Gabriel Wikström

Regeringen har nu formellt godkänt överenskommelsen mellan staten och SKL om den fortsatta satsningen på kortare väntetider. I år ska framför allt standardiserade vårdförlopp för 13 diagnoser införas i alla landsting och regioner. Det gäller flera stora områden som bröstcancer, lungcancer, malignt melanom och tjock- och ändtarmscancer. Samtidigt ska Regionala Cancercentrum (RCC) under året ta fram processer för vårdförlopp för ytterligare ett tiotal cancerdiagnoser som ska införas nästa år. Fördelningen av de statliga stimulanspengarna är:

  • 406 miljoner kronor: Stimulanspengar för införandet av standardiserade vårdförlopp för 13 nya cancerdiagnoser.
  • 9 mkr: RCC i samverkan för framtagande av vårdförlopp för ytterligare ett tiotal diagnoser som ska införas 2017
  • 18 mkr: Till RCC för stödjande, stimulerande och samordnande arbete med att införa det gemensamma systemet med vårdförlopp.
  • 11 mkr: Till övrigt arbete inom cancerområdet, som utveckling av nationella vårdprogram och fortsatt nivåstrukturering av cancervården.

Standardiserade vårdförlopp är det främsta verktyget för att få bort onödiga väntetider från första misstanke, i samband med utredning och till att behandling sätts in i form av läkemedel, strålning eller operation. Syftet är att cancerpatienter ska ges en välorganiserad, helhetsorienterad process utan onödiga väntetider. Det ska också göra vården mer jämlik genom införandet i hela landet. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (s) menar i en debattartikel att cancervården trots senare års satsningar ännu präglas av är ojämlikheter: ”Vi vet att väntetiderna för cancervård kan variera stort, och de är på många håll allt för långa. Inga större förändringar har heller skett under de senaste fem åren. För flera cancerformer är väntetiden i snitt minst två gånger så lång i vissa delar av landet jämfört med andra. En central del i satsningen är att införa en modell med standardiserade vårdförlopp. Genom att slå fast maxtider för de moment som bör göras och arbeta mer likvärdigt från det att misstanke om cancer uppstår till dess att behandling inleds kan vi också korta väntetiderna och få en mer jämlik vård”, skriver Gabriel Wikström. I en kommentar anser sjukvårdspolitikerna Cecilia Widegren (m), riksdagsledamot, och Carl Johan Sonesson (m), regionråd i Skåne, att regeringens satsning inte är tillräcklig. De efterlyser en ambitionsnivå där koordinerad behandling ska kunna sättas in inom 1-3 dagar efter diagnos, samt vill se en digitalisering av hela behandlingskedjan vilket kan kompensera för den omfattande bristen på patologer.