Systemet med individuell patientöversikt, IPÖ, har tagit emot mycket väl av både vårdpersonal och patienter. Nu ska projektet permanentas.

Internationella jämförelser brukar oftast visa att Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller i vilken mån patienter är delaktiga i sin vård och behandling. Men inom cancervården vittnar nu både patienter och vårdpersonal att IPÖ inneburit en stor förbättring. IPÖ är ett IT-stöd som ger en samlad och överskådlig bild av cancerpatientens vård och behandling som kan användas under vårdbesök, men också av patienten och dennes anhöriga i hemmet.

Regionala Cancercentrum i Samverkan, RCC, driver för tredje året IPÖ i projektform med finansiering från SWElife och Sjöbergstftelsen, och i samverkan med myndigheter, patientföreträdare och branschorganisationerna Lif och Swedish Medtech. Hittills har systemet införts för åtta cancerdiagnoser och ett flertal står på tur. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och ordförande i RCC i samverkan, menar att IPÖ tagits emot mycket väl av både profession och patienter:

Hans Hägglund
Hans Hägglund

– Tidigare ägnade man tyvärr en hel del tid av patientmötet till att försöka navigera i hopplösa journalsystem. Nu när all information är samlad kan man lägga den tiden på mötet med den enskilde patienten i stället. Patienten och närstående har ju också tillgång till de här uppgifterna. De kan få mer insikt om sin sjukdom och ställa relevanta frågor till läkaren. Så diskussionen mellan vården och patienten blir så mycket bättre och mer effektiv, säger Hans Hägglund.

Enkel och snabb överblick

Maria Sörby, projektledare på RCC, menar att syftet med IPÖ är att ge en enkel och snabb överblick, som saknas i journalsystemen.

Maria Sörby
Maria Sörby

– Det är ett system som möjliggör en visualisering av en cancerpatients hela sjukdomsförlopp och behandlingar. Vi har också möjliggjort att patienten själv kan lägga in information om sitt mående genom att fylla i enkäter. Och dessa enkäten visualiseras också som en del av översikten, säger Maria Sörby.

Inspirationen till IPÖ inom cancervården kommer från reumatologin, som haft den typen av beslutsstöd och översikter under många år. Under ett antal år fanns också föregångare till IPÖ som drevs som projekt av eldsjälar inom cancervården. Detta byggde RCC sedan vidare på och utvecklare IPÖ i egen regi.

– Den stora styrkan i det här projektet är att vi utgått från vad professionen behöver. De åtta diagnosarbetsgrupper vi tillsatte bestod av profession och patienter som hela tiden kunde ge input till vad som behövdes i översikten, säger Maria Sörby.

Tanken med IPÖ har ända sedan start varit att systemet ska gå in i vårdens ordinarie verksamhet efter projekttiden. Just nu genomförs en omfattande extern analys som ska fånga upp erfarenheter och den framtida potentialen, såväl för cancervården som för andra sjukdomsområden med kroniska eller mycket långa sjukdomsförlopp.

– De som först hörde av sig av andra sjukdomsområden var psykiatrin, där man såg nyttan av en sådan här översikt. Inom cancerområdet har vi just nu en kölista av diagnosområden. Det finns stort intresse inom barncancer. Vi saknar kolorektalcancer, som självklart borde komma med, och flera andra cancerdiagnoser vill ha IPÖ, säger Maria Sörby.

Projektet ska permanentas

Det finns som alltid när det handlar om IT-system ännu olösta frågor inom IPÖ. En sådan är att automatisk överföring av data från IPÖ till kvalitetsregister fungerar väl, men inte automatisk överföring av data från patientjournaler till IPÖ. Här pågår diskussion med bland andra Inera för att få en lösning till stånd.

– Personalen lägger i dag väldigt mycket tid på att manuellt föra över data mellan två system. Kan vi få till automatöverföringen är vinsten ännu större med IPÖ, säger Hans Hägglund.

IPÖ har drivits i projektform och det är tänkt att systemet nu ska permanentas inom sjukvården.

– Jag tror att regionerna på sikt måste ta över det här systemet. Men det vore också bra med statligt stöd för att fortsätta utvecklingen. Vi har i dag diagnoser på kö som vill in i systemet, så en kombination av statligt stöd i kombination med att regioner kliver ombord vore det bästa, säger Hans Hägglund.