Kriterierna om EMA och den europeiska bankmyndigheten har nu skickats till alla medlemsländer från Europarådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Senast den 31 juli ska ansökan om att få bli nytt värdland vara inlämnad. I dagsläget är 22 av 27 medlemsländer intresserade av att få EMA.

Det främsta kravet som ska uppfyllas är att flytten av myndigheten till ett nytt land ska ske så sömlöst som möjligt. EU-ledarna skriver i dokumentet att verksamheten ska kunna tas i full drift vid det datum som Storbritannien lämnar unionen. Här kräver EU garantier för att den löpande verksamheten ska fungera under hela flyttperioden.

Ett annat kriterium gäller logistik och transporter. EU förväntar sig en flygplats i närheten med direktflyg till huvudstäderna i samtliga EU-länder. Det ska finnas god kollektivtrafik mellan flygplatsen och kontorsanläggningen, och staden måste ha stor och högkvalitativ hotellkapacitet för att kunna ta emot stora mängder av inflygande experter.

Christer Asp
Christer Asp

Konstruktivt förslag

Christer Asp, chef för regeringens EMA-kansli, säger till LIFe-time.se att det är konstruktiva krav, både när det gäller kriterierna och vad gäller EU:s beslutsprocess.

– Jag tror att den enskilt viktigaste faktorn kommer att handla, eller snarare måste handla om garantier för att EMA:s flytt skall kunna ske sömlöst och utan störningar i verksamheten. Det är också något som varit ledstjärna för vårt interna arbete med att få EMA till Sverige, säger Christer Asp.

Ytterligare ett kriterium, som möjligen kan vara till Sveriges fördel gentemot många andra medlemsländer, berör den omgivande Life Science-sektorn. EU anser det viktigt att landet har tillgång till högt utbildade personer i relevanta sektorer, för att säkra upp om många som i dag arbetar vid EMA inte kommer att följa med när myndigheten flyttas från Storbritannien.

Flera kriterier i dokumentet handlar om förutsättningar för EMA-anställda och deras familjer. Det krävs platser i internationella skolor för de anställdas omkring 650 barn i skolåldern. Vidare en arbetsmarknad som kan matchas mot medföljande partners till anställda.

Den process som nu inleds med att EU-ledarna i juni fattar beslut om kriterierna ska avslutas 19-20 oktober då nya värdländer ska utses för EMA och EU:s bankmyndighet. När medlemsländerna lämnat in sina ansökningar den 31 juli kommer dessa att offentliggöras av EU. Därefter kommer EU att utvärdera alla ansökningar utifrån de fastställda kriterierna. Christer Asp är nöjd med kriterielistan:

– Den process som föreslagits ligger nära vad Sverige eftersträvat, det vill säga en bred uppsättning objektiva kriterier som är relevanta för EMA:s speciella uppdrag. Detta skapar också förutsättningar för en transparent beslutsprocess.

Förhandlingar

Beslutsprocessen när EU:s stats och regeringschefer ska utse värdlandet lämnar öppet för en hel del positionerande och förhandlande i korridorerna. Proceduren inleds med att EU-kommissionen presenterar sin utvärdering av de i dag 22 kandidatländerna. Därefter sker en första, hemlig, omröstning där varje land har sex poäng att fördela, tre poäng till det bästa kandidatlandet, två till det näst bästa och en poäng till det tredje bästa landet.

Eftersom nästan alla länder kommer att rösta på sig själva i första hand är en majoritet för något land osannolik i den första röstningsomgången. Det kommer att krävas flera röstningsomgångar. Till andra omgången går de tre länder med högst antal poäng. I proceduren ingår även en tredje röstningsomgång med två slutkandidater. Det kan alltså löna sig rejält att betecknas av många andra medlemsländer som det näst bästa landet.

– Syftet med det här förslaget är att säkerställa att det verkligen går att nå fram till ett slutligt beslut i oktober. Och den svenska hållningen har hela tiden varit att det är viktigt med ett tidigt beslut om lokaliseringen eftersom förseningar skulle kunna få negativa inverkningar på patientsäkerheten i EU. Helst hade vi på svensk sida sett ett beslut redan i juni, säger Christer Asp.

Vad tror du om Sveriges möjligheter att få bli värd för EMA utifrån dokumentet?

– Det är 22 länder som anmält kandidatur och jag vet inte vad varje land kan komma att erbjuda. Därför är det svårt att kvantifiera Sveriges möjligheter att få EMA. Klart är dock att det kommer bli en hård kamp om EMA, men lika klart är att Sverige kommer att inkomma med ett mycket starkt och konstruktivt erbjudande, säger Christer Asp.