Det kvarstår stora skillnader mellan regionerna i andelen kvinnor som screenas för bröstcancer. Här en ultraljudsundersökning vid ett bröstcancercentrum.

Varje år kallas en miljon kvinnor till screening för bröstcancer med mammografi. Socialstyrelsens utvärdering visar att deltagandet i snitt var 78 procent under perioden 2019-2020, men att det finns skillnader mellan regionerna, där Norrbotten låg lägst med 57 och Halland högst med 87 procents deltagande.

Inte bara behöver vissa regioner öka deltagandet i screeningprogrammet, det finns också grupper av kvinnor deltar i mindre utsträckning än andra, konstaterar Socialstyrelsen som i en rapport för första gången utvärderatbröstcancerscreeningen i Sverige.

Christina Broman
Christina Broman

– Vi ser stora skillnader i regionerna. Det vi särskilt har studerat är deltagandet i screening fördelat på utbildningsnivå, och där har vi sett att kvinnor med låg utbildningsnivå deltar i lägre utsträckning än andra, säger Christina Broman som varit projektledare för kartläggningen.

Behövs mer flexibilitet

Problemet med att nå vissa grupper är något som Bröstcancerförbundet pekat på i flera år.

Susanne Dieroff Hay som är förbundsordförande hoppas att insikterna från Socialstyrelsens kartläggning ska göra det tydligt för regionerna att de måste jobba mer med frågan.

Det behövs en flexibilitet i hur man möter olika kvinnor, säger hon.

– Det finns utrikesfödda kvinnor som inte förstår varför de ska undersöka friska bröst, eller kvinnor som inte vill klä av sig inför främmande människor. Det finns kvinnor som varit utsatta för våld eller kvinnor med psykiska sjukdomar. De måste bemötas på ett annat sätt helt enkelt.

Susanne Dieroff Hay
Susanne Dieroff Hay

Hon efterlyser informationskampanjer som riktar sig mot dessa kvinnor.

– Och hur får vi kvinnor som är hemlösa till mammografin? Det finns så många undergrupper under rubriken utsatta grupper. Där finns mycket att jobba med.

Lättare att boka om

Ett bra sätt att få ett högt deltagande är att skicka ut en ny kallelse med en ny bokad tid till de kvinnor som inte kommer på sin screeningundersökning, påpekar Socialstyrelsen. Även här finns regionala skillnader, där till exempel regionerna Dalarna, Gotland, Kronoberg, Norrbotten och Stockholm inte skickar ut någon påminnelse till kvinnor som uteblivit från screeningen.

– Man tycker ju att alla borde få påminnelser, säger Susanne Dieroff Hay.

I kallelsen till mammografi erbjuder mammografienheterna en förbokad tid, och den går att boka om via telefon. Även om vissa mammografienheter erbjuder alternativa sätt att boka om så gäller det inte alla. Det skulle vara bra om alla mammografienheter också erbjöd möjlighet att boka om via 1177 och internet, skriver Socialstyrelsen.

Susanne Dieroff Hay skulle även vilja att det var möjligt att välja ort för mammografi.

– Man kanske bor på en ort och jobbar på en annan. Då måste man kunna få gå på mammografi på ett annat ställe än där man bor.

Långa avstånd till mammografimottagningen är ett annat problem, främst i de norra delarna av landet.

– Ju längre norrut, desto länge är avstånden. Ska man då ta ledigt från jobbet för att resa fram och tillbaka för tio minuters mammografi?

Längre intervall mellan kallelse

Kartläggningen visar att tidsintervallet mellan varje screeningtillfälle har blivit längre, till stor del beroende på covid-19-pandemin och personalbrist. Framförallt minskade deltagandet i åldern 70-74 år.  Men även här finns regionala skillnader.

– Det är viktigt att regionerna arbetar för att intervallet mellan mammografiundersökningarna inte överstiger det rekommenderade intervallet 18–24 månader, eftersom en förlängning kan resultera i fler cancerfall, säger Christina Broman.

Susanne Dieroff Hay håller med om att de långa intervallen är problematiska.

– Jag hoppas innerligt att man kommer i fatt. Och att man hittar några sätt, som till exempel sätta in tider kvällstid, så att vi inte hamnar i en situation där vi får kvinnor med aggressiv cancer som kommer in för sent.

60 procent av alla cancerfall upptäcks vid screening. Men även här finns regionala skillnader. Det är ett problem när det gäller jämlik vård och kan leda till att en andel patienter i vissa delar av landet behöver genomgå mer krävande behandling, skriver Socialstyrelsen. Mammografin har också sina begränsningar, särskilt för kvinnor med täta bröst. Där kan så mycket som hälften av tumörerna missas vid screeningen. För att öka andelen screening-upptäckt bröstcancer kan troligen en mer känslig metod behövas, påpekar Socialstyrelsen.

– Vi på Bröstcancerförbundet driver sedan länge att man måste ha kompletterande undersökningar för gruppen som har täta bröst och för dem som har haft cancer med svårupptäckta tumörer, säger Susanne Dieroff Hay.

Bara en region anslutet till kvalitetsregistret

En förutsättning för att utveckla screeningverksamheten är att fler regioner ansluter sig till det kvalitetsregister som finns på plats, påpekar Socialstyrelsen. För trots att screening för bröstcancer funnits sedan 1985 och det funnits ett kvalitetsregister för screening sedan 2014 så är det i dagsläget bara en region, Västmanland, som har anslutit sig.  De flesta andra regioner uppger att de har för avsikt att ansluta sig under 2022.

– Det är faktiskt inte klokt. Självklart måste vi ha ett register för mammografi som fungerar. Hur ska vi annars få fram data och kunna jämföra? säger Susanne Dieroff Hay på Bröstcancerförbundet.