Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


IVO ska undersöka risker med dålig tillgänglighet

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Torsdag 22 oktober 2020


Covid-vaccination ska registreras i nationella registret

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att skapa tekniska möjligheter för att vaccinationer mot covid-19 ska kunna registreras i nationellt vaccinationsregister, NVR. Överföringen ska ske hel- eller halvautomatiskt från regionernas journalsystem, via uppgraderingar eller att ett särskilt gränssnitt tas fram mellan vårdgivarnas journalsystem och registret. Folkhälsomyndigheten ska också tillsammans med Läkemedelsverket planera för hur uppföljningen ska gå till, bland annat genom att ta fram standardiserade analysmodeller och uppföljningsmekanismer.

Fredag 2 oktober 2020


Joakim Brandberg vikarie som GD för Läkemedelsverket

Den 30 september löper förordnandet ut för Läkemedelsverket generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande generaldirektör och chef för Läkemedelsverket från och med den 1 oktober 2020.

Fredag 25 september 2020


Bättre regelverk för organdonation

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på nya regler kring organdonation. Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet och på sikt även öka antalet organdonationer.

Fredag 25 september 2020


Uppdämda vårdbehov ska analyseras

Socialstyrelsen har tagit fram en plan för hur myndigheten ska stödja regionerna i arbetet med att ta fram analyser och lägesbilder om de uppdämda vårdbehov som skapats till följd av pandemin. Myndigheten föreslår att man ska få i uppdrag att ta fram principer för för prioriteringar, exempelvis när det gäller vilka insatser och patientgrupper som bör prioriteras.

Onsdag 16 september 2020


SKR-rapport om fördelar med lokalt självstyre

Pandemin har fått många att efterfråga starkare statlig styrning och även förstatligande av bland annat hälso- och sjukvården. Men SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, anser tvärtom att den svenska modellen med lokalt självstyre ger de bästa förutsättningarna för välfärd utifrån behov. För att belysa självstyrets strategiska betydelse har SKR tagit fram skriften "Självstyrelsens potential".

Onsdag 16 september 2020


Forskningssatsningar i budgeten

Regeringen föreslår ökade statliga anslag till forskning i den kommande budgeten för 2021, enligt en överenskommelse med samarbetspartierna C och L. Bland annat höjs Vetenskapsrådets anslag med 330 miljoner kronor, och universiteten får höjda basanslag med 500 miljoner kronor. Den totala satningen för forksning och innovation nästa år är 3,4 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Tisdag 15 september 2020


Storsatsning på sjukvård och äldreomsorg

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna är överens om en storsatsning i budgeten på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med ytterligare 10 miljarder kronor, utöver höjningen på 12,5 miljarder som aviserades i våras. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. För att åtgärda den vårdskuld som uppstått under pandemin får regionerna ett tillfälligt stöd på 4 miljarder kronor under 2021 och lika mycket 2022. Kommunerna får sammanlagt 7,4 miljarder under 2021 i förstärkningar och utbildningssatsningar inom äldreomsorgen.

Måndag 7 september 2020


Hyperinflammation hos barn kartlagd av KI

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab i Sverige och Tor Vergata University of Rome i Italien har genomfört en omfattande kartläggning av immunsvaret hos barn som drabbas av ett ovanligt men livshotande inflammatoriskt syndrom i samband med covid-19. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell, visar hur immunsystemet reagerar vid detta tillstånd och särskiljer det från de besläktade tillstånden Kawasakis sjukdom och cytokinstorm vid akut covid-19.

Måndag 7 september 2020


SKR-rapport om samverkan under pandemin

SKR lyfter i en rapport riktad till regeringen och riksdagen fram konkreta exempel på nationell samordning under pandemin kunnat uppnås inom det regionala självstyret. Rapporten tar bland annat upp inköp av kritiska läkemedel, främst intensivsjukvården, där regionerna gått samman och samverkat nära med läkemedelsbranschen, distributörer och apoteksaktörer.

Fredag 4 september 2020


Socialstyrelsens plan inför nya utbrott

Socialstyrelsen skriver i en lägesrapport till regeringen att de funktioner och arbetssätt som myndigheten skapat under våren till följd av pandemin kommer att bibehållas under hösten, inför eventuella nya smittoutbrott. Myndigheten ser ett fortsatt behov av nära samverkan med andra aktörer.

Fredag 4 september 2020


Självscreening för livmoderhalscancer

På grund av coronapandemin har screeningen för livmoderhalscancer stoppats helt eller delvis i ett flertal regioner. Därför föreslår nu Socialstyrelsen en tillfällig bestämmelse att införa självscreening för alla kvinnor i åldern 23-64 år. Förslaget har skickats på remiss till regioner och myndigheter, och kan börja gälla i mitten av juli och fram till nästa sommar.

Onsdag 17 juni 2020


Ökade läkemedelskostnader

Kostnaderna för läkemedel inom förmånssystemet ökade med ungefär en miljard kronor under 2019 till drygt 30 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från pris- och subventionsmyndigheten TLV. Rapporten visar att återbäringar från läkemedelsföretagen till följd av sidoöverenskommelser med regionerna uppgick till 2,9 miljarder kronor under förra året.

Onsdag 17 juni 2020


Läkemedelslista skjuts på framtiden

Regeringen skjuter med hänvisning till den pågående coronapandemin på införandet av nationell läkemedelslista, som skulle ha införts den 1 juni. I en proposition till riksdagen föreslås att lagändringen istället träder i kraft i maj nästa år. Tidigare har Sveriges kommuner och regioner, SKR, krävt att läkemedelslistan skulle skjutas fram minst två år.

Onsdag 29 april 2020


Skillnader i förtroende för hälso- och sjukvården

Mer än åtta av tio invånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Andelen som har stort eller ganska stort förtroende för sjukvården skiljer sig åt över landet. Endast 51 procent av invånarna i Västernorrland har förtroende, jämfört med 76 procent i Jönköping. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten, som genomfördes hösten 2019.

Torsdag 5 mars 2020


Svenskt WHO-bistånd mot covid-19

Sverige avsätter 40 miljoner kronor till WHOs krisfond med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset covid-19, meddelade regeringen på en pressträff. Socialminister Lena Hallengren sade att Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen och bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket låg. Myndigheten bedömer också att hälsokontroller vid flygplatser för närvarande inte är en nödvändig åtgärd.

Måndag 24 februari 2020


Uppdaterad strategi mot AMR

Regeringen har uppdaterat den nationella strategin mot antibiotikaresistens, AMR. Den nya strategin tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt i och med det ökade engagemanget inom FN-systemet. "Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med vår politik för global utveckling inom ramen för Agenda 2030 och arbetet inom EU", säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Onsdag 19 februari 2020


Ny samverkansgrupp för Life Science

Hälsa och Life Science är ett av regeringens fyra strategiska samverkansprogram. Regeringen har nu utsett samverkansgrupper som knyts till de respektive programmen. Enligt regeringen ska samverkansgrupperna med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Anders Blanck, vd LIF, är en av 22 ledamöter i samverkansgruppen för hälsa och Life Science.

Onsdag 12 februari 2020


Cancerstrategin fyllde tio år

Socialdepartementet och Regionala cancercentrum, RCC, firade den nationella cancerstrategins tioårsdag med ett heldagsseminarium på Karolinska institutet. Förutom seminarier kring hur cancervården utvecklats under decenniet som gått och utblickar mot framtidens cancervård, prisades årets konktaktsjuksköterskor och årets processledare från respektive cancerregion. De fick alla ta emot utmärkelsen från kronprinsessan Victorias hand.

Torsdag 6 februari 2020


Myndigheter ges ansvar för krisberedskap

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ges ett tydligare ansvar för krisberedskap inom läkemedelsområdet, enligt ett beslut från regeringen. De blir så kallade bevakningsansvariga myndigheter som får större ansvar och uppgifter i beredskapsplaning och vid höjd beredskap i Sverige. En bidragande faktor till beslutet är de problem med materialförsörjning till hälso- och sjukvården i flera regioner som inträffade förra hösten.

Torsdag 30 januari 2020


Extrapengar: 1,5 miljarder till sjukvården

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna ger nu besked om ytterligare 5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner under 2020. Av dessa går 1,5 miljarder till regionernas hälso- och sjukvård. Extrapengarna kommer att finnas med i regeringens vårbudget. Den exakta fördelningen mellan regionerna ska regeringen presentera senare.

Måndag 20 januari 2020


Nya riktlinjer för strokevård

Fler som drabbas av stroke ska ges trombektomibehandling, en avancerad metod för att dra ut en blodpropp i hjärnan. Det framgår av Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för strokevård. Hittills har ett färre antal sjukhus kunnat erbjuda metoden, och rekommendationen har varit att behandlingen ska ges inom sex timmar. De nya riktlinjerna anger att trombektomi kan minska skador på hjärnan om den ges inom 24 timmar.

Torsdag 16 januari 2020


Patientföreträdare: "Cancervården är orättvis"

Det svenska systemet för introduktion av nya cancerläkemedel fungerar dåligt, anser företrädare för tre patientorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De föreslår bland annat att staten bör ha ett utökat ansvar så att alla patienter oavsett bostadsort kan behandlas med det mest verkningsfulla läkemedlet. Nationella vårdprogram för cancersjukdomar bör vara mer styrande, anser patientföreträdarna.

Onsdag 8 januari 2020


Läkarkontinuitet ger färre akutbesök

Hög personlig läkarkontinuitet i primärvården har koppling till lägre antal besök på akutmottagningar. Det visar en stor populationsstudie i Region Jönköping, som publiceras i Läkartidningen. Sambandet var enligt studien störst för gruppen unga vuxna.

Tisdag 17 december 2019


Sverige har låga läkemedelspriser

Läkemedelspriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa, enligt en internationell analys från prismyndigheten TLV. Priserna på läkemedel med konkurrens, generiska läkemedel, är bland de lägsta i Europa. För patentskyddade läkemedel har priserna de senaste fem åren sjunkit med 17 procentenheter i förhållande till andra länder, varav 60 procent utgörs av en svagare kronkurs. Av de 20 jämförda länderna har 11 högre priser än Sverige på patentskyddade läkemedel.

Fredag 13 december 2019


Sammanhållen vård för barn och unga utreds

Regeringen har tillsatt en utredning med målet att uppnå en sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga. Utredaren Peter Almgren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.

Torsdag 5 december 2019


Wallström utreder vårdens investeringar

Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera pågående och planerade investeringar i sjukhus runt om i landet. Regeringen vill få utrett hur investeringarna förhåller sig till den pågående omstruktureringen av vården där primärvård och övrig öppenvård ska ges en tyngre roll.

Torsdag 21 november 2019


Utredning om materialbrist

Efter höstens problem med leveranser av sjukvårdsmaterial vill regeringen få utrett hur sådana situationer kan förebyggas och hanteras. Därför ges ett utökat uppdrag till utredaren Åsa Kullgren. Hon utreder just nu hälso- och sjukvårdens beredskap och försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial vid allvarliga händelser.

Torsdag 21 november 2019


SKL byter namn till SKR

Efter att alla landsting ombildats till regioner byter nu även Sveriges Kommuner och Landsting namn. Styrelsen har beslutat att föreslå en logisk namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Namnändringen beslutas formellt av organisationens kongress den 27 november. Webbadressen liksom alla medarbetares epostadresser byts ut till skr.se.

Tisdag 29 oktober 2019


1177 ska utvecklas och moderniseras

SKL får 33 miljoner kronor av regeringen för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden. Bland annat ska invånare kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Bättre informationsflöden mellan vårdens olika delar ska också utvecklas. Webbtidsbokning och provtagning i hemmet är andra funktioner som ska utvecklas. Arbetet är flerårigt och SKL räknar med att få pengar från regeringen även 2020 och 2021.

Torsdag 24 oktober 2019


Fortsatt lång väntan på akuten

Antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar minskade under 2018, visar ny statistik från Socialstyrelsen. I fjol gjordes 1,9 miljoner besök vid landets akutmottagningar av patienter över 18 år, en minskning med 1,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa. Medianväntetiden till läkarbedömning var cirka en timme, vilket är ungefär samma som de två föregående åren. Mediantiden för ett helt besök låg på 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning med 6 minuter jämfört med 2017.

Torsdag 17 oktober 2019


Nationell strategi för anhörigvård

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram underlag till en nationell strategi kring anhöriga som vårdar äldre personer. Syftet med en kommande anhörigstrategi är enligt regeringen att bidra till att stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre är tillgängligt och utformat efter behov.

Torsdag 17 oktober 2019


Digifysiskt vårdval föreslås i utredning

Vårdvalsreformen har inte bidragit till att göra vården mer jämlik, konstaterar utredaren Göran Stiernstedt i ett betänkande som lämnats till regeringen. Utredningen vill se ett mer enhetligt nationellt system där vårdgivare inom primärvården är tvingade att erbjuda såväl fysisk som digital vård, och med en enhetlig patientavgift. I det nya nationella system som föreslås kan nätläkarbolagen inte fortsätta verka som i dag med offentlig finansiering.

Onsdag 2 oktober 2019


Bättre samordning inom digitala stöd behövs

Regeringen behöver ta ett övergripande ansvar för att säkerställa att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö utvecklas och förvaltas. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys om hur digitala stöd och digital teknik kan bidra till en mer jämlik och effektiv vård, särskilt inom cancerområdet. Vårdanalys påpekar också att flera av de digitala stöd som patienter och personal efterlyser redan finns, men de används inte fullt ut eller på rätt sätt.

Måndag 30 september 2019


Lägre kostnader för inhyrda läkare

Regionernas kostnader för inhyrda läkare minskade under första halvåret i år, enligt en sammanställning från SKL. Kostnaderna minskade med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Däremot ökade kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med 17 procent. Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i regionerna utgjorde 3,5 procent av de totala personalkostnaderna, vilket var i stort oförändrat jämfört med i fjol.

Fredag 20 september 2019


Konkurrensverket varnar för sämre konkurrens

Besluten från E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen som innebär begräsningar av statistik om läkemedelsförsäljning riskerar att leda till sämre konkurrens, varnar Konkurrensverket för i en skrivelse till prismyndigheten TLV. Myndigheten pekar på att konsekvenserna kan bli omfattande när det gäller läkemedel där företag och regioner tecknat återbäringsavtal. Svårigheter att beräkna återbäringen kan leda till minskat intresse för att teckna sådana avtal. Konkurrensverket anser också att konkurrensen försämras inom generikasystemet.

Onsdag 18 september 2019


Tydligare regler för etikprövning

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen ändringar i etikprövningslagen som dels syftar till att lagen ska bli tydligare, dels att straffen för forskning som genomförs utan etikgodkännande skärps. Bland annat förtydligas ansvaret för forskningshuvudman. Den som forskar utan etikgodkännande riskerar fängelse i högst två år. Regeringen vill att lagändringarna träder i kraft till årsskiftet.

 

Torsdag 12 september 2019


Bättre statistik om antibiotika för djur

I en ny förordning som börjar gälla 15 oktober har regeringen beslutat om nya regler för hur myndigheter ska rapportera statistik gällande antibiotikaanvändning inom lantbruket. De myndigheter som berörs är E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I dag innebär avsaknaden av reglering att Sverige inte lever upp till EU-kraven om statistikrapportering om antibiotikaanvändningen.

Onsdag 11 september 2019


Regeringen vill införa fast omsorgskontakt

Regeringen vill se ett system med fast omsorgskontakt för personer i behov av hemtjänst. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm har nu fått i uppdrag att utreda de lagändringar som krävs för att systemet ska kunna införas i hela landet. Utredaren ska även lämna förslag på vilka kompetenskrav som ska finnas för systemet.

Torsdag 29 augusti 2019


Nationellt råd ska ge bättre personalförsörjning

Genom ett nationellt råd placerat vid Socialstyrelsen ska regioner, kommuner och universitet samverka för att komma tillrätta med framtida brist på vårdpersonal. I dag saknas en nationell arena där sjukvårdshuvudmän och lärosäten kan diskutera kompetensbehoven inom sjukvården. Det nationella rådet föreslås i en utredning som Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet nu överlämnat till regeringen.

Torsdag 29 augusti 2019


Bättre information om vaccinationer

Det ska bli lättare att hålla koll på vilka vaccinationer man tagit. I dag saknas möjlighet för den enskilde att få en samlad bild. Endast vaccinationer inom de nationella vaccinationsprogrammen rapporteras till det nationella registret. Nu får E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur den enskilde ska kunna få en samlad digital bild, oavsett om vaccinationerna genomförts hos offentliga eller privata aktörer. Uppdraget ska redovisas senast i juni nästa år.

Måndag 19 augusti 2019


Prisas för diabetesforskning

Professor Juleen Zierath, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för upptäckter inom metabolism och diabetes. Prismotiveringen lyfter fram Juleen Zieraths forskning kring bättre förståelse för mekanismerna bakom insulinresistens: "Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Måndag 19 augusti 2019


Stärkt uppföljning av primärvården

Socialstyrelsen ska utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda nationell insamling av registeruppgifter. Ett annat uppdrag handlar om förutsättningarna för att inhämta resultat för ett antal indikatorer för att kunna följa omställningen till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska också följa upp, analysera och rapportera till regeringen hur omställningen till en stärkt primärvård utvecklas i regioner och kommuner.

Måndag 12 augusti 2019


EMA: Bättre koll på bristsituationer

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tagit fram riktlinjer för bättre rapportering av bristsituationer för läkemedel, dels för hur företagen tidigt ska rapportera till myndigheter, och dels för hur nationella myndigheter ska kommunicera med hälso- och sjukvården och allmänheten.

Torsdag 11 juli 2019


Ny SKL-strategi för digital utveckling

SKL har tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering. Daniel Forslund, ordförande för SKLs digitaliseringsberedning, anser att strategin utgör ett konkret verktyg för kommuner och regioner som kan användas i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Tisdag 18 juni 2019


Återbäring beräknas till 3,2 miljarder

Pris- och subventionsmyndigheten TLV beräknar i en ny rapport att den återbäring som läkemedelsföretagen betalar till regionerna enligt särskilda rabattavtal för vissa läkemedel kommer att öka med ungefär en halv miljard  till 3,2 miljarder kronor under 2019.

Tisdag 18 juni 2019


Förbud föreslås inom alternativmedicin

Endast hälso- och sjukvårdspersonal ska tillåtas att behandla alla allvarliga somatiska och psykiska sjukdomar. Det föreslår Kjell Asplund, statlig utredare av komplementär och alternativ medicin (KAV), i ett delbetänkande. I dag gäller ett förbud som stoppar behandling inom KAV endast för sjukdomarna cancer, epilepsi och diabetes. Ett generellt förbud för KAV föreslås för behandling av barn under 15 år, och behandling av gravida kvinnor.

Fredag 7 juni 2019


15 miljoner till KOL-forskare

Hjärt-Lungfonden tilldelar forskaren Åsa Wheelock ett anslag på 15 miljoner kronor för forskning kring lungsjukdomen KOL. Genom att studera lungor på molekylär nivå vill Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, kunna dela in KOL-patienter i undergrupper, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandlingar. I dag lever 400 000-700 000 svenskar med KOL.

Onsdag 5 juni 2019


Fortsatt ökning av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa fortsätter att öka, särskilt bland barn och unga, enligt Socialstyrelsens utvärdering av vård till personer med depression och ångestsyndrom. Den psykiska ohälsan blir ofta långvarig. Utvärderingen visar att 30 procent av de unga som diagnostiserades för depression och ångest 2008 var fortfarande i behov av psykiatrisk vård tio år senare.

Torsdag 23 maj 2019


Ny överenskommelse om kvalitetsregister

Regeringen och SKL har tecknat en ny överenskommelse om nationella kvalitetsregister för 2019. Liksom i fjol omfattar satsningen 200 miljoner kronor, där staten och regionerna står för hälften vardera. Nationella kvalitetsregister ska enligt överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Onsdag 22 maj 2019


Sofia Wallström tar över IVO

Sofia Wallström har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Hon tillträder 24 juni och lämnar därmed chefsstolen på prismyndigheten TLV, där Sofia Wallström varit generaldirektör sedan 2013.

Torsdag 16 maj 2019


Kunskap om demens ska öka

Regeringen satsar 15 miljoner kronor för att öka kunskapen om demens hos personal inom äldreomsorgen. Pengarna går till olika projekt inom Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum och till kvalitetsregister. Det finns idag bristande kunskap om demenssjukdomar i alla yrkeskategorier inom socialtjänst och hälso- och sjukvården, anser regeringen.

Torsdag 16 maj 2019


Finansiering lättare för Life Science-företag

Life Science-företag i Sverige har de senaste tio åren utökat möjligheterna till finansiering. Det visar resultatet av en enkät som besvarats av medlemmar i branschorganisationen SwedenBIO. Resultatet i rapporten Bridging the Gap,  pekar ut 2018 som ett rekordstarkt år för omfinansiering av börsnoterade företag.

Torsdag 9 maj 2019


Kunskap ska öka om suicidprevention

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver få mer kunskap i arbetet med att förebygga självmord, anser regeringen. Stödet till efterlevande ska också stärkas. Socialstyrelsen ges nu i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid.

Torsdag 9 maj 2019


Kömiljard i vårbudgeten

Kömiljarden kommer tillbaka för att minska vårdköerna och korta väntetiderna. Regeringen, centern och liberalerna är överens om prestationsbundna statsbidrag till regionerna på 1,62 miljarder kronor under 2019. Kortar köer i vården är en prioriterad fråga under mandatperioden och socialminister Lena Hallengren utlovar en att generalplan för kortare köer ska tas fram. Regeringen föreslår också ett riktat stöd till kommunernas äldreomsorg på 500 miljoner kronor.

Torsdag 11 april 2019


HPV-vaccinering av pojkar är kostnadseffektivt

Folkhälsomyndigheten vidhåller sin tidigare bedömning att HPV-vaccination är kostnadseffektivt även för pojkar. På regeringens uppdrag har myndigheten gjort en ny hälsoekonomisk bedömning av att även pojkar vaccineras. Det skulle förebygga ytterligare 120-130 fall av cancer per år. En förutsättning för kostnadseffektivitet med det senaste vaccinet som skyddar mot nio typer av HPV är att rabatter kan erhållas vid upphandling.

Tisdag 2 april 2019


Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstider

Införandet av standardiserade vårdförlopp, SVF, har för flera cancerformer lett till kortare utredningstider och minskade skillnader i väntetider, enligt Socialstyrelsen. Myndigheten har i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på SVF.  Även om positiva resultat finns, är variationerna mellan regioner och verksamheter fortfarande stora, konstaterar Socalstyrelsen i en sammanfattande bedömning.

Tisdag 2 april 2019


Satsning på förlossningsvård gav resultat

Den särskilda satsningen regeringen gjorde under 2018 på 1,8 miljarder i ökade resurser till förlossningsvården har gett goda resultat, enligt en rapport från SKL. Regionerna har använt pengarna till att framför allt stärka bemanningen och till att förbättra eftervården och minska antalet allvarliga bristningar. I rapporten redovisas förbättringar av ett antal nyckeltal, som dock avser perioden 2015-2018 och som alltså inte enbart kan förklaras av de extra resurserna i fjol.

Tisdag 2 april 2019


Förslag kring alternativ medicin

En statlig utredning ledd av Kjell Asplund lägger fram flera förslag till förbättringar inom komplementär och alternativ medicin, KAM, Utredningen föreslår bland annat en portal för obunden information om KAM-metoder, och att personal inom hälso- och sjukvården får grundläggande kunskap om olika KAM-metoder. Systematisk utvärdering föreslås också av KAM-metoder som skulle kunna vara aktuella att införa inom sjukvården, som exempelvis akapunktur.

Torsdag 28 mars 2019


Svenskt i toppen för Europafarmakopén

Torbjörn Arvidsson, ämnesområdesutvecklare vid Läkemedelsverket, tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissionen, det beslutande organet för texter i Europafarmakopén, enligt ett beslut från kommissionen. Europafarmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Syftet är att främja folkhälsan genom gemensamma standarder för kvaliteten på läkemedel och deras komponenter. Torbjörn Arvidsson blir ny ordförande under en treårsperiod med start i juni 2019.

Torsdag 21 mars 2019


Snabbare handläggning av TLV

Pris- och subventionsmyndigheten TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, sänkte under 2018 sina handläggningstider för femte året i rad, enligt myndighetens årsredovisning. Under 2018 överskred inget ärende tidsfristen på högst 180 dagar för subventionsbeslut för nya originalläkemedel. Den genomsnittliga handläggningstiden har minskat från 133 till 101 dagar under den senaste femårsperioden.

Torsdag 21 mars 2019


Nya rekommendationer för infektioner

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama har tagit fram en ny broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner inom öppenvården. Broschyren ska utgöra ett beslutsstöd för behandlande läkare, och ska bidra till en klok och rationell användning av antibiotika, och till att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

Fredag 8 mars 2019


Nationella riktlinjer för epilepsivården

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av nationella riktlinjer för epilepsivården. Trots att epilepsi är en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna i Sverige är epilepsivården bristfällig och ojämlik, enligt Socialstyrelsen. Riktlinjerna ska göra att personer med sjukdomen ska utredas, följas upp bättre, och få tillgång till avancerad utredning och behandling.

Onsdag 20 februari 2019


Ny vårdform för placerade barn föreslås

Barn och unga som är placerade i statens särskilda ungdomshem har ofta komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov. Sju av tio har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser, visar en rapport från Socialstyrelsen. Myndigheten föreslår nu att en ny typ av integrerad vård införs för barn och unga med de största vårdbehoven.

Onsdag 20 februari 2019


Prisas för snabb cancerdiagnostik

Kunskapsteamet Cancer i Primärvården (CaPrim) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) tilldelas utmärkelsen Gyllene Äpplet av Region Stockholm. De får priset för att de underlättat arbetet med att starta snabbspår för cancerdiagnostik inom primärvården. Teamet har bland annat gjort ett utvecklingsarbete för att anpassa standardiserade vårdförlopp till primärvården. Prissumman för Gyllene Äpplet är 40 000 kronor.

Onsdag 13 februari 2019


Barbro Westerholm vill ha besked om statistik

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) trycker nu på för att regeringen ska agera mot att Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten inom kort avser att begränsa publiceringen av läkemedelsstatistik. I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren ställer Westerholm frågan: "Vad avser ministern och regeringen att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren?"

Torsdag 7 februari 2019


Läkemedelsutredning på remiss

Slutbetänkandet från Toivo Heinsoo kring framtidens läkemedelssystem, Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89), har nu skickats ut på remiss av Socialdepartementet. Ett stort antal remissinstanser har nu tid på sig till den 10 maj att komma med synpunkter på utredningens förslag.

Onsdag 6 februari 2019


Björn x 2 tar över i Region Stockholm

Björn Eriksson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör, och Björn Zoëga blir ny sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm, efter beslut i regionstyrelsen. Björn Eriksson är specialist i kardiologi och är idag förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård, Region Skåne. Björn Zoëga är specialist i ortopedisk kirurgi och arbetar i dag som vd för GHP Stockholm Spine Center, och GHP Göteborg Spine Center. Har har tidigare haft flera chefspositioner inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. De bägge Björn tillträder under våren/försommaren.

Tisdag 29 januari 2019


Sverige tappar i innovationskraft

Sverige faller från andra till sjunde plats i den ekonomiska nyhetsbyrån Bloombergs årliga innovationsindex. Den globala rankingen bygger på ett flertal sammanvägda faktorer, exempelvis forskningsinvesteringar, antal patent, produktivitet och forskartäthet. Listan toppas liksom tidigare år av Sydkorea. Finland har klättrat förbi Sverige och placerar sig på tredje plats.

Torsdag 24 januari 2019


Lena Hallengren ny socialminister

Regeringsombildningen innebär att Lena Hallengren (S) blir ny socialminister. Hon tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna, och hon blir även chef för Socialdepartementet. Hallengren var tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) blir nu istället socialförsäkringsminister på departementet. Ny på den viktiga positionen som statssekreterare för socialministern är Maja Fjaestad. Hon jobbade även tidigare för Lena Hallengren.

Onsdag 23 januari 2019


Troligt maktskifte i SKL

Det blir troligen ett maktskifte i de politiska församlingarna inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. De fyra allianspartierna har ingått en valteknisk samverkan, och förstärkta med 3 ombud från lokala Demokraterna från Västra Götaland bildas det största blocket med 202 av de 451 ombuden, enligt SKLs valnämnd. S, V och MP har tillsammans 195 ombud. Sverigedemokraterna med sina 51 ombud samt övriga lokala partier står utanför blocken. Val till styrelse och andra nämnder sker vid SKLs valkongress 19 mars.

Tisdag 15 januari 2019


Färre på sjukhus i onödan

Tiden som medicinskt färdigbehandlade patienter stannar kvar på sjukhus har minskat med en fjärdedel sedan den nya lagen om samverkan mellan landsting och kommuner vid utskrivning från slutenvård trädde i kraft 1 januari 2018, enligt en rapport från SKL. Bättre samverkan har lett till att fler patienter kan åka hem samma dag som de bedömts inte längre behöva sjukhusvård. Den minskade onödiga vårdtiden har enligt SKL frigjort 350 vårdplatser till andra patienter.

Onsdag 19 december 2018


För få personer utreds för astma och KOL

För astma och särskilt KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, råder underdiagnostik. Detta leder till att många inte får ta del av en effektiv behandling. Det råder stora skillnader i landstingen i hur många som erbjuds diagnostik i form av spirometri eller stöd för rökstopp. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av astma/KOL-vården.

Tisdag 11 december 2018


Hans Hägglund ny cancersamordnare

Hans Hägglund efterträder Beatrice Melin på posten som nationell cancersamordnare på SKL den 4 mars 2019. Hans Hägglund är överläkare, professor och verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är även bland annat visiting investigator vid Fred Hutchinson Cancer Research i Seattle, USA.

Torsdag 29 november 2018


Utredare vill förstärka finansiell samordning

Särskilda utredaren Vivianne Macdisi vill förbättra samordningen mellan sjukvården och sjukförsäkringen. Målet är att skapa incitament så att landsting och Försäkringskassan agerar tidigare för att förebygga sjukskrivningar. Vidare föreslås ett nationellt forum för kunskap och stöd vid sjukskrivningar och minska administrationen i vården vid sjukskrivningar. En ny lag om detta föreslås införas under 2020.

Onsdag 28 november 2018


Apotekens e-handel växer

Den tidigare kraftiga ökningen av nya apotek har bromsats upp, samtidigt som apotekskedjornas e-handel växer kraftigt. Det visar en rapport från TLV om apoteksmarknadens utveckling i Sverige. E-handeln av recepförskrivna läkemedel ökade med 40 procent i antal förpackningar, och med 20 procent i försäljningsvärde under förra året.

Onsdag 21 november 2018


Hög efterfrågan på influensavaccin

Oväntat hög efterfrågan har inneburit brist på ett av årets influensavaccin, Vaxigrip Tetra. Vaccinet har levererats till landstingen utifrån de prognoser som gjorts av respektive landsting. Även det andra upphandlade vaccinet, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort, enligt Läkemedelsverket. Personer i riskgrupper som ännu inte vaccinerat sig bör kontakta sin vårdgivare, uppmanar myndigheten.

Tisdag 20 november 2018


Fyra principer för digitala vårdtjänster

Att gällande författningar eller kunskapsstöd inte förutsätter fysiska möten med patienter, att digitala tjänster är anpassade till enskilda patienters behov och förutsättningar, att vårdgivaren har tillräcklig information om patienten, samt och att uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig. Det är principer för digitala tjänster som Socialstyrelsen formulerat i ett uppdrag från regeringen.

Onsdag 14 november 2018


Jönköping först att erbjuda fler vacciner till äldre

Jönköpings län blir först i landet med att erbjuda ett brett vaccinationsprogram till alla medborgare från 70 års ålder. Utöver dagens vaccin mot influensa och pneumokocker ingår även vaccin mot bältros, difteri, stelkramp och kikhosta. Erbjudandet påbörjas under 2019 och beräknas kosta 3,5 miljoner kronor årligen.

Fredag 9 november 2018


Nya riktlinjer för diabetes lyfter medicinteknik

Nya typer av medicintekniska hjälpmedel som kontinuerligt mäter sockerhalten i underhudsfettet lyfts särskilt fram i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård, som myndigheten publicerat. Rekommendationerna att använda de nya hjälpmedlen gäller framför allt personer med typ 1-diabetes med återkommande låga eller höga sockervärden.

Onsdag 31 oktober 2018


Fler infarkter när det är kallt

En stor svensk studie har bekräftat det som man länge har talat om inom sjukvården: kall väderlek ökar risken för hjärtinfarkt. Data från 274 000 hjärtinfarkter, i kvalitetsregistret Swedeheart, som inträffade mellan 1998 och 2013 samkördes med väderdata från SMHI. Lägre temperaturer, lägre lufttryck, höga vindhastigheter och få soltimmar påverkade risken att drabbas av en hjärtinfarkt. Vid nollgradigt var risken 14 procent högre än vid 20 grader.

Tisdag 30 oktober 2018


Ny enhet i söder för de mest smittsamma

Södra sjukvårdsregionen ska finansiera en ny högisoleringsenhet som ska stå klar under 2019 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten aktualiserades efter ebolaepidemin 2014–15 och ska i första hand ta emot högsmittsamma patienter från Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg, men även från resten av Sverige. När enheten tas i drift blir det landets andra högisoleringsenhet efter den i Linköping som blev klar 1995.

Onsdag 17 oktober 2018


Högre hjärtrisk i ekonomiskt svaga områden

Förutsättningarna för god hjärthälsa är ojämlika. De som lever i områden med låg utbildningsnivå och låga inkomster löper 40 procent högre risk att utveckla för högt blodtryck. Diabetes, fetma och rökning är också betydligt vanligare i utsatta områden. Det visar en analys av data från SCAPIS-studien som samlar data för 30 000 svenskar i åldern 50–64 år. I nästa steg vill forskarna kunna förutsäga människors risk att få hjärt-kärlsjukdom. 

Torsdag 11 oktober 2018


Kostnader för inhyrd personal ökar långsammare

Landstingens kostnader för inhyrd personal i primärvården fortsätter att öka, men i långsammare takt än under förra året. De totala kostnaderna ökade under andra kvartalet med 79 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på drygt 6 procent jämfört med samma period 2017. Under förra året ökade antalet tillsvidareanställda med 6 000 personer. Målet är att sjukvården ska vara oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019.

Tisdag 2 oktober 2018


SKL-rapport om skador inom psykiatrisk vård

En ny rapport från SKL granskar skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Metoden har varit att granska slumpvis utvalda journaler. I 17 procent av journalerna identifierades skador, och hälften av dessa bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara. Resultaten visar också att kvinnor har en signifikant högre andel skador inom psykiatrin än män.

Onsdag 26 september 2018


Färre lades in på sjukhus

Under 2017 minskade antalet sjukhusinläggningar jämfört med föregående år.  Sammanlagt skrevs 860 000 personer in på sjukhus vid totalt 1,44 miljoner tillfällen. Minskningar har skett de fem senaste åren. Hjärt-kärlsjukdom var det vanligaste skälet till sjukhusvård; kvinnor vårdades främst för förmaksflimmer medan vård av akut hjärtinfarkt var den vanligaste orsaken bland män.

Onsdag 26 september 2018


Oförändrade väntetider på akuten

Medianväntetiden för att bli bedömd av en läkare på akutmottagningar var under 2017 ungefär en timme, vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan, enligt statistik till patientregistret som redovisas av Socialstyrelsen. Den totala vistelsetiden på akuten var mätt som median tre timmar och tjugo minuter, vilket också är i linje med 2016. Dock har vistelsetiden för personer över 80 år ökat, och är nu drygt fyra timmar.

Fredag 21 september 2018


Fördjupat samarbete med FDA

Läkemedelsverket ska liksom andra läkemedelsmyndigheter inom EU fördjupa samarbetet med sin amerikanska motsvarighet FDA. Regeringen har beslutat om en ändring i läkemedelsförordningen som innebär att myndigheterna kan godkänna varandras inspektioner, och får möjlighet att dela dokument med varandra. Ändringen grundas på en större överenskommelse mellan EU och FDA.

Fredag 31 augusti 2018


Ny utredning kring jämlik vård

Regeringen tillsätter kort före valet en utredare som ska arbeta för att statens insatser på vårdområdet fungerar ihop med den organisation för kunskapsstyrning som landstingen gemensamt byggt upp. Utredaren ska bland annat utveckla några av förslagen som lades fram i den tidigare utredningen "Kunskapsbaserad och jämlik vård".

 

Fredag 31 augusti 2018


Danska pojkar erbjuds vaccin mot HPV

Alla danska pojkar som är 12 år erbjuds gratis vaccin mot HPV från den 1 juli 2019. Under 2018 har ett pilotprojekt med HPV-vaccin till 15-20-åriga pojkar och nu permanentas erbjudandet från 12 år. Danska flickor har erbjudits vaccin från 2009. För några år sedan halverades andelen vaccinerade flickor, men 2017 steg andelen vaccinerade kraftigt och nådde till nivån som rådde före desinformationskampanjer som fick många flickor att avstå från vaccination.

Fredag 31 augusti 2018


Digital kompetens i landsting och kommuner ska lyftas

I en överenskommelse med SKL avsätter regeringen 10 miljoner kronor fram till 2020 för ett kompetenslyft i digitala frågor i landstingen och kommunerna. Ett kompetenslyft kring digitaliseringens möjligheter ska erbjudas, politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Arbetet ska genomföras i samverkan med den nya myndigheten Digg, Myndigheten för digital förvaltning (som inleder sin verksamhet den 1 september 2018) och andra aktörer.

Torsdag 30 augusti 2018


Överlevnad efter hjärtinfarkt ökar inte längre

Statistik från kvalitetsregistret Swedeheart visar att ettårsöverlevnaden efter en hjärtinfarkt har planat ut på nivån 85 procent. Fram till 2011 ökade överlevnaden men sedan har den nått en platå. ”För att nå ytterligare förbättringar måste det förmodligen komma till något helt nytt koncept, som till exempel behandlingar mot reperfusionsskadan när man öppnar det stängda kärlet”, säger Tomas Jernberg, ordförande för Swedeheart till Dagens Medicin.

Onsdag 29 augusti 2018


Lagom med kolhydrater gav längst liv

Ska kosten innehålla mycket eller lite fett – och omvänt lite eller mycket kolhydrater? Enligt en omfattande amerikansk studie som följde personer under 25 år så ligger svaret "lagom är bäst" nära till hands, åtminstone om man ser till livslängden. När man tagit hänsyn till andra faktorer så sågs den längsta återstående livslängen hos dem där kolhydrater stod för 50–55 procent av matens energi. Både en lägre andel och en högre andel kunde kopplas till en kortare livslängd.

Fredag 17 augusti 2018


Biverkningsrapporter från konsumenter ökar

Antaler rapporter om läkemedelsbiverkningar från konsumenter ökade under förra året för tredje året i rad, enligt statistik från Läkemedelsverket. Biverkningsrapporterna från hälso- och sjukvården minskade under 2017 jämfört med de föregående två åren. Detta beror enligt myndigheten främst på fler rapporter under 2015 och 2016 på grund av retrospektiva genomgångar under dessa år. Totalt inrapporterades 7 695 biverkningar under 2017, varav 48 procent bedömdes som allvarliga. Antalet dödsfall anges till 151 personer.

Tisdag 14 augusti 2018


Alexandra Charles von Hofsten får medalj

Regeringen tilldelar Alexandra Charles von Hofsten medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde graden för sitt arbete med kvinnors hälsa. Alexandra Charles är bland annat ordförande i 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben. "Alexandra Charles har gjort stora insatser för att lyfta frågor och forskning om kvinnors hälsa. Regeringen ger henne utmärkelsen för sitt stora engagemang och sätt att inspirera" lyder motiveringen från socialminister Annika Strandhäll.

Tisdag 14 augusti 2018


Utredning om läkemedel i kris

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser, såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Utredningen ska bland annat se hur vården klarar av stora hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Utredningen omfattar även hur läkemedelsförsörjningen ska säkras i händelse av kris.

Måndag 13 augusti 2018


Medalj till Katarina Johansson

Katarina Johansson, tidigare mångårig ordförande för Nätverket mot cancer, tilldelas av regeringen medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken. "Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning", lyder motiveringen från socialminister Annika Strandhäll.

Måndag 13 augusti 2018


Något högre dödlighet i juli

Något fler dog i Sverige än vad som är normalt för juli månad. Det framgår av statistik hos Folkhälsomyndigheten. Men hur stor del av överdödligheten som beror på de extremt höga temperaturerna är ännu inte klarlagt. Bland annat små barn, äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättningar är särskilt känsliga för hög värme under längre tid.

Onsdag 8 augusti 2018


Standarddos av ASA vid hjärtsjukdom ifrågasätts

En låg dos acetylsalicylsyra, "barn-Albyl", är en vanlig behandling till många hjärtpatienter– och alla får samma dos oavsett kroppsvikt. Men det faktum att skyddet är måttligt för hela gruppen kan bero på att samma dos inte passar alla, enligt en genomgång i medicintidskriften The Lancet. Enligt studien är en låg dos endast effektivt för dem som väger mindre än 70 kg. Å andra sidan är högre doser enbart effektiva hos dem som väger mer än 70 kg. Forskarna efterlyser därför en mer skräddarsydd behandling.

Lördag 4 augusti 2018


Läkemedel för att förhindra hiv-infektion

I oktober börjar Venhälsan på Södersjukhuset att förskriva en förebyggande läkemedelsbehandling för personer som ej har en hiv-infektion men som har hög risk att smittas. Behandlingen ingår i högkostnadsskyddet. Metoden kallas PrEP, pre-exponeringsprofylax, och ges företrädesvis till män som har sex med andra män. Antalet berörda personer beräknas vara runt 500 i landet, varav knappt hälften i Stockholm.

Fredag 3 augusti 2018


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler