Huvudförslaget i slutbetänkandet från utredaren Toivo Heinsoo att det särskilda statsbidraget till regionerna för läkemedelsförmånen ersätts med ett motsvarande generellt bidrag skulle innebära att regionerna får ta fullt ansvar för läkemedelskostnaderna. I gengäld föreslås att regionerna får behålla all återbäring från avtal med läkemedelsföretagen. I dag delar staten och regionerna på rabatterna. Ett nytt särskilt statsbidrag föreslås också för att stimulera användning av nya effektiva läkemedel.

I en intervju för LIFe-time.se i samband med att slutbetänkandet överlämnades, menade Toivo Heinsoo att det inom systemet finns effektiviseringar och besparingar som är möjliga att göra, och som kan kompensera för att det generella statsbidraget inte kommer att räknas upp på samma sätt som det särskilda statsbidraget. Han ansåg att förslagen sammantaget skapar möjlighet för en tydligare ansvarsfördelning mellan staten och regionerna:

– Förslagen innebär att läkemedel som används inom slutenvården och läkemedel inom öppenvården kommer att hanteras på samma sätt finansiellt. Regionerna kommer att kunna göra prioriteringar inom hälso- och sjukvården och får ta ansvar för kostnadsutvecklingen av alla läkemedel. Det ger också ett utrymme för regionerna att komma överens om gemensamma nationella prioriteringar och få mer tyngd i detta, genom att man är ansvarig för hela ekonomin, sade Toivo Heinsoo till LIFe-time.se.

Nej till generellt bidrag

Men LIF skriver i sitt remissvar att man ser med stor oro på förslaget att avskaffa det särskilda statsbidraget till läkemedelsförmånerna. Det innebär att ersättningen till regionerna helt frikopplas från den faktiska användningen av läkemedel och det prognostiserade behovet, anser LIF.

– Vi säger ett tydligt nej till detta. En sådan överföring skulle innebära att statsbidraget successivt kommer att urholkas. Patienter skulle ganska snabbt få sämre tillgång till nya effektiva läkemedel, säger Anders Blanck, vd LIF.
Det föreslagna särskilda statsbidraget för att stimulera användning av nya läkemedel får också nej från LIF, som förslaget är utformat. Eftersom bidraget inte ska vara baserat på det prognostiserade behovet av att använda nya läkemedel riskerar det att endast bli symboliskt.

– Det faktum att ett sådant särskilt bidrag föreslås tolkar vi som att utredaren delar vår oro för att regionerna inte kommer att prioritera att investera i nya läkemedel med ett generellt statsbidrag, säger Anders Blanck.

Ny myndighet löser inte problemen

LIF är också kritiskt till förslaget att inrätta en ny regiongemensam myndighet, Läkemedelsrådet, som är tänkt att ersätta det nuvarande NT-rådet. Enligt LIF skapar det nuvarande systemet med otydliga och oreglerade processer för ordnat införande stor osäkerhet för läkemedelsföretagen om vad som ska gälla. Men utredningens förslag löser inte problemen, anser Anders Blanck:

– Vi kan inte se att den föreslagna myndigheten skulle innebära någon väsentlig förändring jämfört med dagens system, eftersom utredaren överlåter åt regionerna att utforma verksamheten för Läkemedelsrådet. Det finns en lång rad problem på det här området och här måste förslagen från utredningen omarbetas i grunden.

Anders Blanck efterlyser också en lösning på problemet att avtal mellan företag och regionerna omfattar all försäljning inklusive parallellimporterade produkter:

– I dag tvingas svenska läkemedelsföretag lämna rabatt på produkter som de inte själva har sålt utan som parallellimporterats. Det är en helt oacceptabel ordning vilket vi inom läkemedelsbranschen påtalat upprepade gånger. Att utredningen inte lämnar förslag som rättar till detta är anmärkningsvärt, säger Anders Blanck.

 

Fakta: LIFs remissvar i korthet

LIFs svar på förslagen i Läkemedelsutredningens slutbetänkande i korthet:

 • avstyrker förslaget att inordna det särskilda statsbidraget för läkemedel i det generella statsbidraget.
  - anser att förslaget om att inrätta ett nytt särskilt bidrag för användning av nya läkemedel behöver omarbetas.
  - tillstyrker förslaget om att införa ett statligt stöd till de landsting som har ovanligt stora kostnader för vissa läkemedel mot sällsynta sjukdomar.
 • avstyrker förslaget om att inrätta en ny landstingsgemensam myndighet, Läkemedelsrådet, med föreslagen utformning.
  - tillstyrker förslaget att patientföreträdare och företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis ska erbjudas att delta i Läkemedelsrådets arbete.
  - tillstyrker förslaget att Läkemedelsrådet åläggs att fatta beslut om rekommendation för rekvisitionsläkemedel efter ansökan från företag.
  - tillstyrker att det fastställs kriterier som ligger till grund för rekommendationerna från Läkemedelsrådet-
  - tillstyrker att det fastställs tidsgränser för Läkemedelsrådets handläggning av ärenden om rekommendationer för rekvisitionsläkemedel.
 • avstyrker förslaget om att det ska fastställas i TLV:s instruktion att hälften av ledamöterna i nämnden ska utgöras av landstingsföreträdare
 • anser att hälsoekonomisk utvärdering och förhandling tydligt måste särskiljas.
  - tillstyrker förslaget om möjlighet till förmån per indikation och att ha mer än ett fastställt pris för en vara.
  - avstyrker förslaget om att avtal bara får ingås om det påverkar landstingens eller patienternas kostnader.
  - avstyrker förslaget om att avtal ska medföra ett betydande mervärde för patienten eller samhället.
  - tillstyrker förslaget om att det är landstingen gemensamt som är avtalspart och att det inte är tillåtet för enskilda regioner att ingå avtal för förmånsläkemedel.
 • välkomnar att TLV ges i uppdrag att följa upp användning av nya innovativa produkter.
 • välkomnar att Socialstyrelsen får i uppdrag att göra årliga analyser av jämlik tillgång på läkemedel.
 • anser att förslaget om behandlingsforskning är bra men behöver utredas vidare
 • välkomnar att LV får i uppdrag att upprätta kunskapsunderlag avseende samtliga läkemedel.
 • har inga synpunkter på förslagen kring landstingens möjlighet att ansöka om omprövning av hela läkemedelsgrupper, att landsting och läkemedelsföretag får en reglerad rätt till överläggning i omprövningsärenden och TLV:s möjlighet att meddela föreskrifter om prishöjningar.

Läs LIFs remissvar i sin helhet