Barn och unga behöver kunskap om läkemedel

Barn och unga ska ges kunskap om läkemedel genom ett riktat och, specialanpassat kunskapsmaterial. En kartläggning av Läkemedelsverket visar att det saknas tydlig och tillgänglig information idag.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 16 september 2020

Umeå genomför rekordtestning

Umeå Universitet tar testning för covid-19 till en ny nivå i samband med terminsstart. Målet är att undersöka 20 000 medarbetare och studenter för aktiv infektion i den hittills största prevalensundersökningen i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 15 september 2020

Patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Torsdag 3 september 2020

Äldre och riskgrupper först ut att få vaccin

Ett godkänt vaccin mot Covid-19 bör i första hand ges till personer som är 70 år och äldre, människor i riskgrupp för att få svår Covid-19 och personal i vård och omsorg, slår Folkhälsomyndigheten fast i sitt förslag till nationell plan för vaccination mot Covid-19. Men myndigheten betonar samtidigt att vaccin inte ensamt löser problemet.

 • Av: Christina Lucas
 • Patient
 • Tisdag 1 september 2020

Prevention minskade hjärtkärl-risk

Risken för hjärtkärlsjukdom sjönk till 20 procent under riksgenomsnittet med en mix av justerad läkemedelsbehandling och förändringar i livsstil. Umeåforskning visar att förebyggande insatser mot stroke och hjärtinfarkt kan ge resultat.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 26 augusti 2020

Nytt gentest för blodcancer ska förbättra behandlingsval

Ett gentest för blodcancer som kartlägger 195 gener samtidigt har börjat användas i Skåne och Uppsala. Hoppet är att hela Sverige ska följa inom kort. Testet kan ge viktig information för både behandling och forskning.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Tisdag 16 juni 2020

Nytt stöd ska samordna covid-rehab

Mobila team med stor kompetensbredd, IVA-dagböcker som stöd för patienterna och snabb beredskap för att ändra behandlingsriktlinjer. Det är delar av den rehab för patienter som varit svårt sjuka i covid-19 som växer fram i regionerna med stöd från Socialstyrelsen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 10 juni 2020

Framsteg för covid-19-rehab i Linköping

Vidden av rehabilitering efter sjukdom i covid-19 och hur den bäst bör organiseras ger regionerna huvudbry. Region Östergötland har funnit formerna för sin rehabmodell och ser oväntat stora framsteg bland patienter som varit svårt sjuka i covid-19.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 9 juni 2020

CAR-T för barn med leukemi i Göteborg

Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har kvalificerat sig för att ge avancerad CAR-T-behandling till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. Vid centrat finns Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn. Målet är att samtliga barn ska behandlas inom ramen för kliniska studier.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 27 maj 2020

HPV-vaccin till alla barn i årskurs fem

Pandemin stoppar inte starten för att vaccinera även pojkar mot HPV. I det nya, nationella programmet samlas vaccination till årskurs fem för båda könen. Men det blir upp till regionerna att bestämma om eventuella catch up-program för äldre pojkar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 20 maj 2020

Oroväckande att färre söker vård

Hjärtinfarkter som inte får behandling i tid, inflammerade blindtarmar som hinner spricka och kroniskt sjuka patienter som missar viktiga läkarbesök. Samtidigt som intensivvården pressas hårt under pandemin så oroas många vårdgivare av att patienter inte söker vård i samma omfattning som tidigare.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 6 maj 2020

Östrogen prövas för män med covid-19

Statistik från 18 länder visar att män tycks bli allvarligare sjuka i covid-19 än kvinnor. Flera studier försöker utröna vad det beror på. I två kliniska försök i USA ska forskare testa om kvinnliga könshormoner kan lindra svåra komplikationer hos män. Könshormoner är enligt en svensk forskare dock sannolikt bara en bit i ett komplext pussel.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 4 maj 2020

Skåne först med CAR-T vid lymfom

En av de mest omtalade immunterapierna mot cancer, CAR-T, har nu införts i rutinsjukvården för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom, en ovanlig form av lymfkörtelcancer. Det är Skånes Universitetssjukhus i Lund som börjat med metoden för de patienter där det inte finns några alternativa behandlingar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 13 februari 2020

Fler patienter nöjda med sin vårdcentral

Patienters upplevelse av primärvården har förbättrats. Det visar den senaste Nationella Patientenkäten som genomförts på uppdrag av svenska Kommuner och Regioner, SKR. Över 100 000 personer har svarat på frågeformuläret.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Tisdag 11 februari 2020

Vårdreform i fokus för Centern

Reformen god och nära vård, med satsning på att framför allt förstärka primärvården, är den viktigaste sjukvårdsfrågan just nu för Centerpartiet. I förhandlingarna med regeringen driver partiet framför allt att alla ska ha en fast läkarkontakt, samt likvärdiga villkor för offentliga och privata vårdgivare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 4 februari 2020

Fler överlever med bättre vård och läkemedel

Antalet cancerfall i Europa har ökat med 50 procent de senaste 20 åren, men fler överlever sin sjukdom. Det visar en ny rapport från IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. För att kunna hantera ökande sjukdomsbörda och kostnader bör ett större fokus läggas på prevention och screening, skriver rapportförfattarna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Onsdag 22 januari 2020

Risken att få cancer ökar med åldern

Den senaste cancerstatistiken från Socialstyrelsen visar att den vanligaste åldern för att insjukna i tumörsjukdomar är drygt 70 år. Bröst- och prostatacancer är fortfarande de dominerande cancerformerna. Men två cancersjukdomar som drabbar yngre fortsätter att öka över tid – sköldkörtelcancer och testikelcancer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 januari 2020

Ekonomisk ersättning gav inte högre kvalitet

Ekonomisk ersättning till vårdcentraler som går igenom äldre patienters läkemedel höjer inte kvaliteten på behandlingen. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. – De vårdcentraler som var flitigast med att registrera och få betalt för läkemedelsgenomgångar uppvisar inte större förbättring över tid än andra vårdcentraler, säger Helena Ödesjö, allmänläkare vid Närhälsan Tjörn vårdcentral.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 10 januari 2020

Hon bekämpar falska läkemedel i tre världsdelar

Cecilia Fant hade en lång karriär i svenska polisen och i Interpol när hon headhuntades. Hon fick ansvar för en stor del av världen inom organisationen PSI, Pharmaceutical Security Institute, en sammanslutning av 37 internationella läkemedelsföretag som vill skydda människors hälsa genom att bekämpa olagliga och falska läkemedel.

 • Av: Jan Ström
 • Patient
 • Torsdag 5 december 2019

Ökning av läkemedel till barn efter reform

För tre år sedan infördes reformen om kostnadsfria läkemedel till barn under 18 år. Sedan dess har uttagen av mediciner ökat kraftigt – för en del enskilda läkemedel så pass mycket som 500 procent. Läkemedelsbranschen anser att reformen gett slagsida åt förhållandevis lindriga åkommor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Onsdag 23 oktober 2019

Bröstcancerförbundet: Inför individanpassad screening

Trots att vissa kvinnor löper högre risk att drabbas än andra screenas alla på samma sätt. Om undersökningen individanpassades skulle fler fall av bröstcancer sannolikt upptäckas tidigt. Bröstcancerförbundet anser att det är dags att införa individanpassad screening.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Tisdag 22 oktober 2019

Unikt stödcentrum för cancerberörda

Kraftens hus i Borås är Sveriges första mötesplats för människor som drabbats av ett cancerbesked. Här erbjuds stöd och information samt olika aktiviteter som samtalsgrupper, målarverkstad, yoga samt föreläsningar med teman kopplade till cancer och cancerrehabilitering. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Chalmers, Regionalt cancercentrum väst samt Patient- och närståenderådet Väst.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 29 augusti 2019

Bättre information om läkemedelsbrister

Information om tillfälliga läkemedelsbrister till såväl sjukvården som allmänheten behöver både förbättras och påskyndas. Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en formell struktur för samverkan mellan läkemedelsbranschen, distributörer, apotek och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 22 augusti 2019

Stora förändringar krävs för modern vård

Det räcker inte att bara förändra hälso- och sjukvården. Vården måste samverka mer med kommuner, arbetsplatser och skolor. Dessutom måste förebyggande folkhälsoarbete, rehabilitering, habilitering och FOU ges större utrymme. Det sade utredaren Anna Nergårdh när hon lämnade över ett delbetänkande till regeringen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 10 juni 2019

Fler standardiserade vårdförlopp ska införas

Fler patientgrupper kommer att få tillgång till standardiserade vårdförlopp, och därmed snabbare utredning och behandling. Reumatiker, hjärtpatienter och astmatiker är några diagnosområden som föreslås för metodiken. Regeringen och SKL har enats om en treårig satsning på att minska ojämlikheten i vården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 maj 2019

Kraftig ökning av mässling i Europa

Under årets två första månader rapporterades 34 300 mässlingsfall i Europa, varav 13 personer har dött i sjukdomen. De flesta sjukdomsfall stod Ukraina för med mer än 25 000 fall under 2019. Nu varnar WHO för att om man inte agerar snabbt och kraftfullt så riskerar äldre och svagare personer att drabbas hårt. Risken för spridning till fler länder är också stor.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Onsdag 15 maj 2019

Pojkar i Blekinge ges HPV-vaccin i höst

En ökande andel 12-åriga flickor får vaccin mot HPV, humant papillomvirus. Vaccinationsgraden steg under 2018 till 84 procent. I väntan på ett regeringsbeslut om vaccination även för pojkar kan Blekinge bli första region att erbjuda vaccination oberoende av kön.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Måndag 29 april 2019

Fler barn överlever cancer

Alltfler svenska barn överlever cancer. Ny statistik som publiceras av Barncancerfonden visar att den genomsnittliga femårsöverlevnaden för alla cancerformer ökat från 80 till 85 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 9 april 2019

Vaccinering mot rotavirus införs för alla barn

Från den 1 september 2019 ska rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det har regeringen beslutat. Tio av landets regioner har redan infört vaccinationer av barn mot rotavirus.

 • Av: Boel Halldén
 • Patient
 • Torsdag 21 mars 2019

Beslut om HPV-vaccination av pojkar dröjer

Regeringens beslut i frågan om att även pojkar ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV-virus dröjer. Folkhälsomyndigheten ska nu göra en ny bedömning av de ekonomiska konsekvenserna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Måndag 18 mars 2019

Lång resa mot patientcentrerad vård

Sverige står inför en lång förändringsresa om vi på allvar vill att hälso- och sjukvården ska vara centrerad kring den enskilda patienten och dennas behov. Exakt hur stor förändring det handlar om har nog ganska få insett. Det säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Vårdanalys, i en intervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 13 mars 2019

Ökad diskussion behövs om särläkemedel i Sverige

I Sverige saknas samsyn kring begreppet särläkemedel, och varken användning eller kostnader går att följa upp. Även om EU:s särläkemedelsreform har varit framgångsrik, återstår viktiga frågor enligt en ny rapport.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Torsdag 28 februari 2019

Patienter kan och vill ta ansvar

Hur kan spetspatienter vara en resurs i vården och vad är en spetspatient? Det diskuteras i rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Rapporten presenterades av bland andra Sveriges första spetspatient Sara Riggare, under ett öppet möte nyligen på Karolinska Institutet i Solna.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 8 februari 2019

Ökning av livmoderhalscancer ska stoppas

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer ska kompletteras med en tätare uppföljning av de kvinnor som visar sig bära på HPV 16 och 18 – två virustyper som ger snabbare cellförändringar och ligger bakom majoriteten av de fall som utvecklas till cancer. Samtidigt går det trögt med införandet av det nationella vårdprogrammet i de flesta landsting.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 10 januari 2019

Fokus på säkrare läkemedel för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn, och inom många områden saknas samlad kunskap. Ett exempel är kontrastmedel vid barnradiologiska undersökningar. I en färsk rapport från Läkemedelsverket redovisas satsningar som vill höja kunskapen och främja insatser som kan bidra till en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 21 november 2018

Stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet får en av tio pojkar mellan 10 och 17 år adhd-läkemedel – i andra delar är andelen färre än tre procent. Varför skillnaderna är så stora är fortfarande en öppen fråga, men enligt Socialstyrelsens rapport handlar det inte enbart om socioekonomiska och psykosociala faktorer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 november 2018

Kan ACE-hämmare leda till lungcancer?

Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. Men professor Peter Nilsson menar att det är för tidigt att ändra en blodtrycksbehandling som fungerar bra för patienten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Måndag 5 november 2018

Stora beslag av illegala läkemedel

10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller. Så mycket beslagtogs i det senaste Pangea, som är en återkommande internationell kontrolloperation mot olaglig onlineförsäljning av läkemedel. I Sverige gjordes 130 beslag av bland annat lugnande och potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 1 november 2018

Nya vaccin kan skydda fler mot influensa

Den 6 november inleder många landsting de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Nya vaccin skyddar mot fyra virustyper i stället för tidigare vaccin som endast skyddar mot tre virusstammar. Folkhälsomyndigheten räknar med att det är kostnadseffektivt att erbjuda så kallat tetravalent influensavaccin till riskgrupper.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Torsdag 18 oktober 2018

Egenvård ska stärkas och stöpas om

Särskilt vården av kroniskt sjuka har mycket att vinna på att patienter tar ett större ansvar för sin behandling. Men "egenvård" är ett diffust begrepp där allmänheten sannolikt har en annan definition än den som gäller i sjukvården. Socialstyrelsen ska nu uppdatera föreskrifter som är närmare tio år gamla.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 7 september 2018

Visa fler artiklar