Från vänster moderatorn Nedjma Chaouche, Lina Nordquist (L), Christer Jonsson (C), Gabriel Eugen Kroon (SD), Catarina Wahlgren (V), Erika Ullberg (S), Margareta Fransson (MP), Acko Ankarberg Johansson (KD) och Nicklas Sandström (M).

Det fanns en samstämmighet kring att den nära vården, framför allt primärvården, måste förstärkas. Tillgängligheten måste bli bättre och köerna kortare. För att nå detta hade partierna olika förslag.

Miljöpartiet ville se en tillgänglighetskommission. En sådan kommission ska framför allt lösa "kompetensförsörjningen, kompetensförsörjningen och kompetensförsörjningen", som Margareta Fransson, regionråd för Miljöpartiet i Region Östergötland underströk. Med detta avsåg hon ett bredare anslag som inte bara omfattar läkare och sjuksköterskor utan även fler yrkesgrupper samt en översyn om vilka som ska göra vad.

Christer Jonsson, landstingsråd (C) i Landstinget i Kalmar län, berättade om Hälsocentralen i Borgholm på Öland. Där har man ökat läkarbemanningen så att det bara går 1000 patienter per läkare. Man har också det så kallade Hemsjukhuset där vård drivs i patienternas hem när de så vill.

Nicklas Sandström, oppositionslandstingsråd (M) i Västerbottens läns landsting, vill flytta resurser från sjukhusen till primärvården och det handlar inte bara om pengar utan även om att personal flyttas och förstärker primärvården. De nya vårdinformationssystem som är på väg in ger möjlighet till effektivisering.

Kristdemokraterna ville ha mer statlig styrning och efterlyste fler nationella beslut.

– När det slagits fast att en behandling är bra måste jag som patient veta att jag, oavsett var jag bor, får behandlingen. Att 21 system ska ordna det här har inte lyckats på 156 år, sade Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och partisekreterare för KD.

Beklagade nej till färre regioner

Erika Ullberg, finanslandstingsråd (S) i opposition i Stockholms läns landsting, beklagade att förslaget att färre regioner skulle ersätta de 21 landstingen inte genomfördes. Hon ville se ännu mer samverkan än idag mellan de sex sjukvårdsregionerna. Förslaget från Socialdemokraterna om att samarbete mellan landstingen ska ge mer pengar tyckte hon var bra. Samtidigt finns fördelar med decentarlisering.

– Vi är en nationalstat, men det är enklare att få förtroende för vården hos medborgarna när man får välja lokala företrädare, sade hon.

Catarina Wahlgren, representant för Vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting, ville se att primärvården får både mer pengar och mer kompetens. Det viktiga med primärvården att den finns nära människorna och därför förespråkar partiet att primärvården har ett områdesansvar.

Vårdcentraler för äldre

Sverigedemokraternas representant Gabriel Eugen Kroon, som kandiderar till landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting, lyfte fram vårdcentralernas förebyggande arbete och partiet vill se särskilda äldrevårdscentraler. Partiet vill också se en bättre koordinering mellan landstingen så att de kan avlasta varandra.

Lina Nordquist, regionråd (L) i Region Uppsala, ville skärpa kvacksalverilagen och hänvisade särskilt till att det idag är tillåtet att utan kompetens och utbildning att behandla psykiskt sjuka och ta bra betalt för det. Dessutom ville hon se en betydligt bättre efterlevnad av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, samt att "mätdillet", det vill säga att onödig information samlas in, upphör.

– Om vården hade varit ett bageri hade vi haft en mängd information om hur varm ugnen är och hur länge man knådar degen – men inget om hur goda bullarna blev, sade hon.

Partiernas viktigaste vallöften

Moderatorn Nedjma Chaouche avslutade samtalet med att fråga efter partiernas viktigaste vallöften för att skapa en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och omsorg.

– Vi vill att politiker ska bestämma mindre men vara mer tydliga med vad vi vill åstadkomma. Vi vill se en utredning om sjukvårdens framtida prioriteringar. Utforma sjukvården så att den passar de svårast sjuka för då kommer alla vi andra att följa med på köpet och det blir bra. Inte bara politiker och tjänstemän ska veta vad som pågår. Anhöriga måste få känna trygghet. Patienter måste få tillgång till kvalitetsregister, liksom Life Science-sektorn eftersom det är där mycket utveckling sker, sade Lina Nordquist (L).

– Att det går 2000 personer per läkare säger oss att primärvården är i kris. Den är underbemannad och underdimensionerad. 20 procent av tjänsterna är vakanser. Hälso- och sjukvårdslagens krav på att alla har rätt till en fast läkarkontakt ska fullföljas. Det behövs fler ST-tjänster. Underlätta för andra specialister att anställas och gör det lättare att starta små personalägda enheter. Detta är enda vägen för kroniskt sjuka, sade Christer Jonsson (C).

– På kort sikt är det viktigaste i Stockholms läns landsting att bekämpa vårdköerna och öka tillgängligheten. En nyckel är en attraktiv arbetsmiljö för vårdpersonalen. Satsa på fler personalbostäder, slopa de delade turerna och slopa karensdagen för vårdens anställda i sjukförsäkringen. Långsiktigt krävs en förändring som ska ske i dialog med patienter och de som arbetar med patienter dagligen. Vi kommer att lyssna på alla åsikter och ta dem till oss, sade Gabriel Eugen Kroon (SD).

– Utan personal har vi ingen vård. Vi vill förbättra arbetsmiljön, att vården får fler anställda och att fler vill komma tillbaka och stanna kvar. Vi vill ha kortare arbetsdag, man ska kunna ta ut sina raster och personalen ska ha större inflytande. Då finns tid för reflektion och tid för en personcentrerad vård och innovation. Satsa på personalen för att öppna alla stängda vårdplatser, sade Catarina Wahlgren (V).

Landstinget ska vara en bra arbetsgivare

– Våra löften handlar om personalpolitik och att landstinget ska bli en bra arbetsgivare. Vi ska öppna vårdplatser och städa upp i affären kring Nya Karolinska. De stora skiljelinjerna är om vi ska satsa på välfärden eller sänka skatten samt vilket inflytande Sverigedemokraterna ska ha i svensk politik, sade Erika Ullberg (S).

– Folkhälsoperspektivet ska genomsyra alla politikområden. Minska klyftorna i hälsa och minska spridningen av miljögifter. Att satsa på mindre hälsoklyftor innebär också att omvandla sjukvården från att lappa och laga till det friska och förebyggande, sade Margareta Fransson (MP).

– Primärvården behöver byggas ut. Vi vill att riksdag och regering fattar beslut om slutsatserna i Anna Nergårdhs utredning om den nära vården. Vi kan inte bara hoppas att 21 landsting genomför det för att det låter bra, sade Acko Ankarberg Johansson (KD).

– Vårt löfte är en vård utan köer med personcentrerad vård. Vi vill ha en tredubblad och utvecklad kömiljard. Vi vill se en primärvårdsreform där varje person vet vem som är ens läkare. Proffsen måste få vara proffs och den politiska och myndigheternas styrning av värden måste minska. Teknikutvecklingen måste accelereras. Samverkan mellan huvudmännen måste förstärkas och utvecklas. De mest sjuka ska inte behöva skickas runt i vården, sade Nicklas Sandström (M).