Vården oroas av att färre söker vård under coronapandemin. Antalet hjärtsjuka patienter som behandlas med ballongvidgning har minskat med 25 procent, enligt Swedeheart.

– Det är oroväckande - oavsett om det beror på att man inte vill eller inte törs. Oron kan jag till viss del förstå utifrån att det är ett huvudbudskap att stanna hemma och att sjukhusen är hårt drabbade, säger professor Stefan James, hjärtläkare vid Akademiska i Uppsala och ordförande i Svenska kardiologföreningen.

Stefan James
Stefan James

– Och visst, sjukhusen är hårt drabbade – inom intensivvården. Resterande 90 procent som utgör ett sjukhus är inte särskilt belastat. Det finns gott om resurser att ta hand om vanligt akut sjuka och med väl fungerande rutiner som separerar smittade och icke-smittade patienter.

Halvering på vissa sjukhus

Data från hjärtinfarktregistret Swedeheart pekar på en 25-procentig minskning av patienter som behandlas med ballongvidgning (PCI) för hjärtinfarkt. Enstaka sjukhus rapporterar en halvering av antalet fall.

– Situationen med att betydligt färre söker sjukhusvård har hållit i sig i drygt en månad. Tyvärr upplever jag inte heller att det blivit någon skillnad den senaste tiden sedan vårdgivare aktivt gått ut med budskapet till allmänheten att söka vård som vanligt, säger Stefan James.

”Vänta inte med att söka vård i coronatider” (Blekinge), ”Tveka inte att söka vård om du tror att du är allvarligt sjuk” (Örebro) och ”Viktigt att söka vård om du behöver – även i coronatider” (Gotland) är några rubrikexempel till informationstexter på regionernas webbplatser.

En genomgående uppmaning till patienter är att vara särskilt uppmärksam på bröstsmärtor för att kunna få behandling i tid vid misstanke om hjärtinfarkt. Budskapet är också tydligt om att regionerna klarar av att ge vård med minimal risk för att bli smittad av coronaviruset.

Peter Janson
Peter Janson

Vissa positiva tecken

Region Blekinge och Region Gotland är två mindre vårdgivare som ser tecken på att patienterna börjar återvända.

– Även inom Region Blekinge kunde vi notera en tydlig minskning av akuta sjukdomsfall vid sidan av Covid-19, men nu ser vi en återgång till ett mer normalt vårdtryck med fler ambulanstransporter som kan vara föranledda av exempelvis hjärtinfarkter, säger Peter Janson, chefläkare för specialiserad vård i Region Blekinge.

– Vi har det lite speciellt i Blekinge också genom att vi har det förhållandevis lugnt med Covid-patienter, vilket skulle kunna påverka patienter hos oss att söka vård mer normalt utifrån att man inte har samma rädsla för Covid-situationen på sitt sjukhus.

Charlotte Kaviani
Charlotte Kaviani

Charlotte Kaviani, verksamhetschef på på Visby lasarett, berättar att akutmottagningens besökstal gick ner till ungefär hälften av det normala under någon vecka för att därefter långsamt gå tillbaka till som nu nästan vanliga nivåer. 

– Möjligen kan vi nu se att den mer utspridda rädsla för att bli smittad som fanns tidigare börjar att avta och att man då även söker sjukhusvård mer naturligt vid behov. Vi kunde se en minskning för patienter med bröstsmärta, men egentligen minskade alla former av symtom och bland annat noterade vi att många patienter med KOL och andra lungsjukdomar inte alls sökte vård i samma omfattning, säger Charlotte Kaviani.

Riskerar komplikationer

Några regioner har särskilt lyft fram att patienter med buksmärtor riskerar komplikationer när vård söks i ett senare skede.

Bärbel Jung, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping, menar att det inte enbart behöver bero på rädsla för Covid-19-smitta:

– Vi har fått till oss att vissa patienter väntar med vård för att man inte vill belasta sjukhusen. I det här fallet är det dubbelt olyckligt: patienter riskerar onödigt lidande och istället för en blindtarmsinflammation där patienten behöver något dygn på sjukhus i samband med operation så kan en sprucken blindtarm kräva eftervård på sjukhus i 1-2 veckor, säger Bärbel Jung.

Även patienter som lämnar återbud till vårdbesök oroar flera regioner. Exempelvis har Västra Götalandsregionen gått ut med en uppmaning att låta vårdgivaren avgöra vilken vård som ska ställas in.

Pia Näsvall
Pia Näsvall

Pia Näsvall är chefläkare inom Region Norrbotten.

– Vi kan se att man avbokar kallelser och exempelvis kroniskt sjuka patienter riskerar då att missa viktiga kontroller och uppföljningar. Signalen från vården har ju varit väldigt tydlig att hålla sig hemma och inte söka vård i onödan och det är möjligt att det påverkar att patienter avbokar besök på ett sätt som vi inte vill se, säger Pia Näsvall.

Även psykiatrin påverkas av pandemin med färre patienter. Region Skåne redovisar en 20-procenting minskning av antalet vårdbesök för psykisk ohälsa inom öppenvården.