Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar regeringens budget för 2020.

Den dominerande frågan inom läkemedelsområdet har länge varit Toivo Heinsoos utredning om framtidens läkemedelssystem, som i våras var ute på remiss. Men regeringen har ännu inte tagit ställning till förslagen, och i budgeten hänvisas till att förslagen är under beredning. Regeringen kommer enligt budgeten dock inom kort att ge i uppdrag till prismyndigheten TLV att göra en djupare analys av ett konstaterande i utredningen, att det går att spara 700 miljoner kronor på läkemedel inom förmånen som är äldre än fem år.

Det statliga bidraget till läkemedelsförmånen beräknas nästa år till 29,68 miljarder kronor. Det är samma belopp som regeringen och SKL tecknade en överenskommelse om för 2019. I den överenskommelsen ingick även den särskilda satsningen mot hepatit C samt vissa andra ersättningar som förbrukningsartiklar och dosläkemedel. Någon överenskommelse för 2020 finns ännu inte mellan staten och regionerna.

LIF – de forskande läkemedelsföretagen uppmanade nyligen i en gemensam debattartikel med Läkarförbundet och Funktionsrätt Sverige regeringen att teckna en långsiktig överenskommelse med regionerna om statsbidraget till läkemedelsförmånen för perioden 2020-2022.

Anders Blanck, vd LIF
Anders Blanck, vd LIF

– Eftersom utredningens förslag att flytta det särskilda statsbidraget för läkemedel till det generella bidraget fått en hel del kritik präglas hela området i dag av mycket stor osäkerhet. En treårig överenskommelse mellan staten och regionerna skulle vara mycket värdefullt i en tid med många medicinska genombrott. Jag hoppas att regeringen snarast inleder en förhandling om en sådan överenskommelse med regionerna, säger Anders Blanck, vd LIF.

Budgeten saknar också specifika förslag eller satsningar på Life Science-området. Regeringens kontor för Life Science ska senare i höst presentera en nationell strategi för hur Sverige ska bli starkare inom området. Några pengar har dock inte avsatts i budgeten för att genomföra konkreta åtgärder utifrån strategin. Dock har nationella innovationsrådet, som leds av statsministern, en pott på 100 miljoner kronor om året för insatser och pilotprojekt inom de fyra strategiska samverkansprogrammen, av vilka ett är Life Science.

LIFs vaccinexpert Bengt Mattsson
LIFs vaccinexpert Bengt Mattsson

HPV-vaccination av pojkar införs

HPV-vaccination av pojkar har sedan tidigare rekommenderats av Folkhälsomyndigheten, men regeringen har dröjt med sitt beslut. Enligt Folkhälsomyndigheten kan ytterligare 120 cancerfall per år förhindras om även pojkar vaccineras.

I budgeten ges beskedet att HPV-vaccination av pojkar ska omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinationen ska starta hösten 2020 och regioner och kommuner får ett statligt bidrag på 56 miljoner kronor per år för kostnaderna. I budgeten ges inget besked huruvida vaccinationen det första året ska utökas till fler årskullar.

– Det är bra att regeringen nu kommer med beskedet om att även pojkar i Sverige ska vaccineras mot HPV-virus, något som redan införts i ett flertal andra länder. Jag förutsätter att vaccinationen det första året innehåller en catch-up med fler årskullar än pojkar i årskurs 5-6, säger LIFs vaccinexpert Bengt Mattsson.

Förstärkt FoU-avdrag

Regeringen aviserar att man ytterligare vill sänka arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, det som brukar kallas FoU-avdraget. I dag gäller en avgiftsminskning med 10 procent för anställda inom FoU. Eftersom det finns ett tak på högst 230 000 kronor per företag och månad gynnar det framför allt mindre företag som är forskningsintensiva. Det är inte klart hur det nya systemet ska utformas, men enligt budgeten beräknas det kosta 500 miljoner kronor under nästa år och 670 miljoner under 2021. Finansdepartementet ska återkomma senare i höst med ett lagförslag.