Lena Hallengren, socialminister, Matilda Ernkrans, forskningsminister och Ibrahim Baylan, näringsminister.

Det är de tre ansvariga ministrarna Ibrahim Baylan, näringsminister, Matilda Ernkrans, forskningsminister och Lena Hallengren, socialminister, som i en gemensam debattartikel i Dagens Medicin ger besked om att samordnaren Jenni Nordborg tillsätts på heltid som chef för Life Science-kontoret under resten av mandatperioden till hösten 2022. Fram tills i dag har hon haft kvar sin tjänst som avdelningschef inom Vinnova på halvtid. Förändringen ger enligt regeringen bättre förutsättningar för att ta fram förslag och underlättar implementering av den kommande Life Science-strategin.

I artikeln lyfter ministrarna bland annat fram att företagen inom Life Science-sektorn agerar på en global marknad och att deras produkter är viktiga för såväl individer som för Sveriges export.

Jenni Nordborg, samordnare och chef för Life Science-kontoret.
Jenni Nordborg, samordnare och chef för Life Science-kontoret.

”Life Science-sektorn är viktig för Sverige som kunskapsnation och för vår konkurrenskraft samtidigt som företag och akademi genom forskning och utveckling kan skapa nya lösningar för patienter. Genom strategin kan vi tillsammans med sektorn lägga grunden för fortsatta framsteg. Vi kan skapa mer ekonomiskt välstånd, utveckla sjukvården och förbättra hälsan i befolkningen”, skriver de tre ministrarna.

Åtta prioriterade områden

Den nationella Life Science-strategi som ska vara klar i höst har åtta prioriterade områden (se faktaruta). Det första som lyfts fram avser en långsiktig ambitionsförklaring enligt den svenska modellen där olika parter samverkar och bidrar. Detta är också något som LIF – de forskande läkemedelsföretagen lyft fram behovet av i ett inspel till Life Science-kontoret.

Några andra områden på regeringens prioritetslista är exempelvis att den hälsodata som varje dag genereras inom vården ska göras mer tillgänglig för forskning och innovation, att forskning ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvårdens och omsorgens verksamheter, och att lagar och regelverk ska ses över.

”Det är vår ambition att en strategi med brett förankrade målsättning ska ge en tydlig riktning för Sveriges ambition att vara en ledande Life Science-nation. Genomförandet måste ske i samverkan – en gemensam kraftsamling och ett gemensamt ledarskap krävs för att vi ska klara omställningen. Life science kommer fortsätta att vara en viktig prioritering för regeringen”, skriver ministrarna.

Anders Blanck, vd LIF.
Anders Blanck, vd LIF.

LIF: ”Visar att regeringen delar vår syn”

Anders Blanck, vd LIF, välkomnar beskeden från regeringen.
– Vi inom branschen har länge drivit på för att Sverige ska anta en ambitiös Life Science-strategi. Beskedet från regeringen visar att de delar vår syn på att Life Science-sektorn är viktig för hela samhället, och att en förutsättning för framgång är långsiktiga satsningar inom många olika områden, säger Anders Blanck.

Han pekar på att när en strategi för Life Science väl är framtagen krävs handlingsplaner med konkreta åtgärder som underlättar för företag att investera och verka i Sverige, som leder till att kliniska läkemedelsprövningar åter blir en naturlig del av hälso- och sjukvården, och som innebär att svenska patienter ges tillgång till nya effektiva läkemedelsbehandlingar.

– Det är viktigt att alla inser att de här delarna hänger ihop. För att Sverige ska kunna växa inom Life Science måste vi också ha ett övergripande mål om att svenska patienter ska erbjudas bästa möjliga medicinska behandling. I dag väljer företag att investera i länder som prioriterar innovation, säger Anders Blanck.