Kostnaden för förmånsmediciner för 2015 hamnade på 20,3 miljarder kronor. Till 2018 beräknas förmånen ha ökat till 22 miljarder. Rekvisitionsläkemedel (sjukhusläkemedel) beräknas öka från 7,5 till 8,5 miljarder, enligt Socialstyrelsens prognos. Men det finns en rad faktorer som påverkar prognosen. Ett av de stora osäkerhetsmomenten är att Socialstyrelsen inte har tillgång till någon information om hur stora rabatter som förhandlas fram mellan landsting och läkemedelsföretag – avtalen är hemliga.

Karolina Antonov
Karolina Antonov

– Det visar på de utmaningar som avtalen ger. Man skulle behöva hitta sätt att redovisa utfallet av trepartsöverenskommelsen på en samlad nationell nivå. Nu vet man inte hur mycket av den prognostiserade ökningen som är en faktisk ökning, säger Karolina Antonov, analyschef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Vill se initiativ från SKL

Hon efterlyser någon slags årlig avrapportering som kan hjälpa Socialstyrelsen i prognosarbetet när det gäller just avtalen mellan landstingen och läkemedelsföretagen.

– Det känns naturligt med ett initiativ från SKL som ansvarar för samverkansmodellen. En årlig avrapportering behöver ju inte vara på en exakt eller detaljerad nivå men Socialstyrelsen bör få tillgång till information för att kunna göra en korrekt prognos, säger Karolina Antonov.

Landstingen samarbetar sedan maj 2014 kring prissättning via rabattsatser, introduktion och uppföljning av läkemedel. Tillsammans med TLV förs trepartsöverläggningar om priser och rabatter med läkemedelsföretag. Rabatter kan exempelvis bli aktuella vid introduktion av så kallade biosimilarer.

Åldrande befolkning ökar behoven

Andra faktorer som påverkar Socialstyrelsens prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader är en växande och åldrande befolkning som förväntas konsumera mer mediciner. De nyanländas behov av läkemedel kommer enligt Socialstyrelsen att ha en begränsad inverkan på prognosen i början av perioden, men kan få större effekter om några år. Flera läkemedel inom onkologin (cancervården) har nu en beredningsform som gör att de kan förskrivas inom förmånen, vilket också leder till en förskjutning av kostnader från slutenvården till förmånskostnaderna.

Efter några år med begränsade besparingar på grund av patentutgångar visar prognoserna nu på en ökning. Besparingarna är fortfarande begränsade år 2016, men ökar kraftigt mot slutet av perioden. . TLV:s arbete med värdebaserad prissättning bromsar också kostnadsutvecklingen.