Forska!Sveriges förslag sammanfattas i fem områden. Det första gäller finansiering som främjar excellent forskning och utbildning. Här vill man öka de statliga anslagen och påminner om att regeringen i april 2018 formulerat målet att 4 procent av BNP. Andelen har sjunkit de senaste decennierna och var år 2017 nere på 3,3 procent. Områden där behoven av satsningar är akuta är behandlingsforskning, vårdforskning och implementeringsforskning, enligt Forska!Sverige.

Det andra området gäller Sveriges i flera avseenden unik forskningsinfrastruktur i världsklass som är kraftigt underfinansierad, enligt stiftelsen. För att inte riskera omfattande kapitalförstöring krävs ökade investeringar i både dyrbara instrument och högutbildad kvalificerad personal. Rollerna för SciLifeLab och Vetenskapsrådet behöver förtydligas.

I Sverige har antalet påbörjade läkemedelsprövningar minskat kraftigt på senare år. Därför måste förutsättningar för kliniska studier förstärkas. En viktig uppgift är att göra det möjligt för universitetssjukhusens roll i en stärkt klinisk forskning och förbättrad vård. Stiftelsen föreslår att Kliniska Studier Sverige får uppdraget att utreda behovet av europeisk och internationell standardisering för att stödja Sveriges plats inom kliniska studier.

Skapa forskningscentrum

Ett annat förslag är beslut om ett antal specialiserade forsknings- och behandlingscentrum för utveckling av nya metoder och behandlingar med fokus på patientnytta. Dessa ska ha nära koppling till högre utbildning och fortbildning.

Ett tredje område gäller utveckling av en nationell struktur för digitalisering och handlingsplan för hälsodata. För att ta vara den stora potentialen med precisionsmedicin är det en förutsättning att insamlade hälsodata utnyttjas fullt ut. Det behövs en juridisk organisation som ska utveckla och förvalta ett ramverk för hantering av insamling, lagring, delning och användning av hälsodata, inklusive känsliga data. Lagar som hindrar detta bör ses över.

Stiftelsen föreslår också att lagförslag om biobanker och kvalitetsregister antas och att stat och regioner gör en gemensam satsning.

Det fjärde området är satsningar för att stärka en ledarskapsmodell på svenska lärosäten som främjar forskning och en samverkanskultur. Stiftelsen föreslår även att regioner ska skapa positiva incitament för sjukvårdspersonal att forska och att karriärtjänster för klinisk forskning inrättas.

Det femte området är en stärkt framtida kompetensförsörjning i syfte att lyfta fram forskningens och utbildningens plats i sjukvården från dagens situation. Det är nödvändigt eftersom kunskapsutveckling och införande av nya metoder är en förutsättning för hög kvalitet på vården.