Öppen rapportering är ett initiativ från den europeiska läkemedelsbranschen via paraplyorganisationen EFPIA och som införs över hela Europa senast den 1 juli i år. I Sverige öppnar den nationella webbportalen den 31 maj.

De summor som respektive läkemedelsföretag nu visar upp är utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården under förra året. Det handlar framför allt om ersättningar för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar, men också om ersättningar till enskilda medarbetare och till vårdenheter och kliniker inom hälso- och sjukvården, samt om sponsring och donationer (för definitioner se faktaruta).

Rikard Pellas, Compliance officer på LIF
Rikard Pellas, Compliance officer på LIF

Sverige först ut

Rikard Pellas, compliance officer på LIF och ansvarig för läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, räknar med att de flesta av LIFs medlemsföretag kommer att rapportera sina siffror i anslutning till att webbportalen öppnat. Det är mycket bra med tanke på att detta är första gången som företagen gör denna öppna rapportering.

– Jag ser en symbolik i att Sverige öppnar lite tidigare än de andra länderna i Europa. Läkemedelsbranschen i Sverige har under många år arbetat med att ständigt bygga ut det etiska regelverket LER. I dag är LER troligen det mest avancerade som någon bransch kan visa upp. Det är glädjande att vi nu kan komplettera det ytterligare, säger Rikard Pellas.

750 miljoner preliminär siffra

Det finns ingen sammanställning för hela branschen, utan varje företag rapporterar var för sig och gör siffrorna tillgängliga via webbportalen.

– Jag uppskattar dock preliminärt, baserat på mina kontakter under våren med företagen, att de samlade ersättningar som företagen betalade ut till den svenska hälso- och sjukvården under förra året uppgick till omkring 750 miljoner kronor. Den helt dominerande delen gällde ersättning för deltagande i klinisk forskning, säger Rikard Pellas.

Utbetalningarna till sjukvården ska ses i relation till de totala kostnaderna för forskning och utveckling inom läkemedelsbranschen. SCB:s senaste tillgängliga statistik avseende 2013 visar att företagens samlade forskningskostnader inom näringsgrenen farmaceutiska produkter och läkemedel uppgick till cirka 7 miljarder kronor.

Anders Blanck, vd för LIF
Anders Blanck, vd för LIF

Vill se ökande trend

Anders Blanck, vd för LIF, menar att samarbetet mellan företagen och sjukvården behöver stärkas för att Sverige ska klara framtidens vårdutmaningar. Några exempel är alltfler äldre, ett förändrat sjukdomspanorama med allt fler kroniskt sjuka, samt en utveckling mot alltmer individbaserad behandling, inte minst inom cancerområdet.

– Företagen och sjukvården behöver i högre grad arbeta tillsammans vid patientens sida för att möta dessa utmaningar. Det gör också att frågor kring transparens blir allt viktigare. Öppenheten kring ersättningar till hälso- och sjukvården gagnar alla parter, säger Anders Blanck.

Han är nöjd med att branschen när samtliga medlemsföretag rapporterat kommer att ha en jämförelsesiffra kring omfattningen av samarbetet med hälso- och sjukvården. Och han vill gärna se en ökande trend kommande år.

– Ju fler forskningsinvesteringar och expertsamarbeten som landar i den svenska hälso- och sjukvården i stället för i andra länder, desto starkare blir Sverige som Life Science-nation. Mer samarbete ger förutsättningar för bättre vård för svenska patienter, samtidigt som det utvecklar såväl vården som företagen, säger Anders Blanck.