Nu börjar arbetet med catch-up-vaccination och screening för att på sikt utrota livmoderhalscancer komma igång. Först ut är RCC-regionen Stockholm-Gotland.

Statligt engagemang adderar ytterligare pusselbitar. Riksdagsbeslutet från i våras om att Sverige ska ställa sig WHO-strategin för utrotning av livmoderhalscancer inom sju år, backas nu upp med riktlinjer för statens budgetar om att anslå 25 miljoner kronor årligen.

Sammantaget ger det goda möjligheter att utrota livmoderhalscancer, enligt professor Joakim Dillner vid Karolinska institutet.

Joakim Dillner
Joakim Dillner

– Det är fantastiskt att det faktiskt rullat på så bra bland alla intressenter både inom stat och region och en grundorsak, tror jag, är att vi verkligen satsat på forskning, kunskap och data. Grunden för att initiativet att utrota livmoderhalscancer kan bli framgångsrikt är att vi länge forskat kring de möjligheter som finns för att förebygga cancer med vaccination respektive screening och med bra samarbete med näringsliv, akademi samt hälso- och sjukvård, säger Joakim Dillner, som är ordförande för NKCx, Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention.

Erbjuds catch up-vaccination

Sedan början av oktober pågår en pilotfas i Stockholm-Gotland av det ”utrotningsprojekt” som SKR vill sprida över hela landet.

Kvinnor födda 1994-1998 erbjuds så kallad catch up-vaccination för att väga upp mot att gruppen inte hann omfattas av det skolvaccinationsprogram som infördes 2012 för flickor i årskurs fem.

Risken för HPV-infektion är störst för ovaccinerade, unga kvinnor och därför bedöms en riktad insats som effektiv för att kunna utrota cancerformen.
Stockholmsmodellen bygger på att erbjuda provtagning och vaccination vid barnmorskemottagningar i samband med ett första cellprov, alternativt att använda vaccinationscentralerna som resurs.

Miriam Elfström
Miriam Elfström

– Från mitt perspektiv har det fungerat mycket väl. Det var lyckosamt att kunna erbjuda två vägar in för catch up-vaccination. Vaccinationscentralen har vaccinerat i den takt som vi hoppades och kanske till och med lite snabbare, säger Miriam Elfström, som ansvarar för arbetet vid Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland.

– Det har tagit lite mer tid på barnmorskemottagningarna, då det behövdes utbildningsinsatser innan start. Dessa utbildningsinsatser har genomförts under hösten och nu är vaccinationerna i gång.

Gemensamt system för all screening

SKR:s rekommendation bygger på att övriga regioner ska erbjuda samtidig vaccination och screening mot HPV för kvinnor födda 1994-1998 och att satsningen genomförs som en del av en forskningsstudie som garant för att klara en kunskapsbaserad och jämlik utrotning av cancerformen.

SKR vill även se ett gemensamt kallelsesystem för screening av livmoderhalscancer och pekar på ett system som utvecklats av RCC i samarbete med Västra Götalands-regionen.

För nio regioner kräver räcker det med uppdatering av befintliga system, övriga behöver göra ett något mer omfattande omställningsarbete för byte av kallelsesystem.

– Förslaget om ett gemensamt kallelsystem är en IT-fråga som egentligen inte är kopplad till utrotningsprojektet. Men det kommer att ge bättre cancerscreening för många olika cancerformer sammantaget för framtiden, säger Joakim Dillner

– Det är verkligen positivt att regionerna kan enas om någonting sådant – det har annars varit ett jätteproblem med multipla kostnader för screening mot ett antal cancerformer. Jag ser det som ytterligare ett glädjande tecken på att regionerna är på väg mot en nationell struktur för ett ordentligt cancerförebyggande arbete.

Han är hoppfull över att samtliga regioner ställer sig bakom arbetet mot livmoderhalscancer.

Enligt en lägesbeskrivning från RCC är Mellansverige och Sydöstra de sjukvårdsregioner som tydligast ställt sig bakom deltagande i ”utrotningsprojektet”. Totalt representerar de tio regioner.

– SKR:s beslut var en viktig milstolpe och togs i full enighet, vilket jag tolkar som att de regioner som inte gett något besked kommer att göra det inom nära framtid. Det är utmärkt att SKR också satt 1 april som deadline till regionerna så att vi kan få hela Sverige på rull på samma sätt som i Stockholm-Gotland.

Fotnot: Lif, de forskande läkemedelsföretagen, anordnar ett digitalt seminarium i serien Forskningens Fantastiska Framsteg den 16 december om möjligheterna att utrota livmoderhalscancer.