MicroscopeKarolinska Institutet och läkemedelsföretaget Roches globala forskningsorganisation har träffat ett ramavtal om samarbete inom cancerområdet. Samarbetet syftar till att utveckla nya och bättre behandlingar och mer specifika analysmetoder, men också att identifiera nya signalvägar som kan bli mål för framtida läkemedel. Allt fler inom akademin, sjukvården och industrin inser att samverkan behövs för att nå gemensamma mål; mer effektiva metoder att upptäcka och behandla sjukdom. Olika former av samverkan växer fram mellan forskargrupper, universitet och företag. Karolinska Institutet har lång tradition av samverkan med näringslivet. Tidigare har samarbetet till stor del bestått av samarbete inom enskilda projekt. Men det har även växt fram ett behov av mer fasta och långsiktiga former för samverkan. Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet, berättar att KI i en stigande omfattning kontaktas av företag från hela världen som uttrycker intresse om samarbetsprojekt. Men KI gör ordentliga överväganden innan man inleder samarbeten.

Växte fram under en längre tid

Hans-Gustaf Ljunggren
Hans-Gustaf Ljunggren
– Vi har tidigare samarbetat med Roche och har ett stort förtroende för företaget, inte minst inom cancerområdet. Ramavtalet växte fram under en längre tids diskussioner. Nu ska vi tillsätta en styrkommitté som ska utforma detaljerna för enskilda projekt. Förhoppningsvis inleds de första konkreta projekten under 2015, säger han. Ramavtalet är tecknat med Roches globala forskningsorganisation med säte i Schweiz. – Under senare år har Roche inlett ett flertal samarbeten med ledande forskningsinstitut världen över. Karolinska Institutet identifierades som ett universitet med hög kvalitet och högt anseende, säger Margareta Olsson-Birgersson, medicinsk direktör på Roche i Sverige.

Frontposition skapar goda förutsättningar

Margareta Olsson-Birgersson
Margareta Olsson-Birgersson
– Karolinska Institutet har en frontposition i världen inom medicinsk forskning, inte minst inom cancerområdet. Det finns goda förutsättningar för att nå spännande resultat i det här samarbetet. Och att det dessutom finns en närhet till Karolinska Universitetssjukhuset med hög klinisk kompetens gör att de projekt som utvecklas snabbt kan gå in i klinisk forskning, säger hon. I och med att den medicinska utvecklingen hela tiden ställer krav på högre effektivitet blir det allt mer uppenbart att både akademins och företagens specifika kunnande behövs. Som ett uttryck för denna utveckling har Karolinska Institutet nyligen rekryterat en vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet (läs artikel). – Det förväntas av oss att vi är aktiva inom innovation och att resultaten bidrar till tillväxt i samhället. Det är en ny roll för universiteten i Sverige och Karolinska Institutet ska ligga i framkant av den utvecklingen, säger Hans-Gustaf Ljunggren.

Ska leta efter nya markörer

Inom ramavtalet kommer flera områden för samarbete att utvecklas. Ett är att identifiera nya markörer för olika cancersjukdomar och undersöka hur dessa markörer kan visa hur sjukdomen utvecklas och reagerar på behandling. Sådan kunskap kan också användas för att förbättra befintliga behandlingsmetoder men också leda till nya behandlingar och ge patienten en bättre uppfattning om sin prognos. Ett annat område är så kallad bioinformatik. Dagens analysmetoder av till exempel DNA och proteiner skapar mycket stora datamängder och det är angeläget att få ut bättre resultat från denna informationsmassa.

Ramavtal som kan utvidgas

Avtalet mellan Roche och Karolinska Institutet gäller i första hand under tre år men kan sedan förlängas med ett år i taget. Och det finns inget i avtalet som hindrar att samarbetet på sikt utvidgas även till andra terapiområden. Hans-Gustaf Ljunggren ser en ökad öppenhet och förståelse för samverkan. Man har utvecklat samarbetsformer som hanterar både akademins starka tradition att offentligt redovisa resultat från forskningen och företagens behov av sekretess i vissa frågor. – Alla inser idag att vi måste kombinera akademins och företagens kompetenser för att vi ska lyckas utveckla de nya läkemedel och behandlingsmetoder som cancersjukvården efterfrågar, säger han.

Bilder

Laboratorium. Foto: IStockPhoto (omfattas inte av CC. All rights reserved) Hans-Gustaf Ljunggren. Foto: Stefan Zimmerman (omfattas inte av CC. All rights reserved) Margareta Olsson-Birgersson. Foto: Roche (omfattas inte av CC. All rights reserved)