Seminarium om innovationscenter i Oslo och Göteborg, från vänster: Björn Klem, VD Olso Cancer Cluster Incubator, moderator Anna Dyhre, Erik Djäken projektledare, Innovationsplattformen, Anders Carlberg chef för FoUU, Regional utveckling inom VGR samt Hans Lönroth Områdeschef Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det finns ett stort behov av att skapa kreativa mötesplatser och påskynda utvecklingen av ny diagnostik och nya läkemedel som snabbare kan nå patienterna.  Just nu pågår ett omfattande programarbete i Göteborg som syftar till att koppla ihop verksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset med de medicinska institutionerna på Medicinarberget samt näringslivet, i anslutning till Sahlgrenska Science Park. Det handlar om totalt fyra byggnader på totalt cirka 115 000 kvadratmeter som ska rymma Life Science, högspecialiserad vård, forskning, utbildning och näringslivsutveckling.

– Här finns stora möjligheter att skapa ett liknande kluster som det i Oslo med viktiga mötesplatser där människor från olika håll kan generera nya idéer och samarbeta i kliniska verkstäder och translationella miljöer, säger Hans Lönroth, professor och områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Snabbare process

Nyligen gästade Björn Klem, VD för Oslo Cancer Cluster Incubator, Göteborg och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han var en av deltagarna på ”Lunchlådan”, ett seminarium som arrangeraes av Sahlgrenska Science Park, MedTechWest, Business region Göteborg och företaget Takeda.

– Vi är ett bioteknikkluster som är beläget i Oslo Cancer Cluster Innovation Park. Här finns även labb och kontorslokaler som hyrs ut till uppstartsbolag.

En huvudsaklig uppgift är att hjälpa startupföretag att bli klara och beredda att möta industrin, menar Björn Klem.

– Vår erfarenhet är att många företag har blivit brända och är därför mindre riskbenägna att gå in i tidig fas jämfört med tidigare. Här spelar vi en viktig roll. Genom de möjligheter vi erbjuder i form av framförallt finansiering, men även juridisk och regulatorisk hjälp, kan vi hjälpa startupföretagen att komma längre i sin process. Vår drivkraft är att effektivisera och snabba på processen från innovation till klinik.

Sedan starten 2015 har innovationer från cirka 12 startupföretag fått tillgång till testbäddar och har snabbare kunnat komma in i vården.

– Vår roll är att ta bolagen från forskningsstadiet och överlämna dem till investerare och Big Pharma. Flera sådana processer och överlämningar pågår och vi hoppas på sikt att detta ska leda till snabbare implementeringar, säger Björn Klem.

Gymnasieskola i mitten

I korthet kan Oslo Cancer Cluster beskrivas som ett kunskaps- och innovationscenter där akademi, sjukvård och näringsliv har en nära samverkan. Här finns ett 90-tal medlemmar som är norska och internationella företag som exempelvis IBM Watson, forsknings- och finansinstitut, universitetssjukhus och olika organisationer. Samtliga arbetar inom onkologi och representerar hela värdekedjan från forskning och innovation till klinik. Klustrets spetsområden är immunonkologi och utvecklingen av individanpassade cancerläkemedel.

Klustret är även en del av EU-projektet PERMIDES och det har även ett nära samarbete med forskningsanläggningar som Lawrence Livermore National Laboratory i USA.

– Vi hade aldrig klarat av att göra det vi har gjort utan privata krafter som är med på tåget. Vi har fått till en bra samverkan mellan det offentliga och privata och vi jobbar gemensamt. En annan nyckelfaktor är att vi har ett starkt politiskt stöd.

Ett utmärkande drag för Oslo Cancer Cluster är att det finns en gymnasieskola med 900 elever, beläget i innovationsparken.

– Huvudentrén är på samma våning som skolan. Det innebär att professorer, forskare och företagare möter eleverna i vardagen. Värdet att mötas varje dag i entrén eller i den gemensamma lunchmatsalen eller i idrottshallen ska inte underskattas. När vi får besök från USA blir de väldigt förvånade över att vi inte har vakter och de slås av öppenheten och interaktionen mellan elever, läkare, patienter, forskare och företag, säger Björn Klem.

Inspirerande modell

Anders Carlberg FoUU-chef, regional utveckling i Västra Götalandsregionen, deltog på seminariet och har även varit på studiebesök i Oslo.

– Modellen är spännande. Det finns en helhetssyn och ett samlat grepp om aktiviteterna. Det finns även en nära relation, inte minst geografiskt, till universitetssjukhuset och Radiumhospitalet som har en lång tradition av framstående forskning inom cancerområdet.

Det finns en stor tillgång till riskkapital som kan investeras i startupföretag och som senare i processen, när de är redo för marknaden, säljs av till industrin. Försäljningssumman går sedan tillbaka till verksamheten. Den här så kallade ”loopen” gör den norska modellen dynamisk, menar Anders Carlberg.

– Ett annat starkt intryck är att man lyckats skapa en mötesplats som är starkt kopplad till sjukvårdens behov och aktiviteter. Det är också spännande att man har en gymnasieskola placerad mitt i innovationsparken. Det skapar många möjligheter.

Sverige kan lära av den norska modellen, menar Hans Lönroth, professor och områdeschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– De är duktiga på att få igång startups och skapa förutsättningar för bolagen att komma in i vården och testa nya produkter. I Sverige finns det fortfarande en stark beröringsskräck som gjort att tidigare fungerande nätverk har vittrat sönder och hämmat utvecklingen.

Sahlgrenska Life

Hans Lönroth skulle gärna vilja se att idéer och innovationer som är sprungna ur vården och av enskilda medarbetare lättare fångades upp.  I dag är kontakt- och kunskapsutbyten starkt begränsade till den högsta tjänstemannanivån, menar han.

– Om man tror att mycket av innovation kommer från enskilda medarbetare, vilket jag tror, så är det ett problem att de frågeställningar som lyfts i vården och i mötet med patienten, i regel inte kommer vidare. Vi behöver nå varandra på ett bättre sätt än idag och skapa forum där idéer kan formas och växas på ett mer spontant sätt än idag. Många av de stora sprången på framgångsrika företag har ägt rum tack vare möten i korridoren eller i kafferummet.

Hans Lönroth välkomnar satsningen på Sahlgrenska Life. Nyligen fattade Regionstyrelsen i Västra Götaland beslut om att planeringen av Sahlgrenska Life ska fortsätta. Det återstår dock flera politiska beslut innan Sahlgrenska Life blir verklighet. Målbilden är att byggstarten ska ske 2020 och att det ska stå klart 2024.