Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Vilket land vill Sverige vara?

Johan Färnstrand: EU-kommissionens lagpaket måste förändras på centrala punkter så vi får en gemensam läkemedelslagstiftning som faktiskt kan bidra till de övergripande målen – mer jämlik tillgång till nya läkemedel och starkare incitament för investeringar i Europa.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 22 september 2023

Farmaceuter viktig resurs i slutenvård

Kliniska farmaceuter har under en 20-årsperiod växt till en allt viktigare resurs som läkemedelsexperter på sjukhusavdelningarna. Region Uppsala leder utvecklingen sedan många år.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 september 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Samarbete behövs kring canceruppföljning

Forskare i Göteborg visade nyligen på brister i uppföljningen av nya cancerbehandlingar. Johan Ahlgren, RCC Mellansverige, vill se nya metoder för att kartlägga behandlingseffekt. Inte minst att vården blir bättre på uppföljningsprojekt, som industrin också bör kunna medverka i.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 september 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Nytt sektorsbidrag ska stärka sjukvården

Regeringen vill införa ett ovillkorat sektorsbidrag till regionerna på 3 miljarder kronor nästa år för att stärka hälso- och sjukvården. Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ska pengarna fördelas utifrån vårdbehov och kunna användas utan krav på redovisning.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 13 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Viktigt ställa om till hållbar cancervård

Regeringen anslår budgetpengar för att uppdatera den nationella cancerstrategin. En välkommen satsning enligt Lif, som vill se en medveten omställning som ger en hållbar cancervård även när anslagen upphört.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Satsning på digital infrastruktur

Regeringen vill lägga 341 miljoner kronor under en treårsperiod för att koppla ihop hälso- och sjukvårdens olika digitala system – för patientsäkerheten och en mer effektiv vård. Lif ser positivt på inriktningen med hopp om att alla berörda aktörer involveras.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 september 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nationell strategi mot psykisk ohälsa

En god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen, där ingen ska behöva se självmord som den enda utvägen. Det ska vara utgångspunkten för den nationella strategin om psykisk ohälsa, enligt det underlaget som 26 myndigheter, kommuner, regioner och organisationer tagit fram på uppdrag av regeringen.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 4 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Politikerna som ska utreda statlig vård

Flera tunga politiker ingår i den parlamentariska utredning som ska utreda ett möjligt förstatligande av sjukvården. Utredaren Jean-Luc af Geijerstam ser fram emot ett spännande uppdrag, där lösningen kan ligga i definitionen av vad ett huvudmannaskap innebär.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 30 augusti 2023
 • Av: Christina Lucas

Allvarligt läge för regionerna

Regionernas ekonomiska resultat störtdyker under 2023 med en prognos att nästa år blir lika mörkt. ”Allvarligare än under 90-talskrisen för många”, summerar SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 augusti 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Eris på väg ta över smittspridning

Eris som en ny variant av covid-19 blir allt vanligare med en utveckling där Sverige följer övriga Europa. Ökad smittspridning och fler allvarliga sjukdomsfall kan bli effekten till följd av Eris tillväxtförmåga.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 25 augusti 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vill att regioner ska finansiera gensekvensering av barncancer

I ett unikt svenskt projekt erbjuds alla barn som utreds för cancer i ett tidigt skede en kartläggning av hela arvsmassan. Det ger möjlighet att ställa en mer precis diagnos, mer individanpassad behandling, ökad kunskap om barncancer och ett bättre underlag för forskningen. Nu hoppas Barncancerfonden att metoden ska bli rutin i barncancersjukvården.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 augusti 2023
 • Av: Christina Lucas

Patientnytta av nya cancerläkemedel behöver utvärderas

Cancerläkemedel som godkänts trots svag evidens för bättre överlevnad och livskvalitet följs sällan upp i randomiserade studier, visar forskare i Göteborg. Men TLV:s enhetschef Jonathan Lind Martinsson tror inte på fler randomiserade uppföljningsstudier. Han ser hellre andra sätt att värdera behandlingar.

 • Forskning
 • Onsdag 23 augusti 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Sverige måste ta större plats inom EU

Alltfler regleringar och beslut inom Life Science-området sker på EU-nivå, och EU flyttar även fram positionerna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Budskapet från ett branschseminarium var att Sverige måste ta större plats inom EU, och stå upp för våra intressen som ett litet innovationsland.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 augusti 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Satsningar krävs inom Life Science

Den svenska Life Science-branschen är en av de starkaste i Europa och läkemedel är i dag en av våra största exportprodukter. Samtidigt är den internationella konkurrensen knivskarp, och på ett Lif-seminarium i Almedalen diskuterades vad som krävs för fortsatt svensk framgång.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 augusti 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Nya läkemedel utmanar systemet

Den positiva utvecklingen av allt fler avancerade läkemedel mot svåra sjukdomar förväntas fortsätta de kommande 5-10 åren. I Almedalen diskuterades de utmaningar som finns för att patienter ska få tillgång till dessa nya behandlingar.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 15 augusti 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Toppmöte i Stockholm om läkemedel

De europeiska läkemedelsföretagens konkurrenskraft är allvarligt hotad. Det var budskapet under branschens högnivåmöte i Stockholm med EU och med den svenska regeringen.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 10 juli 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Regeringen vill se kommunala läkare

Kommunala doktorer rycker allt närmare när regeringen initierar en utredning för att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. Regeringen vill se läkare inom kommunal äldreomsorg på två plan – specialister som jobbar direkt mot patienter samt medicinskt ansvariga läkare för ett mer strategiskt arbete.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 26 juni 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Hackathon gav sällsynta diagnoser

Närmare hundra internationella experter samlades på Karolinska förra helgen för att på plats försöka lösa gåtan kring 14 patienter med sällsynta sjukdomar men utan diagnos. Och det unika samarbetet gav frukt: Fyra patienter fick en diagnos, och flera andra fall tycks möjliga att lösa.

 • Patient
 • Torsdag 22 juni 2023
 • Av: Christina Lucas

Låg effekt av kömiljarder till vården

Trots de senaste årens miljardsatsningar på att korta vårdköerna får patienterna vänta allt längre på behandling. I vissa fall har åtgärderna rent av lett till att patienter med stora behov riskerar att trängas undan, visar en granskning från Riksrevisionen.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 16 juni 2023
 • Av: Christina Lucas

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Modern läkemedelslag välkomnas

Johan Färnstrand: Europa behöver en modernare läkemedelslagstiftning och första steget togs nyligen när EU-kommissionen lade fram ett samlat lagförslag. Nu börjar en lång process av politisk påverkan och positioneringar – och då måste Sverige ta stor plats vid förhandlingsborden. Svenska patienter och företag är förlorare om lagförslaget inte ändras.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 8 juni 2023

Statlig sjukvård ska utredas

Regeringen går vidare med planerna på en helt eller delvisd förstatligad sjukvård. Erfarenheter från pandemin och andra länders vårdreformer blir viktiga i utredningsarbetet under de två år som en parlamentarisk kommitté ska jobba med frågan.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 2 juni 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Otydligt ansvar sinkar forskning

Regeringens planer på en utredning om ett statligt huvudmannaskap för sjukvården riskerar att fördröja det förtydligande av ansvar och samordning som behövs redan nu för att stärka forskningen i sjukvården, befarar företrädare för akademin, vården, patienterna, professionen och företag.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 maj 2023
 • Av: Christina Lucas

Tvärvändning i regionekonomin

Regionernas ekonomi tvärvänder – från flera år med historiskt goda resultat till underskott i nästan alla regioner. SKR kräver att regeringen agerar.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 maj 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Pandemin över – covid-19 ett fortsatt hot

Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 5 maj att pandemin är över, covid-19 utgör inte längre ett globalt hälsohot. Men faran är inte över, vare sig internationellt eller i Sverige. Vaccination med påfyllnadsdoser är fortsatt viktigt särskilt för äldre personer.

 • Patient
 • Torsdag 11 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Många läkemedel inte tillgängliga inom EU

Patienter i Europa har i genomsnitt tillgång till 45 procent av alla nya läkemedel som godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det visar den årliga WAIT-undersökningen från branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA. Svenska patienter har liksom tidigare år sämre tillgång än patienter i ett flertal andra jämförbara länder, enligt undersökningen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Läkemedel i fokus på EU-ministermöte

EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning och den bristsituation som råder i alla medlemsländer diskuterades vid det informella mötet mellan sjukvårdsministrarna på Scandinavian Expo vid Arlanda den 5 maj. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en intervju för Life-time att besked kring hur Sverige ser på de omfattande lagändringarna kommer till hösten.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 8 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Ny databas för läkemedelsprövningar

Lif har skapat en databas över företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige. Tjänsten Hitta Kliniska Studier, HiKS, finns på en webbsida där alla – företagare, politiker, forskare, vårdpersonal eller patient – kan se vilka studier som bedrivs och vilka som för tillfället rekryterar deltagare.

 • Forskning
 • Torsdag 4 maj 2023
 • Av: Lisa Kirsebom