Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Systemet för rikssjukvård ersätts

Systemet för rikssjukvård och nationell nivåstrukturering av cancervården ersätts i hälso- och sjukvårdslagen av en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. I sin proposition föreslår regeringen att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till få enheter och inte till alla sjukvårdsregioner. Därmed ska kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling upprätthållas samt att användningen av hälso- och sjukvårdens resurser blir effektiv.

Publicerad: Onsdag 22 november 2017.


Analys av medicinsk-etiska rådet

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera Statens medicinsk-etiska råd, SMER. Analysen ska bland annat innehålla uppgifter om hur rådet fullgör sitt uppdrag och hur resultat från rådets arbete uppfattas och används av andra aktörer. Regeringen anser att SMER bör ta upp frågor med ett mer övergripande samhällsperspektiv och agera för informations- och åsiktsutbyte. Statskontoret ska lämna sina synpunkter senast den 16 oktober 2018.

Publicerad: Tisdag 14 november 2017.


Standardiserade vårdförlopp för fler cancerpatienter

Mer än 100 000 cancerpatienter har utretts sedan 2015 inom de nu sammanlagt 28 standardiserade vårdförloppen för cancerdiagnoser. Det tycks inte som att sjukvården utreder för många som visar sig att inte ha cancer vilket skulle tränga ut annan vård. I en färsk sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan pekas på att system och rutiner för rapportering måste bli bättre för att slutsatser kan dras av vilka effekter standardiserade vårdförlopp har på väntetider i cancervården.

Publicerad: Torsdag 9 november 2017.


Hormonhämmare kan ges längre mot bröstcancer

Åtta av tio kvinnor med bröstcancer har en typ av tumörer som gynnas av kvinnligt könshormon, framför allt östrogen. Därför behandlas dessa patienter med läkemedel som hämmar östrogen efter operation. Dagens standard är fem års behandling men för högriskpatienter kan hormonbehandlingen utsträckas till tio år. Efter att en ny studie visar att risken för återfall är förhöjd upp till 20 år efter diagnos vill bröstcancerforskaren Jonas Bergh diskutera en förlängning av hormonbehandlingen.

Publicerad: Torsdag 9 november 2017.


Screening av äldre minskade dödlighet

Screening för livmoderhalscancer med cellprov efter 60 års ålder kan minska dödligheten. Det är en slutsats när forskare på Karolinska institutet studerade data för en halv miljon kvinnor födda mellan 1919 och 1945. Bland kvinnor som inte screenades i 50-årsåldern mer än halverades dödligheten i livmoderhalscancer hos kvinnor som screenades med cellprovtagning i åldern 61–65 år. Sverige höjde nyligen den högsta screeningåldern till 64 år.

Publicerad: Onsdag 25 oktober 2017.


Förstudie om nationell läkemedelslista

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad förstudie som ska ge mer detaljerade besked om hur nationell läkemedelslista kan införas. Uppdraget handlar framför allt om de tekniska lösningar som behövs för att alla behöriga inom vården ska kunna ta del av förskrivningsinformation. Parallellt arbetar socialdepartementet med att ta fram de lagändringar som behövs. 

Publicerad: Fredag 20 oktober 2017.


Ny portal för e-hälsovisionen

Att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025 är regeringens och SKL:s mål. I linje med denna vision har en portal öppnats. Tre nyckelområden lyfts särskilt fram: lagar och föreskrifter som styr verksamheterna, enhetliga koder, begrepp, termer och strukturer samt frågor om tekniska standarder.

Publicerad: Torsdag 19 oktober 2017.


Lägre medicindos till äldre demenspatienter

Äldre patienter med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmedicin än yngre. Det framgår av tre års uppföljning av 1 017 patienter på Skånes universitetssjukhus. I studien visas även att de som, oavsett ålder, fick högre dos bromsmedicin blev sämre i en långsammare takt än de som fick lägre doser.

Publicerad: Onsdag 18 oktober 2017.


Enklare för kommuner och landsting att samarbeta

Kommunutredningen föreslår att det ska bli enklare för kommuner och landsting att avtala om samarbete i sin myndighetsutövning över de geografiska gränderna. Det ska bli enklare för kommuner och landsting till exempel kan utbyta tjänster, eller samverka, där det inte är kostnadseffektivt eller svårt att skaffa egen personal. SKL välkomnar förslagen som enligt förslaget kan träda i kraft den 1 juli 2018.

Publicerad: Tisdag 17 oktober 2017.


Uppdaterat om prevention vid psykisk ohälsa

Nu kommer en uppdaterad version av Guldkornshäftet som enkelt och kortfattat ska lyfta fram viktiga delar av det förebyggande arbetet med levnadsvanor för patienter med psykisk ohälsa. Innehållet är framför allt inriktat till läkare inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men häftet kan även användas av andra yrkesgrupper i vården som möter personer med psykisk ohälsa.

Publicerad: Torsdag 12 oktober 2017.


BUP klarar inte vårdgarantin

Allt fler barn och unga får vård inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Samtidigt som fler söker vård har verksamheten svårt att rekrytera och behålla personal. Därför växer köerna, och några landsting har svårt att leva upp till att väntetiderna håller sig inom ramarna i den förstärkta vårdgarantin.

Publicerad: Torsdag 28 september 2017.


Regeringen koncentrerar högspecialiserad vård

Regeringen föreslår en ny process för att koncentrera högspecialiserad sjukvård. Nationell högspecialiserad vård ska i framtiden ges på högst fem platser i landet. Den nya processen, som regeringen föreslår i en lagrådsremiss, ska ersätta både dagens rikssjukvårdssystem och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Socialstyrelsen föreslås leda ett arbete de kommande tre åren med en rad sakkunniggrupper som ska ta fram förslag på vad som ska anses vara nationellt högspecialiserad vård. En ny nämnd med representanter för de sex sjukvårdsregionerna beslutar sedan om vilka specifika sjukhus där vården får bedrivas.

Lagrådsremissen bygger på förslagen i det tidigare utredningsförslaget Träning ger färdighet.

Publicerad: Torsdag 28 september 2017.


SKL: ”En god säker vård under sommaren”

Trots ansträngda förutsättningar har landstingen och regionerna sammantaget svarat för en säker och god vård i sommar. Det är SKL:s slutsats efter att ha sammanställt enkätsvar från medlemmarna. I media rapporteras om brister i förlossningsvården, men enligt sammanställningen fanns inga platsbrister i två tredjedelar av de landsting som svarat på enkäten. Totalt föddes drygt 30 000 barn under sommaren. I 6 landsting/regioner hänvisades 515 kvinnor till andra kliniker i hemlandstinget och 108 kvinnor till kliniker utanför det egna landstinget/regionen.

Publicerad: Onsdag 27 september 2017.


Lönnberg och Uhlén prisas av Forska!Sverige

Professor Mathias Uhlén vid KTH, och regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg, tilldelas stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse respektive politikerutmärkelse för 2017.

Mathias Uhlén prisas för arbetet med att kartlägga människans proteiner, det största forskningsprojektet hittills i Sverige. Anders Lönnberg får sitt pris utifrån arbetet med att knyta samman politik, forskning, företag och vård.

Utmärkelserna delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 25 september.

Publicerad: Tisdag 19 september 2017.


Tarmbesvär bakom ryggsjukdom?

Lundaforskaren Johan Karlsson Wallman får Svensk reumatologisk förenings pris för årets samarbetsprojekt inom reumatologi. Pristagaren forskar bland annat kring samband mellan en förändrad bakterieflora och förekomst av axial spondylartrit, en reumatisk sjukdom i ryggraden. I projektet studeras även vilka konsekvenser för livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och arbetsförmåga som tarmbesvär vid axial spondylartrit kan få.

Publicerad: Torsdag 14 september 2017.


KI faller på rankinglista

Karolinska Institutet faller på Times Higher Educations internationella rankinglista över världens främsta lärosäten. KI rankas på plats 38 jämfört med 28:e plats förra året. Ytterligare två svenska universitet, Uppsala och Lund, finns bland världens 100 bästa universitet, på plats 86 respektive 93. KI har fortfarande en stark ställning på listan över enbart medicinska universitet med 23:e plats i världen.

Publicerad: Onsdag 6 september 2017.


Kuratorer föreslås bli legitimerade

Regeringen föreslår att kuratorer i hälso- och sjukvården ska legitimeras. En yrkesexamen föreslås också och den skulle leda till en mer likformig kompetens, enligt förslaget. För dem som redan arbetat som kurator i minst två år och har en relevant utbildning och vidareutbildning föreslås en övergångslösning. Med förslaget skulle även kuratorer i privat verksamhet bli skyldiga att föra journal. Förslaget skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2019.

Publicerad: Onsdag 30 augusti 2017.


Kostnader för hyrd vårdpersonal ökar

Landstingens kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka, enligt statistik från SKL. Under andra kvartalet i år ökade kostnaderna med totalt 180 miljoner kronor till drygt 1,2 miljarder kronor. Det är framför allt för inhyrda sjuksköterskor som kostnaderna ökar. Kostnaderna minskade dock i Skåne, Östergötland och Kalmar.

Publicerad: Tisdag 29 augusti 2017.


Brister i vården av armfrakturer

Armfrakturer opereras för ofta. Mindre komplicerade frakturer läker lika bra utan operation. Sjukvården kan bli bättre på att bemöta patienter med benskörhet. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om behandling av armfrakturer hos personer 60 år eller äldre, en grupp som har en förhöjd risk för benskörhet.

Publicerad: Onsdag 23 augusti 2017.


Värdebaserad vård ska kartläggas

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har fått regeringens uppdrag att kartlägga kunskaperna som finns om styrmodellen värdebaserad vård, som införs på flera sjukhus. Särskilt har styrmodellen på Nya Karolinska i Stockholm uppmärksammats i debatten. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Publicerad: Tisdag 22 augusti 2017.


Extern sponsring ska utredas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska på regeringens uppdrag kartlägga extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis handla om privata aktörer som finansierar utrustning inom vården. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Publicerad: Tisdag 22 augusti 2017.


Multiresistenta bakterier i riksdagen

Riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) har i en skriftlig fråga frågat vad socialministern gör för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier. Socialminister Annika Strandhäll (S) svarade att regeringen prioriterar frågan högt och att man arbetar både nationellt och internationellt. Bland annat har regeringen gett ett förnyat uppdrag till 20 myndigheter om en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens.

Publicerad: Torsdag 10 augusti 2017.


Sverige varken hög- eller lågprisland

Sverige kan varken betecknas som ett högprisland eller lågprisland vad gäller läkemedel, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Receptbelagda läkemedel som är konkurrensutsatta genom systemet med "periodens vara" har lägre priser än i andra länder. Däremot är priserna på icke konkurrensutsatta läkemedel något högre i Sverige.

Publicerad: Torsdag 29 juni 2017.


Beatrice Melin ny cancersamordnare

Professor Beatrice Melin har utsetts till ny cancersamordnare vid SKL, samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr och efterträder nuvarande samordnaren Gunilla Gunnarsson. Beatrice Melin är professor i onkologi och forskare inriktad på uppkomstmekanismer och genetik.

Publicerad: Torsdag 29 juni 2017.


Biologiska läkemedel var effektiva mot psoriasis

När patienter byter behandling till biologiska läkemedel syns en signifikant förbättring efter 3–5 månader. Det framgår av en studie som gjorts på data för 583 patienter från det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Förbättringen bestod under de upp till tio år som uppföljningen gällde. Studien är gjord på data från vårdens vardag och utan finansiering från läkemedelsföretag.

Publicerad: Onsdag 28 juni 2017.


Lag om kliniska prövningar försenas

Det var tänkt att en ny lag om kliniska prövningar gemensam för alla EU-länder skulle träda i kraft i oktober 2018. På grund av förseningar i uppbyggnaden av den gemensamma webbportal som ska bilda nav i myndigheternas hantering av kliniska prövningar har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skjutit upp starten till år 2019. Tidpunkten ska fastställas i oktober 2017.

Publicerad: Onsdag 28 juni 2017.


Norska pojkar erbjuds vaccin mot HPV

Från och med skolåret 2018–2019 ska norska skolpojkar i årskurs 7 inom barnvaccinationsprogrammet erbjudas gratis vaccin mot HPV. Norska flickor erbjuds detsamma från och med år 2009 och omkring 80 procent tar minst en dos vaccin. Norska Folkehelseinstituttet räknar med att HPV-relaterad cancer hos män ska minska när även pojkar vaccineras.

Publicerad: Tisdag 27 juni 2017.


Stefan Löfven skriver till EU om EMA

Statsminister Stefan Löfven har skrivit brev till EU-ledarna Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet, och Jean-Claude Juncker, ordförande i EU-kommissionen, där han formellt informerar om att Sverige är ett kandidatland för att ta över läkemedelsmyndigheten EMA. Stefan Löfven lyfter i brevet fram de främsta svenska fördelarna: att kunna försäkra en sömlös övergång av myndigheten, lokaliseringen i Life Science-klustret Hagastaden med närhet till Karolinska institutet, samt den höga livskvalitet Sverige kan erbjuda personal och medföljande. Statsministern utlovar att EU ska få ett samlat attraktivt erbjudande före den 31 juli.

Publicerad: Fredag 16 juni 2017.


Substans i broccoli bättre än metformin

Forskare i Göteborg och i Lund har hittat en substans, sulforafan, som finns i broccoli har god effekt mot typ 2-diabetes. I en studie var effekten lika stor som för metformin, ett standardläkemedel mot typ 2-diabetes – men med lindrigare biverkningar. Planen är att utveckla broccoli som functional food och nå marknaden inom två år. Att utveckla ett nytt läkemedel tar längre tid.

Publicerad: Torsdag 15 juni 2017.


Revisorer kritiserar IT-säkerhet i Skåne

Region Skåne saknar ändamålsenliga rutiner och processer för att hantera IT- och informationssäkerheten. En fungerande styrmodell är inte införd och det finns inte tillräckliga resurser, styrande dokument och rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av information. Organisation, roller och ansvar är otydligt definierade. Det menar revisorer som granskat Region Skånes verksamhet.

Publicerad: Torsdag 15 juni 2017.


Ny forskningsdatalag föreslås

Forskningsdatautredningen föreslår i ett delbetänkande till regeringen att en ny forskningsdatalag införs, som en konsekvens av EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Den nya lagen syftar till att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas.

Publicerad: Måndag 12 juni 2017.


Färre självmord med litium

Andelen patienter som behandlas med litium har gått ner under senare år. Nu visar en svensk omfattande studie att risken för att personer med bipolär sjukdom begår självmord eller försöker ta sitt liv är 14 procent lägre medan de behandlas med litium. I studien ingick data för 51 000 personer som följdes under åtta år.

Publicerad: Fredag 9 juni 2017.


Tedros Adhanom Ghebreyesus ny WHO-chef

Tedros Adhanom Ghebreyesus tillträder som ny chef för Världshälsoorganisationen WHO den 1 juli och ersätter då Margaret Chan som varit högste chef i tio år. Tedros Adhanom Ghebreyesus har varit hälso- och utrikesminister i Etiopien. Han har också bland annat varit styrelseordförande för Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Publicerad: Torsdag 8 juni 2017.


Slutbetänkande kring jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs, konstaterar kommissionen i sitt betänkande.

Publicerad: Fredag 2 juni 2017.


Janna Valik ny GD i eHälsomyndigheten

Regeringen har utsett socionom Janna Valik till ny generaldirektör för eHälsomyndigheten. Hon kommer närmast från samma tjänst på Boverket och har tidigare haft samma position i Migrationsverket. Janna Valik tillträder sin nya tjänst i Kalmar den 19 juni.

Publicerad: Torsdag 1 juni 2017.


ABIGO Medical årets företagare i Göteborg

Läkemedelsföretaget ABIGO Medicals grundare och ägare, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, har utsetts till Årets Företagare i Göteborg 2017 av organisationen Företagarna. ”Ett utmärkt exempel på hur man som egen företagare kan vara mer flexibel, ha kortare beslutsprocesser och framförallt tänka mer långsiktigt med en möjlighet till en positiv expansion”, skriver Företagarna i motivationen till utmärkelsen.

Publicerad: Torsdag 1 juni 2017.


Nya diabetesläkemedel prioriteras högre

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård av diabetes hos vuxna. En förändring är att nya glukossänkande läkemedel fått en högre prioritet i diabetesvården. Uppdateringarna sker numera efter en ny modell där delar av riktlinjerna uppdateras var för sig. Därmed kan uppdateringar inom angelägna områden göras snabbare. Under året återkommer Socialstyrelsen med en översyn över målnivåer för diabetesvården.

Publicerad: Tisdag 30 maj 2017.


Första godkännandet på biomarkör

För första gången har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt ett cancerläkemedel utifrån en biomarkör i stället för behandling av en sjukdom i ett specifikt organ. Det gäller biomarkörer för MSI-H eller dMMR och läkemedlet är Keytruda. Beslutet gäller solida tumörer som tillvuxit efter tidigare behandling och där det inte finns effektiva alternativ samt patienter med kolorektal cancer som tillvuxit efter behandling med cytostatika.

Publicerad: Onsdag 24 maj 2017.


Alltfler tidiga aborter

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten ökar, visar Socialstyrelsens abortstatistik. Under förra året utfördes 53 procent av alla aborter före vecka 7, en fördubbling den senaste tioårsperioden. Bättre ultraljudsteknik samt nya metoder för medicinsk abort är förklaringar. Antalet aborter i Sverige var 38 000, vilket motsvarar 20,8 aborter per 1 000 kvinnor. Denna nivå har varit relativt oförändrad den senaste tioårsperioden. Antalet tonårsaborter fortsätter att minska.

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017.


Nya nationella riktlinjer för stroke

Socialstyrelsen har publicerat en remissversion av nya nationella riktlinjer för vård vid stroke. Bland åtgärder med högst prioritet finns att ge intravenös trombolys inom 4,5 timmar från symtom på akut ischemisk stroke. Även behandling med trombektomi, där blodproppen dras ut från kärlet med hjälp av en mikrokateter, ges högsta prioritet. I dag utförs nästan alla tromektomier vid universitetssjukhusen Karolinska, Sahlgrenska och Lund. För att nå målen behöver metoden byggas ut, samt även verksamhet med ambulanshelikopter för att nå tidsmålen.

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017.


G20-länder ska bekämpa antibiotikaresistens

Hälsoministrarna i världens starkaste ekonomier, G20-länderna, har vid ett möte i Berlin kommit överens om gemensamma ansträngningar för att stoppa spridningen av antibiotikaresistens. Under 2018 ska länderna ha antagit nationella handlingsplaner för en mer ansvarsfull human antibiotikaförskrivning, och för en minskning av användandet av antibiotika inom djurindustrin. Resultatet av mötet förs nu till G20-toppmötet i Hamburg i juli.

Publicerad: Måndag 22 maj 2017.


Naloxon ska snabbutredas

Regeringen vill snabbutreda hur läkemedlet Naloxon, som fungerar som motgift vid överdosering av opioider som heroin och morfin, så fort som möjligt ska finnas brett tillgängligt. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ska inom tre veckor ge svar på detta, i syfte att undvika att människor dör under tiden som myndigheterna utreder frågan mer grundligt.

Publicerad: Fredag 19 maj 2017.


Var femte svensk drabbad av lungsjukdom

Omkring var femte svensk, 1,9 miljoner personer, lever med en lungsjukdom enligt Hjärt-Lungfonden, som nu publicerat Lungrapporten för första gången. Astma är enligt rapporten den enskilt största sjukdomen följt av sömnapné, KOL, tuberkulos och sarkoidos. Lungrapporten 2017 lyfter fram en rad viktiga utmaningar, genombrott och framsteg inom området lungsjukdom.

Publicerad: Tisdag 16 maj 2017.


Överenskommelse om pengar till läkemedelsförmånen

Regeringen och SKL har kommit överens om ersättningen för läkemedelsförmånen och anknytande ersättningar för 2017. I överenskommelsen finns även tydliga planeringsförutsättningar för de kommande två åren. Landstingen får 23,4 miljarder kronor av staten för att täcka kostnaderna för läkemedelsförmånen i år. 1,6 miljarder går till bland annat smittskyddsläkemedel, förbrukningsartiklar och dosdispenserade läkemedel. En särskild ersättning på 858 miljoner ska gå till läkemedel mot hepatit C, vilket motsvarar 70 procent av kostnaden för landstingen.

Publicerad: Fredag 12 maj 2017.


Tuffare tider väntar för landstingen

Landstingen gjorde ett samlat resultat på 3,4 miljarder kronor under 2016. Men tuffare tider väntar framöver, enligt SKL:s nya ekonomirapport. Förklaringar till de positiva siffrorna i fjol är en rekordstark ökning av skatteunderlaget och ökade statsbidrag. Men åren framöver väntas skatteintäkterna mattas av samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvården väntas fortsätta att öka. Det innebär stora behov av effektiviseringar under perioden 2018-2020, enligt SKL.

Publicerad: Onsdag 10 maj 2017.


Slutbetänkande om vinster i välfärden

Statlige utredaren Ilmar Reepalu har nu överlämnat sitt slutbetänkande om vinster i välfärden till regeringen. Tidigare har utredningen föreslagit hur vinster inom välfärdsföretagen kan begränsas. I slutbetänkandet lämnas förslag kring användandet av kvalitetsmått inom välfärden, hur register kan förbättras inom vården och inom social omsorg, samt hur ekonomisk insyn i privata välfärdsföretag kan utvecklas.

Publicerad: Tisdag 9 maj 2017.


Regeringen satsar på patientkontrakt

Tre landsting, Kalmar, Halland och Norrbotten, får 15 miljoner kronor av regeringen för pilotverksamhet med så kallade patientkontrakt. Tanken är att kontraktet för den enskilde patienten ska vara en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Detta ska ge bättre tillgänglighet och delaktighet. Regeringen har aviserat en miljard extra till sjukvården nästa år, som bland annat ska gå till att införa patientkontrakt i alla landsting.

Publicerad: Torsdag 4 maj 2017.


Hälsorecept: motion, nyttig mat och mindre salt

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har redovisat sitt uppdrag från regeringen att kartlägga vad som behövs för att matvanor och fysisk aktivitet kan bidra till en bättre hälsa. Nationella mål och utökad uppföljning av målen, högre kompetens i hälsofrämjande arbete inom skola och hälso- och sjukvården och ett nationellt saltprogram för att sänka saltkonsumtionen är några förslag.

Publicerad: Tisdag 2 maj 2017.


Troligt besked om EMA i oktober

Beslut om nytt värdland för EMA kommer att fattas i samband med EU-toppmötet i oktober. Det står klart efter helgens Brexit-möte i Bryssel med stats- och regeringscheferna. Vid toppmötet i juni ska länderna enas om vilka kriterier som ska gälla för flytten. Samtidigt slogs fast vid ett EMA-möte med medlemsländernas nationella läkemedelsmyndigheter att det finns kapacitet att ta hand om det EMA-arbete som utförs av den brittiska myndigheten.

Publicerad: Tisdag 2 maj 2017.


Kan hård träning stärka immunterapi?

Fler immunceller bildas vid pulshöjande träning. Nu undersöker danska forskare om man kan stärka effekten av immunterapi ytterligare med träning. I djurförsök har man sett att tränande möss utvecklar färre tumörer och när de får tumörer är de väsentligt mindre än hos icke-tränande möss. I framtiden vill forskare stimulera patienter till träning för att stärka immunsystemet innan behandling med immunterapi inleds.

Publicerad: Torsdag 27 april 2017.


Ny rektor för Karolinska Institutet

Regeringen har utsett professor Ole Petter Ottersen till ny rektor för Karolinska Institutet. Ole Petter Ottersen är professor i medicin och är i dag som rektor vid Universitetet i Oslo. Anställningen gäller från och med den augusti 2017 till och med februari 2022. Tidigare i år förordades Ottersen även som ny rektor för Göteborgs universitet av dess styrelse. Nu blev det alltså istället Karolinska Institutet.

Publicerad: Torsdag 27 april 2017.


Region Uppsala utser innovationsdirektör

Region Uppsala har utsett civilingenjör Andreas Scheutz till regionens förste forsknings- och innovationsdirektör. Hans uppgift blir bland annat att se till att innovation inom alla forskningsområden i akademin kan omsättas till konkreta möjligheter för länets näringsliv. Andreas Scheutz tillträder sin nya tjänst den 8 augusti.

Publicerad: Torsdag 27 april 2017.


Fyra ministrar om EMA till Sverige

Fyra ministrar deltar vid en konferens med internationell inriktning på Karolinska Institutet den 2 maj om Sveriges kandidatur för att bli nytt värdland för EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Under rubriken "Life science seminar – the cutting-edge capabilities of the Swedish life science sector" kommer bland andra forskare beskriva hur de hanterar dagens och framtidens utmaningar inom Life Science och vård. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, näringsminister Mikael Damberg och EU-minister Ann Linde deltar.

Publicerad: Måndag 24 april 2017.


Regeringen vill sälja Apoteksgruppen

Regeringen kommer att be riksdagen att godkänna en försäljning av den statliga andelen av företaget Apoteksgruppen, som bildades vid apoteksomregleringen för att stödja småföretagande på apoteksmarknaden. I en debattartikel ges även beskedet att regeringen vill behålla Apoteket AB i statlig ägo. Regeringen avser som väntat att lämna en proposition till riksdagen som bygger på förslagen i Apoteksutredningens betänkande. Detta sker våren 2018.

Publicerad: Fredag 21 april 2017.


En bättre men ojämlikt fördelad folkhälsa

Folkhälsan blir bättre i Sverige – särskilt i en global jämförelse. Men i sin årliga rapport konstaterar Folkhälsomyndigheten att skillnaderna i folkhälsa ökar mellan dem som har lägst respektive högst socioekonomisk ställning. Den psykiska ohälsan ökar och det sker framför allt bland unga och personer utan gymnasieutbildning. Övervikt och fetma ökar och nu är varannan svensk överviktig eller fet.

Publicerad: Torsdag 20 april 2017.


Säkrare ordination till barn

Läkemedelsverket har tagit fram ett kunskapsdokument som syftar till att läkemedelsordination till barn ska bli säkrare. Dokumentet adresserar de särskilda utmaningar som finns för läkemedelshantering för barn gällande ordination, iordningsställande, administrering och uppföljning. Dokumentet grundas på ett expertmöte förra året med experter från olika professioner och myndigheter.

Publicerad: Torsdag 20 april 2017.


Regeringen höjer anslag till läkemedelsförmånen

I vårbudgeten höjer regeringen anslaget för läkemedelsförmånen till landstingen för 2017 med 1,1 miljarder kronor, från 24 till drygt 25 miljarder. Anledningen är enligt regeringen att kostnaderna inom förmånen har ökat mer än vad man tidigare beräknat. Den årliga överenskommelsen mellan regeringen och SKL om det exakta anslaget för i år har dock ännu inte offentliggjorts. I övrigt anslår regeringen som tidigare aviserats en halv miljard till förlossningsvården. Anslaget till E-hälsomyndigheten höjs med 20 miljoner kronor då flytten till Kalmar blir dyrare än beräknat.

Publicerad: Tisdag 18 april 2017.


SKL vill ha tydligare regler för läkemedelslista

Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget om en nationell läkemedelslista, men är kritiskt mot att den föreslagna lagen har andra regler för åtkomst, samtyckeshantering och spärrning än patientdatalagen. Därför behövs ett förtydligande om hur den nationella läkemedelslistan ska fungera juridiskt, tekniskt och praktiskt med journalsystemen, anser SKL.

Publicerad: Onsdag 12 april 2017.


Fel att lämna patientuppgifter till företag

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bröt mot patientdatalagen när man gav ett företag direkt åtkomst till patientuppgifter för att hitta lämpliga personer till ett forskningsprojekt som leds av Karolinska institutet, konstaterar Datainspektionen. Möjligheten för andra än vårdgivare att ta del av patientuppgifter är mycket begränsade enligt lagen och Datainspektionen förelägger SLSO att inte lämna ut patientuppgifter utan föregående sekretessprövning.

Publicerad: Onsdag 12 april 2017.


Kritiserade förslag till riksdagen

Regeringen har trots skarp kritik från Lagrådet lagt fram två propositioner till riksdagen som syftar till att begränsa privata vårdgivare. Det handlar dels en om ett lagförslag som ska förbjuda landsting att låta en privat utförare sköta hela eller delar av ett universitetssjukhus, och dels en lag som ska hindra att patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska få gå före i vårdköer. Allianspartierna har tidigare aviserat att man kommer att rösta emot förslagen.

Publicerad: Fredag 7 april 2017.


Uppdaterad Agenda för hälsa och välfärd

Det behövs ett ökat fokus på forskning och nya metoder att förebygga sjukdom. Nya satsningar och strukturella förändringar behövs för att förbättra svenskarnas hälsa och för att begränsa vårdkostnaderna. Nu har den oberoende stiftelsen Forska!Sverige initierat en uppdatering av "Agenda för hälsa och välfärd", som är färdiga förslag till politikerna från ett brett nätverk av aktörer inom Life Science.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Mer pengar till ungas psykiska hälsa

I vårändringsbudgeten för 2017 avsätts 100 miljoner kronor extra till landstingen för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin. Det är en ökning utöver pågående satsningar på psykiatri och psykisk hälsa som pågår till och med 2019 och omfattar 1 miljard kronor per år. De nya 100 miljonerna ska användas för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin i primärvården och fördelas till landstingen utifrån folkmängden.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Plan för äldres vård och omsorg föreslås

Ett nationellt kunskapscentrum för äldre och psykisk hälsa. En nationell strategi för välfärdsteknik och stimulans för innovation i kommunerna. Utred legitimation för undersköterskor. Det är några av förslagen om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre som idag lämnas från utredaren Susanne Rolfner Suvanto.

Publicerad: Fredag 31 mars 2017.


Stockholm3-testet införs i Europa

Stockholm3-testet mot prostatacancer får nu stöd från det Europeiska Innovationskontoret EIT Health för att snabbare nå ut på bred front i Europa. I ett första steg ska testet utprovas i Tyskland, Holland och Belgien. Stockholm3-testet är ett blodtest som hittar 20 procent fler män med aggressiv prostatacancer och samtidigt minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften.

Publicerad: Torsdag 30 mars 2017.


Halv miljard till förlossningsvården

Regeringen och vänsterpartiet har kommit överens om en extra satsning på en halv miljard kronor till förlossningsvården. Pengarna betalas ut till landstingen efter folkmängd, och kan användas både i år och under under nästa år. Det extra tillskottet, som gäller endast i år, presenteras i regeringen ekonomiska vårproposition i april.

Publicerad: Tisdag 28 mars 2017.


Broschyr för EMA till Sverige

Regeringen har tagit fram en engelsk broschyr för internationell publik om fördelarna med att lokalisera EMA till Sverige och Stockholm-Uppsalaregionen. Det ledande budskapet i broschyren är: ”Vi ger en sömlös övergång till en världsledande vetenskaplig miljö, med Life Science-samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och läkemedelsbranschen.”

Publicerad: Tisdag 28 mars 2017.


Patienter ska få snabbare svar på klagomål

Regeringen vill förtydliga vårdgivares ansvar att ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående. Vid behov ska vårdgivarna vidta åtgärder för att förhindra att händelser inte upprepas. Vidare föreslås en lag som ska reglera patientnämnderna som tillsammans med vårdgivarna ska vara första instans i det föreslagna klagomålssystemet.

Publicerad: Tisdag 21 mars 2017.


Vinnova satsar på biologisk läkemedelsproduktion

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag ska bedriva forskning i världsklass tillsammans. Varje centrum tilldelas från Vinnova 4-8 miljoner kronor per år under fem år, och universiteten och företagen bidrar med lika mycket vardera. Ett kompetenscentrum är Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO, vid Kungliga tekniska högskolan. AdBIOPRO ska genom sin forskning möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala, och anses ha stora möjligheter att bli internationellt ledande.

Publicerad: Måndag 20 mars 2017.


Översikt om nya läkemedel mot lungcancer

Läkemedelsverket har tagit fram en översikt om lungcancer som presenterar ett antal nya läkemedel mot sjukdomen. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området. Bakgrunden till att myndigheten för första gången tagit fram en översikt för ett visst terapiområde inom cancerområdet är den snabba medicinska utvecklingen inom lungcancer.

Publicerad: Fredag 17 mars 2017.


Beredskap inför pandemi

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna och planera beredskapen för att ta emot och distribuera vaccin till landstingen om det skulle inträffa en pandemisk influensa. Myndigheten ska också se till att det finns en transparent ordning för förankring med landstingen, som ska avropa vaccin utifrån nationella avtal. Samordning ska ske med SKL.

Publicerad: Onsdag 15 mars 2017.


Egenvårdsrådgivning ska kartläggas

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga egenvårdsrådgivning på öppenvårdsapotek. Detta för att få svar på om det behövs ett samlat kunskapsstöd. Myndigheten har samtidigt fått i uppdrag att ta fram en diagnostisk checklista för bättre läkemedelsanvändning hos äldre personer. Uppdragen ges som en del i arbetet med nationella läkemedelsstrategin. Uppdragen ska redovisas i april respektive december nästa år.

Publicerad: Torsdag 9 mars 2017.


Tre prioriterade områden i Nationell läkemedelsstrategi

Ett mer samordnat arbete kring de tre strategiska områdena patientcentrerad vård, värdering av kunskap och evidens, samt uppföljning. Det är nytt i årets handlingsplan inom Nationell läkemedelsstrategi. En rad aktiviteter som påbörjades förra året fortsätter även under 2017. Nya aktiviteter är bland annat att utreda behovet av ett samlat kunskapsstöd för egenvårdsrådgivning på apotek, samt en pilot kring ett nationellt register för uppföljning av cancerläkemedel.

Publicerad: Tisdag 7 mars 2017.


Stora överskott i landstingen

Landstingen redovisar ett samlat överskott på 3,4 miljarder kronor för 2016, enligt en sammanställning av SKL. Det är en förbättring med 2,7 miljarder jämfört med året dessförinnan. Resultaten för i fjol utgör 1,2 procent av de samlade skatteintäkterna och statsbidragen. Det som påverkat är förbättrade skatteintäkter samtidigt som nettokostnaderna ökat i mer långsam takt än tidigare.

Publicerad: Tisdag 7 mars 2017.


Lagförslag kring vård av försäkringspatienter

Regeringen har skickat ett lagförslag till lagrådet som syftar till att stoppa att patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska kunna gå före i vårdköer. Enligt förslaget ska vårdgivare med offentlig finansiering endast få ge vård till försäkringspatienter om detta inte strider mot den övergripande principen att den som har störst behov ska ges företräde. Lagförslaget är en del av regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att stoppa vinstintresse inom välfärden.

Publicerad: Måndag 6 mars 2017.


Vården dålig på behandling av sällsynta sjukdomar

"Ta fram en nationell plan för sällsynta diagnoser, skapa en nationell styrning och se till att landstingen samverkar". Det är några av kraven i en debattartikel skriven av bland andra Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Enligt en enkät till medlemmarna är bristerna i vården lika stora som för tio år sedan.

Publicerad: Onsdag 1 mars 2017.


3,5 miljoner till Swecare för exportfrämjande

Den halvstatliga stiftelsen Swecare har fått 3,5 miljoner kronor i anslag av regeringen under 2017. Pengarna ska användas för att främja export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och Life Science. Swecare ska bland arrangera delegationsresor och stå för mottagande av utländska besök i Sverige.

Publicerad: Torsdag 23 februari 2017.


Nya rekommendationer vid förmaksflimmer

Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer. Enligt rekommendationerna bör alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för stroke behandlas. Läkemedelsverket rekommenderar vid nyinsättning i första hand användning av nya orala antikoagulantia, så kallade NOAK, på grund av lägre dödlighet och risk för allvarliga blödningar jämfört med behandling med warfarin.

Publicerad: Onsdag 22 februari 2017.


Snabbare handläggning inom TLV

Handläggningstiderna inom prismyndigheten TLV fortsätter minska för tredje året i rad, enligt myndighetens årsredovisning. De senaste åren har den genomsnittliga tiden från ansökan till prisbeslut minskat med 10 dagar till 113 dagar under 2016. Under fjolåret överskred inget ärende tidsfristen 180 dagar för beslut.

Publicerad: Tisdag 21 februari 2017.


Hopp för behandling av Huntingtons

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram syntetiska DNA-analoger, som binder direkt till den gen som är skadad vid den allvarliga neurodegenerativa sjukdomen Huntingtons sjukdom. Upptäckten öppnar enligt forskarna för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga sjukdomen. I dag finns endast behandling för att lindra symtomen vid Huntingtons.

Publicerad: Måndag 20 februari 2017.


Snabb ökning av resistenta tarmbakterier

Från år 2010 till 2016 mer än sexdubblades antalet förskolebarn i Uppsala som bar på tarmbakterier som var resistenta mot antibiotika. Var femte friskt förskolebarn bär på så kallade ESBL-bildande bakterier. ESBL är enzymer som bryter ner flera viktiga antibiotika så de blir verkningslösa.

Publicerad: Fredag 17 februari 2017.


Frågor om vården i stor patientundersökning

Större delen av befolkningen, 84 procent, anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver. Det visar undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016, som tagits fram på uppdrag av SKL, och som baseras på svar från drygt 40 000 svenskar. Undersökningen visar bland annat att förtroendet för sjukhus är högre än för vårdcentraler. Resultaten visar på stora skillnader över landet i frågor om förtroende, väntetider och huruvida vården ges på lika villkor.

Publicerad: Torsdag 16 februari 2017.


Varför är väntetiderna så långa på akuten?

Varannan besökare på landets akutmottagningar måste vänta i minst tre timmar. För var tionde är väntetiden sju timmar eller mer. Personer äldre än 80 år har de längsta väntetiderna. Överbeläggningar på vårdavdelningar, bristande stöd till AT-läkare och bristande samordning inom och utanför sjukhusen är några faktorer som bidrar till köerna, enligt en ny rapport.

Publicerad: Onsdag 15 februari 2017.


Rehabkoordinator nytt yrke inom vården

Rehabkoordinator ska bli en ny permanent yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Regeringen tillsätter nu en arbetsgrupp med uppgift att förverkliga detta. Inom en överenskommelse med SKL har regeringen avsatt 420 miljoner kronor i år och 430 miljoner nästa år för fortsatt utveckling med rehabkoordinatorer inom vården.

Publicerad: Onsdag 15 februari 2017.


Fler yngre barn förskrivs antibiotika

Den nedåtgående trenden för försäljningen av antibiotika i Sverige fortsatte under 2016. Men för de yngsta barnen ökade antibiotikaförskrivningen i fjol, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Antibiotikaanvändningen skiljer sig stort mellan olika landsting och regioner. Stockholm låg högst i fjol med 345 recept per 1 000 invånare. Västerbotten låg lägst med 252 recept per 1 000 invånare.

Publicerad: Tisdag 14 februari 2017.


Forskningsanslag till individanpassad behandling

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom programmet Industrial Research Centres. Ett av projekten handlar om individanpassad behandling inom diabetes, där Skånes universitetssjukhus samarbetar med en rad läkemedelsföretag. Ett annat projekt gäller forskning kring nukleotidbaserade läkemedel, där Chalmers, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, AstraZeneca och flera medicinteknikföretag samarbetar.

Publicerad: Tisdag 14 februari 2017.


Samordningskansli för e-hälsofrågor

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett särskilt kansli för samordning av e-hälsofrågor, som syftar till att förverkliga regeringens och SKL:s vision om e-hälso 2025. Regeringen menar att kansliet ger möjlighet till bättre samordning och effektivitet. Samtidigt får myndigheten i uppdrag att göra en förstudie av det tekniska system som behövs för att realisera nationell läkemedelslista, när den nya lagen väl är antagen av riksdagen.

Publicerad: Torsdag 9 februari 2017.


En miljon har läst journal på nätet

Nu har en miljon personer loggat in och läst sin journal på Ineras tjänst Journalen. I dagsläget är 18 regioner och landsting anslutna till tjänsten. Ökad patientsäkerhet är ett av de starkaste skälen för att patienter via nätet ska kunna läsa sin journal. Inera AB ägs gemensamt av landets samtliga regioner och landsting. Från och med mars 2017 kommer bolaget i stället att ägas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Publicerad: Torsdag 9 februari 2017.


Handikappförbunden agerar mot oförsäkrade läkemedel

Handikappförbunden vill att sjukvårdsminister Gabriel Wikström agerar mot oförsäkrade läkemedel. När ett oförsäkrat läkemedel ingår i periodens vara-systemet bör patienter kunna erbjudas ett likvärdigt försäkrat läkemedel på apotek, skriver organisationen i ett brev till ministern. Läkemedelsförsäkringen har tidigare föreslagit en informationsplikt för apoteken, samt en utbytesrätt utan extra kostnad, när ett oförsäkrat läkemedel ska lämnas ut.

Publicerad: Onsdag 8 februari 2017.


Podd som fördjupar

I Socialstyrelsens poddserie På djupet har nu tio avsnitt publicerats. Bland ämnena som har behandlats finns patientsäkerhet, vård i livets slutskede, legitimation för vårdutbildade utanför EU, välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga.

Publicerad: Onsdag 8 februari 2017.


Patienters medverkan i psykiatrin ska stärkas

Lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård innebär begränsningar av patientens inflytande över vården. Men begränsningarna får aldrig vara större än vad som är nödvändigt för att genomföra vården. Vården ska inkräkta så lite som möjligt i patienternas integritet och värdighet. Regeringen föreslår lagändringar i den riktningen i en proposition till riksdagen.

Publicerad: Tisdag 7 februari 2017.


Kliniska prövningar kvar på låg nivå

Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige ligger kvar på förhållandevis låg nivå. Det framgår av Läkemedelsverkets årsstatistik för 2016. Antalet startade prövningar var 313 stycken, jämfört med 317 under 2015. Det är betydligt lägre än för tio år sedan då omkring 450 prövningar startades varje år. Av fjolårets prövningar var omkring två tredjedalar kommersiella prövningar och resterande akademiska prövningar.

Publicerad: Måndag 6 februari 2017.


Högspecialiserad vård stuvas om

Sedan tio år koncentreras högspecialiserad vård genom systemet för rikssjukvård. Socialstyrelsen avgör vad som ska betraktas som rikssjukvård och på vilka sjukhus den ska bedrivas. Enligt kritiker har för lite av den högspecialiserade vården omfattats. Nu vill regeringen avskaffa rikssjukvården och har gett Socialstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med SKL, lämna förslag om nivåstrukturering i den högspecialiserade vården.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Förslag om kunskapsstöd skjuts upp

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården som leds av Sofia Wallström skulle enligt tidigare beslut ha redovisats den 1 mars 2017. Nu har regeringen gett utredningen mer tid och uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2017.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Riksrevision kritisk mot otydlig styrning

Det har blivit allt vanligare att regeringen använder sig av SKL, Sveriges kommuner och landsting, för den statliga styrningen av sjukvården i stället för sina egna myndigheter. Riksrevisionen är i en rapport kritisk till detta, då SKL är en medlemsorganisation och ingen myndighet. Detta innebär bland annat att krav på insyn och ansvar som ställs på myndigheter inte kan riktas mot SKL. Regeringen borde i stället förtydliga Socialstyrelsens roll, menar Riksrevisionen.

Publicerad: Fredag 3 februari 2017.


Samarbete kring missbruksvård på väg

År 2013 gavs kommuner och landsting i uppdrag att samarbeta kring vården av missbrukare. I en kartläggning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visas att 82 procent av landets kommuner och samtliga län ingått sådana överenskommelser. Trots att barn och unga beskrivs som viktiga av kommuner och landsting är ett uttalat barnperspektiv ovanligt i överenskommelserna.

Publicerad: Torsdag 2 februari 2017.


Tydligare ramverk för folkhälsopolitiken

Kommissionen för jämlik hälsa lägger i ett delbetänkande till regeringen förslag för att förtydliga och utveckla det folkhälsopolitiska ramverket. Detta ska förstärka arbetet med en god och jämlik hälsa. Kommissionen föreslår bland annat att dagens elva målområden inom folkhälsopolitiken ersätts av åtta mer prioriterade.

Publicerad: Torsdag 2 februari 2017.


Privat donation stärker forskning om smärta

Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från entreprenören Leif Lundblad kan Karolinska Institutet forska kring tidiga markörer på kronisk smärta. Forskarnas ambition är att öka individualiseringen i smärtbehandling och att identifiera substanser som kan användas i läkemedelsutveckling.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Sjukvårdsdata samlas på Vården i siffror

Nu finns data för närmare 400 indikatorer från 16 olika sjukvårdsområden på Vården i siffror. Indikatorerna ger bland annat bilder av befolkningens syn på vården, medicinska resultat, väntetider, kostnader och produktivitet. I en ny rapport rangordnas landstingen och regionerna utifrån deras resultat.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Vårdanalys ska utvärdera cancerläkemedel

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur cancerläkemedel används i Sverige. Uppdraget ges mot bakgrund av den snabba utvecklingen av nya läkemedel och alltmer riktade och individanpassade behandlingar. Vårdanalys ska rapportera uppdraget till regeringen senast i november.

Publicerad: Onsdag 1 februari 2017.


Förändrat system för klagomål

Vårdgivare ska ha ett tydligare ansvar för att ta emot och bemöta klagomål från patienter och närstående. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Endast mer allvarliga skador inom vården ska hanteras av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tanken är att IVO i högre grad ska kunna prioritera strategiskt viktiga tillsynsinsatser.

Publicerad: Måndag 30 januari 2017.


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


29
nov

MedInnovation Skåne 2017

Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

MedInnovation Skåne 2017 - en ny mötesplats för diskussion om hur innovation och forskning nära patienten kan skapa framtidens sjukvård. Över hela världen utsätts sjukvården för ett starkt yttre och inre förändringstryck i form av snabb medicinsk utveckling, begränsade resurser och patienter som vet, kan och vill mer.


Visa fler