I brevet till statsministern ger Anders Blanck läkemedelsbranschens fulla stöd för den satsning på Life Science som regeringen nu genomför, framför allt via samordnaren Anders Lönnberg.

Nu föreslår LIF att satsningen permanentas genom att inrätta ett särskilt kansli för Life Science, centralt placerat i statsministerns eget departement, Statsrådsberedningen. Kansliet skulle bemannas av Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementen, och föreslås ledas av samordnaren Anders Lönnberg. Det skulle innebära att regeringen mer samordnat kan hantera sakfrågor inom Life Science som berör olika politikområden som exempelvis forskning, teknik, skatter, näringsliv, utbildning och hälso- och sjukvård, anser LIF.

– Att få Sverige att ta kliv mot att bli en ledande Life Science-nation är inget man kan genomföra som ett projekt under några år och sedan tro att hjulen snurrar av sig själv. Det krävs långsiktighet, och det krävs att man väger in många olika perspektiv på samma gång. Därför menar vi att det behövs ett permanent kansli för Life Science, säger Anders Blanck.

Lär av Storbritannien

I brevet menar LIF att Sverige kan lära av Storbritannien, som utöver att ha tagit fram en tioårig Life Science-strategi även har en särskild minister med ansvar för frågorna. Men britterna har framför allt ett Office for Life Sciences, som innebär att frågorna har en tydlig hemvist i regeringen.

Anders Blanck menar att en skillnad mellan Life Science och många andra branscher är att företagen verkar på en mycket strikt reglerad marknad, och i nära samverkan med sjukvården och den akademiska forskningen. De investeringsbeslut som företagen fattar är ofta mycket långsiktiga.

– Därför har det statliga engagemanget och agerandet mycket stor betydelse. Att inrätta ett permanent kansli för Life Science skulle ha ett mycket positivt signalvärde för hela sektorn, såväl här hemma som internationellt, om att Sverige vill satsa på den här sektorn för lång tid framöver, säger Anders Blanck.

EMA en fråga för nytt kansli

Utöver de frågor som redan hanteras av samordnaren Anders Lönnberg menar LIF att ett kansli kan ta sig an frågan om var EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska placeras när Storbritannien lämnar EU.

– Med all respekt för att regeringen hittills av diplomatiska skäl varit försiktig och avvaktande eftersom det ännu inte finns någon brittisk begäran om utträde, så tycker jag att det är dags att börja jobba för att få fram ett attraktivt svenskt alternativ. Annars kommer vi att bli totalt frånåkta av andra stora europeiska städer som nu rustar för fullt. Att jobba för EMA i Sverige vore en perfekt första uppgift för ett nyinrättat kansli, säger Anders Blanck.