Olika syn på EUs framtida läkemedelslag

Helt olika perspektiv förmedlades från läkemedelsbranschen å ena sidan och regioner och prismyndigheten TLV å den andra, när riksdagens socialutskott arrangerade en öppen utfrågning kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson konstaterade för sin del att regeringen måste hitta ”den rätta balansen” mellan jämlik tillgång till nya läkemedel i medlemsländerna och goda incitament för företagens utveckling och innovation.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 december 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Hjärtinfarkter fortsätter minska

Under 2022 inträffade drygt 23 000 hjärtinfarkter i Sverige och 4 700 personer avled i akut hjärtinfarkt. Därmed fortsätter den trend som fanns redan innan pandemiåren – antalet hjärtinfarkter minskar kontinuerligt.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 7 december 2023
 • Av: Maria Eriksson

Allt djupare samverkan mellan akademi och företag

Att akademin ska samverka med industrin är idag ett uttalat mål för såväl regering, myndigheter och forskningsfinansiärer som för enskilda lärosäten. Det största värdet är självklart att våra upptäckter faktiskt kommer till nytta för patienterna, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.

 • Forskning
 • Torsdag 30 november 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Bättre vård med färre regioner?

Lär av Danmark med färre regioner och hårdare statlig styrning. Det är bärande delar i ett paket med reformförslag för hälso- och sjukvården från Svenskt Näringsliv. Men intresseorganisationen SKR underkänner stora delar av analysen som missriktad och orättvis.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 november 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Svensk covid-vaccination får gott betyg

Den svenska vaccinationssatsningen mot covid-19 i Sverige har fungerat bra. Men inför nästa pandemi behövs åtgärder för att öka kapaciteten, bättre uppföljningar för att nå riskgrupper och särskilda anpassningar av patientlag och föräldrabalk, enligt utredaren Anders W Jonsson.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 16 november 2023
 • Av: Christina Lucas

Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Etiskt regelverk ger trygg samverkan

Linda Melkersson: En kritisk mediegranskning i veckan fokuserar på samverkan mellan läkare och läkemedelsföretag. Men viktiga perspektiv saknas kring varför denna samverkan sker, varför den är central för vårdens utveckling och hur den är reglerad.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Tisdag 14 november 2023

Låga läkemedelspriser i Sverige

Svag kronkurs ger Sverige de lägsta priserna på läkemedel i en europeisk jämförelse av TLV. Även det svenska takprissystemet och hög konkurrens bidrar till prisnivåerna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 november 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelssystemet måste moderniseras

Johan Färnstrand: Vi måste se till att personer med sällsynta sjukdomar kan få vård på samma villkor som andra patienter – och det är bråttom. Företag, regioner och staten har ett gemensamt ansvar för att patienter inte skadas i onödan. Den bristande möjligheten att behandla med särläkemedel visar på behovet av att modernisera hela vårt värdebaserade läkemedelssystem.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 10 november 2023

Kampanj för dubbelvaccination

Äldre, gravida och personer över 18 som tillhör en riskgrupp uppmanas att vaccinera sig med det uppdaterade vaccinet mot covid-19 och mot säsongsinfluensa. Den 7 november inleddes årets vaccinationskampanj i samtliga regioner.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 8 november 2023
 • Av: Christina Lucas

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

Krönika

Delad tablett risk för diabetespatienter

Dag Larsson: En expertgrupp inom regionernas Kunskapsstyrning vill att en läkemedelstablett mot typ 2-diabetes, som inte är delningsbar, ändå ska delas i syfte att spara pengar. Förutom att detta står i strid med det regulatoriska godkännandet, med subventionsbeslutet och att det medför stora patientrisker – kan konsekvenserna på sikt bli sämre behandlingsmöjligheter inom diabetesområdet och minskad forskning i Sverige.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

 • Fredag 3 november 2023

Precisionsmedicin nationellt ansvar

Ett brett införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården kräver ett nationellt ansvarstagande. Det fastslog statsminister Ulf Kristersson när han tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i veckan besökte Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 november 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Bengt Mattson

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

Krönika

Den enskilda patientens medicin viktigast

Bengt Mattson: Jag är övertygad om att det samarbete som vi fått till mellan alla aktörer leder till att Sverige bättre kan hantera läkemedelsbrister. Särskilt när vi hela tiden har det viktigaste i åtanke – den enskilda patientens tillgång till sin medicin.

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

 • Fredag 27 oktober 2023

PFAS-förbud hot mot produktion

EU:s planerade förbud mot PFAS, syntetiska kemikalier, hotar svensk läkemedelsproduktion i sin helhet. Det menar Lif med en förhoppning om ett bredare grepp kring EUs kemikalielagstiftning.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 oktober 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Falska diabetesläkemedel stoppades

Det europeiska e-verifikationssystemet för läkemedel har stoppat falska förpackningar av diabetesläkemedel som har dykt upp hos grossister inom EU och i Storbritannien. Det känns tryggt att varningssystemet fungerar så väl, säger Kristina von Sydow, chef för den svenska delen av systemet, E-vis.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 oktober 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Kärv ekonomi för regionerna

SKR varnar för att regionerna vänjer sig vid underskott inför ett rekordmörkt 2024 med ett samlat underskott på 24 miljarder kronor. En återhämtning kan skönjas från 2025 men med ett flertal tänkbara hinder. Cancervården är dock ett ljus i mörkret i ekonomirapporten.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 oktober 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Patientperspektiv förbättrar studier

Kliniska läkemedelsprövningar blir både effektivare och bättre när patienter involveras tidigt i studieprocessen. Det är företaget Janssens erfarenheter av ett nytt globalt program, framkom vid konferensen IHE Forum i Lund.

 • Patient
 • Onsdag 11 oktober 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Ett steg på vägen mot ny läkemedelslag

Jenni Nordborg: EU måste fortsätta utgöra ett globalt kraftcentrum inom forskning och utveckling av läkemedel – för Europas patienter och för att hälso- och sjukvården ska utvecklas. Ett viktigt steg på vägen är det första förslag till yttrande av EU-kommissionens lagförslag som nu lagts fram av EU-parlamentets rapportör Pernille Weiss.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Torsdag 5 oktober 2023

Fler patientföreträdare ska utbildas

Det behövs fler patientföreträdare som kan företräda sig själva, sin organisation och andra grupper i och med omställningen till en god och nära vård, enligt regeringen som satsar pengar för att få fler att utbilda sig till patientföreträdare.

 • Patient
 • Onsdag 4 oktober 2023
 • Av: Christina Lucas

Nobelpris i medicin till forskning bakom covid-vaccin

2005 visade biokemisten Katalin Karikó och immunologen Drew Weissman hur syntetiskt mRNA kunde bearbetas för att fungera som inslag i vaccin och andra terapier. Deras upptäckter la grunden för den snabba utvecklingen av mRNA-vacciner mot covid-19. Nu belönas de med Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

 • Forskning
 • Måndag 2 oktober 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

EU-patent viktig fråga för Sverige

EU-kommissionen har föreslagit flera förändringar inom patentskyddet för läkemedel som kan få stor påverkan på EUs konkurrenskraft. Läkemedelsbranschen uppmanar regeringen att noga överväga hur förslagen påverkar Sveriges ambition kring att vara en ledande Life Science-nation.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 29 september 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Viktig kunskap om könsskillnader

Region Stockholms digitala kunskapsstöd om könsskillnader vid läkemedelsbehandling firar tio år och väcker internationell uppmärksamhet. För 20 procent av läkemedlen kan det vara kunskap som innebär skillnaden mellan liv och död, anser Karin Schenck-Gustafsson, professor i hjärtsjukdomar.

 • Patient
 • Onsdag 27 september 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Olika syn på patientmedverkan

Ska patientrepresentanter få delta i arbetet med hälsoekonomisk utvärdering och beslut om subvention eller rekommendation av ett nytt läkemedel? Det finns tydliga skillnader mellan olika länder i hur man ser på den frågan, framkom under IHE Forum i Lund.

 • Patient
 • Tisdag 26 september 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Vilket land vill Sverige vara?

Johan Färnstrand: EU-kommissionens lagpaket måste förändras på centrala punkter så vi får en gemensam läkemedelslagstiftning som faktiskt kan bidra till de övergripande målen – mer jämlik tillgång till nya läkemedel och starkare incitament för investeringar i Europa.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 22 september 2023

Farmaceuter viktig resurs i slutenvård

Kliniska farmaceuter har under en 20-årsperiod växt till en allt viktigare resurs som läkemedelsexperter på sjukhusavdelningarna. Region Uppsala leder utvecklingen sedan många år.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 september 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Samarbete behövs kring canceruppföljning

Forskare i Göteborg visade nyligen på brister i uppföljningen av nya cancerbehandlingar. Johan Ahlgren, RCC Mellansverige, vill se nya metoder för att kartlägga behandlingseffekt. Inte minst att vården blir bättre på uppföljningsprojekt, som industrin också bör kunna medverka i.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 september 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Nytt sektorsbidrag ska stärka sjukvården

Regeringen vill införa ett ovillkorat sektorsbidrag till regionerna på 3 miljarder kronor nästa år för att stärka hälso- och sjukvården. Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ska pengarna fördelas utifrån vårdbehov och kunna användas utan krav på redovisning.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 13 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Viktigt ställa om till hållbar cancervård

Regeringen anslår budgetpengar för att uppdatera den nationella cancerstrategin. En välkommen satsning enligt Lif, som vill se en medveten omställning som ger en hållbar cancervård även när anslagen upphört.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Satsning på digital infrastruktur

Regeringen vill lägga 341 miljoner kronor under en treårsperiod för att koppla ihop hälso- och sjukvårdens olika digitala system – för patientsäkerheten och en mer effektiv vård. Lif ser positivt på inriktningen med hopp om att alla berörda aktörer involveras.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 september 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nationell strategi mot psykisk ohälsa

En god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen, där ingen ska behöva se självmord som den enda utvägen. Det ska vara utgångspunkten för den nationella strategin om psykisk ohälsa, enligt det underlaget som 26 myndigheter, kommuner, regioner och organisationer tagit fram på uppdrag av regeringen.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 4 september 2023
 • Av: Christina Lucas

Politikerna som ska utreda statlig vård

Flera tunga politiker ingår i den parlamentariska utredning som ska utreda ett möjligt förstatligande av sjukvården. Utredaren Jean-Luc af Geijerstam ser fram emot ett spännande uppdrag, där lösningen kan ligga i definitionen av vad ett huvudmannaskap innebär.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 30 augusti 2023
 • Av: Christina Lucas

Allvarligt läge för regionerna

Regionernas ekonomiska resultat störtdyker under 2023 med en prognos att nästa år blir lika mörkt. ”Allvarligare än under 90-talskrisen för många”, summerar SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 augusti 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Eris på väg ta över smittspridning

Eris som en ny variant av covid-19 blir allt vanligare med en utveckling där Sverige följer övriga Europa. Ökad smittspridning och fler allvarliga sjukdomsfall kan bli effekten till följd av Eris tillväxtförmåga.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 25 augusti 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vill att regioner ska finansiera gensekvensering av barncancer

I ett unikt svenskt projekt erbjuds alla barn som utreds för cancer i ett tidigt skede en kartläggning av hela arvsmassan. Det ger möjlighet att ställa en mer precis diagnos, mer individanpassad behandling, ökad kunskap om barncancer och ett bättre underlag för forskningen. Nu hoppas Barncancerfonden att metoden ska bli rutin i barncancersjukvården.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 augusti 2023
 • Av: Christina Lucas