Det görs mycket bra kring e-hälsa i Sverige, men olika aktörer drar åt olika håll, konstaterade statssekreterare Agneta Karlsson.

Initiativet till eHealth Award, som nyligen lanserades på Biotech center i Göteborg, är sprungen ur regeringens och Sveriges kommuner och landstings långsiktiga vision för e-hälsoarbetet. Visionen utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser.

– Vi vill visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna kan nå den nationella och internationella marknaden, säger Anders Persson, affärsrådgivare inom Digital hälsa, Sahlgrenska Science Park.

Vision 2025

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, inledde mötet.

– Det råder inte brist på initiativ, aktörer eller mötesplatser. Det görs mycket bra i Sverige, men olika aktörer drar åt olika håll. Arbetet handlar nu om att skapa en gemensam riktning och en större tydlighet kring vem som gör vad och hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan staten och huvudmännen. Ansatsen är också bredare än tidigare. Förutom hälso- och sjukvården finns även kommunerna och socialtjänsten med, samt till viss del även tandvården.

IT är inte ett mål utan ett medel, underströk Agneta Karlsson och berättade kortfattat om den satsning som nu görs inom ramen för Vision 2025. Åhörare i publiken undrade över vilka de konkreta målen var för visionen, men fick beskedet att några sådana ännu inte var utformade.

På plats var även Anders Sonesson, VD på Diasend/Glokko, som berättade om resan från en innovativ idé till utvecklingen av ett multinationellt företag med verksamhet i 23 länder.
I september förra året gick Diasend ihop med Glokko och är i dag en av världens ledande företag inom diabetesdatahantering.

– När vi startade i Göteborg för elva år sedan var det få som trodde på oss. Vi var de tre pojkarna från Chalmers som många uppfattade som naiva. Vägen har varit lång och bitvis tuff. Men i dag har vi 5 000 kliniker runt om i världen och över en miljon patienter i vårt system.

Diasend är ett system för att överföra, lagra och överblicka patienters data från olika typer av glukosmätare, insulinpumpar, kontinuerliga blodsockermätare och mobilappar. Systemet gör det också möjligt att integrera data från olika aktivitetsmätare, som exempelvis Moves och Runkeeper.

– Det har krävts en stor uthållighet och ett starkt fokus på att verkligen förstå vad det är patienter och vården behöver för att förenkla och förbättra vården och tillvaron för människor med diabetes. En av flera tidiga framgångsnycklar var att vi riktade in oss på enskilda kliniker där vi lyckades övertyga beslutsfattare om att satsa på vår produkt. Vi siktade inte in oss på att delta i stora upphandlingar. Sedan körde vi så det rök, säger Anders Sonesson.

Namnkunnig jury

Maria Sterner, affärsområdeschef på Vitalis berättade om eHealth Award och vilka kriterierna är för registrering.

– Vi vill se företag som har kommit en bit på väg och som har en CE-märkning där så krävs. Vi vill också att produkten eller lösningen ska ha potential att nå ut på en nationell och internationell marknad och att slutanvändaren, helt eller delvis, är involverad i en del av utvecklingen.

Emma Spak
Emma Spak

Emma Spak, läkare och styrelseledamot i Läkarförbundet, sitter i juryn för eHealth Award. Hon välkomnade regeringens och SKL:s satsning på ett långsiktigt e-hälsoarbete.

– Jag tycker att det är en modig vision som ställer höga krav på staten och huvudmännen att verkligen ta ansvar för visionens innehåll. Med digitaliseringens hjälp har vi chans att utveckla en bättre vårdkvalitet, skapa en större delaktighet och åtgärda de arbetsmiljöproblem som orsakas av illa fungerande system och IT-miljöer. Det känns både spännande och lärorikt att sitta i juryn och ta del av många nyheter och få chansen att lyfta aktörer som vill vara med att utveckla vården för patientens bästa, säger Emma Spak.

Anette Falkenroth, läkare och CMIO vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, sitter även hon i juryn.

– Jag jobbar med IT-system och medicinsk information och kallar mig själv för digital städtant. Efter många år som linjechef i vården är jag väl bevandrad med de problem och utmaningar som finns i vården i dag på grund av system som inte kommunicerar med varandra. Före jul hade vi 15 procent av våra vårdplatser upptagna av medicinskt färdigbehandlade patienter som egentligen ska tas om hand av kommunen. Vi har mycket att göra för att skapa effektivare arbetssätt och en effektivare vård där digitaliseringen kan vara till stor hjälp. Och det händer massor. Jag ser verkligen fram emot att läsa ansökningarna.

Först ut att tävla

Jesper Hassel
Jesper Hassel

Först ut att registrera sig till tävlingen var det medicintekniska företaget Mevia som utvecklar smarta läkemedelsförpackningar som ska hjälpa människor att ta rätt läkemedel i rätt tid.

– Vi startade företaget för snart tre år sedan, men innan dess drev vi vår innovation som ett entreprenörskapsprojekt. Vi vill självklart vara med i tävlingen eftersom vi ser att vår lösning kan förenkla och förbättra läkemedelsanvändningen och även höja patientsäkerheten, säger Jesper Hassel, VD och en av grundarna av Mevia.

Han är utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och fortsatte sedan till Chalmers entreprenörskola. Där fick han chansen att utveckla ett produktkoncept och undersöka marknadsmöjligheter. Efter examen drev han tillsammans med en kollega projektet vidare och kunde sedan starta företaget Mevia år 2014.

– Vi har kommit en bit på väg och är i dag CE-märkta. Än så länge har vi testat tekniken i mindre projekt och nu utvärderar vi den inom ett äldreboende i Göteborg samt inom hemtjänsten på Orust. Många har ju inte bara ett utan flera läkemedel, och statistik visar att varannan person med längre läkemedelsbehandlingar inte följer ordinationerna på grund av glömska eller otillräcklig information. Här ser vi att vi kan göra stor nytta, säger Jesper Hassel.

Tekniken bygger på funktionella tryck. När läkemedel tas ur förpackningen skickas information via GSM-nätet till Mevias IT-system. Allt sker automatiskt. Förutom att information lagras om när medicinen tagits, skickas även påminnelser till patienten, eller till exempelvis hemtjänsten, för att öka följsamheten till läkemedelsordination.

– Vi är inte det enda företag som utvecklar smarta läkemedelslösningar. Men vi är unika med att kommunicera i realtid utan externa läsare och där den elektroniska modulen återanvänds, säger Jesper Hassel.