Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Utredning om läkemedel i kris

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser, såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Utredningen ska bland annat se hur vården klarar av stora hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Utredningen omfattar även hur läkemedelsförsörjningen ska säkras i händelse av kris.

Publicerad: Måndag 13 augusti 2018.


Medalj till Katarina Johansson

Katarina Johansson, tidigare mångårig ordförande för Nätverket mot cancer, tilldelas av regeringen medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken. "Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning", lyder motiveringen från socialminister Annika Strandhäll.

Publicerad: Måndag 13 augusti 2018.


Något högre dödlighet i juli

Något fler dog i Sverige än vad som är normalt för juli månad. Det framgår av statistik hos Folkhälsomyndigheten. Men hur stor del av överdödligheten som beror på de extremt höga temperaturerna är ännu inte klarlagt. Bland annat små barn, äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättningar är särskilt känsliga för hög värme under längre tid.

Publicerad: Onsdag 8 augusti 2018.


Standarddos av ASA vid hjärtsjukdom ifrågasätts

En låg dos acetylsalicylsyra, "barn-Albyl", är en vanlig behandling till många hjärtpatienter– och alla får samma dos oavsett kroppsvikt. Men det faktum att skyddet är måttligt för hela gruppen kan bero på att samma dos inte passar alla, enligt en genomgång i medicintidskriften The Lancet. Enligt studien är en låg dos endast effektivt för dem som väger mindre än 70 kg. Å andra sidan är högre doser enbart effektiva hos dem som väger mer än 70 kg. Forskarna efterlyser därför en mer skräddarsydd behandling.

Publicerad: Lördag 4 augusti 2018.


Läkemedel för att förhindra hiv-infektion

I oktober börjar Venhälsan på Södersjukhuset att förskriva en förebyggande läkemedelsbehandling för personer som ej har en hiv-infektion men som har hög risk att smittas. Behandlingen ingår i högkostnadsskyddet. Metoden kallas PrEP, pre-exponeringsprofylax, och ges företrädesvis till män som har sex med andra män. Antalet berörda personer beräknas vara runt 500 i landet, varav knappt hälften i Stockholm.

Publicerad: Fredag 3 augusti 2018.


Fredrik Lennartsson går till SKL

Fredrik Lennartsson blir ny chef på avdelning för Vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting. Han är idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och har tidigare varit generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Fredrik Lennartsson efterträder Hans Karlsson, som i höst blir verksamhetschef för slutenvården i Arvika. Fredrik Lennartsson tillträder sin nya tjänst den 22 oktober.

Publicerad: Onsdag 1 augusti 2018.


Nationell uppföljning av sjukvården ska stärkas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ta fram förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården ur ett patientperspektiv kan utvecklas och stärkas. Regeringen vill att Vårdanalys tar fram 5-10 indikatorer som man bedömer vara särskilt viktiga för jämlik vård. Det ska vara indikatorer där det redan i dag finns tillgång till data av god kvalitet och där utfallet kan presenteras på landstingsnivå.

Publicerad: Tisdag 10 juli 2018.


Behandling inom hepatit C ska förbättras

För att Sverige ska kunna nå WHO:s mål om att sjukdomen hepatit C ska elimineras som hälsohot måste behandling och förebyggande arbete förbättras. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bland annat analysera vilka metoder för screening och upptäckt av smittade som är lämpliga, samt hur man ska få kontakt med personer som tidigare fått diagnosen men som tappat kontakten med sjukvården.

Publicerad: Tisdag 10 juli 2018.


Oklart om läkemedel till patienter efter studier

Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) har frågat socialminister Annika Strandhäll (S) om hur man ska säkerställa att patienter inte stoppas från att delta i kliniska läkemedelsstudier på grund av att sjukvården oroar sig för framtida kostnader. Socialministern svarade på frågorna i riksdagen den 27 juni. Ministern sade att det inte finns färdiga svar på dessa svåra frågor, men att Toivo Heinsoo i sin pågående läkemedelsutredning är väl medveten om problematiken. Utredaren ska föreslå ett långsiktigt hållbart system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel i sitt slutbetänkande den 1 december 2018.

Publicerad: Torsdag 28 juni 2018.


Hur kan arbetet mot hepatit C bli ännu bättre?

Nya effektiva läkemedel har dramatiskt förbättrat situationen för patienter med hepatit C. WHO:s globala mål är att eliminera hepatit C. Sedan årsskiftet ingår antivirala läkemedel för alla smittade i högkostnadsskyddet. Folkhälsomyndigheten får nu uppdrag av regeringen att analysera hur smittspridning kan förebyggas. Myndigheten ges även friheten att inkludera insatser mot hepatit B i uppdraget, som ska redovisas senast den 1 juni 2019.

Publicerad: Torsdag 21 juni 2018.


Jean-Luc af Geijerstam ny chef för Vårdanalys

Läkaren Jean-Luc af Geijerstam blir ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vårdanalys granskar bland annat hur effektiva statens åtgärder inom vård och omsorg är. Jean-Luc af Geijerstam har tidigare haft olika chefsroller på eHälsomyndigheten och tillträder tjänsten den 1 september 2018.

Publicerad: Torsdag 21 juni 2018.


Socialstyrelsen ska följa hur vård koncentreras

Beslut om koncentration av högspecialiserad vård ska föregås av analyser, förankring och dialog med landstingen, anser regeringen och ger Socialstyrelsen uppdraget att följa och rapportera om hur det går med nivåstruktureringen av nationellt högspecialiserad vård. Uppdraget ska årligen redovisas till regeringen senast den 15 december.

Publicerad: Torsdag 14 juni 2018.


SBU: Biologiska läkemedel bättre vid psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar utslag och besvär vid medelsvår och svår psoriasis i högre grad än vanliga syntetiska läkemedel. Det visar en utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. En hög andel som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasisutslag i huden, visar utvärderingen.

Publicerad: Torsdag 14 juni 2018.


Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke, i dag vd för AstraZeneca Sverige, har utsetts till ny vd för Svenskt Näringsliv. Han har haft sin nuvarande post sedan 2013 och har arbetat inom AstraZeneca i olika befattningar under närmare två decennier. Jan-Olov Jacke kommer tillträda sitt nya jobb senare under året, när det är klart med hans efterträdare på AstraZeneca.

Publicerad: Onsdag 13 juni 2018.


Rekommendation om MPR-vaccin står fast

Det har funnits en diskussion om man ska tidigarelägga den första dosen MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) men efter ett par års utredande har Folkhälsomyndigheten landat i att inte ändra rekommendationen att den första dosen ska erbjudas när barnet är 18 månader. Eftersom risken att smittas är större utomlands kan det vara klokt om spädbarn vaccineras tidigare inför en utomlandsresa.

Publicerad: Tisdag 12 juni 2018.


Big data ska ge kunskaper om prostatacancer

Data från mer än 400 000 patienter med prostatacancer från nio länder ska ingå i IMI-projektet Pioneer, med stöd från EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Förhoppningen är att omfattningen av data från många patienter ska kasta nytt ljus på obesvarade frågor om prostatacancer.

Publicerad: Tisdag 12 juni 2018.


Skånsk plan gav bättre hjärtsviktsvård

Standardvårdplanen för äldre med svår hjärtsvikt innebär en ökad vårdtid, daglig följning av vikt och en sviktmarkör i blodprov och en individuell plan för medicinering efter utskrivning har gett resultat på Skånes universitetssjukhus. Sedan vårdplanen infördes 2016 har dödligheten inom ett år sjunkit, rätt läkemedel ges oftare och återinskrivningar inom en månad har minskat från 30 procent till 5 procent. Att först mäta blodtrycket på liggande patient och sedan stående har förhindrat fallskador efter blodtrycksfall.

Publicerad: Torsdag 7 juni 2018.


Kunskapscentrum för läkemedel i miljö

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Det ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Publicerad: Fredag 1 juni 2018.


Orsaker till vårdköer ska följas upp

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra uppföljningen av väntetider och tillgängligheten i vården. I uppdraget ingår att utreda orsakerna till att vissa sjukdomar har särskilt långa väntetider. Det gäller även för sjukdomar där det är stora skillnader i väntetider mellan olika landsting och regioner. Den 1 september ska Socialstyrelsen lämna en plan över hur arbetet ska se ut. Den 31 mars 2019 ska uppdraget redovisas.

Publicerad: Tisdag 29 maj 2018.


Statsbidrag till kvalitetsregister

Socialstyrelsen ska till den 1 november 2018 precisera kriterier för hur statsbidrag till kvalitetsregister ska fördelas och följas upp. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan bland annat med regeringskansliet, SKL, de regionala kvalitetsregistercentrumen och regionala cancercentrum. Arbetet får kosta 500 000 kronor.

Publicerad: Tisdag 29 maj 2018.


Nationell strategi om demenssjukdomar

En nationell strategi för omsorg om äldre med demenssjukdom har tagits fram av regeringen. Strategin tar bland annat upp behovet av bättre samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen ges i uppdrag att efter modell från cancersjukvården ta fram ett standardiserat insatsförlopp kring vad som ska ske efter att en person fått en demensdiagnos.

Publicerad: Fredag 25 maj 2018.


Läkarnas AT slopas och bastjänstgöring införs

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att läkarnas allmänstjänstgöring, AT, slopas. Man föreslår samtidigt att läkarnas vidareutbildning till specialist inleds med en gemensam introduktion som benämns Bastjänstgöring, BT. Förslagen bygger på att läkarutbildningen förlängs med en termin till sex år. Direkt efter examen ska den enskilde kunna ansöka om läkarlegitimation.

Publicerad: Fredag 25 maj 2018.


Biverkningsrapporter direkt från journalsystem införs

En ny nationell tjänst ska införas där hälso- och sjukvårdspersonal kan rapportera läkemedelsbiverkningar direkt från journalsystemet till Läkemedelsverket. Under en period ska tjänsten provas inom vården i Region Uppsala. I början av nästa år kan samtliga regioner och landsting ansluta sig.

Publicerad: Tisdag 15 maj 2018.


EU hyllar svenska insatser mot antibiotikaresistens hos djur

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur kan vara en förebild för andra medlemsländer, anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i en rapport. EU lyfter fram den årliga analys och uppföljning som görs i rapporten Swedres-Svarm, de behandlingsrekommendationer som tagits fram av Sveriges veterinärmedicinska sällskap och Läkemedelsverket, samt den unika svenskka lagstiftningen kring vårdhygienrutiner inom djursjukvård.

Publicerad: Fredag 4 maj 2018.


Narkotika dödar färre i Sverige

Antalet sprututbytesprogram i landet har ökat från 9 stycken år 2015 till 14 stycken 2017. Kommunernas veto mot utbyte av sprutor och kanyler togs bort i mars 2017. Samtidigt, konstaterar Folkhälsomyndigheten, minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall för första gången på tio år.

Publicerad: Torsdag 3 maj 2018.


Regeringen inrättar patientråd

Regeringen inrättar ett patientråd vid sidan av de tidigare råden för pensionärer och funktionshindrade. Patientrådet avses ge ett patientperspektiv på aktuella frågor till socialministern och regeringen. Innan ledamöterna i rådet utses kommer ett antal organisationer som bland annat representerar patientgrupper och intressegrupper för äldre att bjudas in till ett möte i juni månad.

Publicerad: Onsdag 2 maj 2018.


Regeringsförslag om utökat utbyte av läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att reglerna för utbyte av läkemedel på apotek utökas. Även läkemedel som står utanför förmånssystemet ska kunna bytas ut, under vissa förutsättningar. De nya reglerna föreslås träda i kraft i juni 2020.

Publicerad: Fredag 20 april 2018.


Bättre koll på läkemedel

Det ska bli lättare att upptäcka och undvika skadliga läkemedelskombinationer, risken för överförskrivning ska minska liksom felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel. Det avses bli effekter av regeringens lagförslag om en nationell läkemedelslista. Listan ska tas fram av E-hälsomyndigheten och föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och bli obligatorisk från den 1 juni 2022. 

Publicerad: Torsdag 5 april 2018.


Cannabidiol-produkter ska följa läkemedelslagen

Läkemedelsverket har beslutat att produkter som innehåller substansen cannabidiol måste vara godkända som läkemedel. Verket har fattat tillsynsbeslut om ett antal produkter som innehåller ämnet, bland annat oljor, kapslar och inhalationslösningar. Dessa har sålts för behandling av olika sjukdomar, men då de inte är godkända eller registrerade som läkemedel är denna försäljning inte tillåten. Cannabidiol kommer från växten hampa, men har inte hallucinogena effekter.

Publicerad: Onsdag 4 april 2018.


Enklare regler ska ge fler organdonationer

Regeringen vill ändra lagar och regelverk så att fler individer kan donera organ. Regler ska förenklas men på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Sten Heckscher har utsetts att utreda hur förslag från den tidigare organdonationsutredningen kan bidra till ett ökat antal organdonationer. Utredaren ska redovisa sitt arbete senast den 1 maj 2019.

Publicerad: Onsdag 21 mars 2018.


Färre läkarspecialiteter i framtiden

Framtidens grundutbildning av läkare måste bygga på en bred generalistkompetens. En stärkt närvård leder till ett behov av färre och breda specialiteter. Organisatoriska modeller för vården måste se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling under hela yrkeslivet, föreslår Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet.

Publicerad: Fredag 16 mars 2018.


Brister i läkemedelsförsörjning vid kris

Det finns brister och oklarheter kring hur försörjningen av läkemedel och livsmedel ska klaras vid en nationell krissituation. Det visar en granskning från Riksrevisionen. Tidigare hade Apoteket AB ett särskilt ansvar för läkemedelsförsörjning i kristider, men detta upphörde i samband med omregleringen. Riksrevisionen vill nu att regeringen klargör mål och ansvar för alla inblandade.

Publicerad: Torsdag 15 mars 2018.


Fler med epilepsi ska utredas och opereras

Mer än 80 000 svenskar lever med epilepsi, men bristande kunskaper gör vården bristfällig. Det konstaterar Socialstyrelsen i de första nationella riktlinjerna för epilepsi. 44 rekommendationer har formulerats som bland annat handlar om bättre utredning av den tredjedel av patienterna som inte svarar på läkemedelsbehandling. Utredningar ska göras för att hitta patienter som kan gagnas av en operation. En remissversion av riktlinjerna har skickats ut och den slutgiltiga versionen planeras att ges ut våren 2019.

Publicerad: Torsdag 15 mars 2018.


Apotek ska fokusera mer på läkemedel

I ett lagförslag vill regeringen förtydliga att apotekens grunduppdrag är läkemedel och inte annan försäljning. Leveranser av läkemedel till apotek ska göras så att 24-timmarsregeln kan upprätthållas. Läkemedel som beställs före klockan 16 ska expedieras till kund senast klockan 16 nästa helgfria dag. Information och råd ska enligt huvudregeln lämnas av en farmaceut. Fler aktörer än Apoteket AB ska kunna ha apoteksombud.

Publicerad: Onsdag 14 mars 2018.


Ordning och reda bland nätläkare

Statlige utredaren Göran Stiernstedt har fått i tilläggsuppdrag av regeringen att lägga förslag på långsiktiga spelregler för digitala vårdmöten. Regeringen anser att den digitala vårdmarknaden behöver styras upp för att säkra patientsäkerheten och för att se till att vårdens resurser används efter behov.

Publicerad: Tisdag 6 mars 2018.


Brist på specialistläkare ska åtgärdas

Socialstyrelsen ska göra en samlad kartläggning av sjukvårdens långsiktiga behov av specialistläkare inom alla specialiteter. Syftet är att minska bristen inom vissa specialiteter och få en jämnare fördelning av ST-tjänster över landet. Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag av regeringen att upphandla fler så kallade SK-kurser som utgör en del av specialistutbildningen.

Publicerad: Tisdag 6 mars 2018.


Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att det undantag för antroposofiska läkemedel som gällt sedan 1993 ska upphävas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år. Särskilda övergångsregler öppnar för att antroposofiska läkemedel som redan finns på marknaden får ytterligare tid på sig innan de måste vara godkända på samma sätt som vanliga läkemedel. Enligt regeringen upphör övergångsreglerna den 30 juni 2021.

Publicerad: Onsdag 21 februari 2018.


Feta möss gav viktiga svar kring motion

Tidigare har en forskargrupp vid Karolinska institutet visat på mekanismen bakom den välgörande effekten på hjärnan av fysisk träning. Nu visar en ny studie att kynurensyra, som bildas i kroppen vid träning, även kan motverka fetma. När möss som fick fettrik kost gavs en daglig dos av kyrunensyra slutade de gå upp i vikt trots den överdrivet feta maten. I förlängningen kan forskningen bidra till nya läkemedel för bättre behandling av fetma eller diabetes.

Publicerad: Torsdag 8 februari 2018.


Snabbare tillstånd för kliniska prövningar

Det ska bli mer attraktivt för företag att göra kliniska läkemedelsprövningar i EU och Sverige. Det är syftet med ny EU-förordning som planeras att ta i drift hösten 2019. Då ska det räcka med en ansökan i en EU-gemensam webbportal och efter en etisk och vetenskaplig prövning tas enbart ett beslut i varje land innan prövningen kan inledas. Regeringen har nu beslutat om förändringar i etikprövningen som behövs för att EU-förordningen ska kunna genomföras i Sverige.

Publicerad: Torsdag 8 februari 2018.


Tydligare krav på apotek

Regeringen vill förtydliga öppenvårdsapotekens grunduppdrag i en ny bestämmelse i lagen om handel med läkemedel. Ett förslag är att det ska finnas farmaceutkompetens vid expediering av förskrivningar. Ett annat är tydligare krav på läkemedelsansvarigas erfarenhet, kompetens och inflytande.

Publicerad: Fredag 2 februari 2018.


Västerbotten nådde mål för antibiotika

Under 2017 minskade försäljningen av antibiotika i Sverige med 2 procent – från 318 recept på tusen invånare under ett år till 309. Bland de yngsta barnen har användningen gått ner med 70 procent sedan mitten av 1990-talet. Under 2017 var användningen störst på Gotland med 353 recept per tusen invånare. Lägst var den i Västerbotten, som därmed underskred målet högst 250 recept per tusen invånare och år.

Publicerad: Fredag 2 februari 2018.


Legitimation för hälso- och sjukvårdskurator

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården, i syfte att öka patientsäkerheten. Yrkestiteln blir hälso- och sjukvårdskurator. Grunden för legitimation ska vara en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, men yrkesverksamma kuratorer ska under vissa villkor kunna få legitimation under en övergångsperiod. Yrkestiteln träder i kraft 1 juli 2019.

Publicerad: Torsdag 1 februari 2018.


Eftersatt hjärnskaderehab efter hjärtstopp

5 000 svenskar drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus under ett år. Endast var tionde överlever. Av dem som överlever kunde enbart drygt hälften återgå till sitt vanliga liv före hjärtstoppet, enligt en europeisk studie ledd från Lund. Studien visar att rehabilitering av nedsatta funktioner i hjärnan efter hjärtstopp ofta brister i svensk sjukvård.

Publicerad: Torsdag 1 februari 2018.


Lagförslag om styrande principer inom vården

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen lagändringar som förtydligar att primärvården ska utgöra basen i hälso- och sjukvården. Landsting och regioner bör skifta från dagens sjukhustunga vård till en förstärkt primärvård. En ny lagparagraf införs om att vården ska ges nära befolkningen. Vårdgarantin förändras med skärpta tidskrav, men samtidigt ersätts patientens rätt att träffa läkare med "läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal". Om riksdagen antar lagändringarna träder de i kraft 2019.

Publicerad: Torsdag 1 februari 2018.


Samarbete mellan förmånsmyndigheter i Norden

Förmånsmyndigheten TLV har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete med läkmedelsverken i Finland och Norge, Fimea och NoMa. Samarbetet handlar om att göra gemensamma utvärderingar av nya läkemedel, både avseende relativ effekt och hälsoekonomi. Utifrån den gemensamma utvärderingen fattar respektive land enskilda beslut. Det är frivilligt för företag att delta i gemensam utvärdering.

Publicerad: Tisdag 23 januari 2018.


340 miljoner kronor till hjärt-lungforskning

Forskning har bidragit till att minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom med en fjärdedel under det senaste decenniet. Trots minskningen är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige med 30 000 döda per år. Under 2017 delade Hjärt-Lungfonden ut mer pengar än under ett tidigare år till forskning. Bland anslagen märks ett till uppbyggandet av världens största kunskapsbank för forskning kring hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar.

Publicerad: Tisdag 23 januari 2018.


Tidigare MPR-vaccination?

För närvarande ges den första dosen MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) på barnavårdscentraler (BVC) när spädbarnen är 18 månader. På grund av mässlingsutbrottet i Västra Götaland erbjuder regionen MPR-vaccin redan från 12 månaders ålder vid besök på BVC. Folkhälsomyndigheten utreder för närvarande om åldern för första dosen MPR-vaccin bör sänkas. Utredningen ska bli klar under 2018 och myndigheten ser i dagsläget inga skäl för andra landsting och regioner att följa Västra Götalands exempel.

Publicerad: Torsdag 18 januari 2018.


Norrlands universitetssjukhus i topp

I Dagens Medicins rankning av de svenska universitetssjukhusen placeras Norrlands Universitetssjukhus som etta för 2017. Som två rankas Universitetssjukhuset i Linköping. I kategorin mellanstora sjukhus rankas Västerviks och Danderyds sjukhus i topp. I kategorin mindre sjukhus rankas Capio S:t Görans sjukhus överst före Norrtälje sjukhus.

Publicerad: Onsdag 17 januari 2018.


”Fortsätt ge statiner till äldre”

Effekten av flera riskfaktorer för hjärtinfarkt avtar när människor blir äldre. Detta gäller dock inte för det så kallade onda kolesterolet, LDL-kolesterol. Högt LDL förblir en riskfaktor även för 80-åriga män. Det framgår av en mer än 40 år lång uppföljning i ULSAM-projektet som inleddes i Uppsala 1970. Professor Lars Lind menar utifrån studien och Läkemedelsverkets rekommendationer att pågående behandling med statiner för att sänka LDL ska fortsätta livslångt.

Publicerad: Onsdag 10 januari 2018.


Fredrik Mertens årets cancerforskare

Fredrik Mertens, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet, har tilldelats utmärkelsen årets cancerforskare av Cancerfonden. Han får priset för banbrytande forskning på sarkom, tumörer som utgår från mjukdelar som muskler, brosk och bindväv. Enligt Cancerfonden har hans forskning "fått omedelbar klinisk betydelse för en viktig cancerform med stora individuella variationer."

Publicerad: Tisdag 9 januari 2018.


Låg andel patienter i kliniska läkemedelsprövningar

Det är i dag mycket ovanligt att svenska patienter får möjlighet att delta i en klinisk läkemedelsprövning, visar statistik som sammanställts av Vetenskapsrådet. Högst andel som deltar i prövningar , omkring 1,5 procent av patienterna, gäller för patienter med blodsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Trots att forskningen är intensiv inom cancerområdet, var det under mätperioden 2012-2016 endast 0,5 procent av patienterna med tumörer som deltog i en läkemedelsprövning.

Publicerad: Tisdag 9 januari 2018.


”Bra vård till dem med störst behov”

Socialminister Annika Strandhäll vill utreda sätt att säkerställa att pengar till sjukvård  inte går till något annat. Göran Stiernstedt har fått i uppdrag att utreda om de som har de största behoven får den vård de behöver. Bland annat ska användningen av stafettläkare och annan hyrpersonal kartläggas och analyseras. Ett delbetänkande ska publiceras senast den 15 juni 2018 och ett slutbetänkande den 31 december 2018.

Publicerad: Onsdag 20 december 2017.


E-recept blir huvudregel

All förskrivning av läkemedel ska ske elektroniskt, med vissa undantag, föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en rapport till regeringen. I rapporten redogör myndigheterna för vilka författningsändringar som krävs för att e-recept ska bli huvudregel. Undantag som tillåter förskrivning på pappersrecept gäller bland annat vid tekniska störningar hos förskrivare, e-hälsomyndigheten eller hos apoteken, samt om förskrivning gäller personer utan svenskt personnummer eller personer med skyddade personuppgifter.

Publicerad: Måndag 18 december 2017.


Fler cancerfall men lägre dödlighet

60 000 personer i Sverige diagnostiserades med cancer under 2016, visar statistik från Socialstyrelsens cancerregister. Dödligheten i cancer sjunker stadigt, dock i lägre takt för kvinnor på grund av att alltfler kvinnor insjuknar i lungcancer. Bröstcancer och prostatacancer är alltjämt de största diagnoserna, medan lungcancer är den diagnos som orsakar flest dödsfall. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest på senare år.

Publicerad: Måndag 18 december 2017.


Statliga Saminvest satsar inom Life Science

Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest investerar 160 miljoner kronor i Hadean Capital, som är en ny riskkapitalfond för satsningar inom Life Science i Norden. Ytterligare 170 miljoner har satsats av privata investeringsbolag. Hadean Capital har som mål att nå en storlek på en miljard kronor för investeringar i små lovande Life Science-företag.

Publicerad: Måndag 18 december 2017.


Psykisk ohälsa fördubblad hos barn

Tillgången till psykologisk behandling måste öka kraftigt, slår Socialstyrelsen fast i sina uppdaterade nationella riktlinjer om vård av depression och ångestsyndrom. Särskilt gäller det barn och unga. Bland 10–17-åringar har psykisk ohälsa fördubblats på tio år. För dem som är 18–24 år är ökningen närmare 70 procent. Totalt har 190 000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Unga kvinnor är den största gruppen.

Publicerad: Onsdag 13 december 2017.


Färre drabbas av och dör i stroke

Såväl insjuknande som dödlighet i stroke har minskat kraftigt i Sverige sedan millennieskiftet, visar statistik från Socialstyrelsen. Att färre insjuknar i stroke beror enligt myndigheten framför allt på att förebyggande behandling mot förmaksflimmer utvecklats med blodförtunnande läkemedel. Statistiken visar också att det finns betydande regionala skillnader mellan landstingen vad gäller andelen döda inom 28 dagar efter insjuknande i stroke.

Publicerad: Torsdag 7 december 2017.


Kortare väntetider för cancerpatienter

Hittills har drygt 100 000 personer med misstänkt cancer utretts genom så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF), enligt en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Totalt har nu 28 SVF införts och enligt rapporten har väntetiderna kortats för många patienter och de är också nöjda med de kortare utredningstiderna.

Publicerad: Torsdag 30 november 2017.


Falska läkemedel globalt problem

Tio procent av alla läkemedel i låg- och medelinkomstländer är antingen undermåliga eller förfalskade, enligt en ny rapport från världshälsorganisationen WHO. Detta är inte endast slöseri med pengar, falska läkemedel orsakar ofta även allvarliga sjukdomar eller dödsfall. Sedan 2013 har WHO fått in 1 500 rapporter om falska läkemedel. De flesta fallen gäller antimalariamediciner och antibiotika. WHO uppmanar nu medlemsländerna att agera för att motverka falska läkemedel.

Publicerad: Onsdag 29 november 2017.


Lång väntan på akuten

Väntetiderna på akutmottagningar runt om i landet är fortsatt långa, enligt Socialstyrelsen. Medianväntetiden till en första läkarbedömning var under 2016 närmare en timme. Det finns stora skillnader mellan olika sjukhus och landsting. I Norrbotten var medianväntetiden strax under 20 minuter. I Västra Götaland var väntetiden över 80 minuter. Nästan 20 procent av akutbesöken under 2016 gjordes av personer över 80 år.

Publicerad: Onsdag 29 november 2017.


Proposition om ändrad lag om etikprövning

De nuvarande sex regionala etikprövningsnämnderna avvecklas. Därmed ska etikprövning av forskning på människor göras av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Syftet är ökad effektivitet och en mer enhetlig tillämpning av regelverket (läs mer om bakgrunden till propositionen). I propositionen föreslås även att Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd inte längre ska samordna forskning.

Publicerad: Tisdag 28 november 2017.


Systemet för rikssjukvård ersätts

Systemet för rikssjukvård och nationell nivåstrukturering av cancervården ersätts i hälso- och sjukvårdslagen av en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården. I sin proposition föreslår regeringen att förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till få enheter och inte till alla sjukvårdsregioner. Därmed ska kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling upprätthållas samt att användningen av hälso- och sjukvårdens resurser blir effektiv.

Publicerad: Onsdag 22 november 2017.


Analys av medicinsk-etiska rådet

Statskontoret har fått i uppdrag att analysera Statens medicinsk-etiska råd, SMER. Analysen ska bland annat innehålla uppgifter om hur rådet fullgör sitt uppdrag och hur resultat från rådets arbete uppfattas och används av andra aktörer. Regeringen anser att SMER bör ta upp frågor med ett mer övergripande samhällsperspektiv och agera för informations- och åsiktsutbyte. Statskontoret ska lämna sina synpunkter senast den 16 oktober 2018.

Publicerad: Tisdag 14 november 2017.


Standardiserade vårdförlopp för fler cancerpatienter

Mer än 100 000 cancerpatienter har utretts sedan 2015 inom de nu sammanlagt 28 standardiserade vårdförloppen för cancerdiagnoser. Det tycks inte som att sjukvården utreder för många som visar sig att inte ha cancer vilket skulle tränga ut annan vård. I en färsk sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan pekas på att system och rutiner för rapportering måste bli bättre för att slutsatser kan dras av vilka effekter standardiserade vårdförlopp har på väntetider i cancervården.

Publicerad: Torsdag 9 november 2017.


Hormonhämmare kan ges längre mot bröstcancer

Åtta av tio kvinnor med bröstcancer har en typ av tumörer som gynnas av kvinnligt könshormon, framför allt östrogen. Därför behandlas dessa patienter med läkemedel som hämmar östrogen efter operation. Dagens standard är fem års behandling men för högriskpatienter kan hormonbehandlingen utsträckas till tio år. Efter att en ny studie visar att risken för återfall är förhöjd upp till 20 år efter diagnos vill bröstcancerforskaren Jonas Bergh diskutera en förlängning av hormonbehandlingen.

Publicerad: Torsdag 9 november 2017.


Screening av äldre minskade dödlighet

Screening för livmoderhalscancer med cellprov efter 60 års ålder kan minska dödligheten. Det är en slutsats när forskare på Karolinska institutet studerade data för en halv miljon kvinnor födda mellan 1919 och 1945. Bland kvinnor som inte screenades i 50-årsåldern mer än halverades dödligheten i livmoderhalscancer hos kvinnor som screenades med cellprovtagning i åldern 61–65 år. Sverige höjde nyligen den högsta screeningåldern till 64 år.

Publicerad: Onsdag 25 oktober 2017.


Förstudie om nationell läkemedelslista

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad förstudie som ska ge mer detaljerade besked om hur nationell läkemedelslista kan införas. Uppdraget handlar framför allt om de tekniska lösningar som behövs för att alla behöriga inom vården ska kunna ta del av förskrivningsinformation. Parallellt arbetar socialdepartementet med att ta fram de lagändringar som behövs. 

Publicerad: Fredag 20 oktober 2017.


Ny portal för e-hälsovisionen

Att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025 är regeringens och SKL:s mål. I linje med denna vision har en portal öppnats. Tre nyckelområden lyfts särskilt fram: lagar och föreskrifter som styr verksamheterna, enhetliga koder, begrepp, termer och strukturer samt frågor om tekniska standarder.

Publicerad: Torsdag 19 oktober 2017.


Lägre medicindos till äldre demenspatienter

Äldre patienter med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmedicin än yngre. Det framgår av tre års uppföljning av 1 017 patienter på Skånes universitetssjukhus. I studien visas även att de som, oavsett ålder, fick högre dos bromsmedicin blev sämre i en långsammare takt än de som fick lägre doser.

Publicerad: Onsdag 18 oktober 2017.


Enklare för kommuner och landsting att samarbeta

Kommunutredningen föreslår att det ska bli enklare för kommuner och landsting att avtala om samarbete i sin myndighetsutövning över de geografiska gränderna. Det ska bli enklare för kommuner och landsting till exempel kan utbyta tjänster, eller samverka, där det inte är kostnadseffektivt eller svårt att skaffa egen personal. SKL välkomnar förslagen som enligt förslaget kan träda i kraft den 1 juli 2018.

Publicerad: Tisdag 17 oktober 2017.


Uppdaterat om prevention vid psykisk ohälsa

Nu kommer en uppdaterad version av Guldkornshäftet som enkelt och kortfattat ska lyfta fram viktiga delar av det förebyggande arbetet med levnadsvanor för patienter med psykisk ohälsa. Innehållet är framför allt inriktat till läkare inom psykiatri, allmänmedicin och företagshälsovård, men häftet kan även användas av andra yrkesgrupper i vården som möter personer med psykisk ohälsa.

Publicerad: Torsdag 12 oktober 2017.


BUP klarar inte vårdgarantin

Allt fler barn och unga får vård inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Samtidigt som fler söker vård har verksamheten svårt att rekrytera och behålla personal. Därför växer köerna, och några landsting har svårt att leva upp till att väntetiderna håller sig inom ramarna i den förstärkta vårdgarantin.

Publicerad: Torsdag 28 september 2017.


Regeringen koncentrerar högspecialiserad vård

Regeringen föreslår en ny process för att koncentrera högspecialiserad sjukvård. Nationell högspecialiserad vård ska i framtiden ges på högst fem platser i landet. Den nya processen, som regeringen föreslår i en lagrådsremiss, ska ersätta både dagens rikssjukvårdssystem och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Socialstyrelsen föreslås leda ett arbete de kommande tre åren med en rad sakkunniggrupper som ska ta fram förslag på vad som ska anses vara nationellt högspecialiserad vård. En ny nämnd med representanter för de sex sjukvårdsregionerna beslutar sedan om vilka specifika sjukhus där vården får bedrivas.

Lagrådsremissen bygger på förslagen i det tidigare utredningsförslaget Träning ger färdighet.

Publicerad: Torsdag 28 september 2017.


SKL: ”En god säker vård under sommaren”

Trots ansträngda förutsättningar har landstingen och regionerna sammantaget svarat för en säker och god vård i sommar. Det är SKL:s slutsats efter att ha sammanställt enkätsvar från medlemmarna. I media rapporteras om brister i förlossningsvården, men enligt sammanställningen fanns inga platsbrister i två tredjedelar av de landsting som svarat på enkäten. Totalt föddes drygt 30 000 barn under sommaren. I 6 landsting/regioner hänvisades 515 kvinnor till andra kliniker i hemlandstinget och 108 kvinnor till kliniker utanför det egna landstinget/regionen.

Publicerad: Onsdag 27 september 2017.


Lönnberg och Uhlén prisas av Forska!Sverige

Professor Mathias Uhlén vid KTH, och regeringens Life Science-samordnare Anders Lönnberg, tilldelas stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse respektive politikerutmärkelse för 2017.

Mathias Uhlén prisas för arbetet med att kartlägga människans proteiner, det största forskningsprojektet hittills i Sverige. Anders Lönnberg får sitt pris utifrån arbetet med att knyta samman politik, forskning, företag och vård.

Utmärkelserna delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 25 september.

Publicerad: Tisdag 19 september 2017.


Tarmbesvär bakom ryggsjukdom?

Lundaforskaren Johan Karlsson Wallman får Svensk reumatologisk förenings pris för årets samarbetsprojekt inom reumatologi. Pristagaren forskar bland annat kring samband mellan en förändrad bakterieflora och förekomst av axial spondylartrit, en reumatisk sjukdom i ryggraden. I projektet studeras även vilka konsekvenser för livskvalitet, sjukvårdskonsumtion och arbetsförmåga som tarmbesvär vid axial spondylartrit kan få.

Publicerad: Torsdag 14 september 2017.


KI faller på rankinglista

Karolinska Institutet faller på Times Higher Educations internationella rankinglista över världens främsta lärosäten. KI rankas på plats 38 jämfört med 28:e plats förra året. Ytterligare två svenska universitet, Uppsala och Lund, finns bland världens 100 bästa universitet, på plats 86 respektive 93. KI har fortfarande en stark ställning på listan över enbart medicinska universitet med 23:e plats i världen.

Publicerad: Onsdag 6 september 2017.


Kuratorer föreslås bli legitimerade

Regeringen föreslår att kuratorer i hälso- och sjukvården ska legitimeras. En yrkesexamen föreslås också och den skulle leda till en mer likformig kompetens, enligt förslaget. För dem som redan arbetat som kurator i minst två år och har en relevant utbildning och vidareutbildning föreslås en övergångslösning. Med förslaget skulle även kuratorer i privat verksamhet bli skyldiga att föra journal. Förslaget skulle kunna träda i kraft den 1 januari 2019.

Publicerad: Onsdag 30 augusti 2017.


Kostnader för hyrd vårdpersonal ökar

Landstingens kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter att öka, enligt statistik från SKL. Under andra kvartalet i år ökade kostnaderna med totalt 180 miljoner kronor till drygt 1,2 miljarder kronor. Det är framför allt för inhyrda sjuksköterskor som kostnaderna ökar. Kostnaderna minskade dock i Skåne, Östergötland och Kalmar.

Publicerad: Tisdag 29 augusti 2017.


Brister i vården av armfrakturer

Armfrakturer opereras för ofta. Mindre komplicerade frakturer läker lika bra utan operation. Sjukvården kan bli bättre på att bemöta patienter med benskörhet. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om behandling av armfrakturer hos personer 60 år eller äldre, en grupp som har en förhöjd risk för benskörhet.

Publicerad: Onsdag 23 augusti 2017.


Värdebaserad vård ska kartläggas

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har fått regeringens uppdrag att kartlägga kunskaperna som finns om styrmodellen värdebaserad vård, som införs på flera sjukhus. Särskilt har styrmodellen på Nya Karolinska i Stockholm uppmärksammats i debatten. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018.

Publicerad: Tisdag 22 augusti 2017.


Extern sponsring ska utredas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska på regeringens uppdrag kartlägga extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det kan exempelvis handla om privata aktörer som finansierar utrustning inom vården. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Publicerad: Tisdag 22 augusti 2017.


Multiresistenta bakterier i riksdagen

Riksdagsledamoten Margareta Cederfelt (M) har i en skriftlig fråga frågat vad socialministern gör för att förhindra spridning av multiresistenta bakterier. Socialminister Annika Strandhäll (S) svarade att regeringen prioriterar frågan högt och att man arbetar både nationellt och internationellt. Bland annat har regeringen gett ett förnyat uppdrag till 20 myndigheter om en nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens.

Publicerad: Torsdag 10 augusti 2017.


Sverige varken hög- eller lågprisland

Sverige kan varken betecknas som ett högprisland eller lågprisland vad gäller läkemedel, konstaterar Konkurrensverket i en ny rapport. Receptbelagda läkemedel som är konkurrensutsatta genom systemet med "periodens vara" har lägre priser än i andra länder. Däremot är priserna på icke konkurrensutsatta läkemedel något högre i Sverige.

Publicerad: Torsdag 29 juni 2017.


Beatrice Melin ny cancersamordnare

Professor Beatrice Melin har utsetts till ny cancersamordnare vid SKL, samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr och efterträder nuvarande samordnaren Gunilla Gunnarsson. Beatrice Melin är professor i onkologi och forskare inriktad på uppkomstmekanismer och genetik.

Publicerad: Torsdag 29 juni 2017.


Biologiska läkemedel var effektiva mot psoriasis

När patienter byter behandling till biologiska läkemedel syns en signifikant förbättring efter 3–5 månader. Det framgår av en studie som gjorts på data för 583 patienter från det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Förbättringen bestod under de upp till tio år som uppföljningen gällde. Studien är gjord på data från vårdens vardag och utan finansiering från läkemedelsföretag.

Publicerad: Onsdag 28 juni 2017.


Lag om kliniska prövningar försenas

Det var tänkt att en ny lag om kliniska prövningar gemensam för alla EU-länder skulle träda i kraft i oktober 2018. På grund av förseningar i uppbyggnaden av den gemensamma webbportal som ska bilda nav i myndigheternas hantering av kliniska prövningar har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skjutit upp starten till år 2019. Tidpunkten ska fastställas i oktober 2017.

Publicerad: Onsdag 28 juni 2017.


Norska pojkar erbjuds vaccin mot HPV

Från och med skolåret 2018–2019 ska norska skolpojkar i årskurs 7 inom barnvaccinationsprogrammet erbjudas gratis vaccin mot HPV. Norska flickor erbjuds detsamma från och med år 2009 och omkring 80 procent tar minst en dos vaccin. Norska Folkehelseinstituttet räknar med att HPV-relaterad cancer hos män ska minska när även pojkar vaccineras.

Publicerad: Tisdag 27 juni 2017.


Stefan Löfven skriver till EU om EMA

Statsminister Stefan Löfven har skrivit brev till EU-ledarna Donald Tusk, ordförande i Europeiska rådet, och Jean-Claude Juncker, ordförande i EU-kommissionen, där han formellt informerar om att Sverige är ett kandidatland för att ta över läkemedelsmyndigheten EMA. Stefan Löfven lyfter i brevet fram de främsta svenska fördelarna: att kunna försäkra en sömlös övergång av myndigheten, lokaliseringen i Life Science-klustret Hagastaden med närhet till Karolinska institutet, samt den höga livskvalitet Sverige kan erbjuda personal och medföljande. Statsministern utlovar att EU ska få ett samlat attraktivt erbjudande före den 31 juli.

Publicerad: Fredag 16 juni 2017.


Substans i broccoli bättre än metformin

Forskare i Göteborg och i Lund har hittat en substans, sulforafan, som finns i broccoli har god effekt mot typ 2-diabetes. I en studie var effekten lika stor som för metformin, ett standardläkemedel mot typ 2-diabetes – men med lindrigare biverkningar. Planen är att utveckla broccoli som functional food och nå marknaden inom två år. Att utveckla ett nytt läkemedel tar längre tid.

Publicerad: Torsdag 15 juni 2017.


Revisorer kritiserar IT-säkerhet i Skåne

Region Skåne saknar ändamålsenliga rutiner och processer för att hantera IT- och informationssäkerheten. En fungerande styrmodell är inte införd och det finns inte tillräckliga resurser, styrande dokument och rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av information. Organisation, roller och ansvar är otydligt definierade. Det menar revisorer som granskat Region Skånes verksamhet.

Publicerad: Torsdag 15 juni 2017.


Ny forskningsdatalag föreslås

Forskningsdatautredningen föreslår i ett delbetänkande till regeringen att en ny forskningsdatalag införs, som en konsekvens av EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Den nya lagen syftar till att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas.

Publicerad: Måndag 12 juni 2017.


Färre självmord med litium

Andelen patienter som behandlas med litium har gått ner under senare år. Nu visar en svensk omfattande studie att risken för att personer med bipolär sjukdom begår självmord eller försöker ta sitt liv är 14 procent lägre medan de behandlas med litium. I studien ingick data för 51 000 personer som följdes under åtta år.

Publicerad: Fredag 9 juni 2017.


Tedros Adhanom Ghebreyesus ny WHO-chef

Tedros Adhanom Ghebreyesus tillträder som ny chef för Världshälsoorganisationen WHO den 1 juli och ersätter då Margaret Chan som varit högste chef i tio år. Tedros Adhanom Ghebreyesus har varit hälso- och utrikesminister i Etiopien. Han har också bland annat varit styrelseordförande för Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Publicerad: Torsdag 8 juni 2017.


Slutbetänkande kring jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Vägen mot en mer jämlik hälsa går inte via en eller ett par avgörande åtgärder, utan det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor inom ett brett spektrum av sektorer som krävs, konstaterar kommissionen i sitt betänkande.

Publicerad: Fredag 2 juni 2017.


Janna Valik ny GD i eHälsomyndigheten

Regeringen har utsett socionom Janna Valik till ny generaldirektör för eHälsomyndigheten. Hon kommer närmast från samma tjänst på Boverket och har tidigare haft samma position i Migrationsverket. Janna Valik tillträder sin nya tjänst i Kalmar den 19 juni.

Publicerad: Torsdag 1 juni 2017.


ABIGO Medical årets företagare i Göteborg

Läkemedelsföretaget ABIGO Medicals grundare och ägare, bröderna Jan G. Smith och Leif Smith, har utsetts till Årets Företagare i Göteborg 2017 av organisationen Företagarna. ”Ett utmärkt exempel på hur man som egen företagare kan vara mer flexibel, ha kortare beslutsprocesser och framförallt tänka mer långsiktigt med en möjlighet till en positiv expansion”, skriver Företagarna i motivationen till utmärkelsen.

Publicerad: Torsdag 1 juni 2017.


Nya diabetesläkemedel prioriteras högre

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård av diabetes hos vuxna. En förändring är att nya glukossänkande läkemedel fått en högre prioritet i diabetesvården. Uppdateringarna sker numera efter en ny modell där delar av riktlinjerna uppdateras var för sig. Därmed kan uppdateringar inom angelägna områden göras snabbare. Under året återkommer Socialstyrelsen med en översyn över målnivåer för diabetesvården.

Publicerad: Tisdag 30 maj 2017.


Första godkännandet på biomarkör

För första gången har den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt ett cancerläkemedel utifrån en biomarkör i stället för behandling av en sjukdom i ett specifikt organ. Det gäller biomarkörer för MSI-H eller dMMR och läkemedlet är Keytruda. Beslutet gäller solida tumörer som tillvuxit efter tidigare behandling och där det inte finns effektiva alternativ samt patienter med kolorektal cancer som tillvuxit efter behandling med cytostatika.

Publicerad: Onsdag 24 maj 2017.


Alltfler tidiga aborter

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten ökar, visar Socialstyrelsens abortstatistik. Under förra året utfördes 53 procent av alla aborter före vecka 7, en fördubbling den senaste tioårsperioden. Bättre ultraljudsteknik samt nya metoder för medicinsk abort är förklaringar. Antalet aborter i Sverige var 38 000, vilket motsvarar 20,8 aborter per 1 000 kvinnor. Denna nivå har varit relativt oförändrad den senaste tioårsperioden. Antalet tonårsaborter fortsätter att minska.

Publicerad: Tisdag 23 maj 2017.


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler