Kvalitetsstämpel för Skåne och Sahlgrenska

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har ackrediterats som Comprehensive cancer center. En internationell kvalitetsstämpel, men det är processen i samband med ansökan som varit viktigast, säger Björn Ekmehag som är sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 maj 2022
 • Av: Christina Lucas

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Tungt ansvar vilar på Sverige

Anders Blanck: Sverige axlar ett stort ansvar som EUs ordförandeland nästa år. Trots ett fortsatt krisläge måste vi även orka driva på för en framtida läkemedelslagstiftning inom unionen som tryggar patienters tillgång till effektiva läkemedel genom att ge incitament för forskning och utveckling, som stärker Europas konkurrenskraft och som kan möta såväl kommande kriser som en hållbar utveckling.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 20 maj 2022

Kärvare tider för regionerna

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar med att 2022 blir det sista, goda året för regionernas ekonomi efter pandemiårens rekordöverskott. Nästa år bedöms regionsektorn gå back när inflationen ger kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 19 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nordisk studie hittade sällsynt biverkan

Två mRNA-vacciner mot covid ökar risken för hjärtmuskelinflammation hos unga män. Det visar en studie som Läkemedelsverket gjort med andra nordiska myndigheter. Tack vare data från hela Norden kunde sambandet hittas trots att det är ovanligt, och användningen av ett vaccin stoppas för yngre.

 • Forskning
 • Tisdag 17 maj 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Svår personalbrist inom vården

Personalbrist i viktiga vårdyrken kan allt tydligare koppas till svårigheter att hålla vårdplatser öppna och klara en bra vård. Socialstyrelsen ser ingen ljusning i en rapport och en sammanställning från IVO skildrar en uppgivenhet bland vårdgivarna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 12 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

TLV vill se betalning efter vårdresultat

TLV vill se ett genombrott för utfallsbaserade betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel, ATMP, trots svårigheter med nödvändiga uppföljningsdata. I en rapport till regeringen öppnar myndigheten också för att väga in anhörigas livskvalitet vid subventionsbeslut.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 11 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Tillgång till äldre antibiotika ska öka

Ett stort antal antibiotika har försvunnit från den svenska marknaden. Nu utreder myndigheterna om olika incitament så som prishöjningar och avgiftsbefrielser kan stärka tillgången på de viktiga medicinerna.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 9 maj 2022
 • Av: Christina Lucas

Läkemedelskostnader väntas öka

Kostnaderna för läkemedel inom förmånen, samt även rekvisitionsläkemedel inom sjukhusvården, väntas öka med omkring fem procent per år fram till 2024. Det visar årets prognos från Socialstyrelsen.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 5 maj 2022
 • Av: Kent Björkqvist

EFPIA: ”Bra diskussioner med regeringen”

Sverige kommer som EUs ordförandeland nästa år att ha en nyckelroll i översynen av unionens läkemedelslagstiftning. I torsdags besökte en delegation från EFPIA, den europeiska läkemedelsbranschen, Sverige för överläggningar med regeringen.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 2 maj 2022
 • Av: Kent Björkqvist

Mindre krångel mål med ny biobankslag

Mindre administration ska underlätta kliniska läkemedelsprövningar, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget är efterlängtat av hela Life science-sektorn.

 • Forskning
 • Torsdag 28 april 2022
 • Av: Christina Lucas

Vaccin med längre skyddseffekt på gång

En boosterspruta som skyddar mot flera varianter av covid-viruset kan komma redan i höst. Samtidigt finns just nu stora överskott av vaccindoser i många länder. Det framkom vid en pressträff med IFPMA – läkemedelsföretagens internationella branschorganisation.

 • Forskning
 • Tisdag 26 april 2022
 • Av: Ia Wadendal

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Patienter har inte tid att vänta

Anders Blanck: Vi inom läkemedelsbranschen har länge efterlyst konkret och kontinuerlig samverkan mellan oss, statliga myndigheter och regionerna för att lösa de allvarliga brister som idag finns inom det svenska läkemedelssystemet. Jag hoppas att detta nu blir verklighet. Men det är bråttom – patienter med allvarliga sällsynta sjukdomar har inte tid att vänta.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 22 april 2022

Nätverket ADL styr om till flyktingars behov

Under pandemin startades ett nätverk för läkemedelsförsörjning där alla inblandade aktörer regelbundet träffades. Detta nätverk har nu permanentats och arbetar för närvarande med att övervaka behoven hos de flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige. Syftet är att öka beredskapen inom vården och att fortsätta trygga tillgången till läkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 21 april 2022
 • Av: Ia Wadendal

Stora medicinska behov hos flyktingar

Många läkemedelsfabriker i Ukraina har bombats under det pågående kriget, och behoven av sjukvårdsprodukter i landet är enorma. Men också flyktingar som kommer till andra europeiska länder behöver hjälp med såväl mediciner som diagnostik och behandlingar. Analysföretaget Iqvia har kartlagt hur läkemedels- och sjukvårdsbehoven ser ut.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 april 2022
 • Av: Ia Wadendal

Pandemin märks i längre vårdköer

Pandemins effekter fortsätter att märkas i sjukvården. Trots att regionerna arbetat hårt för att beta av operationsköer så är vårdköerna längre än före pandemin, enligt Socialstyrelsens analys.

 • Patient
 • Tisdag 19 april 2022
 • Av: Christina Lucas

Han ska lyfta klinisk forskning

Huvudsekreterarna hos Vetenskapsrådet ska bidra med kunskap, erfarenhet och hög vetenskaplig kompetens inom sina områden. Nu tillsätts för första gången en huvudsekreterare för klinisk forskning. Det är Uppsalaprofessorn Jonas Oldgren, klinisk forskare sedan 25 år, som får jobbet.

 • Forskning
 • Onsdag 6 april 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Smer vill ha tydligare lag om genredigering

Förbudet mot ärftlig genredigering bör ligga kvar. Somatisk genredigering är något som ska finnas inom hälso- och sjukvården, men tills vidare inte utanför. Och regeringen bör snarast tillsätta en utredning kring regleringen av hur genredigering ska få användas. Det är rekommendationer från Smer, Statens Medicinsk-Etiska Råd, som presenterat sin nya rapport.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 1 april 2022
 • Av: Ia Wadendal

Sverige redo för krigsskadade

Medicinsk evakuering av patienter. Bistånd med materiel och läkemedel. Hantering av ett nytt säkerhetsläge. Kriget i Ukraina påverkar hälso- och sjukvården på många sätt, och nationell och europeisk samordning på vårdområdet växer sig allt starkare.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 mars 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Riksdagskrav om särläkemedel

Det behövs en särskild finansiering av läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar och diagnoser och regeringen bör se till att det genomförs. Det kravet kommer nu från en enad opposition i riksdagen, i form av ett så kallat tillkännagivande. Regeringen omedelbara svar är ett snabbinsatt möte med prismyndigheten TLV, regionerna och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 25 mars 2022
 • Av: Kent Björkqvist

10-årsfirande med framtidsvisioner

Visioner, tillbakablickar och mingel omgärdade tioårsjubileumet for Life-time, som under sin relativt korta historia etablerat sig som en viktig mediekanal för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 mars 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Bättre EU-beredskap behövs

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA får en tydligare krisberedskapsroll i att bevaka och slå larm när det finns risk för brist på läkemedel och medicintekniska produkter. Till sin hjälp får EMA en styrgrupp där Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson är en av medlemmarna.

 • Patient
 • Onsdag 23 mars 2022
 • Av: Christina Lucas

Skänker ryska intäkter till Ukraina

Läkemedel omfattas av humanitära skäl inte av sanktionerna mot Ryssland. I stället väljer många läkemedelsbolag med verksamhet i Ryssland att ge pengar till humanitära insatser eller läkemedel till Ukraina. Företaget Pfizer skänker alla ryska intäkter till Ukraina.

 • Patient
 • Torsdag 17 mars 2022
 • Av: Christina Lucas

Antalet cancerfall ökar igen

Cancerfallen ökade igen under första halvåret 2021 efter en tydlig nedgång under pandemins första år. RCC ser en koppling mellan högre vaccinationstäckning och att fler söker vård.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 mars 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Hon forskar om framtidens vårdstyrning

Hur påverkar digitalisering och AI vårdens professioner? Det är en av de frågor som ryms inom Centre for Health Governance, en ny centrumbildning där forskning från Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin kommer att knytas samman. Föreståndare och forskningsledare är Ewa Wikström, nyutnämnd professor i health governance.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 mars 2022
 • Av: Eva Nordin

Nya EU-regler kan lösa kritiserat forskningsstopp

Ett nytt EU-direktiv 2004 om läkemedelsprövningar gjorde det omöjligt att driva studier med akut sjuka, medvetslösa patienter i Sverige. Skälet var en krock mellan svensk och internationell lag kring samtycke. Efter nästan tjugo års kritik öppnas nu ett fönster för studier igen – tack vare den nya EU-förordningen.

 • Forskning
 • Tisdag 8 mars 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedel måste nå Ukrainas befolkning

Anders Blanck: Ukrainas behov av läkemedel och andra medicinska produkter är enorma. Samtidigt är det förenat med stora svårigheter och risker att få in läkemedel i ett land under rådande krig. Vi behöver humanitära korridorer för livsviktiga transporter – och de behövs nu.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 4 mars 2022

Ukraina har stora behov av läkemedel

Ukraina har stora behov av läkemedel för att klara vården av dem som skadas i kriget. Nu sker en snabb samordning av den europeiska läkemedelsbranschens stöd via EUs nya beredskapsmyndighet HERA. I Sverige ska samtidigt oklarheter i regelverken för donationer av läkemedel klargöras.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 mars 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson