Rapporten från TLV jämför prisnivån på receptbelagda läkemedel inom öppenvården i 19 länder i Europa. Enligt rapporten låg prisnivån i Sverige 2015 på åttonde plats när det gäller läkemedel utan konkurrens, jämfört med sjätte plats ett år tidigare. Sverige har samtidigt de lägsta priserna i Europa på läkemedel med konkurrens och som ingår i generikasystemet med ”periodens vara”. I segmentet läkemedel utan konkurrens har TLV valt att slå ihop läkemedel som är patentskyddade och läkemedel som är konkurrensutsatta, men som inte är utbytbara på apotek. Det innebär att alla läkemedel som inte ingår i generikasystemet omfattas i den kategorin. Priserna i detta segment i Sverige har fallit i förhållande till övriga länder i jämförelsen. Det är framför allt läkemedelsföretagens prissänkningar på astmaläkemedel som har påverkat prisnivån. Dessa prissänkningar står för nästan hälften av det svenska prisfallet. Även andra omprövningar och prissänkningar som gjorts utifrån den så kallade 15-årsregeln, som automatiskt sänker priserna med 7,5 procent på läkemedel som funnits i 15 år, har bidragit till lägre priser i Sverige jämfört med andra länder.

Pris på biosimilarer ska följas

TLV menar att utvecklingen framöver till stor del är beroende av förutsättningarna för priskonkurrens inom segmentet biologiska läkemedel. Även om så kallade biosimilarer lanseras för biologiska läkemedel där patentet gått ut är dessa inte utbytbara och kan därmed inte omfattas av det generiska utbytet på apotek. Det blir enligt TLV därför viktigt att följa utvecklingen för de biologiska läkemedlen för att utvärdera de svenska priserna jämfört med priserna i andra länder. Priserna på läkemedel inom generikasystemet i Sverige är liksom tidigare de lägsta i Europa, tillsammans med Danmark och Nederländerna. Jämfört med tidigare mätningar har prisnivåerna i de europeiska länderna utjämnats något. Men skillnaderna är fortfarande stora, och de tre nämnda länderna har även i den här mätningen betydligt lägre priser än övriga länder.

Skillnader minskar

TLV anser att analysen visar att det svenska systemet med generiskt utbyte på apotek fungerar mycket väl ur ett europeiskt perspektiv, särskilt för läkemedelsgrupper med hög försäljningsvolym. Att skillnaderna mellan länderna minskar är enligt myndigheten naturligt då länder påverkas av varandra till följd av att en del länder har referensprissystem. Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, tycker att det är positivt att TLV nu utvecklat en stabil metodik för prisjämförelser. Det ger alla aktörer en gemensam utgångspunkt för diskussion: – Vid jämförelser av priser i olika länder är det viktigt att ta ett systemperspektiv, och inte bara titta på enskilda läkemedel eller läkemedelsgrupper. Det faktum att Sverige nu har en 8:e plats vad gäller läkemedel som inte är utsatta för konkurrens och samtidigt har de absolut lägsta generikapriserna innebär sammantaget att de svenska priserna är i nivå med jämförbara länder. Det finns därmed inget behov av insatser från myndigheter för att ytterligare påverka den svenska prisbilden, säger Anders Blanck.