Den stora studien som avser år 2015 ger en lägesbild av hur utbredd antibiotikaresistensen är inom EES-området (EU samt Norge, Island och Lichtenstein). Utöver en beräkning av antalet dödsfall i Europa är det enligt forskarna första gången som man även mätt sjukdomsbördan av antibiotikaresistens med DALY (funktionsjusterade levnadsår, som anger förlorade år till följd av ohälsa, funktionsnedsättning eller förtida död).

Forskningen baseras bland annat på data om bakteriella infektioner som länderna rapporterar till den gemensamma databasen EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network). I studien undersöktes åtta bakteriestammar som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Detta kompletterades sedan med en rad andra datakällor för att få fram bördan av antibiotikaresistens i respektive land. Året 2015 jämfördes med 2007 för att se utvecklingen över tid. Antalet infektioner ökade inom samtliga jämförda bakteriestammar mellan de jämförda åren.

Forskarna beräknar att 2015 inträffade 33 000 dödsfall på grund av infektioner med bakterier som är resistenta mot antibiotika. Variationerna mellan olika länder är stora. Värst drabbade av dödsfall är Grekland, Italien och Rumänien, medan Sverige tillsammans med de nordiska länderna, Nederländerna och Estland har lägst antal dödsfall.

Måttet DALY, som i genomsnitt var 170 per 100 000 invånare, innebär att bördan av antibiotikaresistens kan jämföras med andra sjukdomar. Enligt studien var hälsobördan av antibiotikaresistens lika stor som sjukdomarna influensa, tuberkulos och hiv tillsammans. Författarna från ECDC skriver i artikeln:

”Den beräknade bördan av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier i EU och EES är väsentlig jämfört med andra infektionssjukdomar och har ökat sedan 2007. Strategier för att förebygga och kontrollera antibiotikaresistenta bakterier kräver samordning på EU- och EES-nivå och på global nivå.”

Forskarna konstaterar samtidigt att bördan av antibiotikaresistens är kraftigt varierande mellan olika länder. Det innebär att insatser för att förebygga och motverka resistens måste vara skräddarsydda utifrån behoven i respektive land. Värst utsatta för antibiotikaresistenta infektioner är spädbarn och äldre, och forskarna förutspår att sjukdomsbördan även kan öka i takt med en åldrande befolkning i Europa.