Håll koll

Vi hjälper dig med intresse för hälso- och sjukvård att hålla koll på omvärlden. Här publicerar vi korta notiser med länkar där du kan läsa mer och ladda ner relevanta dokument.


Digifysiskt vårdval föreslås i utredning

Vårdvalsreformen har inte bidragit till att göra vården mer jämlik, konstaterar utredaren Göran Stiernstedt i ett betänkande som lämnats till regeringen. Utredningen vill se ett mer enhetligt nationellt system där vårdgivare inom primärvården är tvingade att erbjuda såväl fysisk som digital vård, och med en enhetlig patientavgift. I det nya nationella system som föreslås kan nätläkarbolagen inte fortsätta verka som i dag med offentlig finansiering.

Publicerad: Onsdag 2 oktober 2019


Bättre samordning inom digitala stöd behövs

Regeringen behöver ta ett övergripande ansvar för att säkerställa att en nationellt sammanhållen vårdinformationsmiljö utvecklas och förvaltas. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys om hur digitala stöd och digital teknik kan bidra till en mer jämlik och effektiv vård, särskilt inom cancerområdet. Vårdanalys påpekar också att flera av de digitala stöd som patienter och personal efterlyser redan finns, men de används inte fullt ut eller på rätt sätt.

Publicerad: Måndag 30 september 2019


Lägre kostnader för inhyrda läkare

Regionernas kostnader för inhyrda läkare minskade under första halvåret i år, enligt en sammanställning från SKL. Kostnaderna minskade med 2 procent jämfört med samma period i fjol. Däremot ökade kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor med 17 procent. Den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal i regionerna utgjorde 3,5 procent av de totala personalkostnaderna, vilket var i stort oförändrat jämfört med i fjol.

Publicerad: Fredag 20 september 2019


Konkurrensverket varnar för sämre konkurrens

Besluten från E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen som innebär begräsningar av statistik om läkemedelsförsäljning riskerar att leda till sämre konkurrens, varnar Konkurrensverket för i en skrivelse till prismyndigheten TLV. Myndigheten pekar på att konsekvenserna kan bli omfattande när det gäller läkemedel där företag och regioner tecknat återbäringsavtal. Svårigheter att beräkna återbäringen kan leda till minskat intresse för att teckna sådana avtal. Konkurrensverket anser också att konkurrensen försämras inom generikasystemet.

Publicerad: Onsdag 18 september 2019


Tydligare regler för etikprövning

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen ändringar i etikprövningslagen som dels syftar till att lagen ska bli tydligare, dels att straffen för forskning som genomförs utan etikgodkännande skärps. Bland annat förtydligas ansvaret för forskningshuvudman. Den som forskar utan etikgodkännande riskerar fängelse i högst två år. Regeringen vill att lagändringarna träder i kraft till årsskiftet.

 

Publicerad: Torsdag 12 september 2019


Bättre statistik om antibiotika för djur

I en ny förordning som börjar gälla 15 oktober har regeringen beslutat om nya regler för hur myndigheter ska rapportera statistik gällande antibiotikaanvändning inom lantbruket. De myndigheter som berörs är E-hälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). I dag innebär avsaknaden av reglering att Sverige inte lever upp till EU-kraven om statistikrapportering om antibiotikaanvändningen.

Publicerad: Onsdag 11 september 2019


Regeringen vill införa fast omsorgskontakt

Regeringen vill se ett system med fast omsorgskontakt för personer i behov av hemtjänst. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm har nu fått i uppdrag att utreda de lagändringar som krävs för att systemet ska kunna införas i hela landet. Utredaren ska även lämna förslag på vilka kompetenskrav som ska finnas för systemet.

Publicerad: Torsdag 29 augusti 2019


Nationellt råd ska ge bättre personalförsörjning

Genom ett nationellt råd placerat vid Socialstyrelsen ska regioner, kommuner och universitet samverka för att komma tillrätta med framtida brist på vårdpersonal. I dag saknas en nationell arena där sjukvårdshuvudmän och lärosäten kan diskutera kompetensbehoven inom sjukvården. Det nationella rådet föreslås i en utredning som Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet nu överlämnat till regeringen.

Publicerad: Torsdag 29 augusti 2019


Bättre information om vaccinationer

Det ska bli lättare att hålla koll på vilka vaccinationer man tagit. I dag saknas möjlighet för den enskilde att få en samlad bild. Endast vaccinationer inom de nationella vaccinationsprogrammen rapporteras till det nationella registret. Nu får E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att utreda hur den enskilde ska kunna få en samlad digital bild, oavsett om vaccinationerna genomförts hos offentliga eller privata aktörer. Uppdraget ska redovisas senast i juni nästa år.

Publicerad: Måndag 19 augusti 2019


Prisas för diabetesforskning

Professor Juleen Zierath, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, tilldelas Svenska Läkaresällskapets Jubileumspris 2019 för upptäckter inom metabolism och diabetes. Prismotiveringen lyfter fram Juleen Zieraths forskning kring bättre förståelse för mekanismerna bakom insulinresistens: "Fynden kommer att påverka hur vi lägger upp träning, rehabilitering och hur kost och motion kan förbättra insulinresistens hos diabetiker”.

Publicerad: Måndag 19 augusti 2019


Stärkt uppföljning av primärvården

Socialstyrelsen ska utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Regeringen ger myndigheten i uppdrag att utreda nationell insamling av registeruppgifter. Ett annat uppdrag handlar om förutsättningarna för att inhämta resultat för ett antal indikatorer för att kunna följa omställningen till en mer nära vård. Socialstyrelsen ska också följa upp, analysera och rapportera till regeringen hur omställningen till en stärkt primärvård utvecklas i regioner och kommuner.

Publicerad: Måndag 12 augusti 2019


EMA: Bättre koll på bristsituationer

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tagit fram riktlinjer för bättre rapportering av bristsituationer för läkemedel, dels för hur företagen tidigt ska rapportera till myndigheter, och dels för hur nationella myndigheter ska kommunicera med hälso- och sjukvården och allmänheten.

Publicerad: Torsdag 11 juli 2019


Ny SKL-strategi för digital utveckling

SKL har tillsammans med koncernbolagen Inera och SKL Kommentus tagit fram en strategi för grundläggande förutsättningar för digitalisering. Daniel Forslund, ordförande för SKLs digitaliseringsberedning, anser att strategin utgör ett konkret verktyg för kommuner och regioner som kan användas i det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Publicerad: Tisdag 18 juni 2019


Återbäring beräknas till 3,2 miljarder

Pris- och subventionsmyndigheten TLV beräknar i en ny rapport att den återbäring som läkemedelsföretagen betalar till regionerna enligt särskilda rabattavtal för vissa läkemedel kommer att öka med ungefär en halv miljard  till 3,2 miljarder kronor under 2019.

Publicerad: Tisdag 18 juni 2019


Förbud föreslås inom alternativmedicin

Endast hälso- och sjukvårdspersonal ska tillåtas att behandla alla allvarliga somatiska och psykiska sjukdomar. Det föreslår Kjell Asplund, statlig utredare av komplementär och alternativ medicin (KAV), i ett delbetänkande. I dag gäller ett förbud som stoppar behandling inom KAV endast för sjukdomarna cancer, epilepsi och diabetes. Ett generellt förbud för KAV föreslås för behandling av barn under 15 år, och behandling av gravida kvinnor.

Publicerad: Fredag 7 juni 2019


15 miljoner till KOL-forskare

Hjärt-Lungfonden tilldelar forskaren Åsa Wheelock ett anslag på 15 miljoner kronor för forskning kring lungsjukdomen KOL. Genom att studera lungor på molekylär nivå vill Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet, kunna dela in KOL-patienter i undergrupper, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandlingar. I dag lever 400 000-700 000 svenskar med KOL.

Publicerad: Onsdag 5 juni 2019


Fortsatt ökning av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa fortsätter att öka, särskilt bland barn och unga, enligt Socialstyrelsens utvärdering av vård till personer med depression och ångestsyndrom. Den psykiska ohälsan blir ofta långvarig. Utvärderingen visar att 30 procent av de unga som diagnostiserades för depression och ångest 2008 var fortfarande i behov av psykiatrisk vård tio år senare.

Publicerad: Torsdag 23 maj 2019


Ny överenskommelse om kvalitetsregister

Regeringen och SKL har tecknat en ny överenskommelse om nationella kvalitetsregister för 2019. Liksom i fjol omfattar satsningen 200 miljoner kronor, där staten och regionerna står för hälften vardera. Nationella kvalitetsregister ska enligt överenskommelsen användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life Science-sektorn.

Publicerad: Onsdag 22 maj 2019


Sofia Wallström tar över IVO

Sofia Wallström har utsetts av regeringen till ny generaldirektör för IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Hon tillträder 24 juni och lämnar därmed chefsstolen på prismyndigheten TLV, där Sofia Wallström varit generaldirektör sedan 2013.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2019


Kunskap om demens ska öka

Regeringen satsar 15 miljoner kronor för att öka kunskapen om demens hos personal inom äldreomsorgen. Pengarna går till olika projekt inom Socialstyrelsen, Svenskt Demenscentrum och till kvalitetsregister. Det finns idag bristande kunskap om demenssjukdomar i alla yrkeskategorier inom socialtjänst och hälso- och sjukvården, anser regeringen.

Publicerad: Torsdag 16 maj 2019


Finansiering lättare för Life Science-företag

Life Science-företag i Sverige har de senaste tio åren utökat möjligheterna till finansiering. Det visar resultatet av en enkät som besvarats av medlemmar i branschorganisationen SwedenBIO. Resultatet i rapporten Bridging the Gap,  pekar ut 2018 som ett rekordstarkt år för omfinansiering av börsnoterade företag.

Publicerad: Torsdag 9 maj 2019


Kunskap ska öka om suicidprevention

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver få mer kunskap i arbetet med att förebygga självmord, anser regeringen. Stödet till efterlevande ska också stärkas. Socialstyrelsen ges nu i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid.

Publicerad: Torsdag 9 maj 2019


Kömiljard i vårbudgeten

Kömiljarden kommer tillbaka för att minska vårdköerna och korta väntetiderna. Regeringen, centern och liberalerna är överens om prestationsbundna statsbidrag till regionerna på 1,62 miljarder kronor under 2019. Kortar köer i vården är en prioriterad fråga under mandatperioden och socialminister Lena Hallengren utlovar en att generalplan för kortare köer ska tas fram. Regeringen föreslår också ett riktat stöd till kommunernas äldreomsorg på 500 miljoner kronor.

Publicerad: Torsdag 11 april 2019


HPV-vaccinering av pojkar är kostnadseffektivt

Folkhälsomyndigheten vidhåller sin tidigare bedömning att HPV-vaccination är kostnadseffektivt även för pojkar. På regeringens uppdrag har myndigheten gjort en ny hälsoekonomisk bedömning av att även pojkar vaccineras. Det skulle förebygga ytterligare 120-130 fall av cancer per år. En förutsättning för kostnadseffektivitet med det senaste vaccinet som skyddar mot nio typer av HPV är att rabatter kan erhållas vid upphandling.

Publicerad: Tisdag 2 april 2019


Standardiserade vårdförlopp har kortat utredningstider

Införandet av standardiserade vårdförlopp, SVF, har för flera cancerformer lett till kortare utredningstider och minskade skillnader i väntetider, enligt Socialstyrelsen. Myndigheten har i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på SVF.  Även om positiva resultat finns, är variationerna mellan regioner och verksamheter fortfarande stora, konstaterar Socalstyrelsen i en sammanfattande bedömning.

Publicerad: Tisdag 2 april 2019


Satsning på förlossningsvård gav resultat

Den särskilda satsningen regeringen gjorde under 2018 på 1,8 miljarder i ökade resurser till förlossningsvården har gett goda resultat, enligt en rapport från SKL. Regionerna har använt pengarna till att framför allt stärka bemanningen och till att förbättra eftervården och minska antalet allvarliga bristningar. I rapporten redovisas förbättringar av ett antal nyckeltal, som dock avser perioden 2015-2018 och som alltså inte enbart kan förklaras av de extra resurserna i fjol.

Publicerad: Tisdag 2 april 2019


Förslag kring alternativ medicin

En statlig utredning ledd av Kjell Asplund lägger fram flera förslag till förbättringar inom komplementär och alternativ medicin, KAM, Utredningen föreslår bland annat en portal för obunden information om KAM-metoder, och att personal inom hälso- och sjukvården får grundläggande kunskap om olika KAM-metoder. Systematisk utvärdering föreslås också av KAM-metoder som skulle kunna vara aktuella att införa inom sjukvården, som exempelvis akapunktur.

Publicerad: Torsdag 28 mars 2019


Svenskt i toppen för Europafarmakopén

Torbjörn Arvidsson, ämnesområdesutvecklare vid Läkemedelsverket, tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissionen, det beslutande organet för texter i Europafarmakopén, enligt ett beslut från kommissionen. Europafarmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Syftet är att främja folkhälsan genom gemensamma standarder för kvaliteten på läkemedel och deras komponenter. Torbjörn Arvidsson blir ny ordförande under en treårsperiod med start i juni 2019.

Publicerad: Torsdag 21 mars 2019


Snabbare handläggning av TLV

Pris- och subventionsmyndigheten TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, sänkte under 2018 sina handläggningstider för femte året i rad, enligt myndighetens årsredovisning. Under 2018 överskred inget ärende tidsfristen på högst 180 dagar för subventionsbeslut för nya originalläkemedel. Den genomsnittliga handläggningstiden har minskat från 133 till 101 dagar under den senaste femårsperioden.

Publicerad: Torsdag 21 mars 2019


Nya rekommendationer för infektioner

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama har tagit fram en ny broschyr med behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner inom öppenvården. Broschyren ska utgöra ett beslutsstöd för behandlande läkare, och ska bidra till en klok och rationell användning av antibiotika, och till att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier.

Publicerad: Fredag 8 mars 2019


Nationella riktlinjer för epilepsivården

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av nationella riktlinjer för epilepsivården. Trots att epilepsi är en av de vanligaste kroniska neurologiska sjukdomarna i Sverige är epilepsivården bristfällig och ojämlik, enligt Socialstyrelsen. Riktlinjerna ska göra att personer med sjukdomen ska utredas, följas upp bättre, och få tillgång till avancerad utredning och behandling.

Publicerad: Onsdag 20 februari 2019


Ny vårdform för placerade barn föreslås

Barn och unga som är placerade i statens särskilda ungdomshem har ofta komplicerade psykiatriska tillstånd och stora sociala vårdbehov. Sju av tio har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser, visar en rapport från Socialstyrelsen. Myndigheten föreslår nu att en ny typ av integrerad vård införs för barn och unga med de största vårdbehoven.

Publicerad: Onsdag 20 februari 2019


Prisas för snabb cancerdiagnostik

Kunskapsteamet Cancer i Primärvården (CaPrim) vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) tilldelas utmärkelsen Gyllene Äpplet av Region Stockholm. De får priset för att de underlättat arbetet med att starta snabbspår för cancerdiagnostik inom primärvården. Teamet har bland annat gjort ett utvecklingsarbete för att anpassa standardiserade vårdförlopp till primärvården. Prissumman för Gyllene Äpplet är 40 000 kronor.

Publicerad: Onsdag 13 februari 2019


Barbro Westerholm vill ha besked om statistik

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) trycker nu på för att regeringen ska agera mot att Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten inom kort avser att begränsa publiceringen av läkemedelsstatistik. I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren ställer Westerholm frågan: "Vad avser ministern och regeringen att göra så att den svenska läkemedelsstatistiken kan fungera på det effektiva, kvalitetssäkrade och transparenta sätt som den har gjort under de senaste 40 åren?"

Publicerad: Torsdag 7 februari 2019


Läkemedelsutredning på remiss

Slutbetänkandet från Toivo Heinsoo kring framtidens läkemedelssystem, Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89), har nu skickats ut på remiss av Socialdepartementet. Ett stort antal remissinstanser har nu tid på sig till den 10 maj att komma med synpunkter på utredningens förslag.

Publicerad: Onsdag 6 februari 2019


Björn x 2 tar över i Region Stockholm

Björn Eriksson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör, och Björn Zoëga blir ny sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm, efter beslut i regionstyrelsen. Björn Eriksson är specialist i kardiologi och är idag förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård, Region Skåne. Björn Zoëga är specialist i ortopedisk kirurgi och arbetar i dag som vd för GHP Stockholm Spine Center, och GHP Göteborg Spine Center. Har har tidigare haft flera chefspositioner inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. De bägge Björn tillträder under våren/försommaren.

Publicerad: Tisdag 29 januari 2019


Sverige tappar i innovationskraft

Sverige faller från andra till sjunde plats i den ekonomiska nyhetsbyrån Bloombergs årliga innovationsindex. Den globala rankingen bygger på ett flertal sammanvägda faktorer, exempelvis forskningsinvesteringar, antal patent, produktivitet och forskartäthet. Listan toppas liksom tidigare år av Sydkorea. Finland har klättrat förbi Sverige och placerar sig på tredje plats.

Publicerad: Torsdag 24 januari 2019


Lena Hallengren ny socialminister

Regeringsombildningen innebär att Lena Hallengren (S) blir ny socialminister. Hon tar över ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna, och hon blir även chef för Socialdepartementet. Hallengren var tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) blir nu istället socialförsäkringsminister på departementet. Ny på den viktiga positionen som statssekreterare för socialministern är Maja Fjaestad. Hon jobbade även tidigare för Lena Hallengren.

Publicerad: Onsdag 23 januari 2019


Troligt maktskifte i SKL

Det blir troligen ett maktskifte i de politiska församlingarna inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. De fyra allianspartierna har ingått en valteknisk samverkan, och förstärkta med 3 ombud från lokala Demokraterna från Västra Götaland bildas det största blocket med 202 av de 451 ombuden, enligt SKLs valnämnd. S, V och MP har tillsammans 195 ombud. Sverigedemokraterna med sina 51 ombud samt övriga lokala partier står utanför blocken. Val till styrelse och andra nämnder sker vid SKLs valkongress 19 mars.

Publicerad: Tisdag 15 januari 2019


Färre på sjukhus i onödan

Tiden som medicinskt färdigbehandlade patienter stannar kvar på sjukhus har minskat med en fjärdedel sedan den nya lagen om samverkan mellan landsting och kommuner vid utskrivning från slutenvård trädde i kraft 1 januari 2018, enligt en rapport från SKL. Bättre samverkan har lett till att fler patienter kan åka hem samma dag som de bedömts inte längre behöva sjukhusvård. Den minskade onödiga vårdtiden har enligt SKL frigjort 350 vårdplatser till andra patienter.

Publicerad: Onsdag 19 december 2018


För få personer utreds för astma och KOL

För astma och särskilt KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, råder underdiagnostik. Detta leder till att många inte får ta del av en effektiv behandling. Det råder stora skillnader i landstingen i hur många som erbjuds diagnostik i form av spirometri eller stöd för rökstopp. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny utvärdering av astma/KOL-vården.

Publicerad: Tisdag 11 december 2018


Hans Hägglund ny cancersamordnare

Hans Hägglund efterträder Beatrice Melin på posten som nationell cancersamordnare på SKL den 4 mars 2019. Hans Hägglund är överläkare, professor och verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är även bland annat visiting investigator vid Fred Hutchinson Cancer Research i Seattle, USA.

Publicerad: Torsdag 29 november 2018


Utredare vill förstärka finansiell samordning

Särskilda utredaren Vivianne Macdisi vill förbättra samordningen mellan sjukvården och sjukförsäkringen. Målet är att skapa incitament så att landsting och Försäkringskassan agerar tidigare för att förebygga sjukskrivningar. Vidare föreslås ett nationellt forum för kunskap och stöd vid sjukskrivningar och minska administrationen i vården vid sjukskrivningar. En ny lag om detta föreslås införas under 2020.

Publicerad: Onsdag 28 november 2018


Apotekens e-handel växer

Den tidigare kraftiga ökningen av nya apotek har bromsats upp, samtidigt som apotekskedjornas e-handel växer kraftigt. Det visar en rapport från TLV om apoteksmarknadens utveckling i Sverige. E-handeln av recepförskrivna läkemedel ökade med 40 procent i antal förpackningar, och med 20 procent i försäljningsvärde under förra året.

Publicerad: Onsdag 21 november 2018


Hög efterfrågan på influensavaccin

Oväntat hög efterfrågan har inneburit brist på ett av årets influensavaccin, Vaxigrip Tetra. Vaccinet har levererats till landstingen utifrån de prognoser som gjorts av respektive landsting. Även det andra upphandlade vaccinet, Influvac Tetra, kan komma att stå inför en restnotering inom kort, enligt Läkemedelsverket. Personer i riskgrupper som ännu inte vaccinerat sig bör kontakta sin vårdgivare, uppmanar myndigheten.

Publicerad: Tisdag 20 november 2018


Fyra principer för digitala vårdtjänster

Att gällande författningar eller kunskapsstöd inte förutsätter fysiska möten med patienter, att digitala tjänster är anpassade till enskilda patienters behov och förutsättningar, att vårdgivaren har tillräcklig information om patienten, samt och att uppföljning och koordinering med andra aktörer är möjlig. Det är principer för digitala tjänster som Socialstyrelsen formulerat i ett uppdrag från regeringen.

Publicerad: Onsdag 14 november 2018


Jönköping först att erbjuda fler vacciner till äldre

Jönköpings län blir först i landet med att erbjuda ett brett vaccinationsprogram till alla medborgare från 70 års ålder. Utöver dagens vaccin mot influensa och pneumokocker ingår även vaccin mot bältros, difteri, stelkramp och kikhosta. Erbjudandet påbörjas under 2019 och beräknas kosta 3,5 miljoner kronor årligen.

Publicerad: Fredag 9 november 2018


Nya riktlinjer för diabetes lyfter medicinteknik

Nya typer av medicintekniska hjälpmedel som kontinuerligt mäter sockerhalten i underhudsfettet lyfts särskilt fram i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för diabetesvård, som myndigheten publicerat. Rekommendationerna att använda de nya hjälpmedlen gäller framför allt personer med typ 1-diabetes med återkommande låga eller höga sockervärden.

Publicerad: Onsdag 31 oktober 2018


Fler infarkter när det är kallt

En stor svensk studie har bekräftat det som man länge har talat om inom sjukvården: kall väderlek ökar risken för hjärtinfarkt. Data från 274 000 hjärtinfarkter, i kvalitetsregistret Swedeheart, som inträffade mellan 1998 och 2013 samkördes med väderdata från SMHI. Lägre temperaturer, lägre lufttryck, höga vindhastigheter och få soltimmar påverkade risken att drabbas av en hjärtinfarkt. Vid nollgradigt var risken 14 procent högre än vid 20 grader.

Publicerad: Tisdag 30 oktober 2018


Ny enhet i söder för de mest smittsamma

Södra sjukvårdsregionen ska finansiera en ny högisoleringsenhet som ska stå klar under 2019 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten aktualiserades efter ebolaepidemin 2014–15 och ska i första hand ta emot högsmittsamma patienter från Skåne, Blekinge, Halland och Kronoberg, men även från resten av Sverige. När enheten tas i drift blir det landets andra högisoleringsenhet efter den i Linköping som blev klar 1995.

Publicerad: Onsdag 17 oktober 2018


Högre hjärtrisk i ekonomiskt svaga områden

Förutsättningarna för god hjärthälsa är ojämlika. De som lever i områden med låg utbildningsnivå och låga inkomster löper 40 procent högre risk att utveckla för högt blodtryck. Diabetes, fetma och rökning är också betydligt vanligare i utsatta områden. Det visar en analys av data från SCAPIS-studien som samlar data för 30 000 svenskar i åldern 50–64 år. I nästa steg vill forskarna kunna förutsäga människors risk att få hjärt-kärlsjukdom. 

Publicerad: Torsdag 11 oktober 2018


Kostnader för inhyrd personal ökar långsammare

Landstingens kostnader för inhyrd personal i primärvården fortsätter att öka, men i långsammare takt än under förra året. De totala kostnaderna ökade under andra kvartalet med 79 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på drygt 6 procent jämfört med samma period 2017. Under förra året ökade antalet tillsvidareanställda med 6 000 personer. Målet är att sjukvården ska vara oberoende av inhyrd personal den 1 januari 2019.

Publicerad: Tisdag 2 oktober 2018


SKL-rapport om skador inom psykiatrisk vård

En ny rapport från SKL granskar skador, vårdskador och kvalitetsbrister inom vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Metoden har varit att granska slumpvis utvalda journaler. I 17 procent av journalerna identifierades skador, och hälften av dessa bedömdes vara undvikbara eller sannolikt undvikbara. Resultaten visar också att kvinnor har en signifikant högre andel skador inom psykiatrin än män.

Publicerad: Onsdag 26 september 2018


Färre lades in på sjukhus

Under 2017 minskade antalet sjukhusinläggningar jämfört med föregående år.  Sammanlagt skrevs 860 000 personer in på sjukhus vid totalt 1,44 miljoner tillfällen. Minskningar har skett de fem senaste åren. Hjärt-kärlsjukdom var det vanligaste skälet till sjukhusvård; kvinnor vårdades främst för förmaksflimmer medan vård av akut hjärtinfarkt var den vanligaste orsaken bland män.

Publicerad: Onsdag 26 september 2018


Oförändrade väntetider på akuten

Medianväntetiden för att bli bedömd av en läkare på akutmottagningar var under 2017 ungefär en timme, vilket är oförändrat jämfört med året dessförinnan, enligt statistik till patientregistret som redovisas av Socialstyrelsen. Den totala vistelsetiden på akuten var mätt som median tre timmar och tjugo minuter, vilket också är i linje med 2016. Dock har vistelsetiden för personer över 80 år ökat, och är nu drygt fyra timmar.

Publicerad: Fredag 21 september 2018


Fördjupat samarbete med FDA

Läkemedelsverket ska liksom andra läkemedelsmyndigheter inom EU fördjupa samarbetet med sin amerikanska motsvarighet FDA. Regeringen har beslutat om en ändring i läkemedelsförordningen som innebär att myndigheterna kan godkänna varandras inspektioner, och får möjlighet att dela dokument med varandra. Ändringen grundas på en större överenskommelse mellan EU och FDA.

Publicerad: Fredag 31 augusti 2018


Ny utredning kring jämlik vård

Regeringen tillsätter kort före valet en utredare som ska arbeta för att statens insatser på vårdområdet fungerar ihop med den organisation för kunskapsstyrning som landstingen gemensamt byggt upp. Utredaren ska bland annat utveckla några av förslagen som lades fram i den tidigare utredningen "Kunskapsbaserad och jämlik vård".

 

Publicerad: Fredag 31 augusti 2018


Danska pojkar erbjuds vaccin mot HPV

Alla danska pojkar som är 12 år erbjuds gratis vaccin mot HPV från den 1 juli 2019. Under 2018 har ett pilotprojekt med HPV-vaccin till 15-20-åriga pojkar och nu permanentas erbjudandet från 12 år. Danska flickor har erbjudits vaccin från 2009. För några år sedan halverades andelen vaccinerade flickor, men 2017 steg andelen vaccinerade kraftigt och nådde till nivån som rådde före desinformationskampanjer som fick många flickor att avstå från vaccination.

Publicerad: Fredag 31 augusti 2018


Digital kompetens i landsting och kommuner ska lyftas

I en överenskommelse med SKL avsätter regeringen 10 miljoner kronor fram till 2020 för ett kompetenslyft i digitala frågor i landstingen och kommunerna. Ett kompetenslyft kring digitaliseringens möjligheter ska erbjudas, politiker, tjänstemän och andra nyckelpersoner. Arbetet ska genomföras i samverkan med den nya myndigheten Digg, Myndigheten för digital förvaltning (som inleder sin verksamhet den 1 september 2018) och andra aktörer.

Publicerad: Torsdag 30 augusti 2018


Överlevnad efter hjärtinfarkt ökar inte längre

Statistik från kvalitetsregistret Swedeheart visar att ettårsöverlevnaden efter en hjärtinfarkt har planat ut på nivån 85 procent. Fram till 2011 ökade överlevnaden men sedan har den nått en platå. ”För att nå ytterligare förbättringar måste det förmodligen komma till något helt nytt koncept, som till exempel behandlingar mot reperfusionsskadan när man öppnar det stängda kärlet”, säger Tomas Jernberg, ordförande för Swedeheart till Dagens Medicin.

Publicerad: Onsdag 29 augusti 2018


Lagom med kolhydrater gav längst liv

Ska kosten innehålla mycket eller lite fett – och omvänt lite eller mycket kolhydrater? Enligt en omfattande amerikansk studie som följde personer under 25 år så ligger svaret "lagom är bäst" nära till hands, åtminstone om man ser till livslängden. När man tagit hänsyn till andra faktorer så sågs den längsta återstående livslängen hos dem där kolhydrater stod för 50–55 procent av matens energi. Både en lägre andel och en högre andel kunde kopplas till en kortare livslängd.

Publicerad: Fredag 17 augusti 2018


Biverkningsrapporter från konsumenter ökar

Antaler rapporter om läkemedelsbiverkningar från konsumenter ökade under förra året för tredje året i rad, enligt statistik från Läkemedelsverket. Biverkningsrapporterna från hälso- och sjukvården minskade under 2017 jämfört med de föregående två åren. Detta beror enligt myndigheten främst på fler rapporter under 2015 och 2016 på grund av retrospektiva genomgångar under dessa år. Totalt inrapporterades 7 695 biverkningar under 2017, varav 48 procent bedömdes som allvarliga. Antalet dödsfall anges till 151 personer.

Publicerad: Tisdag 14 augusti 2018


Alexandra Charles von Hofsten får medalj

Regeringen tilldelar Alexandra Charles von Hofsten medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde graden för sitt arbete med kvinnors hälsa. Alexandra Charles är bland annat ordförande i 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben. "Alexandra Charles har gjort stora insatser för att lyfta frågor och forskning om kvinnors hälsa. Regeringen ger henne utmärkelsen för sitt stora engagemang och sätt att inspirera" lyder motiveringen från socialminister Annika Strandhäll.

Publicerad: Tisdag 14 augusti 2018


Utredning om läkemedel i kris

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser, såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Utredningen ska bland annat se hur vården klarar av stora hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Utredningen omfattar även hur läkemedelsförsörjningen ska säkras i händelse av kris.

Publicerad: Måndag 13 augusti 2018


Medalj till Katarina Johansson

Katarina Johansson, tidigare mångårig ordförande för Nätverket mot cancer, tilldelas av regeringen medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken. "Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning", lyder motiveringen från socialminister Annika Strandhäll.

Publicerad: Måndag 13 augusti 2018


Något högre dödlighet i juli

Något fler dog i Sverige än vad som är normalt för juli månad. Det framgår av statistik hos Folkhälsomyndigheten. Men hur stor del av överdödligheten som beror på de extremt höga temperaturerna är ännu inte klarlagt. Bland annat små barn, äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättningar är särskilt känsliga för hög värme under längre tid.

Publicerad: Onsdag 8 augusti 2018


Standarddos av ASA vid hjärtsjukdom ifrågasätts

En låg dos acetylsalicylsyra, "barn-Albyl", är en vanlig behandling till många hjärtpatienter– och alla får samma dos oavsett kroppsvikt. Men det faktum att skyddet är måttligt för hela gruppen kan bero på att samma dos inte passar alla, enligt en genomgång i medicintidskriften The Lancet. Enligt studien är en låg dos endast effektivt för dem som väger mindre än 70 kg. Å andra sidan är högre doser enbart effektiva hos dem som väger mer än 70 kg. Forskarna efterlyser därför en mer skräddarsydd behandling.

Publicerad: Lördag 4 augusti 2018


Läkemedel för att förhindra hiv-infektion

I oktober börjar Venhälsan på Södersjukhuset att förskriva en förebyggande läkemedelsbehandling för personer som ej har en hiv-infektion men som har hög risk att smittas. Behandlingen ingår i högkostnadsskyddet. Metoden kallas PrEP, pre-exponeringsprofylax, och ges företrädesvis till män som har sex med andra män. Antalet berörda personer beräknas vara runt 500 i landet, varav knappt hälften i Stockholm.

Publicerad: Fredag 3 augusti 2018


Fredrik Lennartsson går till SKL

Fredrik Lennartsson blir ny chef på avdelning för Vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting. Han är idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och har tidigare varit generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Fredrik Lennartsson efterträder Hans Karlsson, som i höst blir verksamhetschef för slutenvården i Arvika. Fredrik Lennartsson tillträder sin nya tjänst den 22 oktober.

Publicerad: Onsdag 1 augusti 2018


Nationell uppföljning av sjukvården ska stärkas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ta fram förslag på hur den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvården ur ett patientperspektiv kan utvecklas och stärkas. Regeringen vill att Vårdanalys tar fram 5-10 indikatorer som man bedömer vara särskilt viktiga för jämlik vård. Det ska vara indikatorer där det redan i dag finns tillgång till data av god kvalitet och där utfallet kan presenteras på landstingsnivå.

Publicerad: Tisdag 10 juli 2018


Behandling inom hepatit C ska förbättras

För att Sverige ska kunna nå WHO:s mål om att sjukdomen hepatit C ska elimineras som hälsohot måste behandling och förebyggande arbete förbättras. Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att bland annat analysera vilka metoder för screening och upptäckt av smittade som är lämpliga, samt hur man ska få kontakt med personer som tidigare fått diagnosen men som tappat kontakten med sjukvården.

Publicerad: Tisdag 10 juli 2018


Oklart om läkemedel till patienter efter studier

Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) har frågat socialminister Annika Strandhäll (S) om hur man ska säkerställa att patienter inte stoppas från att delta i kliniska läkemedelsstudier på grund av att sjukvården oroar sig för framtida kostnader. Socialministern svarade på frågorna i riksdagen den 27 juni. Ministern sade att det inte finns färdiga svar på dessa svåra frågor, men att Toivo Heinsoo i sin pågående läkemedelsutredning är väl medveten om problematiken. Utredaren ska föreslå ett långsiktigt hållbart system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel i sitt slutbetänkande den 1 december 2018.

Publicerad: Torsdag 28 juni 2018


Hur kan arbetet mot hepatit C bli ännu bättre?

Nya effektiva läkemedel har dramatiskt förbättrat situationen för patienter med hepatit C. WHO:s globala mål är att eliminera hepatit C. Sedan årsskiftet ingår antivirala läkemedel för alla smittade i högkostnadsskyddet. Folkhälsomyndigheten får nu uppdrag av regeringen att analysera hur smittspridning kan förebyggas. Myndigheten ges även friheten att inkludera insatser mot hepatit B i uppdraget, som ska redovisas senast den 1 juni 2019.

Publicerad: Torsdag 21 juni 2018


Jean-Luc af Geijerstam ny chef för Vårdanalys

Läkaren Jean-Luc af Geijerstam blir ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vårdanalys granskar bland annat hur effektiva statens åtgärder inom vård och omsorg är. Jean-Luc af Geijerstam har tidigare haft olika chefsroller på eHälsomyndigheten och tillträder tjänsten den 1 september 2018.

Publicerad: Torsdag 21 juni 2018


Socialstyrelsen ska följa hur vård koncentreras

Beslut om koncentration av högspecialiserad vård ska föregås av analyser, förankring och dialog med landstingen, anser regeringen och ger Socialstyrelsen uppdraget att följa och rapportera om hur det går med nivåstruktureringen av nationellt högspecialiserad vård. Uppdraget ska årligen redovisas till regeringen senast den 15 december.

Publicerad: Torsdag 14 juni 2018


SBU: Biologiska läkemedel bättre vid psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar utslag och besvär vid medelsvår och svår psoriasis i högre grad än vanliga syntetiska läkemedel. Det visar en utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. En hög andel som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasisutslag i huden, visar utvärderingen.

Publicerad: Torsdag 14 juni 2018


Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Jan-Olof Jacke, i dag vd för AstraZeneca Sverige, har utsetts till ny vd för Svenskt Näringsliv. Han har haft sin nuvarande post sedan 2013 och har arbetat inom AstraZeneca i olika befattningar under närmare två decennier. Jan-Olov Jacke kommer tillträda sitt nya jobb senare under året, när det är klart med hans efterträdare på AstraZeneca.

Publicerad: Onsdag 13 juni 2018


Rekommendation om MPR-vaccin står fast

Det har funnits en diskussion om man ska tidigarelägga den första dosen MPR-vaccin (mot mässling, påssjuka och röda hund) men efter ett par års utredande har Folkhälsomyndigheten landat i att inte ändra rekommendationen att den första dosen ska erbjudas när barnet är 18 månader. Eftersom risken att smittas är större utomlands kan det vara klokt om spädbarn vaccineras tidigare inför en utomlandsresa.

Publicerad: Tisdag 12 juni 2018


Big data ska ge kunskaper om prostatacancer

Data från mer än 400 000 patienter med prostatacancer från nio länder ska ingå i IMI-projektet Pioneer, med stöd från EU och den europeiska läkemedelsindustrin. Förhoppningen är att omfattningen av data från många patienter ska kasta nytt ljus på obesvarade frågor om prostatacancer.

Publicerad: Tisdag 12 juni 2018


Skånsk plan gav bättre hjärtsviktsvård

Standardvårdplanen för äldre med svår hjärtsvikt innebär en ökad vårdtid, daglig följning av vikt och en sviktmarkör i blodprov och en individuell plan för medicinering efter utskrivning har gett resultat på Skånes universitetssjukhus. Sedan vårdplanen infördes 2016 har dödligheten inom ett år sjunkit, rätt läkemedel ges oftare och återinskrivningar inom en månad har minskat från 30 procent till 5 procent. Att först mäta blodtrycket på liggande patient och sedan stående har förhindrat fallskador efter blodtrycksfall.

Publicerad: Torsdag 7 juni 2018


Kunskapscentrum för läkemedel i miljö

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska bidra till att samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete. Det ska även ta sin utgångspunkt i arbetet som bedrivs för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Publicerad: Fredag 1 juni 2018


Orsaker till vårdköer ska följas upp

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att göra uppföljningen av väntetider och tillgängligheten i vården. I uppdraget ingår att utreda orsakerna till att vissa sjukdomar har särskilt långa väntetider. Det gäller även för sjukdomar där det är stora skillnader i väntetider mellan olika landsting och regioner. Den 1 september ska Socialstyrelsen lämna en plan över hur arbetet ska se ut. Den 31 mars 2019 ska uppdraget redovisas.

Publicerad: Tisdag 29 maj 2018


Statsbidrag till kvalitetsregister

Socialstyrelsen ska till den 1 november 2018 precisera kriterier för hur statsbidrag till kvalitetsregister ska fördelas och följas upp. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan bland annat med regeringskansliet, SKL, de regionala kvalitetsregistercentrumen och regionala cancercentrum. Arbetet får kosta 500 000 kronor.

Publicerad: Tisdag 29 maj 2018


Nationell strategi om demenssjukdomar

En nationell strategi för omsorg om äldre med demenssjukdom har tagits fram av regeringen. Strategin tar bland annat upp behovet av bättre samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. Socialstyrelsen ges i uppdrag att efter modell från cancersjukvården ta fram ett standardiserat insatsförlopp kring vad som ska ske efter att en person fått en demensdiagnos.

Publicerad: Fredag 25 maj 2018


Läkarnas AT slopas och bastjänstgöring införs

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att läkarnas allmänstjänstgöring, AT, slopas. Man föreslår samtidigt att läkarnas vidareutbildning till specialist inleds med en gemensam introduktion som benämns Bastjänstgöring, BT. Förslagen bygger på att läkarutbildningen förlängs med en termin till sex år. Direkt efter examen ska den enskilde kunna ansöka om läkarlegitimation.

Publicerad: Fredag 25 maj 2018


Biverkningsrapporter direkt från journalsystem införs

En ny nationell tjänst ska införas där hälso- och sjukvårdspersonal kan rapportera läkemedelsbiverkningar direkt från journalsystemet till Läkemedelsverket. Under en period ska tjänsten provas inom vården i Region Uppsala. I början av nästa år kan samtliga regioner och landsting ansluta sig.

Publicerad: Tisdag 15 maj 2018


EU hyllar svenska insatser mot antibiotikaresistens hos djur

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur kan vara en förebild för andra medlemsländer, anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i en rapport. EU lyfter fram den årliga analys och uppföljning som görs i rapporten Swedres-Svarm, de behandlingsrekommendationer som tagits fram av Sveriges veterinärmedicinska sällskap och Läkemedelsverket, samt den unika svenskka lagstiftningen kring vårdhygienrutiner inom djursjukvård.

Publicerad: Fredag 4 maj 2018


Narkotika dödar färre i Sverige

Antalet sprututbytesprogram i landet har ökat från 9 stycken år 2015 till 14 stycken 2017. Kommunernas veto mot utbyte av sprutor och kanyler togs bort i mars 2017. Samtidigt, konstaterar Folkhälsomyndigheten, minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall för första gången på tio år.

Publicerad: Torsdag 3 maj 2018


Regeringen inrättar patientråd

Regeringen inrättar ett patientråd vid sidan av de tidigare råden för pensionärer och funktionshindrade. Patientrådet avses ge ett patientperspektiv på aktuella frågor till socialministern och regeringen. Innan ledamöterna i rådet utses kommer ett antal organisationer som bland annat representerar patientgrupper och intressegrupper för äldre att bjudas in till ett möte i juni månad.

Publicerad: Onsdag 2 maj 2018


Regeringsförslag om utökat utbyte av läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att reglerna för utbyte av läkemedel på apotek utökas. Även läkemedel som står utanför förmånssystemet ska kunna bytas ut, under vissa förutsättningar. De nya reglerna föreslås träda i kraft i juni 2020.

Publicerad: Fredag 20 april 2018


Bättre koll på läkemedel

Det ska bli lättare att upptäcka och undvika skadliga läkemedelskombinationer, risken för överförskrivning ska minska liksom felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel. Det avses bli effekter av regeringens lagförslag om en nationell läkemedelslista. Listan ska tas fram av E-hälsomyndigheten och föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och bli obligatorisk från den 1 juni 2022. 

Publicerad: Torsdag 5 april 2018


Cannabidiol-produkter ska följa läkemedelslagen

Läkemedelsverket har beslutat att produkter som innehåller substansen cannabidiol måste vara godkända som läkemedel. Verket har fattat tillsynsbeslut om ett antal produkter som innehåller ämnet, bland annat oljor, kapslar och inhalationslösningar. Dessa har sålts för behandling av olika sjukdomar, men då de inte är godkända eller registrerade som läkemedel är denna försäljning inte tillåten. Cannabidiol kommer från växten hampa, men har inte hallucinogena effekter.

Publicerad: Onsdag 4 april 2018


Enklare regler ska ge fler organdonationer

Regeringen vill ändra lagar och regelverk så att fler individer kan donera organ. Regler ska förenklas men på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Sten Heckscher har utsetts att utreda hur förslag från den tidigare organdonationsutredningen kan bidra till ett ökat antal organdonationer. Utredaren ska redovisa sitt arbete senast den 1 maj 2019.

Publicerad: Onsdag 21 mars 2018


Färre läkarspecialiteter i framtiden

Framtidens grundutbildning av läkare måste bygga på en bred generalistkompetens. En stärkt närvård leder till ett behov av färre och breda specialiteter. Organisatoriska modeller för vården måste se till att det finns förutsättningar för kompetensutveckling under hela yrkeslivet, föreslår Stefan Lindgren, ordförande i Svenska läkaresällskapet.

Publicerad: Fredag 16 mars 2018


Brister i läkemedelsförsörjning vid kris

Det finns brister och oklarheter kring hur försörjningen av läkemedel och livsmedel ska klaras vid en nationell krissituation. Det visar en granskning från Riksrevisionen. Tidigare hade Apoteket AB ett särskilt ansvar för läkemedelsförsörjning i kristider, men detta upphörde i samband med omregleringen. Riksrevisionen vill nu att regeringen klargör mål och ansvar för alla inblandade.

Publicerad: Torsdag 15 mars 2018


Fler med epilepsi ska utredas och opereras

Mer än 80 000 svenskar lever med epilepsi, men bristande kunskaper gör vården bristfällig. Det konstaterar Socialstyrelsen i de första nationella riktlinjerna för epilepsi. 44 rekommendationer har formulerats som bland annat handlar om bättre utredning av den tredjedel av patienterna som inte svarar på läkemedelsbehandling. Utredningar ska göras för att hitta patienter som kan gagnas av en operation. En remissversion av riktlinjerna har skickats ut och den slutgiltiga versionen planeras att ges ut våren 2019.

Publicerad: Torsdag 15 mars 2018


Apotek ska fokusera mer på läkemedel

I ett lagförslag vill regeringen förtydliga att apotekens grunduppdrag är läkemedel och inte annan försäljning. Leveranser av läkemedel till apotek ska göras så att 24-timmarsregeln kan upprätthållas. Läkemedel som beställs före klockan 16 ska expedieras till kund senast klockan 16 nästa helgfria dag. Information och råd ska enligt huvudregeln lämnas av en farmaceut. Fler aktörer än Apoteket AB ska kunna ha apoteksombud.

Publicerad: Onsdag 14 mars 2018


Ordning och reda bland nätläkare

Statlige utredaren Göran Stiernstedt har fått i tilläggsuppdrag av regeringen att lägga förslag på långsiktiga spelregler för digitala vårdmöten. Regeringen anser att den digitala vårdmarknaden behöver styras upp för att säkra patientsäkerheten och för att se till att vårdens resurser används efter behov.

Publicerad: Tisdag 6 mars 2018


Brist på specialistläkare ska åtgärdas

Socialstyrelsen ska göra en samlad kartläggning av sjukvårdens långsiktiga behov av specialistläkare inom alla specialiteter. Syftet är att minska bristen inom vissa specialiteter och få en jämnare fördelning av ST-tjänster över landet. Socialstyrelsen får samtidigt i uppdrag av regeringen att upphandla fler så kallade SK-kurser som utgör en del av specialistutbildningen.

Publicerad: Tisdag 6 mars 2018


Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att det undantag för antroposofiska läkemedel som gällt sedan 1993 ska upphävas. Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år. Särskilda övergångsregler öppnar för att antroposofiska läkemedel som redan finns på marknaden får ytterligare tid på sig innan de måste vara godkända på samma sätt som vanliga läkemedel. Enligt regeringen upphör övergångsreglerna den 30 juni 2021.

Publicerad: Onsdag 21 februari 2018


Visa fler

Kalender

Här publicerar vi möten mm inom hälso- och sjukvårdsområdet.


Visa fler