Problemet med att färdigbehandlade patienter ligger kvar på sjukhus – i väntan på att landstingets öppenvård eller kommunen kan ta över ansvaret – är inte nytt. I februari la regeringen fram ett nytt lagförslag som ska börja gälla 1 januari 2018. Den nya lagen tvingar fram ett bättre samarbete mellan vårdgivarna och landstingets öppenvård får ett tydligt ansvar som "dirigent".

– Remissinstanserna har tyckt att det är bra att öppenvården får en viktigare roll men naturligtvis finns en oro att man inte kommer att ha tillräckliga resurser, säger Greger Bengtsson, samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Tidigt besked

Men även på slutenvården ställs högre krav när det gäller information och samarbete. En tydlig skillnad mot nuvarande lag är att slutenvården måste ange, redan i inskrivningsbeskedet, när patienten förväntas skrivas ut. Inskrivningsbeskedet ska även skickas till berörd vårdgivare i öppenvården inom 24 timmar.

– Tanken är att vårdgivaren i ett tidigt skede ska börja planera för att ge vård när patienten skrivs ut. Dessutom ska öppenvården utse en fast vårdkontakt för patienten innan patienten skrivs ut, säger Greger Bengtsson.

I praktiken kommer den fasta vårdkontakten oftast bli distriktssköterskan på vårdcentralen, tror Greger. Det är också den fasta vårdkontakten (läs distriktsköterska) som enligt lagen ska kalla till ett möte med patient och berörda vårdgivare inom tre dagar för att göra upp en "samordnad individuell plan" för patienten.

Krav på samråd

I propositionen föreslår regeringen också att krav ska ställas på att huvudmännen i samråd tar fram gemensamma riktlinjer om samverkan mellan kommun och landsting. Detta arbete pågår redan nu. Man diskuterar också tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och vilka belopp som ska betalas.

– Alla vet att om man inte hittar en bra form för att samverka innan den nya lagen börjar gälla så kommer det att bli jättedåligt för den enskilde patienten. Dessutom kommer det att bli överbeläggningar på sjukhusen, säger Greger Bengtsson.

Han uppskattar att tre av fyra län är en bra bit på väg med att komma fram till hur samordningen ska gå till. När det gäller kommunens betalningsansvar sa den tidigare lagen att det skulle inträffa fem vardagar efter att patienten var färdigbehandlad. Den nya lagen säger tre dagar.