FDA-chef: ”Genterapi kan bli hörnsten i många behandlingar”

Ett paradigmskifte! Så beskriver Johan Brun, LIF, vad det innebär att de högsta cheferna för de amerikanska medicinska myndigheterna NIH och FDA skriver att genterapi kan bli en hörnsten i behandlingen av många sjukdomar. Redan hanterar FDA mer än 700 ansökningar från läkemedelsföretag om genterapi.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 16 augusti 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

”Snabb utveckling mot alltmer avancerad cancerdiagnostik”

Anders Blanck: Fem företrädare för cancervården efterlyser i en artikel på DN Debatt fler prediktiva markörer för att på förhand veta exakt vilka patienter som har nytta av en viss cancerbehandling. Jag konstaterar att utvecklingen inom cancerområdet går precis i den riktning som artikelförfattarna efterlyser.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 15 augusti 2018

Tidig typ 1-diabetes förkortar kvinnors liv med 18 år

Kvinnor som drabbas av typ 1-diabetes tidigt, före tio år ålder, dör i genomsnitt 18 år tidigare än kvinnor som inte har diabetes. Män dör i genomsnitt 14 år tidigare. Det visar ny svensk forskning från Göteborgs universitet som publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 augusti 2018

Bättre vård av kronisk sjukdom kräver helhetssyn

Regeringens satsning för bättre vård av personer med kroniska sjukdomar var angelägen, men den påbörjade utvecklingen måste breddas så att patienter engageras och att arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar stärks. Det skriver Vårdanalys i sin granskning av satsningen som pågick under 2014–2017.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 augusti 2018

Patienter saknades i Almedalens paneler

Bara i vart tredje seminarium med patientfokus fanns patientrepresentanter med i panelen under årets Almedalsvecka. Det har Sara Riggare räknat fram. Fem patientrepresentanter som LIFe-time talat med tycker dock att patientdeltagandet i Almedalen långsamt går år rätt håll och många är självkritiska och anser att patientorganisationerna kan göra mer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 7 augusti 2018

Cell- och genterapi hett i Almedalen

Grundforskningen där hela det mänskliga genomet kartlagts har lett till en explosiv medicinsk utveckling: Inom några år kan vi komma att få metoder för mycket tidig diagnostik vid cancerutveckling, och kanske om tio år terapier som kan bota sjukdomar typ 1 -diabetes och blödarsjuka. Och Sverige ska satsa på de nya möjligheter som cell- och genterapi kan ge – kring den slutsatsen fanns en stor enighet vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF och Dagens Nyheter.

 • Av: Tommy Ringart
 • Måndag 9 juli 2018

Enighet om vikten av stark Life Science-sektor

Det rådde stor enighet kring vikten av en stark Life Science-sektor i Sverige på ett seminarium arrangerat av branschorganisationerna inom sektorn. Seminariets utgångspunkt var den strategi som kontoret för Life Science inom regeringskansliet arbetar med att ta fram.

 • Av: Tommy Ringart
 • Onsdag 4 juli 2018

Sverige kan visa vägen inom antibiotika

Sverige kan bli först ut med att skilja försäljning av antibiotika från ekonomisk ersättning till läkemedelsföretag. På ett LIF-seminarium i Almedalen diskuterades bland annat det fleråriga pilotprojekt som nu ska starta.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 11 juli 2018

Ska oro för framtida kostnader få bromsa forskning?

Föreställ er att ett läkemedel under utveckling botar svår sjukdom, och där myndigheten TLV i framtiden säger nej till subvention. Har patienter som deltar i forskningsprogrammet då rätt att fortsätta få läkemedlet på sjukhusets bekostnad? Redan finns exempel där sjukhus avstått från kliniska prövningar på grund av oro för potentiella höga kostnader i framtiden.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 27 juni 2018

Uppsnack i Stockholm inför Almedalen

Vårdfrågor engagerar väljarna och vart tionde arrangemang i årets politikervecka i Almedalen handlar om vård. På ett inför-seminarium i Stockholm spekulerade en bred sammansatt panel kring vilka vårdfrågor som kommer att stå i fokus under den kommande veckan.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 29 juni 2018

Vart tredje nytt läkemedel inte tillgängligt i Sverige

En tredjedel av de nya läkemedel som godkänns av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA finns inte tillgängliga i Sverige. Det visar en analys som konsultföretaget Quantify Research gjort på uppdrag av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 28 juni 2018

Almedalen tjuvstartade med debatt i Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och näringslivet inom Life Science behöver fördjupas. Kring detta rådde stor enighet när regionpolitiker från alla partier i regionfullmäktige värmde upp inför Almedalsveckan med en vårdpolitisk debatt i Malmö.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 25 juni 2018

Utnyttja vårddata för bättre sjukvård

Det finns goda exempel av användning av vårddata men de saknar ofta efterföljare. På ett seminarium nyligen hänvisade många talare till en enorm outnyttjad potential för utveckling. Idag kan IT-systemen sällan prata med varandra. Samordningen på nationell nivå är svag och juridiken är otydlig vilket bromsar en effektiv användning av data.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 20 juni 2018

Diagnos Sverige: Antologi om framtidens hälsa

En ny antologi vill inspirera till utvecklingen av framtidens sjukvård. I boken Diagnos Sverige har en rad framstående tänkare samlats för att ställa sin diagnos och komma med möjliga lösningar för en framtid med dels allt mer kunniga patienter, dels en åldrande befolkning.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 juni 2018

Bättre vårdresultat men längre vårdköer

Allt bättre vårdresultat inom vissa stora sjukdomsområden som hjärtinfarkt och stroke, och längre överlevnad i cancersjukdomar. Men samtidigt längre väntetider och sviktande förtroende hos befolkningen. Det är några resultat i den första i en serie lägesrapporter om sjukvården från SKL, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 18 juni 2018

Big Data ska ge viktiga svar om prostatacancer

Ett stort Big Data-projekt ska samla in information om fler än 400 000 patienter med prostatacancer i nio länder. Många frågor kring sjukdomen kommer att kunna besvaras tack vare EU-projektet, hoppas den svenske biträdande projektkoordinatorn Anders Bjartell.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 13 juni 2018

WarOnCancer samlingsplats för cancersjuka

När Fabian Bolin för tre år sedan drabbades av leukemi hade han svårt att få svar på alla frågor han hade som patient. Det blev startskottet till initiativet WarOnCancer, och Fabian Bolin är i dag en stark enskild röst för personer som drabbas av cancer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 12 juni 2018

Få studier kring värdebaserad vård

Få studier, och knappt någon generell och överförbar kunskap. Så beskrivs forskningsläget kring värdebaserad vård i en färsk kartläggning av SBU.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 11 juni 2018

HD ändrar prejudikat om sex för hiv-smittad

Högsta Domstolen ändrar sitt prejudikat från 2004 så att det inte längre ska vara straffbart för en person med hiv att ha samlag utan att informera om sin smitta. Detta under förutsättning att personen har en väl fungerande läkemedelsbehandling mot hiv. Domen är mycket positiv, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 8 juni 2018

Bra villkor krävs för fler kliniska prövningar

Forskning på olika nivåer är avgörande för att sjukvården ska utvecklas. Bra villkor för forskningen kan locka fler internationella företag att inleda kliniska prövningar i Sverige – något som gagnar alla parter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 juni 2018

Niklas Hedberg får toppuppdrag i Europa

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets chefsfarmaceut Niklas Hedberg har utsetts till ordförande i styrgruppen för EUnetHTA, som är ett nätverk för samarbete kring utvärdering för läkemedel och medicinteknik i EU plus Norge och Schweiz.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 1 juni 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Samhällsekonomi måste styra besluten

Anders Blanck: Besluten om vilka läkemedel som ska subventioneras måste i framtiden fattas av personer från fler samhällssektorer som utifrån sina olika perspektiv kan göra den svåra sammanvägningen av alla medicinska, etiska, ekonomiska och praktiska aspekter som en ny läkemedelsbehandling innebär.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 30 maj 2018

En plan för att stärka Life Science i Sverige

Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att landet ska fortsätta att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrensen. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan för Life Science.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 17 maj 2018

Nytt namn och nya arbetssätt för Neuro

Neuroförbundet byter namn till Neuro och förändrar sitt sätt att arbeta för att fortsätta engagera patienter, anhöriga och andra intresserade kring hjärnans och nervsystemets sjukdomar.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 15 maj 2018

Nya regeringsuppdrag ska stärka cancervården

Socialstyrelsen ska kartlägga framtida screeningmetoder för cancer. Uppdraget är en del av regeringens nya strategi för den nationella cancervården. Bättre tillgänglighet och rehabilitering är två av målen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 29 maj 2018

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

Krönika

Balans om värdebaserad vård, tack!

Värdebaserad vård kan i dag antingen betecknas som en frälsning eller ett rött skynke för sjukvården, beroende på vem man frågar. Det finns ett uppenbart behov av en mer nyanserad och vetenskapligt underbyggd diskussion.

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Fredag 18 maj 2018

SKL-ekonomer varnar för ”vargen”

Kommuner, landsting och regioner går sammantaget ännu med överskott i ekonomin. Men SKL påtalar i sin ekonomirapport åter igen att det blir tuffare framöver. Landsting och regioner har liksom kommunerna att brottas med att antalet unga och äldre som omfattas av välfärdstjänsterna ökar snabbare än den del av befolkningen som jobbar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 21 maj 2018

Mer planer än praktik för psykiatrisatsning

2015 klubbade regeringen och SKL igenom en miljardsatsning på psykisk hälsa. En uppföljning av Socialstyrelsen visar att de första två åren gett få konkreta resultat – men också att det varit i linje med uppdraget.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 24 maj 2018

Regeringen inrättar patientråd för hälso- och sjukvården

I det nya patientråd som regeringen nyligen beslutat om ska socialministern få möjlighet att samlat ta del av patientperspektivet på olika aktuella frågor.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 22 maj 2018

”Utan standardiserade data blir vi frånåkta”

Svenska hälsodata måste harmoniseras, standardiseras, och ingå i internationella samarbeten – annars hamnar forskningen på efterkälken. Men engagemanget är svagt. På en konferens i Lund efterlystes myndighetsansvar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 16 maj 2018

Vårdköer i fokus för Moderaterna

Kortare vårdköer är den sakfråga som dominerar, när Moderaterna inför valet tydligare vill kliva fram som ett ledande parti för sjukvårdsfrågor. Det framkom under partiets Sverigemöte i Göteborg 11-12 maj. LIFe-time intervjuade fyra ledande företrädare om partiets vårdpolitik.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 maj 2018