Ängelholms sjukhus.
Ängelholms sjukhus.
När sjukhus, primärvård och kommunal äldreomsorg samlades i samma förvaltning med en budget, kom snabbt vinsterna. Hälsostaden Ängelholm är ett unikt samverkansprojekt som lett till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och förbättrad patientsäkerhet. Nu växer intresset för Hälsostaden. Projektet har fått stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. – Vi får många förfrågningar och har haft cirka sex studiebesök i månaden. Jag tror att det stora intresset handlar om att vi försöker förverkliga det många säger att de vill göra, nämligen att skapa en gränslös vård som kan ges enklare, smidigare, snabbare och på rätt vårdnivå, säger Sergio Garay. Han är chef för Hälsostaden Ängelholm, ett treårigt pilotprojekt som syftar till effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms kommun och Region Skåne. Genom att skapa en nära samverkan mellan kommunens och region Skånes vårdområden hoppas man kunna öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. – Vinsten är att färre patienter ramlar mellan stolarna, och att fler hamnar på rätt vårdnivå direkt. I dag brottas vården med för mycket administration och för många gränssnitt. Vi ser också hur hälso- och sjukvårdspersonal tvingas lägga halva arbetstiden på kontakter med annan vårdpersonal, säger Sergio Garay.
Sergio Garay flankerad av Hälsostadens verksamhetsområdeschefer Carl-Johan Robertz och Maria Olsson.
Sergio Garay flankerad av Hälsostadens verksamhetsområdeschefer Carl-Johan Robertz och Maria Olsson.

Började i liten skala

Hälsostaden började för cirka två år sedan i blygsam skala då Ängelholms sjukhus och Ängelholms kommunala äldreomsorg inledde ett samarbete. En kommunal korttidsavdelning flyttade på prov in på sjukhuset och ganska snart insåg man vinsterna med att ha verksamheten nära kopplad till övrig sjukvård. – Det fanns ett stort intresse av att vidareutveckla och utöka samarbetet och under våren 2013 arbetade vi fram ett projektunderlag på uppdrag av regionledningen i Skåne samt kommunledningen i Ängelholm, säger Sergio Garay.

Projektet växer

Hälsostaden Ängelholm har varit i gång drygt ett år och det treåriga pilotprojektet omfattar nu flera verksamheter. Tre mål har satts upp:
  • Ökad tillgänglighet.
  • Rätt vård på rätt vårdnivå
  • Förbättrade patientflöden.
Redan efter ett år kan man se vinsterna med samarbetet och samverkansformerna, menar Sergio Garay. För att förbättra tillgängligheten har primärvården flyttat in en kvälls- och helgmottagning på sjukhuset. Tjugo vårdcentraler, såväl offentliga som privata, med sammanlagt 130 000 listade patienter, har gått samman och skapat en gemensam mottagning på Ängelholms sjukhus som har öppet till åtta på vardagskvällarna samt mellan åtta och fem på helgerna. Även de som inte är listade har rätt att få en medicinsk bedömning i stället för att hänvisas vidare. – På helgerna och efter klockan fem på vardagarna kopplas man vidare till vårdcentralsmottagningen på sjukhuset. Det har blivit enklare att komma i kontakt med vården och tillgängligheten har ökat.

Mobilt akutteam

För att styra om patientflöden och kunna ge vård på rätt vårdnivå, har ett mobilt akutteam, som utgår från sjukhusets akutmottagning, skapats. Teamet, som består av en erfaren läkare, en distriktssköterska från kommunen samt en sjuksköterska från sjukhuset, åker hem till svårt sjuka patienter och med avancerad teknik genomför behandlingar och provtagningar som annars hade getts vid sjukhusets akutmottagning. – Vi har en koordinator för det mobila teamet som gör en bedömningar av vilka patienter som är i störst behov av hjälp. Det handlar i huvudsak om äldre och multisjuka som bor i äldreboenden eller i hemmet. En utvärdering visar att 88 procent av dem som fått besök av det mobila teamet kunde stanna kvar i sitt hem eller i äldreboendet och slapp därmed uppsöka slutenvården. – Det är en stor vinst. Vi vill gärna utvidga upptagningsområdet och utveckla projektet utanför Ängelholms kommun. Vi ser också att mer läkarkompetens behöver flytta ut från sjukhuset till kommunen och till de grupper som behöver mycket stöd och konsumerar mycket vård. Därför skapar vi nu närsjukvårdsteam, säger Sergio Garay.

Använder Nationell patientöversikt

En stor utmaning är att förbättra kommunikationen och patientflödena mellan sjukhus, primärvård och kommun. Olika huvudmän har olika IT-och journalsystem, vilket skapar hinder och krångel när information ska delas eller överföras. – Vi testar ett alternativ till ett gemensamt journalsystem. Genom att lägga in dokumentation och information på en gemensam plattform, Nationell patientöversikt, NPÖ, kan vi samla allt på ett ställe. Med en patients samtycke kan behörig vårdpersonal ta del av vårdinformation som finns hos andra anslutna landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Ersättningsmodeller?

Hur löser man då problemen med stuprörsbudgetar och olika ersättningsmodeller? En stor styrka med projektet Hälsostaden, menar Sergio Garay, är att budgetmedel kan fördelas där behoven är som störst. – Vi har inga gränssnitt och kan omdirigera pengar om så krävs. Låt säga att man bedömer att Elsa 82 år ska få vård på äldreboendet istället för på sjukhus, då skickar vi ut en läkare utan att kommunen får en räkning för kostnaden. Det finns stora vinster med projektet Hälsostaden. Men också stora utmaningar. Att skapa en fungerande och effektiv organisations- och budgetmodell kräver hårt arbete. – En annan stor utmaning är att jobba med de skilda kulturer som finns i vården. Det handlar om att få samtliga medarbetare att tänka nytt och kanske annorlunda. Det ska finnas ett helhetsperspektiv oavsett om man arbetar i kommunen, på sjukhuset eller i primärvården. Under den korta tid vi varit igång tycker jag att intresset är stort och det finns en stark vilja i vården att verkligen åstadkomma något bra. Alla blir vinnare, såväl patienter som anställda, säger Sergio Garay.

Läs mer

Mer information om projektet Hälsostaden Ängelholm finns här.

Bilder

Ängelholms sjukhus. Foto Daniel Franzén (omfattas inte av CC. All rights reserved). Sergio Garay flankerad av Hälsostadens verksamhetsområdeschefer Carl-Johan Robertz och Maria Olsson. Foto Daniel Franzén (omfattas inte av CC. All rights reserved).