– De överlevnadssiffror vi nu fått känns verkligen fantastiska. Det överträffar alla mina förväntningar och innebär ett stort steg på vägen mot vår nollvision om att inget barn ska dö i cancer, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Statistiken som bygger på siffror från Svenska Barncancerregistret och Cancerregistret gäller barn under 15 år som insjuknade 2011-2015. Eftersom barn som insjuknade de två sista åren ännu inte uppnått fem år med sjukdomen har siffrorna för dessa år estimerats. Totalsiffran att 85 procent av barnen överlever i minst fem år jämförs med 80 procent överlevande barn som insjuknade perioden 2006-2010.

Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.
Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Störst ökning inom AML

Femårsöverlevnaden skiljer sig åt mellan olika cancerformer som drabbar barn (se diagram nedan). I princip alla barn överlever efter Hodgkins lymfom (cancer i lymfkörtlarna), medan femårsöverlevnaden i neuroblastom, en cancerform i nervsystemet, är drygt 70 procent. Jämfört med det senaste mättillfället har överlevnaden ökat för många cancerformer, men för vissa diagnoser har överlevnaden inte ökat utan kurvorna planar ut

Den största ökningen i överlevnad gäller blodcancerformen akut myeloisk leukemi, AML. I genomsnitt överlever i dag 78 procent av barnen i minst fem år, jämfört med 63 procent under förra mätperioden. Den kraftiga förbättringen förklaras enligt Kerstin Sollerbrant med ett förbättrat behandlingsprotokoll där man säkrare och snabbare kan identifiera barn som inte svarar på behandlingen.

Klicka för större bild.

– Man förbättrar protokollet hela tiden. Om man ser att nya behandlingar är bättre än befintliga så förs de in i protokollet. Man kan nu snabbare identifiera barn med kvarvarande cancerceller efter de inledande behandlingarna, och dessa barn får idag en stamcellsbehandling. Det gör att dessa barn i dag har en lika god prognos som barn som svarar bra på den inledande behandlingen, säger Kerstin Sollerbrant.

Den vanligaste barncancerdiagnosen i Sverige är blodcancersjukdomen akut lymfatisk leukemi, ALL. I dag överlever 94 procent av barnen i minst fem år, jämfört med 89 procent vid förra mättillfället. Även här förklaras ökningen av framgångsrik forskning som lett till ett förändrat behandlingsprotokoll.

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF.
Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF.

Genombrott kan ge ännu bättre överlevnad

De senaste åren har stora forskningsgenombrott skett inom cancer. Inte minst nya läkemedel inom immunterapi har gett dramatiskt förbättrade behandlingsresultat. Dessa genombrott har ännu inte slagit igenom i statistiken, vilket innebär att överlevnadssiffrorna sannolikt kommer att ha förbättrats ytterligare vid nästa mätning.

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF – de forskande läkemedelsbolagen, säger i en kommentar att de nya överlevnadssiffrorna är mycket glädjande:

– Det här visar värdet av ett förbättrat strukturerat omhändertagande av barn med cancer, och att nya behandlingar gett helt nya förutsättningar. Idag står vi inför ytterligare förbättrade möjligheter med immunterapier och allt effektivare kombinationer, och imorgon med cell- och genterapier som ger helt nya möjligheter att bota cancer, säger Johan Brun.

Överlevnaden i Sverige står sig väl internationellt. I exempelvis USA låg överlevnaden på 84 procent för barn som insjuknade 2008-2014, och i Storbritannien överlevde 82 procent av barn som insjuknade 2006-2010.

– Sett till den internationella statistik som finns ligger vi bra till. Föräldrar kan känna sig trygga med att man får bästa möjliga behandling i Sverige. Man behöver inte söka vård utomlands, säger Kerstin Sollerbrant.