Liberalerna om svensk Life Science

Hur ska hälso- och sjukvården möta de medicinska forskningsgenombrott som är på gång, hur ska Sverige bli en starkare Life Science-nation, och hur kan större miljöhänsyn tas kring läkemedel? Fyra ledande företrädare för Liberalerna intervjuades av LIFe-time.se i samband med partiets Riksmöte i Västerås i helgen, 21-22 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 23 april 2018

Life Science: Ett unikt kontor i regeringskansliet

Ett kontor med uppgift att samordna olika förslag och åtgärder inom ett viktigt samhällsområde. Inget märkvärdigt med det. Det unika ligger i att Sverige fått ett kontor för Life Science i Regeringskansliet där medarbetare från tre olika departement, Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet, jobbar tillsammans.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 20 april 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Öppenhet en förutsättning för samverkan

Anders Blanck: Nära samverkan mellan läkemedelsföretag och hälso- och sjukvård är helt oersättligt för att vården ska utvecklas och nya läkemedelsbehandlingar forskas fram. För att det ska ske med bibehållande av omvärldens förtroende krävs tydliga regler och öppenhet. I Sverige har vi all anledning att känna stolthet över såväl vår samverkanskultur som vårt omfattande etiska regelverk.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 19 april 2018

Enskild kamp för bättre kontinuitet

Britt Marie Ahrnell är en stark och tydlig röst i den svenska vårddebatten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig till sin cancerdrabbade make lyckas hon föra fram patientperspektivet på många viktiga arenor. Hon har valt att göra det som enskild individ, snarare än tillsammans med en patientorganisation.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 18 april 2018

Mål om sex vid hiv till Högsta domstolen

Det är ett brott när en hivsmittad person har oskyddat samlag med en annan person och inte i förväg informerat denne om smittan. Högsta Domstolens prejudikat från 2004 är fortfarande giltigt. Men en omprövning kan vara på väg sedan HD beviljat prövningstillstånd i ett nytt fall.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 17 april 2018

Hiv-vården behöver bättre rutiner

Infektionsläkare som behandlar personer med hiv har goda kunskaper om att en välbehandlad patient har minimal risk att smitta andra, till exempel vid oskyddat sex. Men information och dokumentation kring förhållningsregler kan bli bättre, anser Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 16 april 2018

Svenska i topp inom EU-samarbete

Läkemedelsverkets Ann Marie Janson Lang får halva ordförandeskapet i CTFG, arbetsgruppen för kliniska prövningar under myndighetsnätverket HMA. Det betyder ökat svenskt inflytande på läkemedelsområdet i Europa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 13 april 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Tydligare statligt ansvar behövs

Anders Blanck: Den medicinska utvecklingen pekar i en tydlig riktning: Mindre grupper av patienter kommer att behöva samhällets fulla stöd för att få tillgång till allt mer personifierad och livsviktig läkemedelsbehandling. Det talar för att staten måste ha en stärkt roll i framtidens system för finansiering och subvention av läkemedel.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 11 april 2018

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i frågor som rör patienter och närstående som drabbas av cancer. 2017 utsågs hon till en sjukvårdens 100 mäktigaste av Dagens Medicin. Det är inte blygsel och försiktighet, utan idogt arbete, stort engagemang, en urstark viljestyrka, parat med stor värme och humor, som gett framgångarna.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Fredag 6 april 2018

Smart penna kan skräddarsy behandling

Det är inte alltid självklart att kunna svälja orala läkemedel. Det gäller särskilt många barn, äldre samt personer med olika neurologiska hinder. Nu utvecklas en ny produkt med målet att förenkla dosering och möjliggöra individanpassad administration av läkemedel. Innovationen öppnar vägen för helt nya möjligheter att leverera skräddarsydd dosering samt uppkoppling till ett brett utbud av digitala tjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 4 april 2018

Samordning saknas inom sällsynta diagnoser

Det behövs bättre nationell samordning inom vården av personer som har sällsynta diagnoser. Det anser Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, nu även ordförande i Funktionsrätt Sverige.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 9 april 2018

Alla måste bidra för att minska läkemedel i miljön

Läkemedel designas för att klara kroppens nedbrytande processer och oförändrade nå sina medicinska mål i kroppen. Samma egenskap, kemisk stabilitet, är grunden till läkemedlens miljöeffekter. Myndigheter, landsting och företag brottas med att på bästa sätt minimera läkemedlens skadliga effekter på miljön.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 29 mars 2018

Lotta Håkansson tar gärna ledartröjan

Lotta Håkansson är ordförande för Reumatikerförbundet sedan i somras, men är redan varm i kläderna. Reumatikerförbundet har enligt henne en viktig roll att spela inte bara för patienter med reumatiska diagnoser, förbundet kan och bör bidra till att sjukvården i Sverige blir patientnära och jämlik.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 28 mars 2018

Kardiologen som gick till näringslivet

Tommy Berglund har länge arbetat inom kardiologi med hjärtpatienter. I drygt tio år arbetade han som överläkare och sista åren som chef för hypertonimottagningen på Sahlgrenska/Östra universitetssjukhuset. Men för cirka två år sedan lämnade han sjukvården för att istället börja som medicinsk rådgivare på ett läkemedelsföretag.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 27 mars 2018

Precisionsmedicin på frammarsch

Sjukvården kommer i allt högre grad att utformas utifrån patienters unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. I en rapport från Sweden Bio speglas hur många nya företag utvecklar metoder och tillämpningar som behövs för de nya behandlingarna.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 5 april 2018

Fler äldre med över tio läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen, enligt Öppna jämförelser från Socialstyrelsen och SKL. Rapporten visar också på hög personalomsättning inom hemtjänsten. I många kommuner kan en äldre person få träffa över 20 olika personer under en tvåveckorsperiod.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 10 april 2018

Vården bidrar till ojämlik canceröverlevnad

2 900 förtida dödsfall per år skulle kunna undvikas om cancerpatienter med kort utbildning hade samma chans att överleva som patienter med högskoleutbildning. Det visar en sammanställning av Cancerfonden.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 26 mars 2018