Dag Larsson

Dag Larsson (S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och landstingsråd i Stockholms läns landsting, delar den bild av att Sverige har en föråldrad biobankslag som ges i en artikel på LIFe-time, som publicerades i förra veckan. I artikeln ges en rad exempel på hur det nuvarande regelverket bromsar akademisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Trots att en statlig utredning redan 2010 lade fram förslag på en ny biobankslag har ärendet blivit liggande på Socialdepartementet. – Här tänker vi inom landstingen likadant som i läkemedelsbranschen. Det finns orimligheter i den nuvarande lagstiftningen som vi vill rätta till. Och jag förstår inte varför det ska behöva dröja så länge. Jag har dock hittills inte fått några svar, säger Dag Larsson, som på fredag den 11 mars ska ta upp frågan om biobanker i ett möte med Agneta Karlsson, statssekreterare i Socialdepartementet.  

Statliga öronmärkta pengar

Dag Larsson har tillsammans med partikollegan och landstingsrådet Erika Ullberg skrivit en motion till SKL om biobanker, som samtliga partier inom SKL nu ställt sig bakom. I motionen drivs kravet att en del av de statliga forskningsinvesteringarna borde öronmärkas till att utveckla biobanker i landstingen. – Jag har pratat med politiker från såväl mitt hemlandsting som från andra landsting om biobankerna. Och det finns en stor oro ute i landet kring frågan om biobankerna. Det kommer framöver att behövas rejäla infrastrukturinvesteringar för att utveckla biobankerna. Jag tycker att staten borde kunna gå in med investeringsmedel till detta. Samtidigt har man då möjlighet att ställa höga krav på landstingen kring samordning, säger Dag Larsson.

Nationell infrastruktur

SKL:s styrelse skriver i motionssvaret att man vill framhålla betydelsen av en nationell infrastruktur för samordning och rutiner för provtagning, hantering, förvaring och tillgång till prov, och gemensamma och standardiserade IT-lösningar. ”En nationell infrastruktur behöver stödja medicinsk forskning, utveckling och innovation till gagn för patienter, vårdgivare, industri och invånare. Vidare behöver infrastrukturen stödja samarbete med andra länder. För att nå en nationell infrastruktur krävs att också statliga resurser tillförs landstingens biobanksverksamheter för lokalt, regionalt och nationellt genomförande, som säkerställer hög kvalitet på tillgänglighet till insamlade prov och patientinformation utan att kompromissa med patientintegriteten”, skriver SKL. Styrelsen påpekar också att SKL vid ett flertal tillfällen uppmärksammat regeringen på problemen med den nuvarande biobankslagen. – Biobankerna är oerhört viktiga både för vården och för forskningen i framtiden. Samtidigt finns ett finansiellt problem. Det är lätt att sådana investeringar får stå tillbaka när det finns många andra behov ute i landstingen. Här kan verkligen staten göra en insats. Det andra problemet är att lagstiftningen släpar efter. Detta trots att det frågan är utredd och klar. Vi behöver verkligen få en fungerande lag om biobanker, säger Dag Larsson.