Analysen bygger på de 143 nya läkemedel som godkändes av EMA under tidsperioden 2014-2016. Av dessa är enligt analysen 91 läkemedel (två tredjedelar) tillgängliga för svenska patienter, medan 49 läkemedel (en tredjedel) betecknas som inte tillgängliga. Ett läkemedel betecknas som tillgängligt om det marknadsförs i Sverige enligt FASS, är godkänt för subvention, alternativt ett slutenvårdsläkemedel som inte fått negativ rekommendation av NT-rådet och har relevant försäljning, eller betecknas som smittskyddsläkemedel.

En närmare analys av de 49 läkemedel som inte är tillgängliga visar att 19 läkemedel kunde anses vara ersättningsbara då det redan finns tillgängligt i Sverige liknande läkemedel, eller läkemedel som betecknas som minst lika bra. De resterande 30 läkemedel som inte är tillgängliga ansågs däremot inte kunna ersättas rakt av. Bland dessa finns 14 läkemedel mot sällsynta sjukdomar och 9 cancerläkemedel.

Ingrid Lindberg, analytiker Quantify Research, anser att det faktum att många nya läkemedel inte finns i Sverige drabbar patienter negativt i varierande grad.

– Hälften av de 30 läkemedel som bedömts som icke ersättningsbara utgörs av särläkemedel, som riktas mot sällsynta och allvarliga sjukdomstillstånd där det i dag saknas adekvat behandling. I andra fall är det mindre allvarligt och handlar kanske om ett läkemedel med bättre administrationssätt. Därför tror vi att det här drabbat svenska patienter, men i varierande grad, säger Ingrid Lindberg.

Inte unikt för Sverige

Att alla läkemedel inte är tillgängliga är inget unikt för Sverige. En större undersökning avseende samma tidsperiod som presenterades tidigare i år från den europeiska forskande läkemedelsbranschen, Efpia, visade på stora variationer i tillgänglighet till nya läkemedel mellan länderna. Den undersökningen visade att 85 procent av alla nya läkemedel var tillgängliga i Tyskland, medan endast 14 procent var tillgängliga för patienter i Lettland. Efpias undersökning visade också att betydligt fler nya läkemedel är tillgängliga i Danmark än i Sverige och Norge.

Rapporten från Quantify Research är en vidareutveckling och en djupare analys av de svenska siffrorna från Efpia-rapporten. Den resulterade i att en högre andel nya läkemedel betecknas som tillgängliga i Sverige, 64 procent jämfört med 55 procent i Efpia-rapporten. Det kvarstår dock en betydande skillnad mot Danmark. Hälften av de 30 icke tillgängliga läkemedel som bedömts som icke ersättningsbara är tillgängliga för danska patienter.

– Det är svårt att veta säkert varför vissa läkemedel inte är tillgängliga. Då får man vända sig till respektive företag. Det kan handla om att företaget dragit tillbaka en ansökan om subvention efter information om att man kommer att få avslag, eller att man valt att inte lansera läkemedlet alls i Sverige. Vi vet att det svenska subventionssystemet ofta upplevs som komplicerat. För att belysa hur det påverkar den här frågan skulle det behöva göras en djupare intervjuundersökning, säger Ingrid Lindberg.

Kritik mot Efpia-rapporten

Gustaf Befrits, hälsoekonom vid läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting, är kritisk till den tidigare europeiska undersökningen från Efpia. Han anser att den gjorts utifrån antagandet att allt annat än fullständig tillgänglighet skulle vara negativt för patienterna. Därför ser han positivt på att Quantify Research gjort en djupare analys, vilket också resulterade i att fler nya läkemedel kan betecknas som tillgängliga här.

– Det finns inget land där alla läkemedel finns tillgängliga. Vissa länder har fler läkemedel tillgängliga. Man kan fråga sig om det finns ett egenvärde i att alla läkemedel ska vara tillgängliga, om det redan finns andra läkemedel som är lika bra, säger Gustaf Befrits.

Han delar inte bedömningen att svenska patienter drabbas av att vissa läkemedel inte är tillgängliga.

– Min bedömning är att sannolikheten att patienter skulle drabbas negativt av att vissa läkemedel inte är tillgängliga i Sverige är mycket låg. Det finns undantagsprocedurer på plats vid starka medicinska behov. Dessutom vill jag påpeka att ett flertal av de läkemedel som betecknas som inte tillgängliga i analysen från Quantify Research de facto inte tillhandahålls på den svenska marknaden. Det beror på medvetna val hos företagen att inte gå in på svenska marknaden, kanske för att den betraktas som för liten. Jag skulle välkomna en djupare analys av detta, säger Gustaf Befrits.