Opinionsundersökningen visar att det finns ett mycket starkt stöd i befolkningen för att Sverige ska vara ledande inom medicinsk forskning. På en fråga om det är viktigt att Sverige är världsledande inom medicinsk forskning svarade 87 procent mycket viktigt, eller ganska viktigt. På en följdfråga om anledningar svarade tre av fyra att det var viktigt för att utveckla nya mediciner och behandlingar, och hälften att det är viktigt för att förbättra hälso- och sjukvårdssystemet.

En annan fråga i undersökningen gällde inställningen till att dela sina hälsodata för forskning, exempelvis resultatet av ett blodprov, under förutsättning att det används anonymt. Här svarade hela 95 procent att de skulle säga ja. En följdfråga gällde stödet för att dela hälsodata för olika alternativa ändamål. Här skulle 87 procent säga ja om ändamålet är medicinsk forskning, och 67 procent om syftet är att förbättra patientvården. Om ändamålet är att stödja myndigheters arbete för att till exempel utveckla folkhälsa och smittskydd skulle 58 procent säga ja till att dela sina hälsodata.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige

– Det är tydligt att den svenska befolkningen ser det stora samhällsvärdet i medicinsk forskning och det är mycket glädjande. Regeringen har ju visat att man vill prioritera det här området, bland annat genom inrättandet av kontoret för Life Science och den kommande Life Science-strategin. Nu hoppas vi att regeringen redan i höstens budget ökar de statliga investeringarna i medicinsk forskning, och att den kommande forsknings- och innovationspropositionen blir kraftfull, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Undersökningen visar samtidigt att många är oroliga för kvaliteten inom den svenska hälso- och sjukvården. Bara 22 procent instämmer helt i påståendet ”den svenska sjukvården kommer att ta väl hand om mig när jag behöver det”. Endast 16 procent instämmer helt i att patienter på svenska sjukhus har tillgång till de säkraste och bästa behandlingarna, och 9 procent instämmer i påståendet att vi har en jämlik vård i Sverige.

Sifo-undersökningen genomfördes i maj i år och besvarades av 1 500 personer. Resultaten är i linje med liknande undersökningar som Forska!Sverige genomfört 2018 och 2016.