Det ska inte längre vara straffbart att ha oskyddat sex för hiv-smittade med välinställd behandling, slår HD fast i en prejudicerande dom.

En hiv-smittad person med väl fungerande antiviral behandling riskerar inte längre att straffas i domstol om hen har sex med en annan person som inte informerats om smittan. Det är innebörden av en dom i Högsta Domstolen som därmed ändrar sitt prejudikat från 2004.

Det fall som lett fram till HD:s ändrade prejudikat handlade om en person som fick en hiv-diagnos år 2000. Han behandlades och fick i juni 2013 information från behandlande läkare som bland annat innebar att han skulle informera sexpartners och använda kondom vid orala, anala och vaginala samlag. 2014 hade personen samlag utan kondom och hade inte informerat partnern om sin hiv-diagnos. Den andra personen smittades inte.

Mannen åtalades för framkallande av fara för annan, men tingsrätten friade honom. Senare fastställde hovrätten tingsrättens dom. Riksåklagaren yrkade senare till HD att mannen skulle dömas för framkallande av fara för annan varpå HD beviljade prövningstillstånd i oktober 2017.

I domen konstateras att hiv fortfarande är en allvarlig sjukdom, men att läkemedel kan förhindra att infektionen leder till aids och förtida död. Läkemedel kan även ge smittade personer en god livskvalitet. Hiv klassas dock fortfarande som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen.

Annan tolkning 2004

År 2004 prövade HD ett fall med en man som haft ett antal oskyddade samlag. Han hade en välfungerande behandling och under en stor del av den tid åtalet gällde kunde inte virus detekteras i hans blod. Men trots det fann HD att det fanns en konkret fara för att smittan skulle överföras till en sexpartner. Denna prejudicerande dom har gällt sedan dess. Tills nu.

Enligt HD finns brett samförstånd i Sverige hos kliniskt verksamma infektionsläkare och smittskyddsläkare om att smittsamheten vid välinställd hiv-behandling är minimal vid orala, anala och vaginala samlag. Samma uppfattning gäller internationellt. Flera internationella studier stödjer den slutsatsen. Ingen smittspridning har skett trots oskyddade samlag inom studierna.

Vetenskapen kan aldrig påstå att överföring av smitta är utesluten, men slutsatsen är att det handlar om en nära obefintlig risk som man kan komma, skriver HD i domen.

Inför beslutet har HD bland annat inhämtat ett yttrande från Anders Tegnell, chef för avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling, Folkhälsomyndigheten. Han tycker att domslutet är rimligt och bra.

Anders Tegnell.
Anders Tegnell.

– Det är positivt och kan minska det stigma som de hiv-smittade lever med idag. Deras liv kan bli lite mer normalt nu, säger Anders Tegnell.

Fler än nio av tio välbehandlade

Svenska kvalitetsregister visar att mer än 90 procent av svenska hiv-smittade personer uppfyller kraven på välinställd behandling. Anledningarna till att några inte når kravet kan vara olika; till exempel att man inte följer rekommenderad behandling eller har virus som utvecklat resistens mot läkemedlen.

Ett mått på att vården fungerar bra är att antalet som smittas i Sverige är mycket lågt.

– Nästan alla har smittats utomlands; antingen svenskar som reser till andra länder där de har sexuella kontakter, eller nyanlända som smittats innan de kom till Sverige, säger Anders Tegnell.

Det finns inga planer på att ändra smittskyddslagen om att hiv klassas som en allmänfarlig sjukdom. Infektionen i sig är lika farlig som tidigare och om en smittad inte tar läkemedel så är risken att utveckla aids lika stor som tidigare.

– Det är inte sjukdomen som ändrats. Skillnaden är att läkemedelsbehandlingen har blivit mycket bättre. Dessutom är smittskyddslagens klassning en fördel för patienter med hiv. Eftersom hiv är en allmänfarlig sjukdom ställs krav på stöd från sjukvården och samhället till den smittade. Skulle lagen ändras och klassningen tas bort riskerar vården att bli sämre, säger Anders Tegnell.