Mer pengar till avancerad diagnostik

Genomic Medicine Sweden (GMS) tillförs 220 miljoner kronor i samverkan mellan stat, regioner och universitet. Finansieringen för ytterligare en treårsperiod gör det möjligt att fortsätta införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 17 september 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vaccinutveckling ska gå snabbare

Med drygt 30 miljoner euro från EU och läkemedelsbranschen ska det internationella projektet Inno4Vac utveckla metoder för snabbare vaccinutveckling. Pandemin har visat oss att vi inte har råd med den långa väg till vaccin som vi traditionellt har tagit, säger Ali Harandi i Göteborg, en av projektets forskningsledare.

 • Forskning
 • Torsdag 16 september 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Vaccin kan fördelas mer jämlikt

I slutet på 2021 kommer det att ha producerats 12 miljarder covidvaccin runt om i världen. Det framgår av en prognos som analysföretaget Airfinity gjort. Eftersom vaccintillverkarna redan nu producerar 1,5 miljarder doser i månaden kommer det också att finnas rejäla överskott att fördela till låginkomstländer redan i höst.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 10 september 2021
 • Av: Ia Wadendal

Screening minskar risk för stroke

En stor svensk studie visar att nationell screening för förmaksflimmer vid 75–76 års ålder tydligt skulle minska risken för allvarlig blödning, stroke och död. Men hälften av de som erbjöds screening i studien deltog inte. Forskarna vill nu undersöka hur en bred satsning skulle kunna nå ännu fler.

 • Forskning
 • Onsdag 8 september 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Intensiv forskning kring svåra sjukdomar

Botande behandling mot hiv, fortsatta stora satsningar inom cancerområdet och snabb utveckling för mRNA-tekniken. En omfattande internationell kartläggning av läkemedelsföretagens pågående forskning visar vilka medicinska genombrott som kan vara på väg inom 5-10 år.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 7 september 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Hög skyddseffekt av covidvaccin

Den som fått två vaccindoser löper mycket låg risk att drabbas av covid-19. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Lancet Infectious Diseases. Studien bygger på självrapportering från 1,2 miljoner britter mellan december 2020 och juli i år.

 • Forskning
 • Fredag 3 september 2021
 • Av: Ia Wadendal

Ökad statlig styrning av sjukvården

Fastighetsägande och speciallagstiftning kan stärka statens grepp över hälso- och sjukvården. Utredaren Sofia Wallströms förslag om en nationell vårdinfrastruktur kan möta behoven av samordning när precisionsmedicin implementeras, men betänkandet fick omedelbart kritik från regionerna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 2 september 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Svensk position inom Life Science ska analyseras

Vinnova får i uppdrag av regeringen att analysera den svenska Life Science-branschen – syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt. En positiv satsning, enligt Lif:s vd Anders Blanck – som dock hoppas på en mer konkret handlingsplan och större resurser till Life Science-kontoret framöver.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 31 augusti 2021
 • Av: Ia Wadendal

Kritik mot krav på ökad lagerhållning

Lagerhållning i Sverige är inte det kraftfullaste vapnet att ta till för att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige, menar Lifs expert Bengt Mattson. Lif är kritisk till flera förslag i delbetänkandet om stärkt beredskap inom hälso- och sjukvården, och uppmanar i stället till mer internationellt samarbete.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 augusti 2021
 • Av: Ia Wadendal

Företag kan ges mer tillgång till hälsodata

Regeringen vill höja tempot för att få ökad nytta och användning av hälsodata genom ett flertal uppdrag på området. Lif ser satsningarna som efterlängtade och särskilt inriktningen att företagens behov av tillgång till hälsodata ska finnas med i kommande förslag.

 • Forskning
 • Tisdag 24 augusti 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Göteborg vill leda avancerad utveckling

Göteborgsområdet hoppas ta en ledande roll i utvecklingen av oligonukleotid-läkemedel. Stora resurser läggs på uppbyggnaden av OligoNova Hub som ny teknikplattform i samverkan med AstraZeneca för att väva ihop forskning och entreprenörskap inom life science.

 • Forskning
 • Tisdag 6 juli 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Revideringar av LER träder i kraft

Läkemedelsföretag ges ett något större utrymme att informera hälso- och sjukvården om uppföljande studier på befintliga läkemedel, som exempelvis nya långtidsdata. Det är en av de uppdateringar av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som träder i kraft den 1 juli.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 1 juli 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Vårdskuld inom kroniska sjukdomar

Vården av patienter med kroniska sjukdomar har fått stå tillbaka under pandemin med en särskilt stor vårdskuld inom diagnoser som KOL, diabetes och demens efter färre läkarbesök och kontroller. Det visar en analys av Socialstyrelsen kring hur de nationella riktlinjerna kunnat värnas under pandemin.

 • Patient
 • Tisdag 29 juni 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Snabbare väg för kliniska prövningar

En ny digital infrastruktur ska göra det möjligt att förenkla och snabba på ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Satsningen, som sker med stöd från Vinnova, är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta vara attraktivt för kliniska prövningar när en ny EU-förordning träder i kraft nästa år.

 • Forskning
 • Torsdag 24 juni 2021
 • Av: Christina Lucas

Nytt hopp om bot mot malaria

Varje år dör mer än 400 000 människor – de flesta barn – i malaria. Nu växer hoppet om bot mot den svåra sjukdomen – två nya vaccin testas i kliniska försök. Enligt den svenska malariaforskaren Kristina Persson har den rekordsnabba utvecklingen av covid-19-vacciner gett skjuts åt forskningen kring vaccination mot parasitsjukdomen.

 • Forskning
 • Tisdag 22 juni 2021
 • Av: Ia Wadendal

”Statlig styrning ingen lösning”

Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götaland, gör troligtvis sin sista mandatperiod efter över 20 som toppolitiker. I en stor intervju för Life-time ger han sin syn på statlig styrning, nära vård, nätläkare och samarbetet mellan regionen och Life science-industrin.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 juni 2021
 • Av: Eva Nordin

Vaccinprogram mot pneumokocker

Ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för alla över 75 år kommer sannolikt att införas i Sverige. Det kommer att minska antalet fall av allvarlig sjukdom och död i pneumokocksjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 juni 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Oklar bild av vårdskulden

Nära 40 procent av befolkningen har avbokat, avstått ifrån eller avvaktat med att söka vård under pandemin, enligt en rapport från Vård- och omsorgsanalys. Många har aldrig fått en medicinsk bedömning och därmed saknas en pusselbit i bilden av hur det uppdämda vårdbehovet ser ut.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 juni 2021
 • Av: Christina Lucas

Socioekonomi viktig faktor vid cancerscreening

Geomapping med incidenskartor kan ge viktig kunskap om områden med högre risk för cancer. Nya statistiska modeller utvecklas när nationell screening för tjock- och ändtarmscancer införs över hela landet.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 14 juni 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Frida Lundmark

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Dags att vision blir verklighet

Frida Lundmark: Visst har Sverige möjlighet att bli ett ledande land för implementering av precisionsmedicin. Men då måste insikten öka kring att det inte handlar om någon framtidsvision, utan att konkreta åtgärder behövs här och nu.

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 10 juni 2021

Ökad vaccinproduktion i Europa

Produktionen av covidvaccin i Europa ser ut att trappas upp ordentligt med ökad kapacitet för såväl Modernas som Pfizers tillverkning. Men handelshinder och jämlik fördelning av vaccin är problem som återstår.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 juni 2021
 • Av: Ia Wadendal

Precisionsmedicin måste samordnas

Precisionsmedicin kommer att vara en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård för vissa patienter. Men införandet kräver både etisk vägledning och tydliga prioriteringar, och bör genomföras under nationell samordning och i samverkan med näringsliv och akademi, slår Vård- och omsorgsanalys fast i en rapport till regeringen.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 7 juni 2021
 • Av: Christina Lucas

Faktorer som bromsar precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan bli ett paradigmskifte på många sjukdomsområden, och Sverige ska ligga i framkant. Men ett flertal faktorer bromsar utvecklingen. IT-system, datadelning och bristande genetikkunskaper är bara några av problemen, visar en rapport framtagen på uppdrag av läkemedelsindustrin.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 3 juni 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Snabba åtgärder inom hälsodata behövs

Den nationella tjänsteplattformen skulle ge bäst data för att stärka uppföljningen av läkemedel. Men tills vidare är Socialstyrelsens hälsodataregister den möjlighet som finns. Det konstaterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, i en rapport till regeringen om utvecklad uppföljning av läkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 2 juni 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Så får Sverige fler kliniska prövningar

Sverige kan bli bättre på att locka till sig företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Men då måste det bli tydligare vad Sverige kan erbjuda, processer måste bli smidigare, och förutsättningarna för hälso- och sjukvården att genomföra prövningarna måste förbättras.

 • Forskning
 • Tisdag 1 juni 2021
 • Av: Christina Lucas

Forskning ger ny kunskap om ALS

Den neurodegenerativa sjukdomen ALS leder alltid till döden, i vissa fall inom bara något år. Ny forskning visar att celler i hjärnans blodkärl kan ge en signal om hur aggressiv sjukdomen är.

 • Forskning
 • Måndag 31 maj 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Precisionsmedicin: Skåne efterfrågar datadelning

Om precisionsmedicin ska ge maximal nytta krävs bättre samverkan mellan akademi, vård och näringsliv. Men också lagar och system för att dela patientdata på ett säkert sätt. Det menar Thoas Fioretos i Lund, som även hoppas på mer nationell styrning. Det kan ge bättre behandlingar och nya läkemedel.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 27 maj 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

IPÖ ett lyft för patienter och närstående

För Inge Nilsson och Karin Liljelund är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att få vara delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa och sjukdom, livskvalitet, förväntningar och farhågor.

 • Patient
 • Onsdag 26 maj 2021
 • Av: Eva Nordin

Patientöversikt en succé inom cancervård

Systemet med Individuell patientöversikt, IPÖ, inom cancervården har inneburit att både patienter och vårdpersonal fått bättre översikt över sjukdomsförlopp och behandlingar. Nu vill alla inblandade att det framgångsrika projektet ska permanentas, och gärna spridas till andra sjukdomsområden – men finansieringen är inte klar.

 • Patient
 • Tisdag 25 maj 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Fördelningen av vacciner måste bli mer rättvis

Anders Blanck: Den globala fördelningen av vacciner mot covid-19 präglas av orättvisa. Grundproblemet utgörs av att dagens produktionstakt inte räcker till att täcka hela världen behov samtidigt. Sverige bör gå i bräschen för att en mer rättvis fördelning kommer till stånd.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 20 maj 2021

Stark kritik mot dålig beredskap

Den oberoende internationella panelen IPPPR som granskat världens beredskap inför pandemier kritiserar i starka ordalag regeringar för att ha varit för saktfärdiga – covid-19 kunde kvävts i sin linda och miljoner liv har spillts i onödan. Nu måste kraftfulla åtgärder vidtas om både den nuvarande pandemin och framtida globala hälsohot ska bromsas, menar panelen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 maj 2021
 • Av: Ia Wadendal

Bra start för HPV-vaccination av pojkar

HPV-vaccination även för pojkar har fått en flygande start med hög täckningsgrad. Det är i linje med att barnvaccinationer kunnat fredas under pandemin.

 • Patient
 • Tisdag 18 maj 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Forskning visar vägen ut ur krisen

Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. Den slutsatsen drar stiftelsen Forska!Sverige som i en rapport identifierar tio åtgärder som krävs för att bättre kunna dra nytta av forskning och utveckling i händelse av kris.

 • Forskning
 • Onsdag 12 maj 2021
 • Av: Christina Lucas

VGR: Precisionsmedicin måste samordnas

Utan en tydligare nationell satsning kommer den framväxande precisionsmedicinen inte att kunna erbjudas jämlikt i Sverige. Det menar Per Sikora, koordinator för Genomiskt Medicincentrum Väst i Göteborg.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 11 maj 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Riksrevisionen: Ny modell behövs för särläkemedel

Det måste bli lättare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att subventionera vissa dyra men effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Som det är idag riskerar patienter att nekas en ny läkemedelsbehandling trots att den har god effekt.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 7 maj 2021
 • Av: Christina Lucas

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Vi måste bevara patentskyddet

Anders Blanck: Att avskaffa patent på vacciner mot covid-19 i syfte att snabba på den globala produktionen kan för den som inte är så insatt framstå som bra. Men det kommer inte att ge bättre tillgång till vacciner, vi äventyrar säkerheten och därmed människors förtroende för vaccin, och signalen till företagen är direkt farlig inför framtida pandemier. Sverige måste fortsätta stå upp för patentskyddet.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 6 maj 2021

TLV vill se betalning efter utfall

Utfallsbaserade betalningsmodeller ger bästa lösningen för att främja införandet av precisionsmedicin och ATMP. Det anser TLV, som i en rapport till regeringen ser utmaningar med en modell där delar av ersättningen bestäms långt efter behandlingstillfället. Lif efterlyser fler konkreta lösningar i stället för fortsatta utredningar.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 5 maj 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vacciner i kristid kan säkras

Sveriges möjlighet att bli självförsörjande på vaccin är låg. Men staten kan genom partnerskap med läkemedelsbranschen ta fram affärsmodeller och samverkansöverenskommelser som säkrar resurser för vaccinproduktion i kristid, enligt en rapport från Vinnova.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 4 maj 2021
 • Av: Christina Lucas

Sverige bör vara drivande i EU-strategi

Sverige behöver engagera sig med full kraft i det pågående arbetet med EUs nya läkemedelsstrategi. Ett förändrat regelverk kan få stor påverkan på svensk läkemedelsexport och på Sverige som Life Science-nation. Det anser Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 april 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Exporthinder drabbar vaccinproduktion

Handelshinder och exportrestriktioner fortsätter sätta käppar i hjulet för produktionen av covidvaccin. Såväl stora som små vaccintillverkare varnar för att miljontals doser kan gå förlorade om inte viktiga komponenter släpps fram över landgränserna. Även kvalificerad personal för vaccintillverkningen saknas, varnar branschens globala organisation IFPMA.

 • Forskning
 • Måndag 26 april 2021
 • Av: Ia Wadendal