Robert Winroth

I höstas satte sig de två innovationslandstingsråden ner och diskuterade både sådant som sätter käppar i hjulen för utveckling av e-hälsolösningar och vilka möjliga vägar det finns framåt. Västerbottens läns landsting, där Robert Winroth hör hemma, och Stockholms läns landsting, där Daniel Forslund är politiker, brottas med likartade problem. Det finns läkarbrist i primärvården, kostnaderna skenar, både teknik och arbetssätt är ålderdomliga och det är svårt att hitta ersättningsmodeller som mäter mervärden för patienterna och vården. Patienterna i de bägge landstingen upplever enligt undersökningar maktlöshet, långa väntetider och svårigheter att få specialisthjälp. Som grädde på moset i eländesbeskrivningen har de innovativa företagen svårt att få tillgång till vårdens infrastruktur och lyckas sällan hitta bra kliniska miljöer för tester och implementeringar av egna produkter och tjänster. – Vi har ju hållit på länge med vård på distans häruppe men det har fortfarande inte blivit en naturlig del av vården. Att se hur långt vi kan ta morgondagens primärvård redan i dag genom ett samarbete är naturligtvis extra intressant för oss med de avstånd vi har till vården här, men liknande behov finns också i Stockholms innerstad, berättar Robert Winroth.

Framtidens vårdcentral

Daniel Forslund
Daniel Forslund

Västerbottens läns landsting (VLL) har sedan tidigare ett samarbete i form av innovativ ljusanvändning med Philips på Norrlands Universitetssjukhus (länk till artikel). Resultatet av diskussionerna mellan innovationslandstingsråden har utmynnat i en ansökan till Vinnova, som beviljade stöd på 500 000 kronor. De medverkande fyra parterna bidrar med 150 000 kronor var, vilket innebär att förstudien totalt har en budget på 1,1 miljoner. Förstudien kring projektet ska bedrivas fram till den 15 april och därefter levereras en slutrapport. Om allt faller väl ut ska ett pilotprojekt genomföras i Västerbottens läns landsting. – Vi behöver samarbeta betydligt mer över både landstingsgränser och blockgränser för att bana väg för den digitala omställningen av hälso- och sjukvården. Det som är särskilt spännande med denna satsning är att vi tar ett samlat grepp om innovation både vad gäller själva vårdmötet och vårdens organisation och styrning. Först när vi organiserar vården för att belöna användning av nya digitala hälsolösningar kan dessa gå från projekt till vardag, säger Daniel Forslund. Förstudien bedrivs med representanter från VLL, SLL, Philips och Roche och ska fokusera på två frågeställningar: hur man utvecklar världens modernaste primärvårdsmottagning och hur man utvecklar en långsiktigt hållbar ersättningsmodell.

Bättre resursutnyttjande

– Vi måste hitta både sådant som är viktigt för patienten och för landstingen. Hur vi underlättar för patienten att få vård på egna villkor och suddar ut gränsen mellan slutenvården och hemmet. Och hur vi utnyttjar vårdresurserna bättre och minskar behovet av stafettläkare, säger Robert Winroth. Samtidigt ska förstudien också fokusera på hur innovativa företag lättare kan nå kunder i landstingen och få bra referensmiljöer till hands. Utmaningar och möjligheter i primärvården ska kartläggas och goda exempel ska tas fram i en omvärldsanalys. – Det här arbetet är unikt så vitt jag vet, jag har aldrig sett exempel på ett liknande partnerskap tidigare så jag är förstås väldigt glad över att vi fått igång förstudien, säger Robert Winroth. Roche ser samarbetet som ett utmärkt exempel på hur olika parter inom hälso- och sjukvården kan arbeta ihop för att hitta nya lösningar på komplexa problem: – På Roche ser vi oss som en långsiktig samarbetspartner till vården. Genom samverkan kan vi bidra till att innovation verkligen är med och förbättrar patientens resa genom vården, säger Susanna Francke Rodau, chef för strategisk marknadsföring på Roche.