Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Antalet vårdplatser måste öka

Bristen på vårdplatser i regionerna är fortfarande allt för stor. Det behövs ytterligare 2 230 vårdplatser enligt Socialstyrelsen. Det uppdaterade riktvärde som myndigheten tagit fram visar sammantaget på relativt små förändringar under det gångna året. Sammanlagt har det tillkommit 70 nya vårdplatser i regionerna vilket innebär att det idag saknas 2 230 disponibla vårdplatser i hela landet. När det gäller IVA-platser saknades det 50 stycken, vilket är 10 färre än föregående år. I Socialstyrelsens förslag till en nationell plan redovisas flera insatser som på kort sikt kan öka antalet platser

Onsdag 19 juni 2024


Högre takpris ökade tillgång till antibiotika

I en delrapport till regeringen redovisar myndigheten TLV effekten av de takprishöjningar som myndigheten genomförde under 2023 gällande antibiotika. TLV konstaterar bland annat att de tidigare takpriserna för antibiotika i periodens vara-systemet ofta – och i högre grad än för övriga läkemedel – har varit för låga. Enligt rapporten har höjningarna haft en positiv påverkan på företagens möjlighet att behålla och tillhandahålla vissa antibiotika.

Onsdag 19 juni 2024


Nytt samarbete mellan AstraZeneca och Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AstraZeneca etablerar nu ett strategiskt partnerskap för att ytterligare stärka life science-sektorn i Västsverige och hela landet. Samarbetet ska främja utvecklingen av innovativa läkemedel och göra dem tillgängliga snabbare för patienterna. Inledningsvis kommer tre samarbetsområden att stå i fokus: Personalutbyte, stöd till kliniska prövningar och utbildning.

 

Fredag 14 juni 2024


Kriminalitet inom apotekssektorn ska kartläggas

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet. Myndigheten ska även analysera hur detta kan förebyggas, förhindras och upptäckas. Om Läkemedelsverket bedömer att det behövs lagändringar för att förbättra förutsättningarna för att upptäcka och förhindra att offentliga medel går till oseriösa och kriminella aktörer ska myndigheten lämna förslag på sådana. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att stoppa och återkräva utbetalningar.

Fredag 14 juni 2024


Lansering av Joint Nordic HTA-bodies

Det nordiska myndighetssamarbetet kring hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel har utökats till att omfatta alla nordiska länder. Samarbetet byter nu också namn från det tidigare FINOSE till Joint Nordic HTA-bodies (JNHB). En ny webbsajt har tagits fram som bland annat samlar dokument och riktlinjer för gemensam utvärdering.

Fredag 7 juni 2024


Uppdaterad strategi mot antibiotikaresistens

Regeringen har tagit fram en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Huvudmålet i strategin är att: "bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur." Uppdateringen uppges vara gjord i linje med hur förutsättningarna för arbetet mot antibiotikaresistens har förändrats under de senaste åren i Sverige, inom EU och internationellt. Den tar fasta på utvecklingen som skett på flera områden, särskilt internationellt med det ökade enga- gemanget inom FN systemet, men bibehåller den långsiktiga inriktningen.

Fredag 7 juni 2024


Sofia Wallström ny vd för Lif

Sofia Wallström har av utsetts till ny vd för Lif – de forskande läkemedelsföretagen. Sofia Wallström är i dag generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Mellan 2013–2019 var Sofia generaldirektör för TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, bland annat som kansliråd vid Finansdepartementets budgetavdelning och departementsråd vid Socialdepartementet. Sofia har även haft uppdrag som särskild utredare i flera statliga utredningar. Sofia Wallström tillträder som Lifs vd den 1 oktober.

Fredag 31 maj 2024


Låg kunskap om nationell apotekssymbol

Majoriteten (72 procent) av de tillfrågade i en Novus-undersökning kan inte avgöra om ett apotek på nätet har tillstånd från Läkemedelsverket. Ett lagligt apotek ska bland annat ha den nationella apotekssymbolen som länkar till Läkemedelsverkets webbplats. Knappt hälften av de tillfrågade känner igen den symbolen. Lägst kännedom om symbolen har personer i åldern 65‍-‍84 år. Alla apotek som säljer läkemedel via internet ska ha den klickbara nationella apotekssymbolen som leder till Läkemedelsverkets webbplats väl synlig på sin webbplats. Förutom den nationella apotekssymbolen ska även en eller båda av två EU‍-‍gemensamma logotyper finnas på den webbplats där läkemedlen säljs.

Fredag 31 maj 2024


Nya uppdrag kring vård vid kriser

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionernas förmåga att öka vårdkapaciteten i fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig. Samtidigt får Socialstyrelsen också i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Syftet med den nationella samverkansstrukturen är att öka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap vid fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Det innefattar bland annat nödvändig försörjning av läkemedel och sjukvårdsmaterial.

Fredag 31 maj 2024


Vaccin mot mpox ska säkras

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa den nationella tillgången till vaccin mot sjukdomen mpox (tidigare apkoppor). Syftet med uppdraget är att ha en beredskap vid en eventuell ökad smittspridning. Sedan 2022 har sjukdomen mpox ett globalt spridningsområde. Även om antalet sjukdomsfall minskade avsevärt under 2023 jämfört med året innan, förekommer fortsatt sporadiska fall och vissa kluster av fall. Regeringens beslut innebär att de doser av vaccin som redan donerats till Sverige eller redan köpts in, bland annat genom den EU-gemensamma upphandlingen, ska lagerhållas nationellt.

Fredag 24 maj 2024


Läkemedelsförsörjning ska säkras för kriser

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur robustheten i det digitala flödet kan stärkas vid förskrivning och expediering av läkemedel. Syftet med uppdraget är att säkerställa att hälso- och sjukvården och apotek över hela landet kan fortsätta att förskriva och expediera läkemedel till allmänheten även i fredstida kriser och krig. I uppdraget ingår även att föreslå vilka system och tjänster inom hälso- och sjukvården, apoteken och myndigheterna som ska prioriteras vid eventuella krissituationer eller höjd beredskap samt att analysera vilka konsekvenser sådana åtgärder skulle medföra.

Fredag 24 maj 2024


Psykisk ohälsa minskar bland unga

En ny rapport från Socialstyrelsen om utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga visar att antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18-24 år minskade något 2023. I samband med detta minskade även förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Något som skulle kunna tyda på att den kraftiga ökning av psykisk ohälsa i gruppen, som ju pågått under lång tid, skulle kunna vara på väg att avmattas. Det är dock ännu för tidigt att säga om utvecklingen håller i sig, menar Socialstyrelsen.

Fredag 17 maj 2024


Substansnamn på recept

Läkemedelsverket föreslår i en rapport till regeringen att läkemedlets substansnamn ska användas vid förskrivning och expediering av läkemedel till patient. I och med återkommande utbyten inom det generiska utbytessystemet för läkemedel är det idag en stor utmaning för många patienter att känna igen sina läkemedel och följa ordinationen på rätt sätt över hela behandlingsperioden.  Läkemedelsverket vill nu gå vidare med att utarbeta föreskrifter för ett system där namnet på den aktiva substansen står i fokus istället för handelsnamnet på läkemedlet.

Fredag 17 maj 2024


FINOSE ska nylanseras

Det nordiska samarbetet mellan pris- och subventionsmyndigheter, FINOSE, ska nylanseras före sommaren, meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. FINOSE omfattar nu alla nordiska länder sedan även Island gått med. Nylanseringen omfattar dokument som vägleder företag och som beskriver FINOSE-processen kring gemensam hälsoekonomisk utvärdering. Ambitionen är att göra det gemensamma nordiska arbetssättet och metodiken mer tillgänglig och transparent för företag, enligt TLV.

Fredag 19 april 2024


Kartläggning av semaglutid

Socialstyrelsen har i en ny rapport kartlagt uttagen av läkemedel som innehåller semaglutid. Rapporten visar att majoriteten av de personer som hämtar ut läkemedlen har en rapporterad typ 2-diabetesdiagnos i Socialstyrelsens register. Samtidigt ser myndigheten en viss ökad förskrivning av läkemedlen utan subvention till patienter utan diabetesdiagnos. Patienter kan dock ha fått diagnos inom primärvården, som inte täcks av patientregistret och som därmed inte ingår i kartläggningen.

Fredag 19 april 2024


Strategi mot hiv/aids ska uppdateras

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en uppdaterad nationell strategi och handlingsplan mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner. Den uppdaterade nationella strategin och handlingsplanen, mot hiv/aids och vissa andra sexuellt överförbara infektioner, som Folkhälsomyndigheten nu ska ta fram ska ha utgångspunkt i det underlag som myndigheten tidigare redovisat på regeringens uppdrag. Strategin ska utgå ifrån den epidemiologiska situationen i Sverige och vägleda arbetet för att insatser ska nå målgrupper som är särskilt viktiga i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Torsdag 11 april 2024


Samordnare för suicidprevention

Regeringen har utsett Karin Schulz till uppdraget som nationell samordnare med uppdrag att stärka och utveckla det suicidpreventiva arbetet, till stöd för och tillsammans med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för ett utvecklat och ändamålsenligt suicidförebyggande arbete som i förlängningen ska stärka samhällets samlade förmåga att förebygga suicid. Karin Schultz har bland annat varit generalsekreterare för Mind, en organisation för psykisk hälsa.

Torsdag 11 april 2024


Stöd till globalt AMR-arbete

Regeringen har beviljat organisationen ReAct vid Uppsala universitet två miljoner kronor för globalt arbete mot antibiotikaresistens, AMR, under 2024. Fokus ska vara på insatser inför FN:s Generalförsamlings högnivåmöte om antibiotikaresistens. ReAct har en unik global roll och nätverk för att kunna mobilisera olika aktörer inför mötet, liksom att arbeta för rättvis och hållbar tillgång till antibiotika på global nivå. Regeringen har även beviljat Klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg 800 000 kronor för att 2024 bedriva arbete i egenskap av WHO Collaborating Centre (CC) inom antibiotikaresistens.

Fredag 5 april 2024


Regeringen enig med Riksrevisionen om läkemedelsförskrivning

I en skrivelse instämmer Regeringen med Riksrevisionens slutsats i en tidigare rapport, att den statliga styrningen och tillsynen av läkemedelsförskrivningen inte är effektiv. Riksrevisionen föreslog bland annat att statsbidraget för läkemedelsförmånerna bör föras över till det generella statsbidraget till regionerna. Regeringen anser dock att den frågan behöver analyseras vidare.

Fredag 5 april 2024


Uppdrag om läkemedel under kris

Regeringen ger Läkemedelsverket två uppdrag som ska bidra till att säkerställa tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter i händelse av kris eller krig. Dels ska myndigheten möjliggöra ett framtagande av en nationell lägesbild och en produktionskartläggning gällande medicintekniska produkter. Dels ska aktörsgemensam samverkan och övning för att stärka öppenvårdsapotekens beredskap genomföras.

Fredag 22 mars 2024


Regeringen och SKR överens om kunskapsstyrning

Staten och SKR har kommit överens om en gemensam inriktning för en sammanhållen och ändamålsenlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården där parterna även vill även skifta fokus från produktion av kunskapsstöd till ett tydligare fokus på implementering, uppföljning och analys samt verksamhetsutveckling. Det stora antalet aktörer som verkar inom området har medfört utmaningar gällande roller och ansvarsavgränsningar samt hur samarbetet mellan aktörerna ska se ut, anser parterna.

Fredag 22 mars 2024


Uppdrag om statistik kring kliniska prövningar

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik avseende kliniska prövningar i Sverige. Statistiken ska omfatta både läkemedelsprövningar och prövningar för medicintekniska produkter samt inkludera, men inte vara begränsad till, ledtider och leveransförmåga för desamma. Statistiken ska systematiseras på ett sådant sätt att den, vid behov, ska kunna utgöra grund för beslutsfattande.

Fredag 15 mars 2024


Ministermöte om kliniska prövningar

Den 5 mars träffade statsråd för Klimat- och näringslivsdepartementet och Socialdepartementet samt statssekreteraren för Utbildningsdepartementet representanter för en rad läkemedelsföretag för att diskutera hur förutsättningarna för kliniska prövningar ska stärkas. Syftet med mötet var att ringa in vilka hinder som finns i dag och hitta lösningar för att bana väg för att öka antalet kliniska prövningar. Målet är att Sverige ska vara ledande inom life science.

Fredag 15 mars 2024


Nationell strategi inom allergi

Regeringen ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi inom allergiområdet. Strategin ska bland annat utveckla det förebyggande arbetet och kompetensförsörjningen inom allergivården. Det finns bland annat ett behov av att förbättra planeringsförutsättningarna för kompetensförsörjningen inom allergiområdet som idag en utmaning grund av svårigheter att rekrytera nya ST-läkare och kommande pensionsavgångar bland allergologer.

Fredag 8 mars 2024


Satsning på nationell förlossningsplan

Regeringen aviserar att en nationell förlossningsplan, enligt det förslag som Socialstyrelsen lade fram i januari i år, ska genomföras som en viktig satsning på kvinnors hälsa. Den nationella förlossningsplanen ska ange en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården och täcka hela vårdkedjan, det vill säga vård och förebyggande insatser vid graviditet, förlossning och tiden efter. 

Fredag 8 mars 2024


TLV förtydligar policy för patientsamverkan

Pris- och subventionsmyndigheten TLV har förtydligat sin policy för patientsamverkan. Policyn beskriver nu vilka former av patientsamverkan TLV kan ha, och när samverkan inte kan ske av sekretesskäl. I policyn framgår bland annat att TLV följer den myndighetsgemensamma vägledningen för ersättning vid patientsamverkan från Rådet för styrning med kunskap.

Onsdag 28 februari 2024


Läkemedelsverket på turné i alla regioner

Läkemedelsverkets ledning kommer under våren att besöka landets regioner. Syftet är att ta reda på hur myndigheten på ett tydligare och effektivare sätt kan möta hälso- och sjukvårdens behov. Förra våren besökte myndigheten de sex sjukvårdsregionerna och i år är planen att alla 21 regioner ska besökas. Målet är att, förutom att skapa aktiva nätverk, ge regionerna självklara och enkla ingångar till Läkemedelsverket där det är möjligt att utbyta angelägen information och föra dialog på ett enkelt och snabbt sätt.

Onsdag 28 februari 2024


Ny metod kartlägger immunförsvaret

En ny metod, utvecklad på Karolinska Institutet, KTH och SciLifeLab, kan både identifiera immuncellernas unika receptorer och visa var de finns i vävnaden. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Science. Metoden kommer att öka förmågan att identifiera vilka immunceller som bidrar till sjukdomsförlopp och möjligheterna att utveckla nya behandlingar mot mängder av sjukdomar, spår forskarna.

Fredag 23 februari 2024


Tre av fyra läkemedel godkändes av TLV

Tre av fyra nya läkemedel beviljades godkänd subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket under förra året. Det framgår av myndighetens årsredovisning. Av 52 ansökningar om förmån för nya läkemedel avslogs 13 ansökningar, vilket motsvarar 25 procent. Av de 39 nya läkemedel som togs in i förmånen fick 31, eller fyra av fem läkemedel, begränsad subvention.

Fredag 23 februari 2024


Hälsoekonomiska analyser inom folkhälsoområdet utreds

TLVs generaldirektör Agneta Karlsson ska som regeringens särskilda utredare föreslå hur man med kompletterande hälsoekonomiska analyser kan utveckla folkhälsopolitikens nuvarande uppföljningssystem. Avsikten är att regeringen vill kunna följa utvecklingen av samhällets kostnader för påverkbara riskfaktorer för ohälsa. Man ska även kunna utvärdera större satsningar inom folkhälsopolitiken och kunna påvisa nyttan av dessa för både den enskilde och samhället. Utredningen ska vara klar i oktober 2025.

Fredag 16 februari 2024


1,5 miljarder mot psykisk ohälsa

Regeringen betalar nu ut 1,5 miljarder kronor till kommuner och regioner, samt 33 miljoner till SKR för insatser i år inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Som en del av överenskommelsen finns en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa som totalt omfattar 803 miljoner kronor, där medel för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och stärka första linjens vård ingår.

Fredag 16 februari 2024


IT-attack påverkar ansökningar

Läkemedelsföretag kommer inte kunna använda e-ansökan för att ansöka om prisändringar under tak med ikraftträdande den 1 mars. Detta till följd av den it-attack Tietoevry utsatts för den 19 januari och som har påverkat TLV:s it-system. Företag uppmanas att istället ansöka via e-post.

Fredag 9 februari 2024


Insulin hamstrades under pandemin

Flera läkemedel och framför allt insulin hamstrades första veckorna i mars 2020 i början covid‍-‍19-pandemin. En ny studie genomförd av Läkemedelsverket på svenska befolkningens uttag av läkemedel under 2019 och 2020, visade ett dubblerat uttag av insulin. För att motverka att brist uppstod under pandemin beslutade regeringen om begränsningar av uttag på recept.

Fredag 9 februari 2024


EU-anpassad reglering av medicinteknik

Regeringen förslår i en proposition till riksdagen att regler gällande medicintekniska produkter ändras. Ändringarna innebär bland annat en anpassning till gällande EU-rätt och övergångsbestämmelserna i EU-förordningarna om medicintekniska produkter, MDR och IVDR. Förslagen innebär att nationell rätt anpassas till de ändrade övergångsbestämmelserna i MDR och IVDR. I propositionen föreslås även andra ändringar. Dessa rör bland annat en avgiftsskyldighet för undantag från språkkrav som gäller en medicinteknisk produkt, möjlighet att överföra sekretess från Läkemedelsverket till en biobank i det fall en biobank granska en ansökan om att få genomföra en klinisk prövning av en medicinteknisk produkt.

Torsdag 1 februari 2024


Folkhälsomyndigheten ska fortsätta följa covid-19

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsätta övervaka, analysera och genomföra insatser mot covid-19. I uppdraget ingår att följa upp förekomsten av covid-19 och genomföra fördjupade studier för att öka kunskaper om viruset och dess spridning. Myndigheten ska även genomföra fördjupade studier av vaccinationstäckning och vaccinationseffekt för covid-19 i olika delar av befolkningen och ta fram vaccinationsrekommendationer. I uppdraget ingår också att följa och vid behov vidta åtgärder för att motverka felaktig information och ryktesspridning om vaccination mot covid-19.

Torsdag 1 februari 2024


Ny finansieringsmodell för Läkemedelsverket

Statskontoret föreslår att regeringen ska ändra Läkemedelsverkets finansieringsmodell så att myndighetens verksamhet finansieras samlat via ett förvaltningsanslag. Förslaget innebär att de avgifter som myndigheten tar ut ska föras över till statsbudgeten. Läkemedelsverket föreslås att fortsätta att ta ut avgifter som ska finansiera statens kostnader för myndighetens verksamhet. Dessutom kommer kravet på att avgifterna ska motsvara kostnaderna för Läkemedelsverkets verksamhet (målet om full kostnadstäckning) att vara kvar.

Torsdag 1 februari 2024


Vaccinutredning överlämnad

Statliga vaccinutredaren Anders Tegnell har nu överlämnat sitt betänkande till socialminister Jakob Forssmed. Utredningen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om register över nationella vaccinationsprogram utökas till att även omfatta regionala vaccinationsprogram. Den uttryckliga hänvisningen till vaccinationer mot sjukdomen covid-19 tas samtidigt bort. Ett tillägg görs i lagen om att rapporteringen ska ske skyndsamt. Vidare föreslås att regleringen görs mer flexibel genom att regeringen bemyndigas att närmare bestämma vilka variabler som ska rapporteras till registret.

Fredag 26 januari 2024


Hälsodata ska lämnas ut snabbare

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna och öka kvaliteten i leveranserna av beställningar av hälsodata för forskning. I dag är väntetiden för att få en handläggare cirka sju månader och handläggningstiden är typiskt sett fem månader. Om beställningen är omfattande eller om data från andra registerhållare ingår är handläggningstiden ännu längre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2025.

Fredag 26 januari 2024


Johan Höij ny statssekreterare

Regeringen har utsett Johan Höij till statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje. Johan Höij kommer närmast från rollen som politiskt sakkunnig vid samordningskansliet i Statsrådsberedningen där Johan har haft ansvar för frågor gällande bland annat socialförsäkringar, arbetsmarknad och ekonomisk politik. 

Fredag 19 januari 2024


Progam för ordförandeskap i Nordiska rådet

Ett hälsosamt liv i trygghet är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Det framgår av regeringens program för ordförandeskapet inom hälso- och socialområdet. Sverige kommer bland annat att arbeta med antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas. 

Fredag 19 januari 2024


Samordnare för digital infrastruktur

Regeringen utser en nationell samordnare som ska bistå med att införa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Målet är att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional, och för tandvård. Detta oavsett vem som är huvudman. Samordnaren ska informera om regeringens arbete med nationell digital infrastruktur, och genom nära dialog med kommuner, regioner, privata utförare av hälso- och sjukvård och tandvård samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), patientföreträdare och andra berörda aktörer förbereda för införandet av en nationell digital infrastruktur. Samordnaren ska delredovisa arbetet senast den 1 maj 2024 och slutredovisa senast den 1 januari 2026.

Torsdag 21 december 2023


Tio miljarder till regionerna

Regeringen och Sveriges Kommner och Regioner har träffat fem överenskommelser inom sjukvårdsområdet. Det särskilda statliga stödet till regionerna uppgår till närmare tio miljarder kronor. En del av pengarna utgörs av det ny sektorsbidraget till sjukvården, medan andra delar är prestationsbundna bidrag. Regeringen har gjort en samlad fördelning med information om hur stort bidrag som går till var och en region.

Torsdag 21 december 2023


Utbetalning för standardiserade vårdförlopp

Regeringen betalar ut 182 miljoner kronor till regionerna för arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det är första gången som samtliga regioner uppfyller de prestationskrav som är villkor för att få ta del av de statliga pengarna. Kravet för denna utbetalning var att uppnå målet att minst 70 procent av de som insjuknat i cancer ska utredas inom ett standardiserat vårdförlopp

Fredag 15 december 2023


200 substanser på EUs kritiska lista

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tagit fram en första lista över särskilt viktiga läkemedel där insatser behövs för att undvika bristsituationer. Listan omfattar cirka 200 aktiva substanser som används i många medlemsländer mot allvarliga sjukdomar och inom intensivvården. EU-listan kommer att utökas nästa år och ska därefter uppdateras årligen.

Fredag 15 december 2023


Regional fördelning av återbäring

En ny prognos från pris- och subventionsmyndigheten TLV visar att årets återbäring från läkemedelsföretagen för de läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser blir cirka 3,3 miljarder kronor. Av dessa tillfaller 70 procent regionerna och 30 procent staten. Den nya rapporten innehåller en regional fördelning av de 2,3 miljarder som tillfaller regionerna.

Fredag 15 december 2023


Ineffektiv styrning av insatser mot kötider

Riksrevisionen har granskat om statens insatser är effektiva för att korta väntetider i vården på ett sätt som är förenligt med en jämlik vård efter behov. Riksrevisionens övergripande slutsats är att statens styrning genom vårdgarantin, kömiljarden och standardiserade vårdförlopp på många sätt inte är effektiv för att korta väntetiderna i vården och att uppföljningen av väntetidsinsatserna bör stärkas.

Fredag 8 december 2023


Samordnat juridiskt stöd kring digitalisering

Utredningen om infrastruktur för hälsodata som nationellt intresse har analyserat och lagt fram förslag på ändamålsenliga och samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som bedöms vara motiverade för att åstadkomma en bättre och säkrare informationsförsörjning av hälsodata mellan system och aktörer. Bland annat föreslås att E-hälsomyndigheten får i uppgift att samordna de statliga myndigheternas stöd och vägledning i juridiska frågor rörande hanteringen av information för hälso- och sjukvårdens digitalisering.

Fredag 8 december 2023


Antalet ADHD-diagnoser ökar kraftigt

Under de tre senaste åren har andelen barn och unga som fått en adhd-diagnos ökat med uppemot 50 procent. Bland de allra yngsta barnen, 5-9 år ökade andelen som fått diagnosen adhd med närmare 45 procent under motsvarande period, konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning. Uppgifter från läkemedelsregistret och patientregistret visar att i åldersgruppen 10-17 år är det nu 10,5 procent av pojkarna och sex procent bland flickorna som har en adhd- eller add-diagnos. Socialstyrelsen räknar med att andelen kommer att öka till 15 procent för pojkar och 11 procent för flickor innan utvecklingen beräknas plana ut.

Fredag 1 december 2023


Ökad återbäring från företagen

Pris- och subventionsmyndigheten TLV beräknar i en ny rapport till regeringen att läkemedelsföretagen kommer att betala cirka 3,33 miljarder kronor i återbäring för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner för 2023. Det motsvarar en uppjustering med knappt sex procent jämfört med den prognos som lades i juni 2023. För 2024 prognostiseras återbäringen till 3,78 miljarder kronor (en ökning med sju procent sedan juniprognosen), 2025 till 4,04 miljarder (en ökning med tio procent) och 2026 till 4,24 miljarder (en ökning med elva procent).

Fredag 1 december 2023


Ny AI-metod tolkar tumördata

Forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab har kombinerat AI-tekniker  som används inom satellitavbildning och ekologisk forskning av organismsamhällen för att tolka stora mängder data från tumörvävnad. Metoden, som presenteras i tidskriften Nature Communications, kan i förlängningen bidra till mer individanpassad behandling av cancerpatienter.

Onsdag 15 november 2023


Cancerpreventionsplan från RCC

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, har tagit fram en ny plan för cancerprevention 2024-2030. Cancerpreventionsplanen visar vägen för hur RCC ska bidra till ett minskat insjuknande i cancer, minska de omotiverade skillnaderna i insjuknade och utfall av cancer samt till förbättrad hälsa vid och efter cancersjukdom.

Onsdag 15 november 2023


HPV-vaccinering av båda könen bäst visar studie

Det mest effektiva sättet att förebygga livmoderhalscancer är att ge HPV-vaccin till både pojkar och flickor, visar en studie publicerad i tidskriften Cell, Host and Microbe av forskare från bland annat Karolinska Institutet. Förutom den individuella immuniteten som vaccinet ger skapar det även en flockimmunitet som leder till att de cancerframkallande virustyperna utrotas snabbare.

Torsdag 9 november 2023


Donerad vävnad kan hjälpa många

Under årets pågående Donationsvecka, 6-12 november, vill Socialstyrelsen särskilt uppmärksamma bristen på donerad vävnad, utöver bristen på organ, så att fler ska anmäla sig till Donationsregistret. Varje år skulle omkring 1 500 personer i Sverige behöva transplanteras med donerad vävnad som hornhinnor, hud och hjärtklaffar. Vävnader från en enda avliden person kan hjälpa upp till 50 andra levande personer med synskador, brännskador eller hjärtproblem till ett bättre liv. Men tillgången på donerad vävnad räcker inte för att täcka behoven.

Torsdag 9 november 2023


Prognos kostnadsutveckling för läkemedel

Socialstyrelsen har uppdaterat sin prognos för läkemedelskostnader fram till 2026. Kostnaden för läkemedel och handelsvaror inom förmånerna, exklusive egenavgifter men inklusive moms, prognostiseras öka från 31,8 miljarder kronor 2022 till 35,0 miljarder kronor 2023, 37,9 miljarder kronor 2024, 40,3 miljarder kronor 2025 och 42,2 miljarder kronor 2026. Detta innebär en uppjustering jämfört med vårens prognos, skriver Socialstyrelsen. Ökningstakten under 2023–2024 förväntas därmed bli högre än den var under perioden 2020–2022, men är jämförbar med ökningstakten perioden 2018–2020 då förmånskostnaderna ökade mellan 8 och 9 procent per år.

Torsdag 2 november 2023


Kunskapsstöd ska möta gängkriminalitet

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer. Kunskapsstödet ska bland annat innehålla kompetensutvecklande insatser avseende akut omhändertagande av våldsutsatta personer och övergripande kunskap om relevant lagstiftning.

Torsdag 2 november 2023


Fast läkarkontakt ökar inte visar kartläggning

Målet att minst 55 procent av befolkningen ska ha en namngiven fast läkarkontakt inom primärvården uppnås inte, enligt en kartläggning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det syns heller inga tecken till förbättringar. I myndighetens mätningar svarar omkring 30 procent att de har en fast läkarkontakt. Samtidigt visar regionernas egna mätningar på högre siffror.

Fredag 27 oktober 2023


Analys över utveckling inom RCC

Socialstyrelsen har analyserat utvecklingen inom de sex regionala cancercentrumen, RCC. Myndigheten konstaterar i analysen att RCC är välfungerande överlag, men att det finns utrymme för förbättringar. Bland annat behövs ökat samarbete mellan olika RCC. Att alla patienter inte informeras om att de utreds inom ett standardiserat vårdförlopp är en allvarlig brist, enligt Socialstyrelsen.

Fredag 27 oktober 2023


Skillnad i vaccinationsgrad utreds

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att undersöka skillnader inom och mellan regionerna gällande andelen äldre personer som är vaccinerade mot covid-19. Det finns idag oroväckande skillnader i vaccinationsgraden både mellan och inom regioner, menar regeringen. Folkhälsomyndigheten ska även lyfta fram exempel på hur regionerna kan arbeta för att nå fler personer så att en större andel av äldre personer kan vaccineras mot covid-19. Myndighetens redovisning till Socialdepartementet ska också innehålla förslag på fortsatta utvecklingsinsatser inom området.

Fredag 20 oktober 2023


Reglerad fortbildning utreds

En utredning ska se över ett eventuellt lagstadgat krav på fortbildning inom hälso- och sjukvården och tandvården. Professor Harriet Wallberg ska bedöma om det är lämpligt att införa ett lagkrav för de yrkesgrupper som ingår i EUs yrkeskvalifikationsdirektiv. Utredaren ska även bedöma behovet av yrkesreglering av fler yrkesgrupper inom vården.

Fredag 20 oktober 2023


Nya betalningsmodeller behövs för ATMP

TLV beskriver i en rapport till regeringen det fortsatta arbetet med att utveckla nya betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP. TLV anser att nationell samverkan kring betalningsmodeller kan stärkas, och föreslår till regeringen en utökad myndighetsinstruktion, som kan ge TLV möjlighet att bistå regionerna vid avtal om betalningsmodeller med företagen.

Fredag 6 oktober 2023


TLV-rapport om särläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har lämnat en rapport till regeringen om hur patienternas tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd kan stärkas. I rapporten beskriver TLV bland annat hur myndigheten vill utveckla den värdebaserade prissättningen genom att i större utsträckning ta hänsyn till patientantal och försäljningsvolym i beslut om pris och subvention.

Fredag 6 oktober 2023


Nationell läkemedelslista ska utvecklas

Regeringen har tillsatt en utredning kring om ordinering av läkemedel inom hälso- och sjukvården, klinikläkemedel, kan föras in i Nationell läkemedelslista. Utredningen ska även se över angränsande frågor och lämna nödvändiga lagförslag. Utredare blir Sofia Wallström, generaldirektör för IVO och tidigare generaldirektör för TLV.

Fredag 29 september 2023


Förskrivning utanför vården kartläggs

Socialstyrelsen har getts i uppdrag av regeringen att kartlägga förskrivningar av läkemedel som inte görs inom ramen för vård som ges av vårdgivare. Legitimerade läkare har idag rätt att förskriva läkemedel utanför vården, även om de inte längre är kliniskt verksamma. Regeringen vill få besked om omfattningen av sådan förskrivning, och vilka läkemedel det är som förskrivs.

Fredag 29 september 2023


Vaccinering mot RS-virus

Nyligen har två nya vacciner godkänts och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination mot RS-virus för personer som är 75 år och äldre, och personer från 60 år inom vissa riskgrupper. 

Fredag 22 september 2023


TLV vill höja apoteksmarginalen

Myndigheten TLV föreslår en höjning av den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. TLVs analys av branschen visar bland annat att den svaga kronan och e-handelsinvesteringar pressar branschen hårt. Enligt TLV riskerar fler än vart tionde apotek nedläggning. I en rapport till regeringen skriver TLV att marginalen behöver höjas med motsvarande 650 miljoner kronor från nästa år.

Fredag 22 september 2023


Vägledning för AI i sjukvården

Läkemedelsverket har publicerat en vägledning gällande användning av AI i sjukvården. I vägledningen tas bland annat vikten av ett systematiskt införande upp. Införandet bör ske med samtidig utveckling av verksamheten där tekniska, vetenskapliga, juridiska, etiska och praktiska frågor adresseras. I vägledningen finns också en checklista som är tänkt att ge praktiskt stöd när ett införande av AI planeras.

Fredag 15 september 2023


Två uppdaterade vaccin godkända av EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ger nu även klartecken för läkemedelsföretaget Modernas uppdaterade vaccin mot covid-19, liksom myndigheten tidigare godkänt Pfizers uppdatering. Syftet med uppdateringen är att ge bättre skydd mot de varianter av covid‍-‍19 som nu cirkulerar. Båda vaccinerna omfattar barn från 6 månader och uppåt samt vuxna.

Fredag 15 september 2023


Statliga pengar för bättre tillgänglighet

Regeringen fördelar nu 625 miljoner kronor till regionerna för arbete med bättre tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Den ersättning som nu betalas ut avser prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna under första halvåret i år.

Torsdag 31 augusti 2023


Penicillin fortsatt tillgängligt

Penicillin som exempelvis Kåvepinin finns i dagsläget tillgängligt i flera olika styrkor, förpackningsstorlekar och former, skriver Läkemedelsverket i en kommentar till uppmärksamheten kring brist på vissa antibiotika. Utifrån information till myndigheten kommer det under hösten och vintern att finnas tillgång till penicillin och antibiotika. Fortsatta restanmälningar kan dock innebära en utmanande situation.

Fredag 25 augusti 2023


Höjda takpriser på vissa utbytesgrupper

TLV har höjt takpriset för vissa utbytesgrupper som ingår i systemet med periodens vara. Höjningen gäller äldre läkemedel där det flytande takpriset i juni i år var lägre än 100 kronor per förpackning. Höjningen motsvarar minst 15 och högst 30 kronor per förpackning.

Fredag 25 augusti 2023


TLV får mer resurser att utvärdera klinikläkemedel mot cancer

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ytterligare 5,1 miljoner kronor under 2023 som ska användas för att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på cancerläkemedel. I dagsläget är efterfrågan från regionerna på TLV-utvärderingar väsentligt högre än vad myndigheten har kapacitet för.

Torsdag 17 augusti 2023


Cancerrehabilitering ska kartläggas

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att kartlägga regionernas cancerrehabilitering. Myndigheten ska också informera om och stödja implementeringen av åtgärdskoder som tagits fram för rehabiliteringsplanen i hälso- och sjukvården, och identifiera andra åtgärder som kan stärka rehabilitering för cancerpatienter.

Torsdag 17 augusti 2023


Catch-up för HPV-vaccination av pojkar och män utreds

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda catch-up vaccination mot humant papillomvirus, HPV, till pojkar respektive män som inte har erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Myndigheten ska även utreda vaccination av män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv. Vaccination av pojkar födda 2009 inleddes höstterminen 2020. Tidigare har catch-up-vaccination genomförts för flickor och kvinnor.

Torsdag 17 augusti 2023


Ersättningsmodell för äldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska göra en förstudie om en ny ersättningsmodell för att säkra ett buffertlager av prioriterade äldre antibiotika. Regeringen ger även i uppdrag att undersöka möjligheter till nordiskt samarbete om en sådan modell. Uppdraget ska utgå från myndighetens tidigare kartläggning, samt den genomförda pilotstudien kring tillgång till nya antibiotika som frikopplar ersättning från användning.

Torsdag 17 augusti 2023


TLV räknar med högre återbäring 2023

Pris- och subventionsmyndigheten TLV prognostiserar att återbäringen från läkemedelsföretag för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser med regionerna blir 3,15 miljarder kronor under 2023. Det är 0,6 miljarder högre jämfört med förra året, vilket enligt myndighen främst beror sidoöverenskommelser för vissa nya läkemedel, som exempelvis behandling mot cystisk fibros. Enligt prognosen som betecknas som osäker väntas återbäringen öka även kommande år.

Torsdag 8 juni 2023


Utbyggnad av vårdplatser ska följas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser. Regeringen vill satsa två miljarder kronor per år i tre år för att det totala antalet vårdplatser ska öka i hela landet. Vårdanalys får nu i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen ur ett system- och patientperspektiv.

Torsdag 8 juni 2023


Socialstyrelsen ska främja god och nära vård

Socialstyrelsen ska de kommande fem åren bidra til omställningen till en god och nära vård genom att dels stödja regioner och kommunder, och dels följa upp hur omställningen går. Regeringen aviserar ett statligt stöd på tre miljarder om året till en nära vård med primärvården som bas, och Socialstyrelsen ska kontinuerligt följa utvecklingen.

Torsdag 8 juni 2023


Analys av hur brist på mediciner kan förebyggas

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att se över hur dessa bristsituationer på läkemedel kan hanteras och förebyggas. LV ska bland annat utreda hur farmaceuterna på apoteken kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade, och föreslå lämpliga författningsändringar. 

Onsdag 10 maj 2023


Stöd till GMS för helgenomsekvensering

Genomic Medicine Sweden (GMS) får tio miljoner kronor i fortsatt stöd av regeringen till projektet att erbjuda helgenomsekvensering till alla barn som drabbas av cancer. Helgenomsekvensering är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa barncancer och som ökar kunskapen kring orsakerna till barncancer, möjliggör en snabbare och mer precis diagnos samt en mer effektiv behandling, menar regeringen.

Onsdag 10 maj 2023


Trög omställning till god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys skriver i en analys till regeringen av reformen god och nära vård att det ännu inte syns några effekter ute i verksamheterna. Primärvården har inte fått bättre förutsättningar för att uppfylla omställningens mål, eller uppfylla väsentliga delar i primärvårdens grunduppdrag. Det saknas resurser för att driva det utvecklingsarbete som krävs, kompetensförsörjningen har brister med minskat antal specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor, och det finns brister i arbetsmiljön, konstaterar Vård- och omsorgsanalys.

Tisdag 4 april 2023


TLV ger lägesbild över särläkemedel

Pris- och subventionsmyndigheten TLV, som har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för hur patienters tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar kan stärkas, har nu publicerat en första lägesbild. För att få en fördjupad bild av tillgängligheten har TLV kartlagt myndighetens subventionsbeslut mellan 2015 och 2022, samt ställningstaganden från regionernas NT-råd. Kartläggningen visar enligt TLV att omkring två tredjedelar av de utredda särläkemedlen fick bifall till subvention från TLV eller positiv rekommendation från NT-rådet.

Tisdag 4 april 2023


Regelverk för hälsodataregister utreds

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Det försvårar uppföljning och utveckling. Utredaren Ingela Alverfors ska bland annat analysera och föreslå regler för behandling av uppgifter från de områden där nationell insamling saknas, till exempel från primärvården och uppgifter om användning av läkemedel som ges i vården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

 

Tisdag 4 april 2023


Jämför primärvårdsläkare i olika länder

Svenska primärvårdsläkare är mer stressade än kollegor i nio andra jämförbara länder. Det visar en internationell jämförelse från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys. Svenska läkare utmärker sig i rapporten positivt kring uppföljning av patienter och en hög grad av digitalisering. Utöver stressen finns på den negativa sidan en fortsatt dålig informationsöverföring mellan primär- och specialistvård, samt att vårdcentraler är dåligt förberedda på att ge vård åt personer med kroniska sjukdomar. 

Onsdag 22 mars 2023


2,5 miljarder i återbäring från företagen

Återbäringen från läkemedelsföretag för de receptläkemedel där avtal tecknats mellan företagen och regionerna uppgick under 2022 till cirka 2,5 miljarder kronor vilket är något lägre än året dessförinnan, enligt TLVs sammanställning. Totalt omfattades 63 läkemedel av sidoöverenskommelser under hela eller delar av förra året. Den totala försäljningen (AUP) för dessa  läkemedel uppgick till drygt 5,8 miljarder kronor, vilket utgör cirka 15 procent av de totala kostnaderna för läkemedelsförmånen. 60 procent av återbäringen tillfäller regionerna och 40 procent staten.

Onsdag 22 mars 2023


IVO-rapport om brister i vården

Hot och kränkningar mot placerade barn och unga, brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården samt en för låg lägstanivå i vården av äldre. Det är några av de brister Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sett under förra året, enligt årsrapporten Vad har IVO sett 2022? som nu överlämnats till regeringen.

Torsdag 2 mars 2023


Omfattande brist på vårdpersonal

Bristen på legitimationsyrkena sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och tandhygienist har ökat enligt en majoritet av regionerna. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården. I rapporten publicerar Socialstyrelsen också en ny analysmodell som stöd för att arbeta med kompetensförsörjningen.

Torsdag 2 mars 2023


Nya rekommendationer för bröstcancer-screening

Socialstyrelsen föreslår i en remissversion till nya rekommendationer för bröstcancerscreening att regionerna inte ska erbjuda screening för kvinnor över 74 år. Liksom tidigare gäller att alla kvinnor i åldern 40-74 år ska erbjudas screening. Myndigheten rekommenderar inte att sjukvården ersätter traditionell mammografi med så kallad tomosyntes (DBT), tredimensionell mammografi. Nyttan med den nya metoden är osäker, anser Socialstyrelsen. Ett införande skulle också bli dyrt.

Torsdag 23 februari 2023


Nationell lägesbild av läkemedelstillgång

Läkemedelsverket och E‍-‍hälsomyndigheten har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, tagit fram ett förslag på vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en lägesbild över tillgång, plats och förbrukning av läkemedel i Sverige. För att kunna ta fram relevanta dagliga lägesbilder bedömer Läkemedelsverket att det behövs information om: försäljning av läkemedel från partihandlare och öppenvårdsapotek, lagernivåer och plats för läkemedel från partihandlare med lager i Sverige, samt lagernivåer och plats för läkemedel från öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Torsdag 23 februari 2023


Säkerhetslager för traumavård

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att köpa in och lagra läkemedel och andra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Detta utefter den förteckning över vilka sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och som bör finnas i statliga säkerhetslager som myndigheten tidigare redovisat. Läkemedel och sjukvårdsprodukter till ett värde av högst 500 miljoner kronor ska köpas in under 2023.

Torsdag 23 februari 2023


Uppdaterade riktlinjer för MS och Parkinsons

Socialstyrelsen har uppdaterat sina nationella riktlinkjer för Multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Nu finns mer effektiva läkemedel mot MS än vad som fanns när de nationella riktlinjerna publicerades 2016, menar Socialstyrelsen, och kunskapen om nyttan av att använda dem redan i tidig i sjukdomsförloppet har ökat. Därför är det nu ännu mer angeläget än tidigare att ställa diagnos och att ge sjukdomsmodifierande behandling tidigt i sjukdomsförloppet, skriver myndigheten i riktlinjerna.

Fredag 2 december 2022


Fall av hjärtinfarkt ökade

Antalet personer som drabbades av hjärtinfarkt ökade under 2021 jämfört med året före, visar statistik från Socialstryrelsen. År 2021 drabbades cirka 23 000 personer av akut hjärtinfarkt, vilket motsvarar 298 personer per 100 000 invånare. Detta motsvarade en ökning med cirka tre procent jämfört med år 2020. Den osäkerhet som till följd av pandemin präglar data för 2020 gör att förändringen bör tolkas med försiktighet, enligt Socialstryrelsen.

Fredag 2 december 2022


Beredskap ska utredas

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla och där produktion skulle kunna övervägas.

Fredag 2 december 2022


Ny prognos för läkemedelsförsäljning

I en uppdaterad prognos över läkemedelsförsäljningen i Sverige beräknar Socialstyrelsen att kostnaderna för läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen ökar med 6 procent i år och lika mycket under 2023. Kostnaderna beräknas till 31,7 miljarder i år och 33,5 miljarder kronor 2023.

Fredag 4 november 2022


Nationella riktlinjer för adhd och autism

I sina första nationella riktlinjker för vård och stöd vid adhd och autism lyfter Socialstyrelsen framför allt fram behovet av tidiga insatser från såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten och skolan. Socialstyrelsen rekommenderar även psykologiska insatser och kognitiv beteendeterapi. Både barn och vuxna med adhd kan även ha stor nytta av läkemedelsbehandling som förbättrar uppmärksamheten och koncentrationen.

Fredag 4 november 2022


Christian Carlsson ordförande i socialutskottet

Kristdemokraten Christian Carlsson blir ny ordförande för riksdagens socialutskott. Han tar över efter partikollegan Acko Ankarberg Johansson som utnämnts till sjukvårdsminister. Carlsson har tidigare varit skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Fredag 28 oktober 2022


Acko Ankarberg Johansson ny sjukvårdsminister

Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson blir ny sjukvårdsminister som även får ansvar för läkemedelsfrågorna i den nya regeringen. Acko Ankarberg Johansson var under förra mandatperioden ordförande för riksdagens sociualutskott. Maktskiftet innebär även en ny fördelning och fler statsråd på Socialdepartementet. Jakob Forssmed (KD) blir socialminister och departementschef. Camilla Waltersson Grönvall (M) blir socialtjänstminister och Anna Tenje (M) äldre- och socialförsäkringsminister.

Fredag 21 oktober 2022


Per-Anders Sunesson statssekreterare i Socialdepartementet

Regeringen har utsett Per-Anders Sunesson till statssekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Per-Anders Sunesson har lång erfarenhet som statlig tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsområdet. Han har tidigare varit avdelningschef vid Socialstyrelsen, enhetschef vid Socialdepartementet, samt särskild ambassadör för arbetet mot människohandel.

Fredag 21 oktober 2022


Bergström lämnar som samordnare

Richard Bergström har tidigarelagt sin slutrapport till regeringen som nationell vaccinsamordnare till 31 oktober, skriver nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden. Hans uppdrag skulle egentligen avslutas först i juni nästa år. Richard Bergström kommer framöver arbeta för analysföretaget Iqvia som chef för European affairs.

Fredag 23 september 2022


Sverige ledande i EU inom innovation

Sverige är topprankat som det främsta innovationslandet inom EU, enligt årets European Innovation Scoreboard. Rankingen bygger på 32 indikatorer som mäts i medlemsländerna och syftar till att ge insikt om styrkor och svagheter i innovationssystemen.

Fredag 23 september 2022


Frida Lawenius ny vd för SwedenBIO

Frida Lawenius har utnämnts till tillförordnad vd för branschorganisationen SwedenBIO. Hon har tidigare varit vice vd för organisationen. SwedenBIOs tidigare vd Helena Strigård lämnar organisationen för en annan tjänst inom sektorn efter tre år på sin post.

Fredag 16 september 2022


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler