Lif och IVL Svenska miljöinstitutet vill testa miljömodellen i skarpt läge vid upphandling av läkemedel.

En miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning är ett av de långsiktiga målen för den nationella läkemedelsstrategin, och Lif har i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet under flera år arbetat med att ta fram en modell för miljöbedömning. Syftet med modellen är att göra det möjligt att jämföra vilken miljöpåverkan som olika produkter med samma aktiva substans har – för att tvinga fram förbättringar och minska miljöpåverkan i samband med tillverkning och användning av läkemedel. 

Ökad miljömedvetenhet

Nu har IVL tillsammans med Lif undersökt hur och när miljöbedömningsmodellen kan användas. Studien visar att det finns en ökad medvetenhet om behovet av att minska miljöpåverkan av läkemedel, och att produktspecifik miljöinformation kommer att göra det lättare att prioritera och driva på förbättringar, men att det bygger på att det finns gemensamma standarder.  

– Sverige har en unik position i och med att vi har en tradition att samarbeta mellan olika aktörer, och det var något som kändes väldigt tydligt i de workshops och intervjuer vi genomfört. Det finns en klar vilja till konstruktivt samarbete för att komma vidare, säger Ann-Christin Pålsson som är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Redan idag ställs det miljökrav vid offentlig upphandling, utifrån kriterier som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram.

– Det finns, och ställs krav. Men kraven behöver följas upp, och framförallt behöver man belöna dem som har god prestanda. Det tycker jag inte görs. Det är fortfarande lägsta pris som vinner, säger Bengt Mattson som är sakkunnig inom miljöfrågor på Lif.

– Och kriterierna behöver vidareutvecklas, där kommer rapporten kunna bidra mycket.

Bengt Mattson
Bengt Mattson

Hoppas bli vägledande

Lif ska tillsammans med IVL inleda ett arbete med att undersöka hur modellen fungerar i praktiken.

– Det som ligger närmast är att börja tillämpa modellen i regionernas upphandling, säger Ann-Christin Pålsson.

Förhoppningen är att modellen med miljöbedömning ska bli vägledande både vid regionernas upphandling av läkemedel, i kombination med apotekens hållbarhetsguide för receptfria läkemedel, och på sikt i läkemedelsförmånssystemet där de flesta produkterna finns. Tidigare i höstas aviserade regeringen att den vill inleda en försöksverksamhet med miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet, i samband med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket utser periodens vara inom generikasystemet för läkemedel.

– Min önskan är att när man nu börjar arbeta med miljöhänsyn inom förmånssystemet så ska man ta sin utgångspunkt i IVL-rapporten. Min förhoppning är att vi ett par år i framtiden ska ha samma kriterier och samma typ av bedömningar oavsett vilket marknadssegment det handlar om, säger Bengt Mattson.

Behövs gemensamma krav

Rapporten lyfter behovet av harmonisering och standarder inte bara i Sverige utan också på nordisk nivå, och internationellt.

– Det är ett problem att det är olika krav på olika marknader. Vi behöver gemensamma standarder och en samsyn när man ställer krav, säger Ann-Christin Pålsson.

Enligt Bengt Mattson kan Sverige vara piloten som banar väg för liknande arbetssätt internationellt.

– Det som är bra är att det blir mycket lättare att förespråka en modell i våra internationella kontakter när det finns en solid vetenskaplig rapport på engelska.