Tidig typ 1-diabetes förkortar kvinnors liv med 18 år

Kvinnor som drabbas av typ 1-diabetes tidigt, före tio år ålder, dör i genomsnitt 18 år tidigare än kvinnor som inte har diabetes. Män dör i genomsnitt 14 år tidigare. Det visar ny svensk forskning från Göteborgs universitet som publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 augusti 2018

Ska oro för framtida kostnader få bromsa forskning?

Föreställ er att ett läkemedel under utveckling botar svår sjukdom, och där myndigheten TLV i framtiden säger nej till subvention. Har patienter som deltar i forskningsprogrammet då rätt att fortsätta få läkemedlet på sjukhusets bekostnad? Redan finns exempel där sjukhus avstått från kliniska prövningar på grund av oro för potentiella höga kostnader i framtiden.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 27 juni 2018

Utnyttja vårddata för bättre sjukvård

Det finns goda exempel av användning av vårddata men de saknar ofta efterföljare. På ett seminarium nyligen hänvisade många talare till en enorm outnyttjad potential för utveckling. Idag kan IT-systemen sällan prata med varandra. Samordningen på nationell nivå är svag och juridiken är otydlig vilket bromsar en effektiv användning av data.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 20 juni 2018

Big Data ska ge viktiga svar om prostatacancer

Ett stort Big Data-projekt ska samla in information om fler än 400 000 patienter med prostatacancer i nio länder. Många frågor kring sjukdomen kommer att kunna besvaras tack vare EU-projektet, hoppas den svenske biträdande projektkoordinatorn Anders Bjartell.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 13 juni 2018

Bra villkor krävs för fler kliniska prövningar

Forskning på olika nivåer är avgörande för att sjukvården ska utvecklas. Bra villkor för forskningen kan locka fler internationella företag att inleda kliniska prövningar i Sverige – något som gagnar alla parter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 juni 2018

En plan för att stärka Life Science i Sverige

Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att landet ska fortsätta att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrensen. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan för Life Science.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 17 maj 2018

”Utan standardiserade data blir vi frånåkta”

Svenska hälsodata måste harmoniseras, standardiseras, och ingå i internationella samarbeten – annars hamnar forskningen på efterkälken. Men engagemanget är svagt. På en konferens i Lund efterlystes myndighetsansvar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 16 maj 2018

Kulturförändring ska stimulera forskning

Att få till den kulturförändring som krävs för att alla aktörer ska se fördelarna med samverkan som kan öka den kliniska forskningen i Sverige. Det ser Chris Heister som sin kanske viktigaste uppgift som ny ordförande för kommittén för kliniska studier.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 4 maj 2018

Svenska i topp inom EU-samarbete

Läkemedelsverkets Ann Marie Janson Lang får halva ordförandeskapet i CTFG, arbetsgruppen för kliniska prövningar under myndighetsnätverket HMA. Det betyder ökat svenskt inflytande på läkemedelsområdet i Europa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 13 april 2018

Samarbete ska ge bättre biologiska läkemedel

Ett nytt centrum ska söka bättre formuleringar av biologiska läkemedel. Projektet samlar industri och akademi i Malmö-Lund och Stockholm-Uppsala. Under två år ska man utveckla både nya metoder och samarbetsformer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 26 februari 2018

En ny biobankslag ska stärka Life Science

Ett nationellt biobanksregister kan leda till högre vårdkvalitet, bättre patientsäkerhet och stärka svensk Life Science-forskning. Förslaget förs fram i ny utredning. Utredaren Johanna Adami vill underlätta framtida forskning på insamlade prover och vill stärka patienters rätt till information om och inflytande över prover i biobanker.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 9 februari 2018

Kontor för Life Science på Näringsdepartementet

Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 5 februari 2018

Forskning för att bekämpa antibiotikaresistens

Life Science-företagen investerade under 2016 minst 16 miljarder kronor i forskning och utveckling av nya produkter för att bekämpa antibiotikaresistens (AMR). Det visar en lägesrapport från det globala initiativet AMR Industry Alliance.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 19 januari 2018

Nytt Life science-centrum intill AstraZeneca i Mölndal

I direkt anslutning till Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal pågår för fullt projekteringen av ett helt nytt Life Science-centrum med 7 000 arbetsplatser. Med hjälp av världsledande kompetenser inom bland annat arkitektur och samhällsbyggnation arbetar man nu för att skapa innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 januari 2018

Brittisk storsatsning på Life Science

Brittiska staten satsar upp till 210 miljoner pund på diagnostik och precisionsmedicin, och MSD bygger en ny anläggning i London. Det är två punkter i regeringens nya överenskommelse med Life Science-sektorn.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 18 december 2017

Klinisk forskning kräver eniga politiker

På konferensen MedInnovation Skåne i Lund diskuterades hur forskning och innovation kan föras närmare patienterna. Politiker, näringsliv och vårdpersonal var eniga: ledarskap och långsiktighet behövs.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 5 december 2017

Ris och ros efter forskningspropositionen

Regeringen vill i forskningspropositionen se Sverige som en ledande forskningsnation. Men ett år efter att den lades fram ger regeringens egen samordnare bakläxa till den långsamma utvecklingen av kompatibla hälsodataregister.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 13 november 2017

Studie: Dags väga in miljö i val av läkemedel

När originalversionen av antibiotika byts ut mot en billigare generisk kopia på apotek kan det innebära negativa miljökonsekvenser. Därför bör miljöhänsyn vägas in i utbytessystemet som idag enbart handlar om lägst pris. Det är en slutsats av en unik svensk kartläggning av var de aktiva substanserna i läkemedel på den svenska marknaden produceras.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 30 oktober 2017

Ebolavaccin testas på barn

Fungerar det vaccin som visat sig framgångsrikt på vuxna i kliniska prövningar under ebolaepidemin i Västafrika? Det vill forskare ta reda på.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Torsdag 19 oktober 2017

Snårig väg från innovation till rutinvård

Hur kan innovationer enklare introduceras i rutinsjukvården och vad krävs? Frågan diskuterades i mitten på september på ett lunchseminarium som arrangerades av Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 25 september 2017

Viktigt med permanent centrum för läkemedel och miljö

Miljöminister Karolina Skog har aviserat att regeringen vill skapa ett nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö, och dessutom satsa pengar kommande år för att fler kommuner ska införa avancerad rening av avloppsvatten. Bengt Mattson, sakkunnig i miljöfrågor på LIF, säger att centrat behöver permanentas om Sverige ska behålla sin ledande roll inom området läkemedel och miljö.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 12 september 2017

Brittisk Life Science-strategi i skuggan av Brexit

Storbritannien har möjlighet att stärka sin redan ledande position i Europa inom Life Science. Detta enligt en ny strategi som tagits fram av den brittiska Life Science-branschen på uppdrag av regeringen. Men mycket hänger på de villkor som blir följden av Brexit.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 4 september 2017

Tarmflorans betydelse för hälsa och sjukdomar

I många år har Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, lett uppmärksammad forskning om tarmflorans betydelse för hälsa och uppkomsten av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom.Nyligen tilldelades han Torsten Söderbergs professur i medicin.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 16 augusti 2017

Sverige både bäst och näst bäst på innovation

Sverige får silver i innovationskraft bland de europeiska länderna, enligt den senaste rankningen i EU-kommissionens Innovation Scoreboard. Bäst i Europa är Schweiz som toppar inom forskning och utveckling. Men som EU-land är Sverige etta, och det är Stockholm och Öresundsregionen som står för framgångarna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 28 juni 2017

Satsning på medicinsk forskning lönsamt för samhället

Kraftigt utökade resurser till medicinsk forskning, på sikt en fördubbling, är en investering som kommer att löna sig i form av bättre sjukvård och starkare samhällsekonomi. Det menar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige, som lagt fram sin lägesrapport för 2017.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 19 juni 2017

”Förslag om kvalitetsregister oroar”

De nationella kvalitetsregistren ska integreras bättre som en del av kunskapsstyrningen i vården, enligt ett aktuellt förslag. Avsaknaden av konkretisering av förslagen att stärka forskning och samverkan med Life Science-sektorn är oroande, anser LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 13 juni 2017

Proteinet tau viktig bit i Alzheimerpusslet

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod att mäta proteinet tau och koppla det till utveckling av Alzheimers sjukdom. Men ännu återstår mycket forskning innan det kan finnas ett godkänt vaccin mot Alzheimer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 31 maj 2017

Med bildteknik ska biverkningar spåras tidigt

Forskare i Lund och Göteborg ingår i ett konsortium som utvecklar bildtekniker för att tidigare spåra läkemedelsbiverkningar i lungorna. Nu satsar EU:s IMI-program 24 miljoner euro på forskningen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 15 maj 2017

Jan Holmgren får vaccinforskningens nobelpris

Professor Jan Holmgren har tilldelats Sabin Gold Medal, som brukar kallas vaccinforskningens eget nobelpris. Priset får han för sin banbrytande forskning om orala vacciner och slemhinneimmunitet, samt för sin ledande roll i upptäckten av världens första effektiva orala koleravaccin.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 12 maj 2017

Kliniska prövningar ska bedömas i ett beslut

Handläggningen av ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar ska samordnas inom EU. En ansökan räcker då för att inleda en studie i samtliga EU-länder. I varje land tas endast ett beslut inklusive etikprövning. Men inte förrän navet i förändringen, en ny EU-portal, är på plats kan förordningen införas i samtliga medlemsländer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 5 maj 2017

Ekonomisk styrning av universitet utreds

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över styrningen och resurstilldelningen för Sveriges statliga lärosäten. Målet är att lärosätena bättre ska möta arbetsmarknadens och samhällets behov.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 4 maj 2017

Otto Cars belönad för arbete mot resistens

Professor Otto Cars har tilldelats belöningsmedaljen Illis quorum för hans insatser mot antibiotikaresistens (AMR). Han mottog medaljen av regeringen i samband med Sveriges och WHO:s internationella konferens om AMR i Stockholm den 27-28 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 28 april 2017

Barn med cancer får inte de senaste medicinerna

Nya generationens cancerbehandlingar används inte på barn eftersom de endast är utprövade på vuxna. Det är ett av skälen till att överlevnaden i barncancer legat still i två decennier, enligt Barncancerfonden.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 28 april 2017

Statlig finansiering kritiserad vid Life Science-möte

Företagsinkubatorer inom Life Science missgynnas vid fördelning av statligt stöd. Det hävdade en av inkubatorcheferna vid konferensen The Future of Swedish and Danish Life Science som nyligen hölls i Lund.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 7 april 2017

Ny nationell webbplats för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har lanserat en ny webbplats som ska utvecklas till en samlad informationskälla för kliniska studier. Webbplatsen ska successivt byggas ut för att utveckla förutsättningarna att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 31 mars 2017

Protein kan lösa gåtan med havandeskapsförgiftning

Varje år drabbas runt tio miljoner kvinnor i världen av havandeskapsförgiftning, och många dör av sjukdomen. En forskargrupp i Lund är nu på väg att ta fram världens första verksamma behandling mot havandeskapsförgiftning. Kliniska tester ska genomföras redan nästa år.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 8 mars 2017

Förslag på ny struktur för biobanker

Det råder enighet om att Sverige behöver en gemensam lösning för biobanksfrågor som fungerar för både vård och forskning och som ger patientnytta. I mars lämnas ett förslag från de inblandade parterna till Vetenskapsrådet om en ny nationell organisationsstruktur.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 1 mars 2017

Sex förslag för enklare biobankslag

Johanna Adami, regeringens utredare av regleringen för biobanker, presenterade sex preliminära förslag på den första nationella biobankskonferensen i Göteborg. Förslagen handlar bland annat om undantag för prover, ett förtydligande av samtyckesreglerna och tydligare och enklare regler för att kunna förvara vävnadsprover utomlands.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 17 februari 2017

Lovande forskare från hela världen till Göteborgs nya forskningscentrum

Professor Göran Landberg, internationellt erkänd bröstcancerforskare, leder uppbyggnaden av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet. Hans egen forskning är inriktad mot att utveckla nya behandlingsmetoder för besvärliga former av bröstcancer. Med hjälp av 3D-skrivare och cancerceller hoppas forskargruppen kunna skapa tumörmodeller som fungerar bättre än dagens djurmodeller och som på sikt kan ersätta många djurförsök.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 14 februari 2017

Gott klimat för mer klinisk forskning i sydost

Det behövs fler kliniska läkemedelsprövningar och närmare samarbete mellan regionerna och läkemedelsföretagen. Det var ett tydligt budskap när regionerna Östergötland, Kalmar och Jönköping träffade företagsrepresentanter vid ett regionalt samverkansmöte.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 9 februari 2017

Visa fler artiklar