Ewa Wikström, nyutnämnd professor i health governance, leder den nya centrumbildningen Centre for Health Governance, som ska forska kring framtidens styrning av hälso- och sjukvården.

Ewa Wikström är verksam på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har kallats en av Sveriges främsta ledarskapsforskare. I februari fick hon en nyinrättad professur i health governance, finansierad av industrimannen Carl Bennet, Handelshögskolan samt Göteborgs universitet.

– Det känns fantastiskt kul och spännande att få möjlighet att bygga en multidisciplinär forskningsplattform som kan möta de komplexa utmaningar som styrningen av hälso- och sjukvården innebär, säger hon i en intervju för Life-time.

Professuren är en del av en större satsning inom health governance, ett område som på svenska översätts till styrning av hälso- och sjukvård. Men enligt WHO är definitionen bredare än så och inbegriper dels styrningen i ett omfattande och komplext system av en mängd samverkande aktörer och grupper, dels policy- och lagstiftningsfrågor.

– Vi har därför valt att använda det engelska begreppet.

Styrningen av hälso- och sjukvården och offentlig sektor har sedan 90-talet och framåt starkt präglats av New Public Management, NPM. Nu efterfrågas ett annat fokus, menar Ewa Wikström.

– Med New Public Governance, NPG, vill vi identifiera och hitta förutsättningar för styrning som fokuserar på samverkan och samspel i det horisontella ledet mellan grupper och aktörer på samma nivå, men också i det vertikala ledet mellan grupper eller aktörer på olika nivåer.

Ny centrumbildning

Forskning från bland annat Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kommer att knytas samman i en ny centrumbildning där också samverkan med näringslivet och andra aktörer inom hälso- och sjukvård kommer att etableras: Centre for Health Governance.

– Vi skiljer oss från andra forsknings- och innovationsplattformar då vårt fokus främst är styrningsfrågor. Enkelt uttryckt handlar det om att studera och utveckla styrformer som kan stödja och underlätta transformationen mot framtidens hälso- och sjukvård där många olika aktörer måste samverka och interagera med varandra.

Sönderslagen styrningsmodell

Ewa Wikström har sedan tidigare innehaft en professur i Public Health Management (folkhälsoarbete/ledning) vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg mellan 2012-2015. Därefter blev hon professor i organisation och management vid Handelshögskolan, där hon även varit vicedekan i utbildningsfrågor.

Ewa Wikströms forskning har främst handlat om multiprofessionellt teamarbete, organisatorisk kapabilitet, styrning och ledarskap, interprofessionellt samarbete och samverkan mellan offentligt styrda organisationer. Hennes nuvarande professur handlar i huvudsak om att utveckla forskning och utbildning inom området styrning av hälso- och sjukvård.

– Vi har i dag en styrningsmodell som är ganska sönderslagen och där staten har svårt att styra på regional och lokal nivå. Det hörs allt högre röster som pläderar för en ökad statlig styrning, men det är en stor förenkling att tro att det kan lösa alla de utmaningar och problem som finns. Risken är uppenbar att när man byter styrform så påverkas tidigare institutionaliserade traditioner och kulturer och nya komplexa problem uppstår. Vi behöver kritiskt studera och jämföra olika styrmodeller och från forskarhåll presentera ändamålsenliga styrformer för de behov som finns.

Inom området finns viktiga forskningsfrågor som rör ersättningsmodeller och samarbete mellan vårdaktörer, prioriteringar, implementering av nya arbetssätt och regler samt hälsoekonomi.

– När det gäller ersättningsystemen så har traditionen länge präglats av en uppdelning av enheter som ska vara kostnadsbärande. Den här ekonomistyrningen är på ett sätt bra, vi behöver veta hur pengar används och om resurserna nyttjas effektivt. Men vi saknar välfungerande ersättningsmodeller som gynnar samverkan och samarbete där patienten verkligen hamnar i centrum. I nuvarande modeller har vi alldeles för svaga ekonomiska incitament som kan stödja sammanhållna vårdförlopp och satsningar på förebyggande vård och hälsa. En del av vår forskning handlar om att studera detta och komma med förslag på nya hållbara modeller.

AI ruckar arbetssätt och hierarkier

Vid Centrum för Health Governance kommer fokus att vara på bland annat föreningsledning, förebyggande vård, kunskapsstyrning, demografiska förändringar. Viktiga frågor framåt är också hur digitalisering och AI påverkar vårdprofessionernas arbete, samarbeten och kompetens.

– Det är en stor fråga med många aspekter och som inte har några enkla svar. Helt klart är att digitaliseringen och AI kommer ett flytta gränser för det professionella arbetet och innebära en genomgripande förändring av traditionella hierarkier, samarbeten och arbetssätt. Å ena sidan kan exempelvis triage och prioriteringar underlättas av AI och digitala beslutsstöd, å andra sidan behöver vi säkerställa att kompetens och kunskap inte går förlorad i den här utvecklingen. Det finns ett kritiskt motstånd hos professionen som jag tycker är sunt. Vi behöver kritiskt lyfta frågor, inte minst när det gäller patientsäkerhet och kvalitet. Det finns fortfarande en lång bit att gå och viktiga frågor att beforska som exempelvis rör etik, juridik, säkerhet och professionalism.

Vid Centrum för Health Governance ska man jobba med olika forskningsprojekt och aktiviteter för samverkan och kunskapsspridning. Målet är att ny kunskap snabbare ska nå ut och komma till nytta inom hälso- och sjukvården.

– Vi vill samarbeta tvärvetenskapligt med många olika fakulteter och samverka med organisationer och aktörer som arbetar med kunskapsutveckling på olika sätt. Ny kunskap behöver föras ut mycket snabbare än idag och vi behöver hitta former för det. Det är ett viktigt forskningsområde.

Under exempelvis covid-pandemin hjälptes olika aktörer och myndigheter gemensamt åt för att snabbt få fram effektiva vacciner.

– Pandemin har skapat dynamiska lärande- och samverkanskulturer som snabbt tagit fram lösningar på komplexa problem i skarpa lägen. Det här är något som vi kan lära oss av och ta med in i framtiden

Avslutningsvis, om du får drömma fritt, vad skulle du vilja uppnå med din professur?

– Visionen är att vi vid vårt center ska utveckla en hållbar och ändamålsenlig infrastruktur i svensk hälso- och sjukvård, i samarbete med aktörer inom akademin och vården, men också med privata aktörer som arbetar mot hälso- och sjukvården.