Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Låg andel i Sverige med fast läkarkontakt

Andelen svenskar som uppger att de har en fast läkarkontakt har ökat i åldersgruppen 65 år och äldre, och personer med kronisk sjukdom i samma åldersgrupp tycker att vården har förbättrats på flera områden. Men i en jämförelse med tio andra länder har Sverige fortsatt lägst andel med fast vårdkontakt, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys. Den internationella undersökningen International Health Policy Survey visar att en hög andel patienter i Sverige rapporterar fortsatta brister i samordningen av vården.

Fredag 26 november 2021


Krav på vaccinationsbevis

Efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten kommer regeringen att införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare från och med den 1 december 2021. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

 

Torsdag 18 november 2021


Fortsatta inköp av covidläkemedel

Regeringen förlänger uppdraget till Socialstyrelsen om att säkra tillgången på nya läkemedel mot covid-19 via EU:s gemensamma upphandlingskansli Joint Procurement Agreement. Inköpen gäller för läkemedel där upphandling inte är möjlig genom ordinarie upphandlingsrutiner. Uppdraget förlängs med sex månader till och med juni 2022.

Tisdag 9 november 2021


Regeringen svarar Riksrevisionen

I en skrivelse som svar på Riksrevisionens granskning av den statliga läkemedelsubventionen konstaterar regeringen bland annat att det inte finns behov av den typ av nya överläggningar som Riksrevisionen föreslår. Det finns redan upparbetade plattformar för dialog med regioner, industri, personalorganisationer och myndigheter där aktuella läkemedelsfrågor diskuteras, skriver regeringen.

Torsdag 4 november 2021


Vårdanalys: Patientlag behöver ändras

Vård- och omsorgsanalys har i en ny rapport till regeringen granskat patientlagen. Slutsatsen är att dagens lagstiftning i sig inte är tillräcklig för att stärka patientens ställning. Därför behövs enligt myndigheten en samlad styrstrategi och insatser som kompletterar och understödjer lagens intentioner. Vårdanalys anser att denna strategi bör bestå av tre kompletterande delar: förtydligande av ansvaret för lagens efterlevnad, en förstärkt uppföljning med fokus på lärande och tydligare incitament och ansvarsutkrävande.

Fredag 29 oktober 2021


Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid avdelningen för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell är till yrket överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi. Hon har arbetat vid Smittskyddsinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten sedan 2007. Hon tillträder den 1 november 2021.

Torsdag 28 oktober 2021


SKR spår högre skatteunderlag

En ny skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar en högre BNP-tillväxt i år och 2022 jämfört med tidigare prognoser. SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen och skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent 2021 och 2022. SKR ser en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Därmed förutses det kommunala skatteunderlaget 2021 och 2022 växa långt snabbare än på flera år.

Torsdag 30 september 2021


TLV leder HTA-projekt inom EU

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på pris- och subventionsmyndigheten TLV, har utsetts till ordförande i det nya EU-samarbetet kring utvärdering av medicinska tekniker, EUnetHTA21. I projektet ingår 13 myndigheter från 12 länder inom EU och EES. EU-samarbetet inom HTA kommer att lagregleras från 2025 och EUnetHTA21 ses som en förberedelse för det nya systemet.

Torsdag 30 september 2021


Regeringen vill åtgärda brist på allmänläkare

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet, ta fram förslag som syftar till att långsiktigt säkra tillgången till allmänläkare inom primärvården. I dag råder brist på läkare som är specialister i allmänmedicin. Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet ska därför tillsammans redovisa ett planeringsunderlag och ta fram rekommendationer för hur många specialistjänstgöringsplatser (ST) i allmänmedicin som behövs i varje region.

Torsdag 23 september 2021


Minskat antal vårdskador

Det finns flera faktorer som pekar på en förbättrad patientsäkerhet inom vården, det visar en ny uppföljning från Socialstyrelsen som utgått från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppföljningen omfattar ett 50-tal mått, så kallade indikatorer, på patientsäkerheten i Sverige. Bland det som undersökts finns förekomst av vårdskador och följsamhet till arbetssätt som minskar risken för att skador som till exempel infektion, fall, trycksår och följder av läkemedelsfel ska uppstå. Målet är att rapporten ska kunna vara ett stöd i arbetet med att utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Torsdag 23 september 2021


Färre fick sjukhusvård 2020

Färre lades in på sjukhus i Sverige i fjol jämfört med 2019. Antalet inskrivna patienter uppgick till närmare 819 000, en minskning med 6 procent. Av dem som vårdades hade 30 500 patienter covid-19, visar ett faktablad från Socialstyrelsen. Alla sjukdomsgrupper minskade, men framför allt inom gruppen andningsorganens sjukdomar, exempelvis influensa och lunginflammation. Dessa sjukdomar minskade med 31 procent. Restriktioner i samhället är en tänkbar orsak.

Torsdag 23 september 2021


Vårdsatsningar i budgeten

Regeringen aviserar en rad vårdsatsningar i budgeten, som presenteras inför rikadagen måndag 20 september. Bland annat höjs det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Regeringen föreslår också flera satsningar på äldreomsorgen, sammanlagt avsätts ytterligare 2,5 miljarder kronor under nästa år. En av satsningarna är ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar.

Fredag 17 september 2021


Covidvaccinering från tolv år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre.

Fredag 17 september 2021


Vaccinprogram mot pneumokocker

Från nästa år införs vaccination mot pneumokocker för medicinska riskgrupper och alla över 75 år. Satsningen på ett särskilt vaccinationsprogram finns med i den statliga budgeten för nästa år, meddelar regeringen. Vaccinationerna beräknas kunna inledas hösten 2022 och beräknas kosta omkring 40 miljoner kronor per år.

Torsdag 9 september 2021


Vårdanalys ska kartlägga postcovid

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att kartlägga regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av covid-19, så kallad postcovid. Myndigheten ska särredovisa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid. I uppdraget ingår även att belysa, och om möjligt överskådligt visualisera kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Regeringen vill också veta om det finns regionala skillnader, och hur regionerna har implementerat kunskapsstöd som har utvecklats.

Torsdag 2 september 2021


Smittskyddslag ses över

En statlig utredning ska göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. I uppdraget från regeringen till utredaren Lars Hedengran ingår att se över behovet av ny reglering för att kunna begränsa folksamlingar för att minska smittspridning vid nya sjukdomsutbrott. Utredaren ska också se över bestämmelserna om testning och smittspårning, samt se över frågan om extraordinära smittskyddsåtgärder, som provtagning vid inresa till Sverige eller tillfälliga regionala reseförbud inom Sverige.

Torsdag 2 september 2021


Många får diagnosen postcovid

Under halvåret oktober-mars beräknas cirka 11 000 person ha fått diagnosen postcovid, enligt Socialstyrelsen. Eftersom Patientregistret endast innehåller uppgifter från slutenvård och öppen specialistvård innehåller registret endast 2 379 personer som fått diagnosen. En undersökning Socialstyrelsen gjort inom primärvården i regionerna pekar dock mot det högre antalet. Inom primärvården är det främst personer i åldern 18-69 år som fått diagnosen, medan andelen äldre och yngre är större inom slutenvården.

Tisdag 22 juni 2021


Covidvaccin från 16 års ålder

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder.

Tisdag 22 juni 2021


Färre har fått vård enligt nationella riktlinjer

Betydligt färre patienter än tidigare har under pandemin fått vårdinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Särskilt har vården till personer med kroniska sjukdomar som astma och KOL, demens samt diabetes påverkats negativt, enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Fredag 18 juni 2021


Lagförslag om statlig ersättning

Regeringen har lämnat ett lagförslag för granskning i lagrådet om statlig ersättning för personskador som sannolikt orsakats av vaccin mot covid-19. Den statliga ersättningen kan bli aktuell först när en så kallad serieskada uppstått. Bakgrunden till det statliga åtagandet är att Läkemedelsförsäkringen inte har möjlighet att teckna återförsäkring, om en serieskada orsakad av vaccin mot covid-19 skulle uppstå.

Fredag 18 juni 2021


Covid-19 tredje vanligaste dödsorsak

Under 2020 var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter hjärt-kärlsjukdomar och tumörer, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Hög ålder var en tydlig riskfaktor, nio av tio var över 70 år. Totalt avled 98 229 personer under fjolåret, vilket är en tydlig ökning jämfört med genomsnittet de senaste fem åren på 91 070 personer. 

Fredag 11 juni 2021


TLV vill höja ersättning till apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. Det behövs för att bland annat neutralisera effekterna av ökade kostnader som annars på sikt riskerar att påverka tillgängligheten till apoteksservice negativt. TLV bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med totalt 75 till 85 miljoner kronor för läkemedel inom periodens vara-systemet.

Fredag 4 juni 2021


Adhd-läkemedel skrivs ut till fler

Bättre kunskap och ökad medvetenhet har bidragit till att andelen personer som diagnostiseras med adhd har ökat. I takt med att allt fler vuxna och barn får diagnosen adhd ökar även förskrivningen av adhd-läkemedel. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020, att jämföra med drygt 130 000 året innan, enligt ett faktablad från Socialstyrelsen.

Fredag 4 juni 2021


Längre väntetider inom vården

Antalet genomförda operationer minskade med en femtedel mellan mars 2020 och januari 2021, jämfört med samma period ett år tidigare. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat – i januari i år gällde det omkring hälften av de väntande. Det visar Socialstyrelsens analys av besök, behandlingar och väntetider under covid-19-pandemins första och andra våg.

Fredag 28 maj 2021


Oförändrad vaccinationsprognos

Prognosen från Folkhälsomyndigheten och regeringen ligger fast: alla vuxna, och barn för vilka vaccination rekommenteras, ska ha erbjudits minst en vaccindos mot covid-19 den 5 september 2021. Enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKR ska Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag ta fram en prognos för vaccinleveranser till regionerna.

Fredag 28 maj 2021


God och nära vård för barn och unga

Barn och unga som mår dåligt ska snabbt kunna få hjälp att träffa en läkare, psykolog eller kurator inom primärvården. Det fastslås i ett delbetänkande från tredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen föreslår att hälso- och sjukvårdens ansvar för att främja hälsa och förebygga ohälsa ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar bland annat om att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa och att erbjuda stöd till föräldrar.

Onsdag 5 maj 2021


Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Regeringen vill i en proposition till riksdagen införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Förslaget syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen. Med de nya bestämmelserna ska det inte längre vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska. Det ska istället prövas av Socialstyrelsen, som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln.

Fredag 23 april 2021


Ny lag om medicinteknik

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen EU-anpassningar inom det medicintekniska området. Förslagen innebär bland annat att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ersättas med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningarna om medicintekniska produkter. Den nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser om bland annat kliniska prövningar, prestandastudier, tillsyn, sanktioner och bemyndiganden.

Fredag 23 april 2021


Budget präglad av covid

Vårbudgeten från regeringen med stöd av C och L är starkt präglad av den pågående pandemin. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin.

Fredag 16 april 2021


Kunskapsstöd om postcovid

Socialstyrelsens har tagit fram ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med postcovid, med besvär med andninn, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning samt smärta. Ett strukturerat omhändertagande och ge patienter med komplexa symtom multiprofessionella insatser är några av rekommendationerna som tagits fram i samverkan med regionernas system för kunskapsstyrning och SKR.

Fredag 16 april 2021


Naloxon och sprututbyte på bred front

Sedan kommunernas veto mot sprututbyten togs bort 2017 har antalet regioner med sprututbytesverksamhet för att minska skador och död orsakat av narkotika ökat från 8 till 17, enligt en uppföljning som Socialstyrelsen gjort. Ytterligare en region har tillstånd men har ännu inte startat. Regionerna Västernorrland, Gävleborg och Västmanland hade vid förra årets slut inte ansökt om eller beviljats tillstånd. De flesta regioner har även infört förskrivning av naloxon, som kan häva opioidöverdoser.

Fredag 16 april 2021


Fler yngre män får hjärtsvikt och stroke

Hjärtsvikt och stroke ökar nu tydligt hos svenska män som inte fyllt 40 år, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren. Studien som publicerats i Journal of Internal Medicine omfattar data om 1 258 432 män som mönstrade för militärtjänstgöring. Männen följdes från mönstring och drygt 20 år framåt.

Torsdag 8 april 2021


KOL minskar i Sverige

Lungsjukdomen KOL har minskat i Sverige, visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Antalet personer med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Minskad rökning i samhället är den främsta förklaringen.

 

Torsdag 8 april 2021


Rekordhögt förtroende för sjukvården

Under pandemin har svenskarnas förtroende för i princip samtliga samhällsinstitutioner ökat, enligt den årliga förtroendebarometern från Kantar Sifo på uppdrag av Medieakademin. Högst förtroende av alla åtnjuter sjukvården, som 81 procent angav förtroende för. Siffran är den högsta som uppmätts för någon samhällssektor sedan mätningarna startade 1997.

Fredag 26 mars 2021


Plan för Socialstyrelsens analyser inom sjukvården

Socialstyrelsen har publicerat en analysplan som beskriver pågående och planerade analyser för 2021-2023 inom vård och omsorg. Analysplanen är en del av arbetet med att utveckla Socialstyrelsens roll som analys- och statistikmyndighet. Den vänder sig främst till regeringen, beslutsfattare samt vård och- omsorgsgivare.

Fredag 26 mars 2021


Covid-19 tredje vanligaste dödsorsak

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken under andra halvåret 2020, efter hjärt-kärlsjukdom och cancer, enligt preliminär dödsorsaksstatistik från Socialstyrelsen. Antalet dödsfall under halvåret ökade med fem procent jämfört med året dessförinnan. Under perioden avled 12 800 personer i hjärt-kärlsjukdom, 11 500 i tumörer, och 3 503 personer till följd av covid-19.

Fredag 19 mars 2021


Socialstyrelsen ska analysera vårdskuld

Socialstyrelsen ska analysera uppdämda vårdbehov inom hälso- och sjukvården som uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin. Myndigheten ska i oktober i år redovisa en nationell lägesbild, och föreslå ändamålsenliga coh effektiva insatser, enligt uppdraget från regeringen.

Fredag 19 mars 2021


Utredning om läkemedelsstatistik

Regeringen har tillsatt en statlig utredning kring utlämnande av statistik om läkemedel. Syftet är att komma tillrätta med de problem som uppstått sedan E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen för två år sedan meddelade att de inte längre skulle tillhandahålla statistik där ett enskilt läkemedel kunde identifieras. Utredningen, som ska ledas av Ulrika Sandén, universitetslektor vid Umeå universitet, ska säkerställa att uppgifter som avser försäljningsstatistik för läkemedel i så stor utsträckning som möjligt ska kunna lämnas ut till de aktörer som tidigare haft åtkomst till dem.

Onsdag 24 februari 2021


Ökat förtroende för vården

Under pandemiåret 2020 ökade förtroendet för hälso- och sjukvården i alla regioner, visar Hälso- och sjukvårdsbarometern från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Resultatet bygger på en enkätundersökning där 50 000 invånare svarat på vad de anser om hälso- och sjukvården i sin region. Förtroendet ökar över hela landet, i alla åldrar och oavsett kön, födelseland och upplevt allmänt hälsotillstånd.

Onsdag 24 februari 2021


Utredning kring psykisk hälsa

Regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh överlämnade under torsdagen förslag och bedömningar syftande till en primärvård bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa. Utredningen föreslår bland annat att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa.

Fredag 29 januari 2021


Satsning på god och nära vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått en överenskommelse för att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med särskild inriktning på den nära vården. Satsningen omfattar 6,8 miljarder kronor för 2021. Regeringen anslår ca 3,2 miljarder kronor för arbetet med den nära vården med fokus på primärvården. Totalt 3,3 miljarder kronor satsas på att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare, och 200 miljoner på utveckling inom digitala lösningar inom vården.

Fredag 29 januari 2021


Scheelepriset till USA-forskare

Den amerikanska forskaren och kemisten Craig Crews tilldelas Apotekarsocietetens vetenskapliga pris Scheelepriset 2021. Craig Crews, professor vid institutionerna för kemi respektive farmakologi vid Yale, har länge forskat framgångsrikt inom kemisk biologi, med särskilt fokus på proteinnedbrytning. Priset, som består av 250 000 kronor och en medalj, delas ut vartannat år till en internationellt framstående och fortfarande verksam forskare inom områden som rör läkemedelsutveckling.

Torsdag 21 januari 2021


5,5 miljarder till testning

Regeringen avsätter ytterligare 5,5 miljarder kronor under 2021 till regionerna för storskalig PCR-testning och smittspårning av covid-19. Tidigare har 2 miljarder anslagits. Enligt regeringen har testningsnivån de senaste veckorna legat på 230 000-300 000 PCR-test per vecka.

Tisdag 12 januari 2021


Sverige köper vaccin från Pfizer/BioNTech

Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen ingått med företagen Pfizer/BioNTech om köp av vaccin mot covid-19. Genom avtalet ska Sverige successivt få tillgång till totalt 4,5 miljoner doser av vaccinet, där varje person som vaccineras ska ges två doser. Regeringen har tidigare gett klartecken för två köp av vacciner från företagen AstraZeneca och Janssen.

Tisdag 17 november 2020


Covid-19 tredje vanligaste dödsorsak i Sverige

Under första halvåret i år var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer, enligt statistik från Socialstyrelsen. Totalt avled 14 000 personer under första halvåret i hjärt-kärlsjukdomar, 11 600 i cancer och 5 552 personer till följd av covid-19. Farhågorna för att pandemin skulle leda till fler självmord har inget stöd i Socialstyrelsens halvårsstatistik.

Tisdag 17 november 2020


Emer Cooke tar över EMA

Emer Cooke har tillträtt som ny chef för europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Hon är den fjärde EMA-chefen sedan myndigheten startades 1994 och den första kvinnan på posten. I ett uttalande säger Emer Cooke att hennes första prioritet blir att driva på EMAs arbete mot pandemin, och att stödja utveckling och godkännande av säkra och effektiva läkemedel och vacciner mot covid-19. 

Tisdag 17 november 2020


Tre miljarder till ökad covid-testning

Regeringen avsätter ytterligare tre miljarder kronor till regionerna under 2020 för storskalig testning för covid-19. Testningen har ökat kraftigt och ligger nu på ca 140 000 PCR-tester, och 30 000 serologiska tester per vecka. Inklusive tidigare statsbidrag under året har regeringen nu tillfört sammanlagt 9,8 miljarder kronor för testning och smittspårning.

Fredag 30 oktober 2020


IVO ska undersöka risker med dålig tillgänglighet

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Torsdag 22 oktober 2020


Covid-vaccination ska registreras i nationella registret

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att skapa tekniska möjligheter för att vaccinationer mot covid-19 ska kunna registreras i nationellt vaccinationsregister, NVR. Överföringen ska ske hel- eller halvautomatiskt från regionernas journalsystem, via uppgraderingar eller att ett särskilt gränssnitt tas fram mellan vårdgivarnas journalsystem och registret. Folkhälsomyndigheten ska också tillsammans med Läkemedelsverket planera för hur uppföljningen ska gå till, bland annat genom att ta fram standardiserade analysmodeller och uppföljningsmekanismer.

Fredag 2 oktober 2020


Joakim Brandberg vikarie som GD för Läkemedelsverket

Den 30 september löper förordnandet ut för Läkemedelsverket generaldirektör Catarina Andersson Forsman. Regeringen förordnar Joakim Brandberg som vikarierande generaldirektör och chef för Läkemedelsverket från och med den 1 oktober 2020.

Fredag 25 september 2020


Bättre regelverk för organdonation

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag på nya regler kring organdonation. Syftet med förslagen är att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande donations- och transplantationsverksamhet och på sikt även öka antalet organdonationer.

Fredag 25 september 2020


Uppdämda vårdbehov ska analyseras

Socialstyrelsen har tagit fram en plan för hur myndigheten ska stödja regionerna i arbetet med att ta fram analyser och lägesbilder om de uppdämda vårdbehov som skapats till följd av pandemin. Myndigheten föreslår att man ska få i uppdrag att ta fram principer för för prioriteringar, exempelvis när det gäller vilka insatser och patientgrupper som bör prioriteras.

Onsdag 16 september 2020


SKR-rapport om fördelar med lokalt självstyre

Pandemin har fått många att efterfråga starkare statlig styrning och även förstatligande av bland annat hälso- och sjukvården. Men SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, anser tvärtom att den svenska modellen med lokalt självstyre ger de bästa förutsättningarna för välfärd utifrån behov. För att belysa självstyrets strategiska betydelse har SKR tagit fram skriften "Självstyrelsens potential".

Onsdag 16 september 2020


Forskningssatsningar i budgeten

Regeringen föreslår ökade statliga anslag till forskning i den kommande budgeten för 2021, enligt en överenskommelse med samarbetspartierna C och L. Bland annat höjs Vetenskapsrådets anslag med 330 miljoner kronor, och universiteten får höjda basanslag med 500 miljoner kronor. Den totala satningen för forksning och innovation nästa år är 3,4 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Tisdag 15 september 2020


Storsatsning på sjukvård och äldreomsorg

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna är överens om en storsatsning i budgeten på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs med ytterligare 10 miljarder kronor, utöver höjningen på 12,5 miljarder som aviserades i våras. Det föreslås även 5 miljarder till 2022. För att åtgärda den vårdskuld som uppstått under pandemin får regionerna ett tillfälligt stöd på 4 miljarder kronor under 2021 och lika mycket 2022. Kommunerna får sammanlagt 7,4 miljarder under 2021 i förstärkningar och utbildningssatsningar inom äldreomsorgen.

Måndag 7 september 2020


Hyperinflammation hos barn kartlagd av KI

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab i Sverige och Tor Vergata University of Rome i Italien har genomfört en omfattande kartläggning av immunsvaret hos barn som drabbas av ett ovanligt men livshotande inflammatoriskt syndrom i samband med covid-19. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell, visar hur immunsystemet reagerar vid detta tillstånd och särskiljer det från de besläktade tillstånden Kawasakis sjukdom och cytokinstorm vid akut covid-19.

Måndag 7 september 2020


SKR-rapport om samverkan under pandemin

SKR lyfter i en rapport riktad till regeringen och riksdagen fram konkreta exempel på nationell samordning under pandemin kunnat uppnås inom det regionala självstyret. Rapporten tar bland annat upp inköp av kritiska läkemedel, främst intensivsjukvården, där regionerna gått samman och samverkat nära med läkemedelsbranschen, distributörer och apoteksaktörer.

Fredag 4 september 2020


Socialstyrelsens plan inför nya utbrott

Socialstyrelsen skriver i en lägesrapport till regeringen att de funktioner och arbetssätt som myndigheten skapat under våren till följd av pandemin kommer att bibehållas under hösten, inför eventuella nya smittoutbrott. Myndigheten ser ett fortsatt behov av nära samverkan med andra aktörer.

Fredag 4 september 2020


Självscreening för livmoderhalscancer

På grund av coronapandemin har screeningen för livmoderhalscancer stoppats helt eller delvis i ett flertal regioner. Därför föreslår nu Socialstyrelsen en tillfällig bestämmelse att införa självscreening för alla kvinnor i åldern 23-64 år. Förslaget har skickats på remiss till regioner och myndigheter, och kan börja gälla i mitten av juli och fram till nästa sommar.

Onsdag 17 juni 2020


Ökade läkemedelskostnader

Kostnaderna för läkemedel inom förmånssystemet ökade med ungefär en miljard kronor under 2019 till drygt 30 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från pris- och subventionsmyndigheten TLV. Rapporten visar att återbäringar från läkemedelsföretagen till följd av sidoöverenskommelser med regionerna uppgick till 2,9 miljarder kronor under förra året.

Onsdag 17 juni 2020


Läkemedelslista skjuts på framtiden

Regeringen skjuter med hänvisning till den pågående coronapandemin på införandet av nationell läkemedelslista, som skulle ha införts den 1 juni. I en proposition till riksdagen föreslås att lagändringen istället träder i kraft i maj nästa år. Tidigare har Sveriges kommuner och regioner, SKR, krävt att läkemedelslistan skulle skjutas fram minst två år.

Onsdag 29 april 2020


Skillnader i förtroende för hälso- och sjukvården

Mer än åtta av tio invånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Andelen som har stort eller ganska stort förtroende för sjukvården skiljer sig åt över landet. Endast 51 procent av invånarna i Västernorrland har förtroende, jämfört med 76 procent i Jönköping. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten, som genomfördes hösten 2019.

Torsdag 5 mars 2020


Svenskt WHO-bistånd mot covid-19

Sverige avsätter 40 miljoner kronor till WHOs krisfond med anledning av det pågående utbrottet av coronaviruset covid-19, meddelade regeringen på en pressträff. Socialminister Lena Hallengren sade att Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen och bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket låg. Myndigheten bedömer också att hälsokontroller vid flygplatser för närvarande inte är en nödvändig åtgärd.

Måndag 24 februari 2020


Uppdaterad strategi mot AMR

Regeringen har uppdaterat den nationella strategin mot antibiotikaresistens, AMR. Den nya strategin tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt i och med det ökade engagemanget inom FN-systemet. "Sverige ska fortsatt visa ledarskap i det internationella arbetet, i linje med vår politik för global utveckling inom ramen för Agenda 2030 och arbetet inom EU", säger socialminister Lena Hallengren i en kommentar.

Onsdag 19 februari 2020


Ny samverkansgrupp för Life Science

Hälsa och Life Science är ett av regeringens fyra strategiska samverkansprogram. Regeringen har nu utsett samverkansgrupper som knyts till de respektive programmen. Enligt regeringen ska samverkansgrupperna med gemensam kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk bistå med att hitta innovativa lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft. Anders Blanck, vd LIF, är en av 22 ledamöter i samverkansgruppen för hälsa och Life Science.

Onsdag 12 februari 2020


Cancerstrategin fyllde tio år

Socialdepartementet och Regionala cancercentrum, RCC, firade den nationella cancerstrategins tioårsdag med ett heldagsseminarium på Karolinska institutet. Förutom seminarier kring hur cancervården utvecklats under decenniet som gått och utblickar mot framtidens cancervård, prisades årets konktaktsjuksköterskor och årets processledare från respektive cancerregion. De fick alla ta emot utmärkelsen från kronprinsessan Victorias hand.

Torsdag 6 februari 2020


Myndigheter ges ansvar för krisberedskap

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ges ett tydligare ansvar för krisberedskap inom läkemedelsområdet, enligt ett beslut från regeringen. De blir så kallade bevakningsansvariga myndigheter som får större ansvar och uppgifter i beredskapsplaning och vid höjd beredskap i Sverige. En bidragande faktor till beslutet är de problem med materialförsörjning till hälso- och sjukvården i flera regioner som inträffade förra hösten.

Torsdag 30 januari 2020


Extrapengar: 1,5 miljarder till sjukvården

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna ger nu besked om ytterligare 5 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner under 2020. Av dessa går 1,5 miljarder till regionernas hälso- och sjukvård. Extrapengarna kommer att finnas med i regeringens vårbudget. Den exakta fördelningen mellan regionerna ska regeringen presentera senare.

Måndag 20 januari 2020


Nya riktlinjer för strokevård

Fler som drabbas av stroke ska ges trombektomibehandling, en avancerad metod för att dra ut en blodpropp i hjärnan. Det framgår av Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för strokevård. Hittills har ett färre antal sjukhus kunnat erbjuda metoden, och rekommendationen har varit att behandlingen ska ges inom sex timmar. De nya riktlinjerna anger att trombektomi kan minska skador på hjärnan om den ges inom 24 timmar.

Torsdag 16 januari 2020


Patientföreträdare: "Cancervården är orättvis"

Det svenska systemet för introduktion av nya cancerläkemedel fungerar dåligt, anser företrädare för tre patientorganisationer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De föreslår bland annat att staten bör ha ett utökat ansvar så att alla patienter oavsett bostadsort kan behandlas med det mest verkningsfulla läkemedlet. Nationella vårdprogram för cancersjukdomar bör vara mer styrande, anser patientföreträdarna.

Onsdag 8 januari 2020


Läkarkontinuitet ger färre akutbesök

Hög personlig läkarkontinuitet i primärvården har koppling till lägre antal besök på akutmottagningar. Det visar en stor populationsstudie i Region Jönköping, som publiceras i Läkartidningen. Sambandet var enligt studien störst för gruppen unga vuxna.

Tisdag 17 december 2019


Sverige har låga läkemedelspriser

Läkemedelspriserna i Sverige är bland de lägsta i Europa, enligt en internationell analys från prismyndigheten TLV. Priserna på läkemedel med konkurrens, generiska läkemedel, är bland de lägsta i Europa. För patentskyddade läkemedel har priserna de senaste fem åren sjunkit med 17 procentenheter i förhållande till andra länder, varav 60 procent utgörs av en svagare kronkurs. Av de 20 jämförda länderna har 11 högre priser än Sverige på patentskyddade läkemedel.

Fredag 13 december 2019


Sammanhållen vård för barn och unga utreds

Regeringen har tillsatt en utredning med målet att uppnå en sammanhållen och likvärdig vård för barn och unga. Utredaren Peter Almgren ska bland annat se över hur den nära vården kan erbjuda stöd för barn och unga som lider av psykisk ohälsa och föreslå hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas.

Torsdag 5 december 2019


Wallström utreder vårdens investeringar

Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, har fått regeringens uppdrag att kartlägga och analysera pågående och planerade investeringar i sjukhus runt om i landet. Regeringen vill få utrett hur investeringarna förhåller sig till den pågående omstruktureringen av vården där primärvård och övrig öppenvård ska ges en tyngre roll.

Torsdag 21 november 2019


Utredning om materialbrist

Efter höstens problem med leveranser av sjukvårdsmaterial vill regeringen få utrett hur sådana situationer kan förebyggas och hanteras. Därför ges ett utökat uppdrag till utredaren Åsa Kullgren. Hon utreder just nu hälso- och sjukvårdens beredskap och försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial vid allvarliga händelser.

Torsdag 21 november 2019


SKL byter namn till SKR

Efter att alla landsting ombildats till regioner byter nu även Sveriges Kommuner och Landsting namn. Styrelsen har beslutat att föreslå en logisk namnändring till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Namnändringen beslutas formellt av organisationens kongress den 27 november. Webbadressen liksom alla medarbetares epostadresser byts ut till skr.se.

Tisdag 29 oktober 2019


1177 ska utvecklas och moderniseras

SKL får 33 miljoner kronor av regeringen för att utveckla och modernisera 1177 Vårdguiden. Bland annat ska invånare kunna beskriva sina symtom digitalt och guidas fram till egenvårdsråd eller till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Bättre informationsflöden mellan vårdens olika delar ska också utvecklas. Webbtidsbokning och provtagning i hemmet är andra funktioner som ska utvecklas. Arbetet är flerårigt och SKL räknar med att få pengar från regeringen även 2020 och 2021.

Torsdag 24 oktober 2019


Fortsatt lång väntan på akuten

Antalet patientbesök på landets sjukhusbundna akutmottagningar minskade under 2018, visar ny statistik från Socialstyrelsen. I fjol gjordes 1,9 miljoner besök vid landets akutmottagningar av patienter över 18 år, en minskning med 1,5 procent jämfört med 2017. Samtidigt är väntetiderna fortsatt långa. Medianväntetiden till läkarbedömning var cirka en timme, vilket är ungefär samma som de två föregående åren. Mediantiden för ett helt besök låg på 3 timmar och 40 minuter, vilket är en ökning med 6 minuter jämfört med 2017.

Torsdag 17 oktober 2019


Nationell strategi för anhörigvård

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram underlag till en nationell strategi kring anhöriga som vårdar äldre personer. Syftet med en kommande anhörigstrategi är enligt regeringen att bidra till att stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående äldre är tillgängligt och utformat efter behov.

Torsdag 17 oktober 2019


Digifysiskt vårdval föreslås i utredning

Vårdvalsreformen har inte bidragit till att göra vården mer jämlik, konstaterar utredaren Göran Stiernstedt i ett betänkande som lämnats till regeringen. Utredningen vill se ett mer enhetligt nationellt system där vårdgivare inom primärvården är tvingade att erbjuda såväl fysisk som digital vård, och med en enhetlig patientavgift. I det nya nationella system som föreslås kan nätläkarbolagen inte fortsätta verka som i dag med offentlig finansiering.

Onsdag 2 oktober 2019


Bättre samordning inom digitala stöd behövs

Regeringen behöver ta ett övergripande ansvar för att säkerställa att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö utvecklas och förvaltas. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys om hur digitala stöd och digital teknik kan bidra till en mer jämlik och effektiv vård, särskilt inom cancerområdet. Vårdanalys påpekar också att flera av de digitala stöd som patienter och personal efterlyser redan finns, men de används inte fullt ut eller på rätt sätt.

Måndag 30 september 2019


Lägre kostnader för inhyrda läkare

Regionernas kostnader för inhyrda läkare minskade under första halvåret i år, enligt en sammanställning från SKL. Kostnaderna minskade med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Däremot ökade kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med 17 procent. Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i regionerna utgjorde 3,5 procent av de totala personalkostnaderna, vilket var i stort oförändrat jämfört med i fjol.

Fredag 20 september 2019


Konkurrensverket varnar för sämre konkurrens

Besluten från E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen som innebär begräsningar av statistik om läkemedelsförsäljning riskerar att leda till sämre konkurrens, varnar Konkurrensverket för i en skrivelse till prismyndigheten TLV. Myndigheten pekar på att konsekvenserna kan bli omfattande när det gäller läkemedel där företag och regioner tecknat återbäringsavtal. Svårigheter att beräkna återbäringen kan leda till minskat intresse för att teckna sådana avtal. Konkurrensverket anser också att konkurrensen försämras inom generikasystemet.

Onsdag 18 september 2019


Tydligare regler för etikprövning

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen ändringar i etikprövningslagen som dels syftar till att lagen ska bli tydligare, dels att straffen för forskning som genomförs utan etikgodkännande skärps. Bland annat förtydligas ansvaret för forskningshuvudman. Den som forskar utan etikgodkännande riskerar fängelse i högst två år. Regeringen vill att lagändringarna träder i kraft till årsskiftet.

 

Torsdag 12 september 2019


Bättre statistik om antibiotika för djur

I en ny förordning som börjar gälla 15 oktober har regeringen beslutat om nya regler för hur myndigheter ska rapportera statistik gällande antibiotikaanvändning inom lantbruket. De myndigheter som berörs är E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I dag innebär avsaknaden av reglering att Sverige inte lever upp till EU-kraven om statistikrapportering om antibiotikaanvändningen.

Onsdag 11 september 2019


Regeringen vill införa fast omsorgskontakt

Regeringen vill se ett system med fast omsorgskontakt för personer i behov av hemtjänst. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm har nu fått i uppdrag att utreda de lagändringar som krävs för att systemet ska kunna införas i hela landet. Utredaren ska även lämna förslag på vilka kompetenskrav som ska finnas för systemet.

Torsdag 29 augusti 2019


Nationellt råd ska ge bättre personalförsörjning

Genom ett nationellt råd placerat vid Socialstyrelsen ska regioner, kommuner och universitet samverka för att komma tillrätta med framtida brist på vårdpersonal. I dag saknas en nationell arena där sjukvårdshuvudmän och lärosäten kan diskutera kompetensbehoven inom sjukvården. Det nationella rådet föreslås i en utredning som Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet nu överlämnat till regeringen.

Torsdag 29 augusti 2019


Bättre information om vaccinationer

Det ska bli lättare att hålla koll på vilka vaccinationer man tagit. I dag saknas möjlighet för den enskilde att få en samlad bild. Endast vaccinationer inom de nationella vaccinationsprogrammen rapporteras till det nationella registret. Nu får E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur den enskilde ska kunna få en samlad digital bild, oavsett om vaccinationerna genomförts hos offentliga eller privata aktörer. Uppdraget ska redovisas senast i juni nästa år.

Måndag 19 augusti 2019


Prisas för diabetesforskning

Professor Juleen Zierath, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för upptäckter inom metabolism och diabetes. Prismotiveringen lyfter fram Juleen Zieraths forskning kring bättre förståelse för mekanismerna bakom insulinresistens: "Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Måndag 19 augusti 2019


Stärkt uppföljning av primärvården

Socialstyrelsen ska utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda nationell insamling av registeruppgifter. Ett annat uppdrag handlar om förutsättningarna för att inhämta resultat för ett antal indikatorer för att kunna följa omställningen till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska också följa upp, analysera och rapportera till regeringen hur omställningen till en stärkt primärvård utvecklas i regioner och kommuner.

Måndag 12 augusti 2019


EMA: Bättre koll på bristsituationer

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tagit fram riktlinjer för bättre rapportering av bristsituationer för läkemedel, dels för hur företagen tidigt ska rapportera till myndigheter, och dels för hur nationella myndigheter ska kommunicera med hälso- och sjukvården och allmänheten.

Torsdag 11 juli 2019


Ny SKL-strategi för digital utveckling

SKL har tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering. Daniel Forslund, ordförande för SKLs digitaliseringsberedning, anser att strategin utgör ett konkret verktyg för kommuner och regioner som kan användas i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Tisdag 18 juni 2019


Återbäring beräknas till 3,2 miljarder

Pris- och subventionsmyndigheten TLV beräknar i en ny rapport att den återbäring som läkemedelsföretagen betalar till regionerna enligt särskilda rabattavtal för vissa läkemedel kommer att öka med ungefär en halv miljard  till 3,2 miljarder kronor under 2019.

Tisdag 18 juni 2019


Förbud föreslås inom alternativmedicin

Endast hälso- och sjukvårdspersonal ska tillåtas att behandla alla allvarliga somatiska och psykiska sjukdomar. Det föreslår Kjell Asplund, statlig utredare av komplementär och alternativ medicin (KAV), i ett delbetänkande. I dag gäller ett förbud som stoppar behandling inom KAV endast för sjukdomarna cancer, epilepsi och diabetes. Ett generellt förbud för KAV föreslås för behandling av barn under 15 år, och behandling av gravida kvinnor.

Fredag 7 juni 2019


15 miljoner till KOL-forskare

Hjärt-Lungfonden tilldelar forskaren Åsa Wheelock ett anslag på 15 miljoner kronor för forskning kring lungsjukdomen KOL. Genom att studera lungor på molekylär nivå vill Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, kunna dela in KOL-patienter i undergrupper, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandlingar. I dag lever 400 000-700 000 svenskar med KOL.

Onsdag 5 juni 2019


Fortsatt ökning av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa fortsätter att öka, särskilt bland barn och unga, enligt Socialstyrelsens utvärdering av vård till personer med depression och ångestsyndrom. Den psykiska ohälsan blir ofta långvarig. Utvärderingen visar att 30 procent av de unga som diagnostiserades för depression och ångest 2008 var fortfarande i behov av psykiatrisk vård tio år senare.

Torsdag 23 maj 2019


Ny överenskommelse om kvalitetsregister

Regeringen och SKL har tecknat en ny överenskommelse om nationella kvalitetsregister för 2019. Liksom i fjol omfattar satsningen 200 miljoner kronor, där staten och regionerna står för hälften vardera. Nationella kvalitetsregister ska enligt överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Onsdag 22 maj 2019


Sofia Wallström tar över IVO

Sofia Wallström har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Hon tillträder 24 juni och lämnar därmed chefsstolen på prismyndigheten TLV, där Sofia Wallström varit generaldirektör sedan 2013.

Torsdag 16 maj 2019


Kunskap om demens ska öka

Regeringen satsar 15 miljoner kronor för att öka kunskapen om demens hos personal inom äldreomsorgen. Pengarna går till olika projekt inom Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum och till kvalitetsregister. Det finns idag bristande kunskap om demenssjukdomar i alla yrkeskategorier inom socialtjänst och hälso- och sjukvården, anser regeringen.

Torsdag 16 maj 2019


Finansiering lättare för Life Science-företag

Life Science-företag i Sverige har de senaste tio åren utökat möjligheterna till finansiering. Det visar resultatet av en enkät som besvarats av medlemmar i branschorganisationen SwedenBIO. Resultatet i rapporten Bridging the Gap,  pekar ut 2018 som ett rekordstarkt år för omfinansiering av börsnoterade företag.

Torsdag 9 maj 2019


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler