Efter ett omfattade arbete och flera års förberedelser har nu en ackrediteringsansökan lämnats in till OECI, Organisation of European Cancer Institutes. Organisationen grundades 1979 och består av 68 europeiska cancerinstitut, varav 18 är ackrediterade som Comprehensive Cancer Centers, CCC.

Sedan 2008 har OECI erbjudit ett ackrediteringsprogram som syftar till att bistå europeiska cancerinstitut med att implementera kvalitetssystem för cancervård genom riktlinjer, standards och peer review.

– Det känns helt fantastiskt att vi lyckats ro i land processen. Det har varit en lång väg att gå, men också roligt och lärorikt att göra den djupdykning som vi har gjort i organisationen, säger Eva Gustafsson, vårdenhetschef för området strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset samt projektledare för ackrediteringsprogrammet.

Att vara ett ackrediterat CCC innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandards i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning.

Flera steg återstår

Det återstår dock flera steg innan en ansökan kan godkännas. I slutet av oktober ska en grupp specialister inom cancervård, knutna till OECI, besöka Karolinska Universitetssjukhuset för att göra en granskning, en så kallad peer review.

– De har läst in sig på vår dokumentation och under två dagar ska de intervjua medarbetare och chefer på olika nivåer. De besöker också mottagningar, vårdavdelningar och cytostatikaenheter, men även verksamheter inom forskning, patologi, röntgen och strålbehandling. De gör stickprover för att se hur verksamheterna fungerar och skriver sedan en rapport som vi får möjlighet att kommentera.

Rapporten sammanställer granskningsresultatet och berättar även om vilka eventuella utvecklingsområden och förbättringsmöjligheter som behöver göras för att Karolinska ska nå upp till europeiska kvalitetsstandards.

– Utifrån gruppens slutrapport lämnar vi sedan in en handlingsplan för de områden som vi behöver förbättra och utveckla. Vår målsättning är att hela processen ska vara klar i mars 2020 och att vi då ska få en ackrediteringsstämpel, säger Eva Gustafsson.

Att ingå i ett ackrediteringsprogram är ett lyft för organisationen, menar Eva Gustafsson. Ytterst handlar det om att implementera en struktur som skapar förutsättningar för att identifiera såväl styrkor som brister, och att arbeta med ett ständigt förbättringsarbete enligt en lärandecykel som PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Syftet med ackreditering

Att vara ackrediterad innebär ett helhetsansvar för den teambaserade vården och en integrering av vård och behandling, forskning, innovation, undervisning och utbildning inom cancervården.

– Patienter ska kunna uppleva att det finns ett samlat ansvar för såväl prevention, diagnostik, behandling, rehabilitering och palliativ vård, säger Eva Gustafsson.

I dag är exempelvis en viss del av cancerrehabiliteringen kopplad till Tema Cancer, men mycket sker utanför sjukhusvården.

– Här behöver vi försäkra oss om att det inte uppstår glapp mellan olika organisationer så att patienterna inte hamnar mellan stolarna, säger Eva Gustafsson.

Ett annat ansvarsområde är den preventiva delen av cancervården och att tydliggöra sjukhusens och primärvårdens roll i det preventiva arbetet, exempelvis när det gäller ansvar för screening.

Eva Gustafsson, vårdenhetschef för området strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset samt projektledare för ackrediteringsprogrammet och Rebecca Albertsson, administrativ enhetschef på Tema Cancer.
Eva Gustafsson, vårdenhetschef för området strålbehandling vid Karolinska universitetssjukhuset samt projektledare för ackrediteringsprogrammet och Rebecca Albertsson, administrativ enhetschef på Tema Cancer.

Fria besökstider

Eva Gustafsson berättar även om att flera förbättringsarbeten har startat under processens gång.

– Det har funnits ett stort intresse ute i organisationen för vilka områden som behöver utvecklats. Ett exempel är att vi redan nu försöker anpassa oss till europeiska standards när det gäller besökstider. Inom Tema Cancer har vi infört fria besökstider. Det ska vara fritt för anhöriga och närstående att besöka och vara tillsammans med den som vårdas för cancer i slutenvården, oavsett tid på dygnet. Det fungerar bra eftersom Nya Karolinska har vårdavdelningar med enkelrum. Men det här har inte varit helt lätt att genomföra då man på vissa ställen har återgått till gamla rutiner och satt upp specifika besökstider, säger Eva Gustafsson.

Goda råd

På flera ställen i landet har liknande ackrediteringsprocesser startat. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Akademiska sjukhuset är i en inledande fas.

– Vi har träffats tillsammans på ett möte arrangerat av OECI och även haft en nordisk sammankomst där Norge, Finland och Danmark deltog. Det är oerhört viktigt med erfarenhetsutbyten och att vi kan stötta varandra. Vi har exempelvis lärt oss mycket av Norge och Universitetssjukhuset i Oslo, som blev ackrediterat 2017.

Eva Gustafsson menar att Karolinska Universitetssjukhuset gärna delar med sig till andra av sina erfarenheter och viktiga framgångsnycklar.

– Det viktigaste är att det finns en ledning som är drivande. För oss var det avgörande att vår temachef hade ett tydligt mål och en strategisk plan för hur vi skulle nå fram. Det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete och att det finns förståelse för att det tar tid. Vi har även haft en tät kontakt med OECI för att se om vi varit på rätt spår och när vi haft behov av mer tid så har vi mötts av förståelse.

Interprofessionell samverksamgrupp

Eva Gustafsson lyfter även fram det nära samarbetet med en arbetsgrupp som bestått av cirka 15 medlemmar från olika professioner inom Tema Cancer. De har varit projektledningens förlängda arm ut i organisationen och till de olika verksamheterna.

– De har gjort intervjuer och hämtat in dokumentation som varit nödvändig i ackrediteringsansökan. Jag och min kollega Rebecca Albertsson, som varit stödjande projektledare i processen, hade inte lyckats nå en lika hög kvalitet i arbetet utan hjälp av arbetsgruppen och medarbetare på golvet. Samarbetet grundlade också ett informationsnätverk som varit betydelsefullt för att nå ut med information i organisationen.

Den största utmaningen i arbetet fram till ansökan, har varit att våga dra gränser och behålla ett fokus på vad som efterfrågas av OECI.

– Det är lätt att vilja så mycket att man nästan drunknar i dokumentationsarbetet. Det handlar om att våga stanna upp, reflektera och kvalitetssäkra dokumentationen, trots att det finns en deadline. En viktig fråga är hur pass relevant dokumentationen är för hela organisationen. Arbetsgruppen har hjälpt oss mycket i den frågan, säger Rebecca Albertsson, administrativ enhetschef på Tema Cancer.

Om samtliga kriterier uppfylls blir Karolinska ackrediterat i mars 2020. En formell ceremoni kommer sedan att hållas i juni nästa år vid Helsingfors Universitetssjukhus under OECIs årsmöte (general assembly).