Anders Blanck

Det pågår just nu en diskussion inom världshandelsorganisationen WTO om att tillfälligt avskaffa patentskyddet för vacciner och behandlingar mot covid-19. Förslaget lades fram av Indien och Sydafrika och det har nu fått stöd av ett antal länder, bland dem USA. Det är tyvärr ett faktum att fördelningen av vaccindoser mellan världens länder är djupt ojämlik. Medan vi i Sverige och i andra höginkomstländer nu inlett vaccination med en tredje dos finns det många länder, framför allt i Afrika, där endast en bråkdel av befolkningen överhuvudtaget fått tillgång till vaccin. Därför är förståeligt att ett förslag om tillfälligt avskaffade patent kan verka lockande. Men det skulle inte skapa ökad global rättvisa.

När vaccination mot covid-19 skulle inledas för ett år sedan fanns farhågor om att rika länder skulle fokusera på att tillförsäkra sig vaccin för den egna befolkningen på bekostnad av andra. Att just detta hände var egentligen ganska väntat. Den svenska regeringen har liksom statsledningar i andra länder i första hand ansvar för folkhälsan hos den egna befolkningen. Och rika länder har större möjlighet att upphandla stora volymer vaccindoser.

Världshälsoorganisationen WHO startade programmet Covax i syfte att dels utgöra en plattform för donation av överskott av vaccindoser från hög- till låginkomstländer, dels att själva köpa vaccin. Hittills har omkring 610 miljoner doser fördelats till 144 länder via Covax. Som en jämförelse har den EU-gemensamma upphandlingen kontrakt på upp till 4,6 miljarder doser till cirka 450 miljoner EU-medborgare. Strategin inom EU-upphandlingen är att köpa upp stora överskott i syfte att omfördela via donationer till Covax. Problemet är att denna omfördelning från EU-länder, liksom från andra höginkomstländer, hittills gått alltför långsamt. Sverige har i sammanhanget mindre att skämmas över. Vi kommer vid årsskiftet att ha donerat cirka 8 miljoner doser via Covax, och vi är även den i förhållande till befolkningsmängd största ekonomiska bidragsgivaren till programmet.

Debatten kring avskaffande av patent är starkt förenklad och missvisande. En avgörande orsak till att vi i dag överhuvudtaget har tillgång till vacciner mot covid-19 är patentskydd och andra så kallade immateriella rättigheter. De skapar långsiktiga och förutsägbara villkor och drivkrafter för forskning, utveckling och innovation, och för att investera i framtidens behandlingar. Patentskydd gör att företag vågar investera i forskning som kanske inte bär frukt förrän 10-20 år senare.

Då kanske någon invänder att mRNA-vaccinerna mot covid-19 togs fram inom ett år efter utbrottet. Men dessa vacciner är resultatet av forskning i över tio år kring utvecklingsplattformen mRNA där företagens investeringar aldrig hade skett utan patentskydd. Även ett tillfälligt slopande av patent för vaccinerna mot covid-19 skulle få en förödande effekt på hela det globala innovationssystemet. Det skulle skicka en tydlig signal till de forskande läkemedelsföretagen och investerarna, och även till forskare inom akademin, att det är riskabelt att satsa på och investera i vacciner och läkemedel som kan användas i pandemier.

Många tycks också tro att det skulle vara relativt enkelt att starta upp vaccinproduktion i stor skala. Man inser inte att vaccintillverkning är högteknologisk produktion som måste uppfylla högt ställda myndighetskrav kring kvalitet och säkerhet. Läkemedelsföretagen bakom vaccinerna mot covid-19 har under året jobbat intensivt för att optimera och öka produktionen via frivilliga licensavtal med externa producenter.

Runt om i världen finns det cirka 60 anläggningar som är utrustade och uppfyller de högt ställda kraven för att producera vacciner mot covid-19. Bibehållen tillverkningskontroll och välfungerande globala leveranskedjor är helt nödvändigt. Pfizers vaccin består exempelvis av 280 olika komponenter som tillverkas i 19 olika länder. Produktionskontroll är också helt nödvändigt utifrån perspektivet att vacciner kan behöva justeras för att vara effektiva mot nya virusmutationer.

Den globala vaccinproduktionen ökar nu mycket snabbt. En prognos visar att vid årsskiftet kommer över 11 miljarder doser att ha tillverkats, och produktionstakten kommer i början av nästa år att vara cirka 1,5 miljarder doser i månaden. Under 2022 kommer huvudproblemet inte vara tillgång till vaccindoser, utan hur de fördelas över världen.

Sverige har alltid utgjort en tydlig internationell röst för ett starkt skydd för patent och andra immateriella rättigheter. Detta är en starkt bidragande orsak till att vi i dag rankas som ett av världens mest innovativa länder. Vi har också höga ambitioner fastställda i en nationell strategi om att Sverige ska växa inom Life Science-området. Då är ett starkt bibehållet patentskydd en grundförutsättning.

Vaccinerna mot covid-19 är resultatet av en gemensam global kraftansträngning av forskarsamhället, företagen och reglerande myndigheter som saknar motstycke i medicinhistorien. Nu gäller det att vi snabbt får till en mer rättvis fördelning av vaccindoser mellan världens länder. Då krävs följande:

  1. Ökade donationer. De flesta länder har hittills inte levt upp till sina löften till Covax om donation av vaccindoser. Här kan Sverige trycka på mer internationellt, främst inom EU. Volymerna måste snabbt öka.
  2. Optimerad produktion. Fortsatta ansträngningar hos ansvariga läkemedelsföretag och externa producenter vad gäller tillgång till bland annat fler produktionsanläggningar, komponenter, arbetskraft och kunskapsöverföring. Flera vaccinföretag bygger eller planerar just nu för flera nya anläggningar för covid-19-vacciner i olika afrikanska länder.
  3. Avskaffade handelshinder. Under hela pandemin har handelshinder som olika länder infört försvårat det fria flödet av olika komponenter, insatsvaror och färdiga vacciner. Alla sådana hinder måste tas bort. EU har här varit ett föredöme, med över en miljard doser exporterade ut från EU under 2021.
  4. Stöd till vaccinationsprogram. Sverige och andra höginkomstländer måste ge stöd till länder med bristfällig hälso- och sjukvård vad gäller distribution av vacciner och upprättande av fungerande vaccinprogram till befolkningar.
  5. Säkerställt patentskydd. Det nuvarande systemet för patentskydd och andra immateriella rättigheter måste bibehållas. Sverige måste fortsätta vara en stark internationell röst inom WTO för patentskydd.