Residenset i Vänersborg, säte för styrelsen i Västra Götalandsregionen.
Residenset i Vänersborg, säte för styrelsen i Västra Götalandsregionen.
Nej till utvidgat vårdval inom specialistvården. Ja till fri barn- och ungdomstandvård upp till 25 år och riktade satsningar till regionens ungdomsmottagningar. Det är några av de vallöften som Socialdemokraterna och den röd-gröna ledningen presenterat inför kommande val i Västra Götalandsregionen. Vid det senaste valet 2010 fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i samverkan med Sjukvårdspartiet, en ledande minoritetsställning i Västra Götalandsregionen. Men, valet som underkändes av Valprövningsnämnden på grund av missar i samband med rösträkningen, fick göras om i maj 2011. Sjukvårdspartiet förlorade då sina mandat och Socialdemokraterna förhandlade med olika samarbetspartners. Sedan slutet av maj 2011 styrs regionen av (S), (V) och (MP) i ett minoritetsstyre med sammanlagt 73 mandat, två mandat från ett majoritetsstyre.

”Sveriges bästa sjukvård 2025”

Med sina 52 mandat är Socialdemokraterna det största partiet. I förslaget till budget inför 2015 lyfter partiet fram flera riktade satsningar för att uppnå målet ”Sveriges bästa sjukvård 2025”.
Helén Eliasson.
Helén Eliasson.
– Vår prioritering är att få till en sömlös och sammanhållen vård. Vi har idag vårdval inom primärvården och vi har en bred överenskommelse, även med Vänsterpartiet, om att vi ska fortsätta att utveckla det lagstadgade vårdvalet. Men vi säger nej till att utvidga vårdvalet till öppen specialistvård, säger Helén Eliasson, regionråd (S) samt ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsutskott i Västra Götaland.

Sömlös vård kräver nya ersättningssystem

Hon ställer sig kritisk till Alliansens politik som förts i Stockholm och menar att landstingets sjukvård går mot en fragmentiserad vård med stora svårigheter att hålla samman vårdkedjorna och där de mest sjuka, inte minst äldre, hamnar på undantag. – En del av det som gjorts i Stockholm för att öka tillgängligheten har varit bra, men fokuset på privatiseringar och utförsäljningar har lett till att vården splittrats och helhetsansvaret riskerar att gå förlorat. Den utvecklingen vill vi inte se i Västra Götalandsregionen, säger Helén Eliasson. Det finns också en stark oro, menar hon, att universitetssjukhusens FoU-uppdrag och den kliniska forskningen hotas om ett utökat specialistvårdval införs.

Utvidgat vårdval leder till uppsplittrad vård

– Vi ser inte hur man ska få till detta om man splittrar upp vården i ett utvidgat vårdval. Regionen ska ha ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem som bygger på samarbete, och inte på konkurrens, mellan olika vårdgivare och vårdnivåer, säger Helén Eliasson.
Göran Larsson.
Göran Larsson.
För att lyckas få till stånd en sömlös vård, krävs ersättningssystem som främjar sammanhållna vårdkedjor, menar Göran Larsson, hälso- och sjukvårdsgruppledare för Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen. – Vi har inget sådant system i dag, istället har vi stuprörsbudgetar som inte stödjer ett samarbete och en samverkan över organisationsgränserna.

Närsjukhus med forskning i Angered

Helén Eliasson lyfter även satsningarna på närsjukvården och en nära samverkan med kommunerna som en annan viktig fråga inför valet. Nästa år beräknas ett nytt närsjukhus i Angered stå klart, över en halv miljard kronor har investerats i projektet och bakom satsningen finns en bred politisk enighet. – Sjukhuset byggs i nordöstra Göteborg där vi ser att hälsan inte är rättvist fördelad. Vi vill säkerställa att befolkningen som lever där får tillgång till en jämlik vård och skapa ett centrum för forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle, säger Helén Eliasson.

Fri tandvård upp till 25 år

En annan prioriterad fråga för den röd-gröna ledningen är en fri barn- och ungdomstandvård. Reformen infördes 2010 och har utvidgats till att nu omfatta alla unga upp till 25 år. – Vi har bra stöd för den här reformen. Vi såg tidigare en oroväckande utveckling där framförallt barn och unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden, fick en sämre tandhälsa. Vi vill motverka denna utveckling och satsa mer på att förebygga ohälsa, säger Helén Eliasson. Göran Larsson menar att reformen är lyckad och medverkar till en mer jämlik vård. – Den sätter Västra Götalandsregionen i framkant i landet.

Miljöpartiet vill vara del av en majoritet

Hur det fortsatta styret i Västra Götalandsregionen kommer att se ut efter 14 september är fortfarande ovisst. Miljöpartiet har aviserat att de prioriterar att sitta i ett majoritetsstyre efter valet. – Vi har inte låst oss utan inväntar väljarnas röster. Vi vill verkställa en politik som tydliggör vår gröna politik. Och vi har också sagt att vi inte kommer att sätta oss i en konstellation med Sverigedemokraterna. Det lär bli förhandlingar efter valet, säger Göran Larsson.

Prioriterade frågor för (S) och (MP) inför 2015

• Nej till utvidgat vårdval inom öppen specialistvård • Satsningar på en sammanhållen vård och ett utvecklat samarbete mellan den prehospitala vården, primärvården och den kommunala hemsjukvården • Fri tandvård för barn och ungdomar upp till 25 år • Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande vård • Riktade satsningar på psykologisk och beteendevetenskaplig kompetens i den första linjens sjukvård • Vid välgrundad misstanke om cancer ska besök hos specialist erbjudas inom 14 dagar. • Regionens riktlinjer för vård av papperslösa ska följas.
Detta är den första av två artiklar om Västra Götalandsregionen inför valet den 14 september 2014. Tidigare har fyra artiklar om valet i Stockholm och Region Skåne publicerats:

Bilder

Residenset, Vänersborg där styrelsen för Västra Götalandsregionen sitter. Foto: Daniel Svensson (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license) Göran Larsson och Helén Eliasson. Foto: Västra Götalandsregionen (omfattas inte av CC. All rights reserved).