Allianspartierna, som styrt inom SLL de senaste tolv åren, lanserar i en debattartikel i Dagens Nyheter begreppet "Forskningslöftet". Om partierna får fortsatt förtroende i valet vill man åstadkomma en kraftig ambitionshöjning vad gäller medicinsk forskning inom hälso- och sjukvården. Här ska Karolinska universitetssjukhuset utgöra navet, men samtidigt ska forskningsuppdraget finnas inom alla delar av sjukvården. Framför allt behöver den företagsfinansierade kliniska forskningen öka:

"Det finns flera fördelar med att arbeta systematiskt med så kallade kliniska prövningar utöver det eventuella medicinska framsteget. Det handlar om patienter som flera år tidigare kan få tillgång till banbrytande behandlingar samtidigt som våra medarbetare får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling", skriver alliansföreträdarna.

Beröringsskräck ska bort

De menar att den beröringsskräck i vården gentemot Life Science-branschen som ännu finns måste bort, och likaså andra problem som hindrar forskning att komma till stånd. Det kan vara missförstånd, prestige, stuprör eller ersättningar som styr fel. Ytterst drabbar detta våra svårt sjuka patienter och deras anhöriga, konstateras i artikeln. En årlig problemlösarkonferens där sjukvården, akademin och företagen deltar ska ha som syfte att undanröja sådana hinder.

Ett konkret mål är att antalet kliniska prövningar inom landstinget ska öka med 50 procent på fyra år. För att öka attraktiviteten ska det ta maximalt tio dagar att svara på en intresseförfrågan från ett läkemedelsföretag om deltagande i en klinisk läkemedelsprövning. Vidare ska landstinget i avtalen med länets sjukhus få en bättre balans mellan vårdproduktion och möjlighet att bedriva forskning. Även privata vårdgivare ska i högre utsträckning delta i både forskning och utbildning.

Slarvat bort chanserna

Socialdemokraterna i landstinget skriver som svar i en debattartikel i Dagens Medicin att alliansen under sitt mångåriga styre slarvat bort chanserna till att göra Stockholm till en forskningsregion i världsklass. Partiföreträdarna lyfter fram att alla vårdgivare måste vara med och bidra till forskning och utveckling, såväl offentliga som privata. Man flaggar också för att vårdens ersättningssystem ska ses över vid ett eventuellt maktskifte:

"Chefer inom vården, studenter och forskare vittnar om hur svårt det är att hinna bedriva forskning med dagens prestationsbaserade ersättningssystem. Med bättre förutsättningar för personalen kan vi rekrytera och behålla kompetenta medarbetare", skriver partiföreträdarna.

Liksom alliansen vill socialdemokraterna ha närmare samverkan med företag inom Life Science. Partiets modell för detta är att inrätta ett regionalt samverkansråd där företrädare för sjukvården, akademin och företagen tillsammans ska ta fram en regional forskningsstrategi.

Maria Fagerquist, sakkunnig inom forskningsfrågor på LIF.
Maria Fagerquist, sakkunnig inom forskningsfrågor på LIF.

LIF ser positivt på beskeden

LIF – de forskande läkemedelsföretagen ser mycket positivt på att det finns en bred politisk samsyn inom Stockholms läns landsting kring satsningar under nästa mandatperiod på att öka den kliniska forskningen inom sjukvården, och närmare samverkan med läkemedelsföretagen.

– Det är mycket glädjande att partierna nu ger tydliga besked om att man vill göra rejäla satsningar på forskning inom hälso- och sjukvården. För att Sverige ska kunna växa och bli starkare inom Life Science behövs Stockholm som en stark motor, i nära samarbete med andra landsting. Men den internationella konkurrensen om företagsfinansierad forskning är stenhård. En förutsättning för att locka hit mer klinisk forskning är att sjukvården hela tiden befinner sig vid kunskapsfronten, och att patienter erbjuds nya innovativa behandlingar och kontinuerlig uppföljning av vårdresultat, säger Maria Fagerquist, sakkunnig inom forskningsfrågor på LIF.

– Målet att öka antalet företagsfinansierade kliniska prövningar med 50 procent är en mycket stor ambitionshöjning. För att det ska kunna förverkligas krävs tydliga politiska beslut om att sjukvårdens personal ska arbeta med klinisk forskning, samt åtföljande ersättningssystem. Vidare behövs bland annat en satsning på forskningssjuksköterskor, och bättre statistik kring kliniska prövningar. Vi inom läkemedelsbranschen ser fram emot att tillsammans med landstinget arbeta med dessa viktiga frågor efter valet, och få nödvändiga förändringar till stånd, säger Maria Fagerquist.