Siffrorna framgår av Socialstyrelsens statistik över dödsfall relaterade till läkemedels- och narkotikaförgiftningar för 2016 som nu publicerats. Myndigheten får enligt Daniel Svensson många frågor specifikt om denna dödsorsak.

– Troligen beror intresset på att vi hade en boom av dödsfall mellan 2011 till 2014. Det vi ser nu är att dödssiffran planade ut 2014 och sedan blev det en liten dipp 2015 för att sedan sjunka igen 2016. Man kan kanske säga att vi ser ett trendbrott, att det här kan vara på riktigt, säger Daniel Svensson.

Av den nya statistiken framgår, precis som tidigare år, att dödsfall orsakade av läkemedels- och narkotikaförgiftningar är betydligt mer vanligt bland män. Av dem som dog förra året var två tredjedelar män. Männen dör också i yngre åldrar. Dödsfallen delas in i olycksfall (överdoser), självmord samt skadehändelser med oklar avsikt. Hos kvinnor dominerar självmorden. 38 procent av alla läkemedel- och narkotikaförgiftningar var självmord medan motsvarande siffra hos männen var 14 procent. Den vanligaste orsakskategorin bland män var olycksfall.

Statistik begränsad

Möjligheten att se vilka enskilda substanser som har orsakat dödsfallen är begränsad. Det beror på att bara vissa substanser har egna koder i dödsorsaksregistret medan andra kodas tillsammans i grupper. Förra året var den vanligaste koden Andra syntetiska narkotiska substanser. I denna grupp ingår till exempel flera opiodläkemedel. Den näst vanligaste koden var Benzodiazepiner följt av Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel. Man ska också veta att flera substanser ofta förekommer samtidigt. I en rapport som Socialstyrelsen publicerade 2016 visade sig den vanligaste kombinationen vara opioider och bensodiazepiner.

– En vanlig missuppfattning är att det är personer med känt drogmissbruk som dör men i statistiken finns också många som har fått läkemedel utskrivet av läkare mot till exempel smärta eller sömnproblem, säger Daniel Svensson.

Betydande smuggling

Att en person kan gå till flera olika läkare för att få recept utskrivna är bara ett av flera problem som måste lösas för att förebygga dödsfallen, menar han. Ett annat stort problem är läkemedelssmuggling från andra länder. Det framgår inte i den aktuella statistiken för 2016 om läkemedlen kommer från smuggling eller är utskrivet av hälso- och sjukvården.

– Vi vet genom tidigare utredningar som vi har gjort att det smugglas mycket opioider, säger Daniel Svensson.

Hela statistiken presenteras på Socialstyrelsens hemsida i ett exceldokument för den som vill göra egna sökningar. Det är något som Socialstyrelsen gärna ser att socialtjänst och hälso- och sjukvården gör eftersom det kan vara till nytta i arbetet med att förebygga dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Samtidigt vill Socialstyrelsen betona att jämförelser längre bak i tiden inte ger en sann bild.
– Rättsmedicinalverkets analysmetoder har förfinats genom åren och man har också förbättrat sina dokumentationsrutiner. Fram till 2006 saknas information om specifik substans vid ungefär var femte dödsfall efter förgiftningar, säger Daniel Svensson.