek.