Mer pengar till avancerad diagnostik

Genomic Medicine Sweden (GMS) tillförs 220 miljoner kronor i samverkan mellan stat, regioner och universitet. Finansieringen för ytterligare en treårsperiod gör det möjligt att fortsätta införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 17 september 2021

Vaccin kan fördelas mer jämlikt

I slutet på 2021 kommer det att ha producerats 12 miljarder covidvaccin runt om i världen. Det framgår av en prognos som analysföretaget Airfinity gjort. Eftersom vaccintillverkarna redan nu producerar 1,5 miljarder doser i månaden kommer det också att finnas rejäla överskott att fördela till låginkomstländer redan i höst.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 10 september 2021

Ökad statlig styrning av sjukvården

Fastighetsägande och speciallagstiftning kan stärka statens grepp över hälso- och sjukvården. Utredaren Sofia Wallströms förslag om en nationell vårdinfrastruktur kan möta behoven av samordning när precisionsmedicin implementeras, men betänkandet fick omedelbart kritik från regionerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 2 september 2021

Kritik mot krav på ökad lagerhållning

Lagerhållning i Sverige är inte det kraftfullaste vapnet att ta till för att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige, menar Lifs expert Bengt Mattson. Lif är kritisk till flera förslag i delbetänkandet om stärkt beredskap inom hälso- och sjukvården, och uppmanar i stället till mer internationellt samarbete.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 augusti 2021

Revideringar av LER träder i kraft

Läkemedelsföretag ges ett något större utrymme att informera hälso- och sjukvården om uppföljande studier på befintliga läkemedel, som exempelvis nya långtidsdata. Det är en av de uppdateringar av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som träder i kraft den 1 juli.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 1 juli 2021

”Statlig styrning ingen lösning”

Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götaland, gör troligtvis sin sista mandatperiod efter över 20 som toppolitiker. I en stor intervju för Life-time ger han sin syn på statlig styrning, nära vård, nätläkare och samarbetet mellan regionen och Life science-industrin.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 juni 2021

Vaccinprogram mot pneumokocker

Ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för alla över 75 år kommer sannolikt att införas i Sverige. Det kommer att minska antalet fall av allvarlig sjukdom och död i pneumokocksjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 juni 2021

Oklar bild av vårdskulden

Nära 40 procent av befolkningen har avbokat, avstått ifrån eller avvaktat med att söka vård under pandemin, enligt en rapport från Vård- och omsorgsanalys. Många har aldrig fått en medicinsk bedömning och därmed saknas en pusselbit i bilden av hur det uppdämda vårdbehovet ser ut.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 juni 2021

Socioekonomi viktig faktor vid cancerscreening

Geomapping med incidenskartor kan ge viktig kunskap om områden med högre risk för cancer. Nya statistiska modeller utvecklas när nationell screening för tjock- och ändtarmscancer införs över hela landet.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 14 juni 2021

Ökad vaccinproduktion i Europa

Produktionen av covidvaccin i Europa ser ut att trappas upp ordentligt med ökad kapacitet för såväl Modernas som Pfizers tillverkning. Men handelshinder och jämlik fördelning av vaccin är problem som återstår.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 juni 2021

Snabba åtgärder inom hälsodata behövs

Den nationella tjänsteplattformen skulle ge bäst data för att stärka uppföljningen av läkemedel. Men tills vidare är Socialstyrelsens hälsodataregister den möjlighet som finns. Det konstaterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, i en rapport till regeringen om utvecklad uppföljning av läkemedel.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 2 juni 2021

Stark kritik mot dålig beredskap

Den oberoende internationella panelen IPPPR som granskat världens beredskap inför pandemier kritiserar i starka ordalag regeringar för att ha varit för saktfärdiga – covid-19 kunde kvävts i sin linda och miljoner liv har spillts i onödan. Nu måste kraftfulla åtgärder vidtas om både den nuvarande pandemin och framtida globala hälsohot ska bromsas, menar panelen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 maj 2021

Riksrevisionen: Ny modell behövs för särläkemedel

Det måste bli lättare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att subventionera vissa dyra men effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Som det är idag riskerar patienter att nekas en ny läkemedelsbehandling trots att den har god effekt.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 7 maj 2021

Sverige bör vara drivande i EU-strategi

Sverige behöver engagera sig med full kraft i det pågående arbetet med EUs nya läkemedelsstrategi. Ett förändrat regelverk kan få stor påverkan på svensk läkemedelsexport och på Sverige som Life Science-nation. Det anser Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 april 2021

Fyra av tio läkemedel når aldrig Sverige

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 22 april 2021

Hjärtsjukvården klarade pandemin

Det finns inget som tyder på att patienter med en pågående hjärtinfarkt avstått från att söka vård under pandemin. Och de patienter som behövt vård har fått adekvat vård i rätt tid, visar kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 april 2021

Livmoderhalscancer ska utrotas

En nationell styrning med utökade satsningar på vaccination och screening ska utrota livmoderhalscancer i Sverige inom 5-7 år. En enig riksdag uppmanar regeringen att ta sig an WHO:s globala strategi på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 april 2021

Förslag på ökad lagerhållning

Läkemedelsföretag ska få ansvar för att lagerhålla läkemedel i Sverige för minst sex månaders förbrukning. Det är ett av förslagen i Åsa Kullgrens utredning om bättre beskedskap inom hälso- och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 31 mars 2021

Försenade cancerdiagnoser oroar

Cancerfallen minskade med 9,3 procent under perioden januari-oktober ifjol, visar en sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Men cancerkirurgin har inte påverkats negativt och nedgången av nydiagnostiserade tumörer är inte hög i en internationell jämförelse.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 16 mars 2021

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 23 februari 2021

Ekonomiskt rekordår för regioner

Lägre vårdtryck i den ordinarie vården och ökade statsbidrag gör paradoxalt nog pandemiåret 2020 till ett ekonomiskt rekordår för regionerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 februari 2021

Kritik mot nationalism och låg beredskap

Dålig beredskap, otillräckliga varningssystem och en ojämlik fördelning av vaccin. Så låter kritiken från IPPPR – Independent Panel for Preparedness & Response – som granskar både WHO:s och världens länders hantering av pandemin. I en rapport påpekar panelen att gapet mellan den rika och den fattiga delen av världen blivit allt större i jakten på ett covidvaccin.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 2 februari 2021

Högspecialiserad vård tar form

Ett sextiotal sakkunniggrupper har hittills tillsatts av Socialstyrelsen för att genomlysa 65 av 300 föreslagna vårdområden. I december fattades beslut om bland annat könsdysfori och vissa cancerformer, och i november lanserades ett uppföljningssystem som vårdenheterna ska rapportera till årligen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 januari 2021

Säljchefen blir sjuksköterska under pandemin

Otto Simonsson kombinerar sitt ordinarie jobb på ett läkemedelsföretag med arbetspass inom covidvården sedan i våras. Behovet av extrapersonal är stort och i Uppsala har regionen i omgångar försökt rekrytera nya medarbetare.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 januari 2021

Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

Pandemin har blottat bristen på realtidsdata för cancervården. Därmed riskerar cancervården att bli ett slagträ i debatten om hur vården klarar pandemin, konstaterar Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och chef för RCC, Regionala cancercentrum i samverkan.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 januari 2021

Snabb process för vaccininformation

Inom några dygn efter att ett nytt vaccin mot covid-19 godkänts av EUs läkemedelsmyndighet EMA ska information om vaccinet kunna finnas i sjukvårdens journalsystem och på Fass. Det är ambitionen från Fass, läkemedelsföretagen och svenska myndigheter.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 december 2020

Lång väntan på cancerscreening i regioner

2021 ser ut att bli året då screening för tjock- och ändtarmscancer byggs ut över hela Sverige. Dalarna har utsetts till försökslän för en modell med nationell styrning från Region Stockholm.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 december 2020

Skåne vill ta täten inom läkemedel

Region Skåne har en ny läkemedelsstrategi för åren 2021–24. Närmare 370 miljoner kronor extra avsätts i nästa års budget till nya och förbättrade läkemedel. Det innebär en ökning på 12 procent jämfört med i år.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 december 2020

Andra vågen leder till färre operationer

Omställningen för att klara vården av fler covidpatienter ger direkta effekter på en minskning av planerade operationer. Men erfarenheter från i våras gör att regionerna tror på en mindre nedgång under pandemins andra våg.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 december 2020

Lif vill testa miljömodell vid upphandling

En ny rapport visar hur olika aktörer kan driva på miljöförbättringar vid tillverkning och användning av läkemedel. Rapporten utgår från en modell för miljöbedömning av läkemedel som Lif, och IVL Svenska miljöinstitutet sedan tidigare tagit fram. Nu är nästa steg att testa modellen i samband med regionernas upphandling av läkemedel.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 november 2020

Vården stod pall – men oro för utebliven cancervård

Sjukvården i de flesta EU-länderna stod pall mot trycket under pandemins första våg, men på bekostnad av andra diagnoser, som cancer och psykisk hälsa, konstaterar EU-kommissionen och OECD i en rapport om pandemiåret 2020.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 november 2020

Högt vårdbetyg – men dolda behov oroar

Trots stora omställningar i hälso- och sjukvården under våren och sommaren fick de allra flesta patienterna den vård de behövde, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Men bakom minskade vårdbesök finns samtidigt en risk för oupptäckta cancerdiagnoser och dolda vårdbehov.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 13 november 2020

Ljusare än väntat för regionernas ekonomi

Ekonomin i år ser betydligt mer positiv ut för kommuner och regioner än vad SKR, Sveriges kommuner och regioner, räknade med i våras. En stor anledning är ökade statsbidrag under pandemin, minskad efterfrågan på tjänster och att skatteintäkterna inte minskat lika mycket som befarat. Men det är en osäker prognos, betonar SKR.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 oktober 2020

Han granskar WHOs jobb under pandemin

En oberoende panel, IPPPR, ska granska både WHO:s åtgärder och hur världens olika länder agerat under pandemin. Ett uppdrag med enorma dimensioner och utmaningar, men Anders Nordström – som leder panelens sekretariat – är övertygad om att arbetet kommer att leda till bra lärdomar och vägledningar inför kommande pandemier.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 oktober 2020

TLV-chefen: ”Alla vinner på trepartsöverläggningar”

Systemet med trepartsöverläggningar och återbäringsavtal mellan företag och regioner behöver bli mer förutsägbart för företagen och tydligare regleras. Och TLV behöver tydligare lagstöd för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel. Det säger TLVs generaldirektör Agneta Karlsson i en stor intervju för Life-time.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 12 oktober 2020

Så ska regionerna klara vårdskulden

Fokus på screening och årskontroller, optimering av operationsresurser och lärdomar från pandemin med nya arbetssätt. Så ser några regionstrategier ut för att klara den vårdskuld som byggts upp. Stockholm och Skåne satt upp en ettårig målbild för att komma ikapp.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 oktober 2020

Minskning av nyupptäckt cancer oroar

Värna screening även under en pandemi och samverka för att komma ikapp med diagnostik och behandling. Så vill SKR:s nationella cancersamordnare Hans Hägglund dra lärdom av covid-19 efter en rapport som visar en kraftig minskning av nyupptäckta cancerfall.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 september 2020

EUs lager för skyddsutrustning till Sverige

Sverige får i uppdrag att bygga upp ett av EUs sex beredskapslager som ska innehålla skyddsutrustning för sjukhuspersonal och medicintekniska produkter. Lagren ska kunna utnyttjas av EU:s medlemsländer när de egna resurserna inte räcker till – till exempel om pandemin förvärras i höst och vinter. Men Lifs expert varnar för att nya gränsstängningar kan stoppa flödet av sjukvårdsmateriel från lagren.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 september 2020

Försök med miljöpremie för läkemedel

Sverige ska ta ledarrollen i omställningen till hårdare miljökrav i samband med läkemedelsproduktion. Det hoppas regeringen som vill införa en försöksverksamhet med miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, med syfte att minska utsläppen av läkemedelsrester. Ett glädjande besked, enligt Bengt Mattson, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Lif.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 23 september 2020

Vårdsatsningar i coronapräglad budget

Satsningar för att minska vårdskulden, öka intresset för att jobba i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen är några av de åtgärder som märks i regeringens höstbudget – en budget som till stora delar präglas av det pågående utbrottet av Covid-19.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 22 september 2020

Visa fler artiklar