Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Vaccinering mot RS-virus

Nyligen har två nya vacciner godkänts och Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination mot RS-virus för personer som är 75 år och äldre, och personer från 60 år inom vissa riskgrupper. 

Fredag 22 september 2023


TLV vill höja apoteksmarginalen

Myndigheten TLV föreslår en höjning av den ersättning som apoteken får för att hantera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen. TLVs analys av branschen visar bland annat att den svaga kronan och e-handelsinvesteringar pressar branschen hårt. Enligt TLV riskerar fler än vart tionde apotek nedläggning. I en rapport till regeringen skriver TLV att marginalen behöver höjas med motsvarande 650 miljoner kronor från nästa år.

Fredag 22 september 2023


Vägledning för AI i sjukvården

Läkemedelsverket har publicerat en vägledning gällande användning av AI i sjukvården. I vägledningen tas bland annat vikten av ett systematiskt införande upp. Införandet bör ske med samtidig utveckling av verksamheten där tekniska, vetenskapliga, juridiska, etiska och praktiska frågor adresseras. I vägledningen finns också en checklista som är tänkt att ge praktiskt stöd när ett införande av AI planeras.

Fredag 15 september 2023


Två uppdaterade vaccin godkända av EMA

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ger nu även klartecken för läkemedelsföretaget Modernas uppdaterade vaccin mot covid-19, liksom myndigheten tidigare godkänt Pfizers uppdatering. Syftet med uppdateringen är att ge bättre skydd mot de varianter av covid‍-‍19 som nu cirkulerar. Båda vaccinerna omfattar barn från 6 månader och uppåt samt vuxna.

Fredag 15 september 2023


Statliga pengar för bättre tillgänglighet

Regeringen fördelar nu 625 miljoner kronor till regionerna för arbete med bättre tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Den ersättning som nu betalas ut avser prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna under första halvåret i år.

Torsdag 31 augusti 2023


Penicillin fortsatt tillgängligt

Penicillin som exempelvis Kåvepinin finns i dagsläget tillgängligt i flera olika styrkor, förpackningsstorlekar och former, skriver Läkemedelsverket i en kommentar till uppmärksamheten kring brist på vissa antibiotika. Utifrån information till myndigheten kommer det under hösten och vintern att finnas tillgång till penicillin och antibiotika. Fortsatta restanmälningar kan dock innebära en utmanande situation.

Fredag 25 augusti 2023


Höjda takpriser på vissa utbytesgrupper

TLV har höjt takpriset för vissa utbytesgrupper som ingår i systemet med periodens vara. Höjningen gäller äldre läkemedel där det flytande takpriset i juni i år var lägre än 100 kronor per förpackning. Höjningen motsvarar minst 15 och högst 30 kronor per förpackning.

Fredag 25 augusti 2023


TLV får mer resurser att utvärdera klinikläkemedel mot cancer

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ytterligare 5,1 miljoner kronor under 2023 som ska användas för att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel som ska användas på klinik, utifrån förfrågningar från regioner, med fokus på cancerläkemedel. I dagsläget är efterfrågan från regionerna på TLV-utvärderingar väsentligt högre än vad myndigheten har kapacitet för.

Torsdag 17 augusti 2023


Cancerrehabilitering ska kartläggas

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att kartlägga regionernas cancerrehabilitering. Myndigheten ska också informera om och stödja implementeringen av åtgärdskoder som tagits fram för rehabiliteringsplanen i hälso- och sjukvården, och identifiera andra åtgärder som kan stärka rehabilitering för cancerpatienter.

Torsdag 17 augusti 2023


Catch-up för HPV-vaccination av pojkar och män utreds

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda catch-up vaccination mot humant papillomvirus, HPV, till pojkar respektive män som inte har erbjudits vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Myndigheten ska även utreda vaccination av män som har sex med män, transpersoner och personer som lever med hiv. Vaccination av pojkar födda 2009 inleddes höstterminen 2020. Tidigare har catch-up-vaccination genomförts för flickor och kvinnor.

Torsdag 17 augusti 2023


Ersättningsmodell för äldre antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska göra en förstudie om en ny ersättningsmodell för att säkra ett buffertlager av prioriterade äldre antibiotika. Regeringen ger även i uppdrag att undersöka möjligheter till nordiskt samarbete om en sådan modell. Uppdraget ska utgå från myndighetens tidigare kartläggning, samt den genomförda pilotstudien kring tillgång till nya antibiotika som frikopplar ersättning från användning.

Torsdag 17 augusti 2023


TLV räknar med högre återbäring 2023

Pris- och subventionsmyndigheten TLV prognostiserar att återbäringen från läkemedelsföretag för läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser med regionerna blir 3,15 miljarder kronor under 2023. Det är 0,6 miljarder högre jämfört med förra året, vilket enligt myndighen främst beror sidoöverenskommelser för vissa nya läkemedel, som exempelvis behandling mot cystisk fibros. Enligt prognosen som betecknas som osäker väntas återbäringen öka även kommande år.

Torsdag 8 juni 2023


Utbyggnad av vårdplatser ska följas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera regeringens satsning på att öka antalet vårdplatser. Regeringen vill satsa två miljarder kronor per år i tre år för att det totala antalet vårdplatser ska öka i hela landet. Vårdanalys får nu i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen ur ett system- och patientperspektiv.

Torsdag 8 juni 2023


Socialstyrelsen ska främja god och nära vård

Socialstyrelsen ska de kommande fem åren bidra til omställningen till en god och nära vård genom att dels stödja regioner och kommunder, och dels följa upp hur omställningen går. Regeringen aviserar ett statligt stöd på tre miljarder om året till en nära vård med primärvården som bas, och Socialstyrelsen ska kontinuerligt följa utvecklingen.

Torsdag 8 juni 2023


Analys av hur brist på mediciner kan förebyggas

Läkemedelsverket får i uppdrag av regeringen att se över hur dessa bristsituationer på läkemedel kan hanteras och förebyggas. LV ska bland annat utreda hur farmaceuterna på apoteken kan hantera situationer när läkemedel är restnoterade, och föreslå lämpliga författningsändringar. 

Onsdag 10 maj 2023


Stöd till GMS för helgenomsekvensering

Genomic Medicine Sweden (GMS) får tio miljoner kronor i fortsatt stöd av regeringen till projektet att erbjuda helgenomsekvensering till alla barn som drabbas av cancer. Helgenomsekvensering är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa barncancer och som ökar kunskapen kring orsakerna till barncancer, möjliggör en snabbare och mer precis diagnos samt en mer effektiv behandling, menar regeringen.

Onsdag 10 maj 2023


Trög omställning till god och nära vård

Vård- och omsorgsanalys skriver i en analys till regeringen av reformen god och nära vård att det ännu inte syns några effekter ute i verksamheterna. Primärvården har inte fått bättre förutsättningar för att uppfylla omställningens mål, eller uppfylla väsentliga delar i primärvårdens grunduppdrag. Det saknas resurser för att driva det utvecklingsarbete som krävs, kompetensförsörjningen har brister med minskat antal specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor, och det finns brister i arbetsmiljön, konstaterar Vård- och omsorgsanalys.

Tisdag 4 april 2023


TLV ger lägesbild över särläkemedel

Pris- och subventionsmyndigheten TLV, som har regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för hur patienters tillgång till läkemedel mot sällsynta sjukdomar kan stärkas, har nu publicerat en första lägesbild. För att få en fördjupad bild av tillgängligheten har TLV kartlagt myndighetens subventionsbeslut mellan 2015 och 2022, samt ställningstaganden från regionernas NT-råd. Kartläggningen visar enligt TLV att omkring två tredjedelar av de utredda särläkemedlen fick bifall till subvention från TLV eller positiv rekommendation från NT-rådet.

Tisdag 4 april 2023


Regelverk för hälsodataregister utreds

Regeringen tillsätter en särskild utredare med uppdraget att se över regelverket för hälsodataregister. Idag saknas viktiga uppgifter om primärvårdens verksamhet och användning av läkemedel inom sjukvården. Det försvårar uppföljning och utveckling. Utredaren Ingela Alverfors ska bland annat analysera och föreslå regler för behandling av uppgifter från de områden där nationell insamling saknas, till exempel från primärvården och uppgifter om användning av läkemedel som ges i vården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.

 

Tisdag 4 april 2023


Jämför primärvårdsläkare i olika länder

Svenska primärvårdsläkare är mer stressade än kollegor i nio andra jämförbara länder. Det visar en internationell jämförelse från Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys. Svenska läkare utmärker sig i rapporten positivt kring uppföljning av patienter och en hög grad av digitalisering. Utöver stressen finns på den negativa sidan en fortsatt dålig informationsöverföring mellan primär- och specialistvård, samt att vårdcentraler är dåligt förberedda på att ge vård åt personer med kroniska sjukdomar. 

Onsdag 22 mars 2023


2,5 miljarder i återbäring från företagen

Återbäringen från läkemedelsföretag för de receptläkemedel där avtal tecknats mellan företagen och regionerna uppgick under 2022 till cirka 2,5 miljarder kronor vilket är något lägre än året dessförinnan, enligt TLVs sammanställning. Totalt omfattades 63 läkemedel av sidoöverenskommelser under hela eller delar av förra året. Den totala försäljningen (AUP) för dessa  läkemedel uppgick till drygt 5,8 miljarder kronor, vilket utgör cirka 15 procent av de totala kostnaderna för läkemedelsförmånen. 60 procent av återbäringen tillfäller regionerna och 40 procent staten.

Onsdag 22 mars 2023


IVO-rapport om brister i vården

Hot och kränkningar mot placerade barn och unga, brist på disponibla vårdplatser inom sjukhusvården samt en för låg lägstanivå i vården av äldre. Det är några av de brister Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har sett under förra året, enligt årsrapporten Vad har IVO sett 2022? som nu överlämnats till regeringen.

Torsdag 2 mars 2023


Omfattande brist på vårdpersonal

Bristen på legitimationsyrkena sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och tandhygienist har ökat enligt en majoritet av regionerna. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården. I rapporten publicerar Socialstyrelsen också en ny analysmodell som stöd för att arbeta med kompetensförsörjningen.

Torsdag 2 mars 2023


Nya rekommendationer för bröstcancer-screening

Socialstyrelsen föreslår i en remissversion till nya rekommendationer för bröstcancerscreening att regionerna inte ska erbjuda screening för kvinnor över 74 år. Liksom tidigare gäller att alla kvinnor i åldern 40-74 år ska erbjudas screening. Myndigheten rekommenderar inte att sjukvården ersätter traditionell mammografi med så kallad tomosyntes (DBT), tredimensionell mammografi. Nyttan med den nya metoden är osäker, anser Socialstyrelsen. Ett införande skulle också bli dyrt.

Torsdag 23 februari 2023


Nationell lägesbild av läkemedelstillgång

Läkemedelsverket och E‍-‍hälsomyndigheten har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, tagit fram ett förslag på vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en lägesbild över tillgång, plats och förbrukning av läkemedel i Sverige. För att kunna ta fram relevanta dagliga lägesbilder bedömer Läkemedelsverket att det behövs information om: försäljning av läkemedel från partihandlare och öppenvårdsapotek, lagernivåer och plats för läkemedel från partihandlare med lager i Sverige, samt lagernivåer och plats för läkemedel från öppenvårdsapotek och sjukhusapotek.

Torsdag 23 februari 2023


Säkerhetslager för traumavård

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att köpa in och lagra läkemedel och andra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Detta utefter den förteckning över vilka sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård och som bör finnas i statliga säkerhetslager som myndigheten tidigare redovisat. Läkemedel och sjukvårdsprodukter till ett värde av högst 500 miljoner kronor ska köpas in under 2023.

Torsdag 23 februari 2023


Uppdaterade riktlinjer för MS och Parkinsons

Socialstyrelsen har uppdaterat sina nationella riktlinkjer för Multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. Nu finns mer effektiva läkemedel mot MS än vad som fanns när de nationella riktlinjerna publicerades 2016, menar Socialstyrelsen, och kunskapen om nyttan av att använda dem redan i tidig i sjukdomsförloppet har ökat. Därför är det nu ännu mer angeläget än tidigare att ställa diagnos och att ge sjukdomsmodifierande behandling tidigt i sjukdomsförloppet, skriver myndigheten i riktlinjerna.

Fredag 2 december 2022


Fall av hjärtinfarkt ökade

Antalet personer som drabbades av hjärtinfarkt ökade under 2021 jämfört med året före, visar statistik från Socialstryrelsen. År 2021 drabbades cirka 23 000 personer av akut hjärtinfarkt, vilket motsvarar 298 personer per 100 000 invånare. Detta motsvarade en ökning med cirka tre procent jämfört med år 2020. Den osäkerhet som till följd av pandemin präglar data för 2020 gör att förändringen bör tolkas med försiktighet, enligt Socialstryrelsen.

Fredag 2 december 2022


Beredskap ska utredas

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla och där produktion skulle kunna övervägas.

Fredag 2 december 2022


Ny prognos för läkemedelsförsäljning

I en uppdaterad prognos över läkemedelsförsäljningen i Sverige beräknar Socialstyrelsen att kostnaderna för läkemedel och handelsvaror inom läkemedelsförmånen ökar med 6 procent i år och lika mycket under 2023. Kostnaderna beräknas till 31,7 miljarder i år och 33,5 miljarder kronor 2023.

Fredag 4 november 2022


Nationella riktlinjer för adhd och autism

I sina första nationella riktlinjker för vård och stöd vid adhd och autism lyfter Socialstyrelsen framför allt fram behovet av tidiga insatser från såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten och skolan. Socialstyrelsen rekommenderar även psykologiska insatser och kognitiv beteendeterapi. Både barn och vuxna med adhd kan även ha stor nytta av läkemedelsbehandling som förbättrar uppmärksamheten och koncentrationen.

Fredag 4 november 2022


Christian Carlsson ordförande i socialutskottet

Kristdemokraten Christian Carlsson blir ny ordförande för riksdagens socialutskott. Han tar över efter partikollegan Acko Ankarberg Johansson som utnämnts till sjukvårdsminister. Carlsson har tidigare varit skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet.

Fredag 28 oktober 2022


Acko Ankarberg Johansson ny sjukvårdsminister

Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson blir ny sjukvårdsminister som även får ansvar för läkemedelsfrågorna i den nya regeringen. Acko Ankarberg Johansson var under förra mandatperioden ordförande för riksdagens sociualutskott. Maktskiftet innebär även en ny fördelning och fler statsråd på Socialdepartementet. Jakob Forssmed (KD) blir socialminister och departementschef. Camilla Waltersson Grönvall (M) blir socialtjänstminister och Anna Tenje (M) äldre- och socialförsäkringsminister.

Fredag 21 oktober 2022


Per-Anders Sunesson statssekreterare i Socialdepartementet

Regeringen har utsett Per-Anders Sunesson till statssekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Per-Anders Sunesson har lång erfarenhet som statlig tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsområdet. Han har tidigare varit avdelningschef vid Socialstyrelsen, enhetschef vid Socialdepartementet, samt särskild ambassadör för arbetet mot människohandel.

Fredag 21 oktober 2022


Bergström lämnar som samordnare

Richard Bergström har tidigarelagt sin slutrapport till regeringen som nationell vaccinsamordnare till 31 oktober, skriver nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden. Hans uppdrag skulle egentligen avslutas först i juni nästa år. Richard Bergström kommer framöver arbeta för analysföretaget Iqvia som chef för European affairs.

Fredag 23 september 2022


Sverige ledande i EU inom innovation

Sverige är topprankat som det främsta innovationslandet inom EU, enligt årets European Innovation Scoreboard. Rankingen bygger på 32 indikatorer som mäts i medlemsländerna och syftar till att ge insikt om styrkor och svagheter i innovationssystemen.

Fredag 23 september 2022


Frida Lawenius ny vd för SwedenBIO

Frida Lawenius har utnämnts till tillförordnad vd för branschorganisationen SwedenBIO. Hon har tidigare varit vice vd för organisationen. SwedenBIOs tidigare vd Helena Strigård lämnar organisationen för en annan tjänst inom sektorn efter tre år på sin post.

Fredag 16 september 2022


Överdosspray ska nå ut bredare

Det är med nuvarande lagstiftning inte möjligt att göra läkemedlet naloxon, en nässpray som används för att häva överdoser av narkotika, receptfritt. Däremot behövs åtgärder för att få ut läkemedlet bredare, exempelvis till anhöriga och socialtjänst. Det är slutsatsen från Läkemedelsverket, som på uppdrag av Socialstyrelsen utrett frågan. Myndigheten ska nu bland annat titta på om det finns förutsättningar för att via särskilda distributionscentrum dela ut naloxon.

Fredag 16 september 2022


Betalningsmodeller för precisionsmedicin

Regeringen uppdrar åt TLV att fortsätta utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. Myndigheten ska utgå från de förslag den lämnat i tidigare uppdragen. Uppdraget genomförs i samtal med regioner, Rådet för nya terapier och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Arbetet ska även omfatta dialog med Socialstyrelsen om förbättrade förutsättningar för tillgång till data.

Fredag 1 juli 2022


TLV utreder tillgång till särläkemedel

Regeringen ger TLV i uppdrag att ta fram förslag om hur patienters tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas. Myndigheten ska analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till dessa läkemedel, samt utreda och identifiera eventuella områden där det finns behov av författningsändringar. I uppdraget ingår bland annat att systematiskt kartlägga och följa upp subventionsbesluten för läkemedel för sällsynta sjukdomar under de senaste åren. TLV ska också analysera förutsättningarna och konsekvenserna av ett delvis förändrat förhållningssätt i subventionsbeslut om läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar, med syftet att utveckla tillgången.

Fredag 1 juli 2022


Läkemedel mot apkoppor ska säkras

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att säkra den nationella tillgången till antiviralt läkemedel mot apkoppsvirus. Uppdraget ska genomföras inom ramen för den EU-gemensamma inköpsprocessen genom EU-myndigheten HERA. Smittspridningen av viruset är i dag mycket begränsad. Regeringen vill dock att det finnas ett nationellt beredskapslager av läkemedel att tillgå om smittspridningen skulle öka.

Torsdag 23 juni 2022


Digital vård utreds

Regeringen vill utreda hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård. Syftet är att öka integrationen mellan fysisk och digital vård och främja ökad kontinuitet och tillgänglighet. Utredaren Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket, ska se över de ersättningsprinciper som regionerna tillämpar för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård. Vidare ska utredaren kartlägga hur digitala vårdtjänster marknadsförs.

Torsdag 23 juni 2022


Stopp för vårdgivare att driva apotek

Den statliga utredningen Treklöverutredningen föreslår i ett delbetänkande  att privata vårdgivare inte ska kunna driva apotek eller ha bestämmande inflytande över apotek. Tillstånd att driva öppenvårdsapotek ska inte kunna beviljas den som är vårdgivare. Inte heller sökande som har bestämmande inflytande över en vårdgivare ska kunna beviljas tillstånd. Utredningen ser risker med gemensamma ägarförhållanden mellan dessa aktörer, som överförskrivning av läkemedel, onödigt vårdutnyttjande samt att allmänhetens förtroende för vård- och apoteksprofessionerna minskar. Utredningen föreslås också att tillsynen över sektorn förbättras genom att olika myndigheter ska tillåtas att dela uppgifter med varandra.

Måndag 30 maj 2022


Sverige köper vaccin mot apkoppor

Sverige deltar i EU:s planerade upphandling av vaccinet Imvanex mot apkoppsvirus, samt det antivirala läkemedlet Tecovirimat, efter beslut av regeringen. Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomför nu en analys av risk/nytta för vaccinet och den kommer att vara vägledande för beslutet om inköp. Upphandlingen av läkemedlet leds av krismyndigheten HERA och planeras ske genom Joint Procurement Agreement (JPA), en mekanism som regeringen tidigt under covid-19-pandemin beslutade att Sverige skulle ansluta sig till.

Måndag 30 maj 2022


Kliniska läkemedelsprövningar utreds

Regeringen vill att antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige ska öka, och tillsätter nu en departementsutredning. Verksamhetschefen Peter Asplund ska biträda Näringsdepartementet med att analysera hur utvecklingen för kliniska prövningar ser ut,identifiera vilka eventuella hinder och möjligheter som finns för att dessa ska komma till stånd samt föreslå åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar, särskilt företagsinitierade läkemedelsprövningar.

Torsdag 19 maj 2022


Statlig utredning kring hälsodata

Regeringen tillsätter en statlig utredning kring hur sekundäranvändning av hälsodata kan utökas. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård. Utredaren Katarina Nyström ska bland annat analysera vilka möjligheter som idag finns för sekundäranvändning av hälsodata från flera individer för vård och behandling av andra. Om det behövs ska utredaren lämna nödvändiga författningsförslag. Utredaren ska redogöra för bland annat integritets- och informationssäkerhetsaspekter i samtliga analyser och förslag.

Torsdag 19 maj 2022


IVO ska granska katastrofmedicin i regionerna

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska på regeringens uppdrag genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna. Regeringen skriver i beslutet att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde innebär ett ökat behov av att ytterligare stärka beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården på kort, medellång och lång sikt. IVO ska i tillsynen identifiera och bedöma regionernas behov av förmågehöjande åtgärder för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen inom hälso- och sjukvården.

Torsdag 5 maj 2022


Analys av antidepressiv behandling av äldre

Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringen göra en kartläggning och en analys av förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer 65 år och äldre. Sedan 2010 har antal patienter och antal expedieringar av antidepressiva läkemedel kontinuerligt ökat hos åldersgruppen. Samtidigt är det under denna period färre äldre som fått en diagnos kopplad till psykisk ohälsa inom slutenvård och specialiserad vård. Därför ser regeringen ett behov att få ökad kunskap om förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre och vilka effekter den ökade förskrivningen har haft.

Torsdag 5 maj 2022


Regioner donerar läkemedel

Samtliga regioner i Sverige har enats om att donera läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina, uppger SKR. Efter inventering har nu samtliga regioner enats om att donera ett fyrtiotal olika läkemedel till Ukraina från det Nationella läkemedelsförrådet. Flera av de läkemedel som den ukrainska hälso- och sjukvården nu efterfrågar finns i det Nationella läkemedelsförrådet. Donationerna bedöms inte påverka robustheten i regionernas läkemedelsförsörjning.

Torsdag 7 april 2022


Snabb kartläggning av kritiska läkemedel

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att skyndsamt identifiera och sammanställa de mest kritiska läkemedel och medicintekniska produkter som behövs inom sjukvården vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Även behovet av tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att kunna bedrivas akut tandvård ska analyseras. Syftet är att skapa ett underlag för regionerna i inköpsprocessen för uppbyggnaden och stärkandet av försörjningsberedskapen. Uppdraget ska redovisas senast den 19 april.

Fredag 1 april 2022


Återbäring 2021 - 2,7 miljarder

Återbäringen från läkemedelsföretag för läkemedel som omfattas av överenskommelser med regionerna uppgick under 2021 till 2,7 miljarder kronor. Det visar en slutlig sammanställning från pris- och subventionsmyndigheten TLV. Totalt har 62 läkemedel omfattats av sidoöverenskommelser under hela eller delar av 2021. Av dessa är det sju läkemedel som inte omfattats av sidoöverenskommelser sedan tidigare.

Torsdag 24 mars 2022


Vårdprioriteringar i krig

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för hur vården bör prioritera i händelse av katastrofer och krig – när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna. Kunskapsstödet tar bland annat upp viktiga bestämmelser, ger verktyg för att prioritera och lyfter möjliga katastrofscenarier. Kriget i Ukraina har på ett dramatiskt sätt bidragit till att kunskapsstödet som tagits fram blivit aktuellt. Kunskapsstödet går nu ut på remiss.

Torsdag 24 mars 2022


Ökad brist på vårdpersonal

Alla regioner i Sverige har brist på barnmorskor, läkare med specialistkompetens, röntgensjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, visar Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har kartlagt 22 legitimationsyrken och läkarspecialiteter. Samtliga regioner redovisade brist på barnmorska, specialistsjuksköterska, läkare med specialistkompetens och röntgensjuksköterska. Andra yrken som merparten av regionerna hade för få av var biomedicinska analytiker, psykologer, sjuksköterskor och tandläkare och tandhygienist.

 

Fredag 11 mars 2022


Vaccinationsvecka ska få fler att ta sprutan

Även om Sverige i dag har nått hög vaccinationstäckning mot covid-19 är det fortfarande ca en miljon människor som inte tagit första sprutan. Under vecka 11, 14-20 mars, genomförs därför nationella vaccinationsveckan av Folkhälsomyndigheten i samarbete med regionern och en rad organisationer, på uppdrag av regeringen. 

Fredag 11 mars 2022


Tillgång till läkemedel i kris ska stärkas

Regeringen ger Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att öka hälso- och sjukvårdens beredskap och förbättra tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter vid kris. Myndigheterna ska i samarbete göra en förstudie för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en nationell lägesbild över tillgång, lokalisering och förbrukning av läkemedel och relevanta medicintekniska produkter i Sverige. Läkemedelsverket får även i uppdrag att utveckla en löpande omvärldsbevakning som ska syfta till att förebygga och hantera förändringar i tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter.

Torsdag 3 mars 2022


Karolinska åttonde bäst i världen

För tredje året i rad rankas Karolinska Universitetssjukhuset som ett av världens tio bästa sjukhus av tidskriften Newsweek. Karolinska är enligt Newsweek världens åttonde bästa sjukhus och nummer tre i Europa. Rankningen omfattar över 2 200 sjukhus i 27 länder. Sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. Förutom Karolinska rankas Charité i Berlin och Salpêtriére i Paris bland de tio främsta.

Torsdag 3 mars 2022


Övergångsregler för in vitro-diagnostik

Europaparlamentet och EU-rådet har beslutat att ändra övergångsbestämmelserna för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelägga tillämpningen av villkoren för egentillverkade medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Dessa ändringar berör EU-förordningen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som ska börja tillämpas den 26 maj 2022. Regeringen föreslår nu i ett utkast till lagrådsremiss motsvarande lagändringar i Sverige som föreslås träda i kraft samma dag.

Torsdag 10 februari 2022


Covid-19 inte längre samhällsfarlig

Regeringen föreslår i en departementspromemoria att covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen föreslår också att covid-19 ska anges som en anmälningspliktig sjukdom. Lagändringarna som nu skickats på remiss föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Torsdag 10 februari 2022


Nordisk kartläggning kring vacciner

De nordiska länderna har kommit överens om en gemensam pilotstudie med syfte att kartlägga resurser för innovation, utveckling och produktionskapacitet för vacciner, uppger regeringen. Uppdraget har i Sverige gått till Vinnova som får en samordnande roll i genomförandet av studien som ska bedöma potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete på området.

Fredag 4 februari 2022


Förslag om utländska e-recept

En statlig utredning har nu till Socialdepartementet lagt fram en rad förslag om lagändringar och regleringar som ska göra det möjligt för medborgare i andra europeiska länder, inom EES-området, att hämta ut läkemedel på apotekt med utländska e-recept. Förändringarna föreslås träda i kraft i maj 2023.

Fredag 28 januari 2022


34 miljarder till läkemedelsförmånen

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) beslutat att fördela drygt 34 miljarder kronor till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånen. Av det totala bidraget på 34,35 miljarder kronor avser 32,35 miljarder kronor kostnaderna för läkemedelsförmånerna och 400 miljoner kronor avser kostnader för läkemedel för behandling av hepatit C. Utöver det ingår bidrag för vissa läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen, vissa överföringar av läkemedel till slutenvården, vissa överföringar av förbruknings­artiklar samt visst bidrag för dostjänsten. Bidraget för dessa övriga delar uppgår sammanlagt till 1,62 miljarder kronor för år 2022.

Torsdag 20 januari 2022


Lagförslag om sammanhållen vårddokumentation

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring förs över till den nya lagen. Likaså förs bestämmelser in om de delar av socialtjänstens verksamheter som gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Torsdag 20 januari 2022


Novavax vaccin godkänt inom EU

EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till Novavax vaccin mot covid-19. Därmed är nu fem vacciner godkända för användning inom EU. Vaccinet, med produktnamnet Nuvaxovid, är ett rekombinant proteinvaccin där spikprotein i form av nanopartiklar kombineras med ett adjuvans, en ingrediens som förstärker effekten av proteinvaccinet. Adjuvansen, Matrix M, har forskats fram på Sveriges Lantbruksuniversitet och tillverkas nu vid företagets fabrik i Uppsala.

Tisdag 21 december 2021


Subvention av avgifter för kliniska prövningar

Regeringen har beslutat att inte höja avgifterna för genomförande av kliniska läkemedelsprövningar så mycket som enligt Läkemedelsverket skulle behövas för kostnadstäckning. Avgiften bestäms av regeringen till 55 000 kronor per prövning, och regeringen förbinder sig att stå för mellanskillnaden upp till 155 000 kronor till Läkemedelsverket.

Tisdag 21 december 2021


Färre fall av hjärtinfarkt och stroke

Antalet personer som drabbades av hjärtinfarkt och stroke minskade under förra året, visar statistik från Socialstyrelsen. Totalt insjuknade cirka 22 200 personer i hjärtinfarkt och 25 400 personer i stroke. Antalet fall i båda sjukdomarna har stadigt minskat under lång tid till följd av förändrade levnadsvanor och bättre läkemedelsbehandling mot riskfaktorer som högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter. Under fjolåret sökte även färre vård på grund av pandemin, enligt Socialstyrelsen.

Tisdag 14 december 2021


Ny prognos för återbäring

En ny prognos från TLV visar att återbäringen från läkemedelsföretag för de läkemedel som omfattas av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner kommer att bli cirka 2,7 miljarder kronor under 2021. Det är något lägre än under förra året, vilket enligt TLV främst kan förklaras av att sidoöverenskommelser för läkemedelsgruppen TNF-hämmare löpte ut under oktober i år.

Måndag 13 december 2021


Låg andel i Sverige med fast läkarkontakt

Andelen svenskar som uppger att de har en fast läkarkontakt har ökat i åldersgruppen 65 år och äldre, och personer med kronisk sjukdom i samma åldersgrupp tycker att vården har förbättrats på flera områden. Men i en jämförelse med tio andra länder har Sverige fortsatt lägst andel med fast vårdkontakt, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys. Den internationella undersökningen International Health Policy Survey visar att en hög andel patienter i Sverige rapporterar fortsatta brister i samordningen av vården.

Fredag 26 november 2021


Krav på vaccinationsbevis

Efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten kommer regeringen att införa krav på vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare från och med den 1 december 2021. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

 

Torsdag 18 november 2021


Fortsatta inköp av covidläkemedel

Regeringen förlänger uppdraget till Socialstyrelsen om att säkra tillgången på nya läkemedel mot covid-19 via EU:s gemensamma upphandlingskansli Joint Procurement Agreement. Inköpen gäller för läkemedel där upphandling inte är möjlig genom ordinarie upphandlingsrutiner. Uppdraget förlängs med sex månader till och med juni 2022.

Tisdag 9 november 2021


Regeringen svarar Riksrevisionen

I en skrivelse som svar på Riksrevisionens granskning av den statliga läkemedelsubventionen konstaterar regeringen bland annat att det inte finns behov av den typ av nya överläggningar som Riksrevisionen föreslår. Det finns redan upparbetade plattformar för dialog med regioner, industri, personalorganisationer och myndigheter där aktuella läkemedelsfrågor diskuteras, skriver regeringen.

Torsdag 4 november 2021


Vårdanalys: Patientlag behöver ändras

Vård- och omsorgsanalys har i en ny rapport till regeringen granskat patientlagen. Slutsatsen är att dagens lagstiftning i sig inte är tillräcklig för att stärka patientens ställning. Därför behövs enligt myndigheten en samlad styrstrategi och insatser som kompletterar och understödjer lagens intentioner. Vårdanalys anser att denna strategi bör bestå av tre kompletterande delar: förtydligande av ansvaret för lagens efterlevnad, en förstärkt uppföljning med fokus på lärande och tydligare incitament och ansvarsutkrävande.

Fredag 29 oktober 2021


Ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Regeringen har utsett Karin Tegmark Wisell till ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid avdelningen för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten. Karin Tegmark Wisell är till yrket överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi. Hon har arbetat vid Smittskyddsinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten sedan 2007. Hon tillträder den 1 november 2021.

Torsdag 28 oktober 2021


SKR spår högre skatteunderlag

En ny skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar en högre BNP-tillväxt i år och 2022 jämfört med tidigare prognoser. SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen och skatteunderlaget beräknas öka med drygt 4 procent 2021 och 2022. SKR ser en fortsatt stark uppgång för de beskattningsbara inkomsterna. Därmed förutses det kommunala skatteunderlaget 2021 och 2022 växa långt snabbare än på flera år.

Torsdag 30 september 2021


TLV leder HTA-projekt inom EU

Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på pris- och subventionsmyndigheten TLV, har utsetts till ordförande i det nya EU-samarbetet kring utvärdering av medicinska tekniker, EUnetHTA21. I projektet ingår 13 myndigheter från 12 länder inom EU och EES. EU-samarbetet inom HTA kommer att lagregleras från 2025 och EUnetHTA21 ses som en förberedelse för det nya systemet.

Torsdag 30 september 2021


Regeringen vill åtgärda brist på allmänläkare

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet, ta fram förslag som syftar till att långsiktigt säkra tillgången till allmänläkare inom primärvården. I dag råder brist på läkare som är specialister i allmänmedicin. Socialstyrelsen och Vårdkompetensrådet ska därför tillsammans redovisa ett planeringsunderlag och ta fram rekommendationer för hur många specialistjänstgöringsplatser (ST) i allmänmedicin som behövs i varje region.

Torsdag 23 september 2021


Minskat antal vårdskador

Det finns flera faktorer som pekar på en förbättrad patientsäkerhet inom vården, det visar en ny uppföljning från Socialstyrelsen som utgått från den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppföljningen omfattar ett 50-tal mått, så kallade indikatorer, på patientsäkerheten i Sverige. Bland det som undersökts finns förekomst av vårdskador och följsamhet till arbetssätt som minskar risken för att skador som till exempel infektion, fall, trycksår och följder av läkemedelsfel ska uppstå. Målet är att rapporten ska kunna vara ett stöd i arbetet med att utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Torsdag 23 september 2021


Färre fick sjukhusvård 2020

Färre lades in på sjukhus i Sverige i fjol jämfört med 2019. Antalet inskrivna patienter uppgick till närmare 819 000, en minskning med 6 procent. Av dem som vårdades hade 30 500 patienter covid-19, visar ett faktablad från Socialstyrelsen. Alla sjukdomsgrupper minskade, men framför allt inom gruppen andningsorganens sjukdomar, exempelvis influensa och lunginflammation. Dessa sjukdomar minskade med 31 procent. Restriktioner i samhället är en tänkbar orsak.

Torsdag 23 september 2021


Vårdsatsningar i budgeten

Regeringen aviserar en rad vårdsatsningar i budgeten, som presenteras inför rikadagen måndag 20 september. Bland annat höjs det generella statsbidraget till kommuner och regioner höjs permanent med 3 miljarder kronor från och med 2022. Regeringen föreslår också flera satsningar på äldreomsorgen, sammanlagt avsätts ytterligare 2,5 miljarder kronor under nästa år. En av satsningarna är ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokockvaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar.

Fredag 17 september 2021


Covidvaccinering från tolv år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera allmän vaccination mot covid-19 från 12 års ålder i Sverige, med två doser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser, och att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av november 2021. Då hinner hälso- och sjukvårdsregionerna vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare, och samtidigt förbereda inför vaccinationerna av de yngre.

Fredag 17 september 2021


Vaccinprogram mot pneumokocker

Från nästa år införs vaccination mot pneumokocker för medicinska riskgrupper och alla över 75 år. Satsningen på ett särskilt vaccinationsprogram finns med i den statliga budgeten för nästa år, meddelar regeringen. Vaccinationerna beräknas kunna inledas hösten 2022 och beräknas kosta omkring 40 miljoner kronor per år.

Torsdag 9 september 2021


Vårdanalys ska kartlägga postcovid

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag av regeringen att kartlägga regionala skillnader i vård och omsorg av patienter med kvarstående eller sena symptom till följd av covid-19, så kallad postcovid. Myndigheten ska särredovisa hur vård och omsorg erbjuds barn med postcovid. I uppdraget ingår även att belysa, och om möjligt överskådligt visualisera kvaliteten i den vård och omsorg som erbjuds. Regeringen vill också veta om det finns regionala skillnader, och hur regionerna har implementerat kunskapsstöd som har utvecklats.

Torsdag 2 september 2021


Smittskyddslag ses över

En statlig utredning ska göra en översyn av smittskyddslagen och analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier. I uppdraget från regeringen till utredaren Lars Hedengran ingår att se över behovet av ny reglering för att kunna begränsa folksamlingar för att minska smittspridning vid nya sjukdomsutbrott. Utredaren ska också se över bestämmelserna om testning och smittspårning, samt se över frågan om extraordinära smittskyddsåtgärder, som provtagning vid inresa till Sverige eller tillfälliga regionala reseförbud inom Sverige.

Torsdag 2 september 2021


Många får diagnosen postcovid

Under halvåret oktober-mars beräknas cirka 11 000 person ha fått diagnosen postcovid, enligt Socialstyrelsen. Eftersom Patientregistret endast innehåller uppgifter från slutenvård och öppen specialistvård innehåller registret endast 2 379 personer som fått diagnosen. En undersökning Socialstyrelsen gjort inom primärvården i regionerna pekar dock mot det högre antalet. Inom primärvården är det främst personer i åldern 18-69 år som fått diagnosen, medan andelen äldre och yngre är större inom slutenvården.

Tisdag 22 juni 2021


Covidvaccin från 16 års ålder

Även ungdomar som är 16 och 17 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige, har Folkhälsomyndigheten beslutat. Vaccinationerna kommer att inledas när de som är 18 år och äldre har erbjudits vaccin inom fas 4. Det väntas kunna ske någon gång i augusti. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en utvidgning av vaccination till barn med vissa medicinska tillstånd från 12 års ålder.

Tisdag 22 juni 2021


Färre har fått vård enligt nationella riktlinjer

Betydligt färre patienter än tidigare har under pandemin fått vårdinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Särskilt har vården till personer med kroniska sjukdomar som astma och KOL, demens samt diabetes påverkats negativt, enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen.

Fredag 18 juni 2021


Lagförslag om statlig ersättning

Regeringen har lämnat ett lagförslag för granskning i lagrådet om statlig ersättning för personskador som sannolikt orsakats av vaccin mot covid-19. Den statliga ersättningen kan bli aktuell först när en så kallad serieskada uppstått. Bakgrunden till det statliga åtagandet är att Läkemedelsförsäkringen inte har möjlighet att teckna återförsäkring, om en serieskada orsakad av vaccin mot covid-19 skulle uppstå.

Fredag 18 juni 2021


Covid-19 tredje vanligaste dödsorsak

Under 2020 var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter hjärt-kärlsjukdomar och tumörer, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Hög ålder var en tydlig riskfaktor, nio av tio var över 70 år. Totalt avled 98 229 personer under fjolåret, vilket är en tydlig ökning jämfört med genomsnittet de senaste fem åren på 91 070 personer. 

Fredag 11 juni 2021


TLV vill höja ersättning till apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet. Det behövs för att bland annat neutralisera effekterna av ökade kostnader som annars på sikt riskerar att påverka tillgängligheten till apoteksservice negativt. TLV bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med totalt 75 till 85 miljoner kronor för läkemedel inom periodens vara-systemet.

Fredag 4 juni 2021


Adhd-läkemedel skrivs ut till fler

Bättre kunskap och ökad medvetenhet har bidragit till att andelen personer som diagnostiseras med adhd har ökat. I takt med att allt fler vuxna och barn får diagnosen adhd ökar även förskrivningen av adhd-läkemedel. Över 146 000 svenskar hämtade ut minst ett recept under 2020, att jämföra med drygt 130 000 året innan, enligt ett faktablad från Socialstyrelsen.

Fredag 4 juni 2021


Längre väntetider inom vården

Antalet genomförda operationer minskade med en femtedel mellan mars 2020 och januari 2021, jämfört med samma period ett år tidigare. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat – i januari i år gällde det omkring hälften av de väntande. Det visar Socialstyrelsens analys av besök, behandlingar och väntetider under covid-19-pandemins första och andra våg.

Fredag 28 maj 2021


Oförändrad vaccinationsprognos

Prognosen från Folkhälsomyndigheten och regeringen ligger fast: alla vuxna, och barn för vilka vaccination rekommenteras, ska ha erbjudits minst en vaccindos mot covid-19 den 5 september 2021. Enligt en överenskommelse mellan regeringen och SKR ska Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag ta fram en prognos för vaccinleveranser till regionerna.

Fredag 28 maj 2021


God och nära vård för barn och unga

Barn och unga som mår dåligt ska snabbt kunna få hjälp att träffa en läkare, psykolog eller kurator inom primärvården. Det fastslås i ett delbetänkande från tredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen föreslår att hälso- och sjukvårdens ansvar för att främja hälsa och förebygga ohälsa ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar bland annat om att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa och att erbjuda stöd till föräldrar.

Onsdag 5 maj 2021


Skyddad yrkestitel för undersköterskor

Regeringen vill i en proposition till riksdagen införa en skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förslaget går ut på att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln. Förslaget syftar till att stärka kvaliteten och säkerheten inom vården och omsorgen. Med de nya bestämmelserna ska det inte längre vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska. Det ska istället prövas av Socialstyrelsen, som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln.

Fredag 23 april 2021


Ny lag om medicinteknik

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen EU-anpassningar inom det medicintekniska området. Förslagen innebär bland annat att lagen (1993:584) om medicintekniska produkter ska ersättas med en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningarna om medicintekniska produkter. Den nya lagen innehåller kompletterande bestämmelser om bland annat kliniska prövningar, prestandastudier, tillsyn, sanktioner och bemyndiganden.

Fredag 23 april 2021


Budget präglad av covid

Vårbudgeten från regeringen med stöd av C och L är starkt präglad av den pågående pandemin. Extra medel tillförs kommuner och regioner för åtgärder inom hälso- och sjukvården bland annat när det gäller vaccinationer, testning och smittspårning, sjuktransporter och ersättning för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och IVO får också förstärkta resurser för att hantera pandemin.

Fredag 16 april 2021


Kunskapsstöd om postcovid

Socialstyrelsens har tagit fram ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården för vård av patienter med postcovid, med besvär med andninn, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning samt smärta. Ett strukturerat omhändertagande och ge patienter med komplexa symtom multiprofessionella insatser är några av rekommendationerna som tagits fram i samverkan med regionernas system för kunskapsstyrning och SKR.

Fredag 16 april 2021


Naloxon och sprututbyte på bred front

Sedan kommunernas veto mot sprututbyten togs bort 2017 har antalet regioner med sprututbytesverksamhet för att minska skador och död orsakat av narkotika ökat från 8 till 17, enligt en uppföljning som Socialstyrelsen gjort. Ytterligare en region har tillstånd men har ännu inte startat. Regionerna Västernorrland, Gävleborg och Västmanland hade vid förra årets slut inte ansökt om eller beviljats tillstånd. De flesta regioner har även infört förskrivning av naloxon, som kan häva opioidöverdoser.

Fredag 16 april 2021


Fler yngre män får hjärtsvikt och stroke

Hjärtsvikt och stroke ökar nu tydligt hos svenska män som inte fyllt 40 år, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren. Studien som publicerats i Journal of Internal Medicine omfattar data om 1 258 432 män som mönstrade för militärtjänstgöring. Männen följdes från mönstring och drygt 20 år framåt.

Torsdag 8 april 2021


KOL minskar i Sverige

Lungsjukdomen KOL har minskat i Sverige, visar en studie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Antalet personer med svår eller medelsvår sjukdom har halverats på 15 år. Minskad rökning i samhället är den främsta förklaringen.

 

Torsdag 8 april 2021


Rekordhögt förtroende för sjukvården

Under pandemin har svenskarnas förtroende för i princip samtliga samhällsinstitutioner ökat, enligt den årliga förtroendebarometern från Kantar Sifo på uppdrag av Medieakademin. Högst förtroende av alla åtnjuter sjukvården, som 81 procent angav förtroende för. Siffran är den högsta som uppmätts för någon samhällssektor sedan mätningarna startade 1997.

Fredag 26 mars 2021


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler