Hackathon gav sällsynta diagnoser

Närmare hundra internationella experter samlades på Karolinska förra helgen för att på plats försöka lösa gåtan kring 14 patienter med sällsynta sjukdomar men utan diagnos. Och det unika samarbetet gav frukt: Fyra patienter fick en diagnos, och flera andra fall tycks möjliga att lösa.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 22 juni 2023

Pandemin över – covid-19 ett fortsatt hot

Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 5 maj att pandemin är över, covid-19 utgör inte längre ett globalt hälsohot. Men faran är inte över, vare sig internationellt eller i Sverige. Vaccination med påfyllnadsdoser är fortsatt viktigt särskilt för äldre personer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 11 maj 2023

Risk med informationsöverflöd vid helgenomsekvensering

Svenska läkaresällskapet, SLS, vill se varsamhet och eftertanke när helgenomsekvensering tar en allt större plats inom vården. I ett etiskt uttalande läggs fokus på tre områden: bifynd, oklara fynd samt informerat samtycke.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 19 april 2023

Vårdskuld består inom kroniska sjukdomar

Vårdskulden från pandemin kvarstår och är särskilt stor inom flera kroniska sjukdomar. En viss återhämtning kan dock skönjas i en utvärdering av 15 nationella riktlinjeområden som Socialstyrelsen genomfört.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 13 december 2022

Antal fall av stroke minskar stadigt

Risken för stroke har halverats under 2000-talet. Bakom en stadig minskning av sjukdomsfall och dödlighet ligger förebyggande åtgärder, effektiv läkemedelsbehandling och att det akuta omhändertagandet getts högre prioritet.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 29 november 2022

Vaccination mot influensa inleds

Risk för intensiv smittspridning, möjlighet till samtidig vaccination mot covid-19 och ett WHO-mål inom räckhåll. Det är några huvudpunkter när vaccinationerna mot säsongsinfluensa drar igång.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 8 november 2022

Alltfler lever länge med cancer

Cancerforskningen har under en 50-årsperiod banat väg för en stadig ökning av tioårsöverlevnaden – samtidigt finns stora skillnader i utvecklingen för olika diagnoser. Historiska framsteg ger Cancerfonden hopp även för de mest svårbotade formerna av cancer.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 25 oktober 2022

Varning för hepatitutbrott i Europa

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, varnar i sina senaste månadsrapporter för två olika utbrott av leverinflammationen hepatit. Det ena är ett utbrott av Hepatit A där över 300 personer i EU och i Storbritannien smittats. Det andra är över 500 fall av oklar akut hepatit hos små barn som upptäckts i ett 20-tal länder.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 11 oktober 2022

Bottenbetyg för schizofrenivård

Bedrövligt, summerar Socialstyrelsen, och delar ut bottenbetyg till schizofrenivården. Men det finns också ett fåtal regioner som följt de nationella riktlinjerna i hög utsträckning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Torsdag 6 oktober 2022

Långtidsöverlevnad inom cancer underskattas

Såväl pris- och subventionsmyndigheten TLV som läkemedelsföretagen är försiktiga när de beräknar framtida överlevnad för behandlade cancerpatienter. En ny studie från analysföretaget Parexel på uppdrag av läkemedelsbranschen visar att överlevnaden underskattades för många cancerläkemedel, när data från kliniska prövningar jämfördes med långtidsuppföljning av patienterna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 28 september 2022

Stora skillnader i upptäckt av bröstcancer

Trots att mammografi erbjudits kvinnor i nästan fyra decennier finns det ännu stora skillnader i vilken mån regionerna når alla kvinnor, och hur ofta kvinnor kallas. Här finns mycket att göra, fastslår Socialstyrelsen och Bröstcancerförbundet.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Onsdag 29 juni 2022

Pandemin märks i längre vårdköer

Pandemins effekter fortsätter att märkas i sjukvården. Trots att regionerna arbetat hårt för att beta av operationsköer så är vårdköerna längre än före pandemin, enligt Socialstyrelsens analys.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Tisdag 19 april 2022

Bättre EU-beredskap behövs

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA får en tydligare krisberedskapsroll i att bevaka och slå larm när det finns risk för brist på läkemedel och medicintekniska produkter. Till sin hjälp får EMA en styrgrupp där Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson är en av medlemmarna.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Onsdag 23 mars 2022

Skänker ryska intäkter till Ukraina

Läkemedel omfattas av humanitära skäl inte av sanktionerna mot Ryssland. I stället väljer många läkemedelsbolag med verksamhet i Ryssland att ge pengar till humanitära insatser eller läkemedel till Ukraina. Företaget Pfizer skänker alla ryska intäkter till Ukraina.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 17 mars 2022

Hon blir Sveriges AMR-ambassadör

Regeringen inrättar en ny roll som AMR-ambassadör för att förstärka det globala arbetet mot antimikrobiell resistens, ett uppdrag som går till Malin Grape, i dag enhetschef för antibiotika och vårdhygien på Folkhälsomyndigheten. Utnämningen kan enligt Lifs expert ses som ett steg till att AMR prioriteras under det kommande svenska EU-ordförandeskapet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 17 februari 2022

Färre cancerdiagnoser under pandemin

Färre sökte vård och screeningprogram pausades. Pandemins effekter kan nu spåras i 2020 års statistik för antalet cancerfall med en särskilt stor minskning av prostatacancer.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 18 januari 2022

Vårdanalys: Patientlagen duger inte

Den snart sju år gamla patientlagen har fortsatt mycket svårt att göra skillnad inom vården för att stärka patientens ställning. Det visar en kartläggning från Vård- och omsorgsanalys.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Måndag 8 november 2021

Satsning på att utbilda patientföreträdare

Efterfrågan på välutbildade patientföreträdare växer. Nu satsar Funktionsrätt Sverige på att utveckla en nationell och heltäckande utbildning av framtidens patientföreträdare. Satsningen finansieras av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Måndag 25 oktober 2021

Tidig valdebatt med patientfokus

Vilka sjukvårdsfrågor kommer de politiska partierna att driva under valrörelsen nästa år? En första indikation är att patienträttighetsfrågor blir viktiga. Det stod klart när Lif arrangerade en tidig valdebatt med politiker från riksdagens socialutskott.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 14 oktober 2021

Vårdskuld inom kroniska sjukdomar

Vården av patienter med kroniska sjukdomar har fått stå tillbaka under pandemin med en särskilt stor vårdskuld inom diagnoser som KOL, diabetes och demens efter färre läkarbesök och kontroller. Det visar en analys av Socialstyrelsen kring hur de nationella riktlinjerna kunnat värnas under pandemin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 29 juni 2021

IPÖ ett lyft för patienter och närstående

För Inge Nilsson och Karin Liljelund är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att få vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa och sjukdom, livskvalitet, förväntningar och farhågor.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 26 maj 2021

Patientöversikt en succé inom cancervård

Systemet med Individuell patientöversikt, IPÖ, inom cancervården har inneburit att både patienter och vårdpersonal fått bättre översikt över sjukdomsförlopp och behandlingar. Nu vill alla inblandade att det framgångsrika projektet ska permanentas, och gärna spridas till andra sjukdomsområden – men finansieringen är inte klar.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 25 maj 2021

Bra start för HPV-vaccination av pojkar

HPV-vaccination även för pojkar har fått en flygande start med hög täckningsgrad. Det är i linje med att barnvaccinationer kunnat fredas under pandemin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 18 maj 2021

Krafttag krävs för bättre kontinuitet

En fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet i primärvården – det är en av slutsatserna i en ny rapport från Vårdanalys. Men bara 35 procent av svenskarna har en sådan. Och skillnaderna är stora mellan stad och glesbygd. Det krävs krafttag från regionerna för att stävja ojämlikheten i primärvården, menar myndigheten.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 18 mars 2021

Bara en av tre har fast vårdkontakt

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 16 februari 2021

Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer

Många patienter tvingas uppsöka vården ett flertal gånger innan de får sin cancerdiagnos. Nätverket mot cancer vill nu att vården inför en larmfunktion i journalsystemet för att upptäcka cancer på ett tidigare stadium.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 4 februari 2021

Antibiotikaförskrivning minskade kraftigt

Förskrivningen av antibiotika på recept minskade kraftigt under 2020, med en särskilt stor nedgång för barn upp till sex år. Minskningen är främst en effekt av pandemin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 3 februari 2021

Min vårdplan ska bidra till jämlik cancervård

En nationell utformning av Min vårdplan utifrån olika diagnosgrupper ska bidra till att cancerpatienter får samma information oavsett var i landet man bor – och bidra till bättre och säkrare vård. Först ut är bröstcancer, men fler diagnosgrupper står på tur.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Tisdag 1 december 2020

Mammografi effektivt för äldre

Screening med mammografi leder till markant lägre dödlighet i bröstcancer även för kvinnor som undersöks efter fyllda 70 år. Det visar en studie från Umeå universitet.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 17 november 2020

Ökat stöd till apotek i glesbygd

Statens stärker sin hjälpande hand till mindre apotek i glesbygd genom nya och mer generösa regler för bidrag. Reformen är ett led i arbetet att säkra läkemedelsförsörjningen i hela landet.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 10 november 2020

Självtest screeningmetod i Skåne

Att själv testa sig i hemmet för HPV-virus – som kan orsaka livmoderhalscancer – är en metod som sannolikt kommer att finnas i majoriteten av Sveriges regioner framöver, säger en expert på cervixcancerprevention. Region Skåne blir först ut med att införa självtester som screeningmetod för alla kvinnor mellan 23 och 70 år från hösten 2021.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 5 november 2020

Fler organdonatorer kan rädda liv

För elfte året i rad ordnar Socialstyrelsen donationsveckan för att sprida kunskap om organdonation och uppmuntra svenskar att skriva in sig i registret. Trots pandemin har donationstalen stigit – ändå väntar många hundra svenskar på nya organ och vävnader, och för en del av dem blir det för sent.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 4 november 2020

Allt bättre canceröverlevnad i Norden

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört canceröverlevnaden i de nordiska länderna de senaste 25 åren. Alla länders siffror har förbättrats under perioden, och Danmarks allra mest. Bättre behandlingar, mer screening och satsningar på nationella vårdprogram kan vara några av förklaringarna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 28 oktober 2020

Färre antibiotikarecept under pandemin

En tidig ökning av läkemedel mot astma, kortvarig men markant ökad efterfrågan av propofol och en tydlig, ihållande minskning av antibiotika. Olika skiftningar kring efterfrågan på läkemedel ger tidsbilder från pandemins olika faser.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 27 oktober 2020

Vaccination ska följas i register

Vaccination mot covid-19 bör registreras i det nationella vaccinationsregistret, föreslår regeringen. Men att utvidga registreringen till bara covid-19 är väl smalt, tycker flera remissinstanser som påpekar att viruset kan mutera.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Måndag 19 oktober 2020

Bättre uppföljning av ADHD prisas

En app som mäter effekterna av ADHD-behandling hos barn och unga belönas med årets Guldpillret. Det vinnande bidraget har på ett konkret sätt förbättrat läkemedelshanteringen och säkerheten i användningen av läkemedel, resonerar juryn. Idén till appen fick sjuksköterskan Måns Lööf från en av sina unga patienter.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 1 oktober 2020

Barn och unga behöver kunskap om läkemedel

Barn och unga ska ges kunskap om läkemedel genom ett riktat och, specialanpassat kunskapsmaterial. En kartläggning av Läkemedelsverket visar att det saknas tydlig och tillgänglig information idag.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 16 september 2020

Umeå genomför rekordtestning

Umeå Universitet tar testning för covid-19 till en ny nivå i samband med terminsstart. Målet är att undersöka 20 000 medarbetare och studenter för aktiv infektion i den hittills största prevalensundersökningen i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 15 september 2020

Patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 3 september 2020

Äldre och riskgrupper först ut att få vaccin

Ett godkänt vaccin mot Covid-19 bör i första hand ges till personer som är 70 år och äldre, människor i riskgrupp för att få svår Covid-19 och personal i vård och omsorg, slår Folkhälsomyndigheten fast i sitt förslag till nationell plan för vaccination mot Covid-19. Men myndigheten betonar samtidigt att vaccin inte ensamt löser problemet.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Tisdag 1 september 2020

Visa fler artiklar