Under 2018 uppgick läkemedelsföretagens investeringar i hälso- och sjukvården i Sverige till totalt ca 885 miljoner kronor, en ökning med ungefär 5 procent jämfört med året dessförinnan. Det framgår av en sammanställning av den öppna rapporteringen från LIFs medlemsföretag, och de läkemedelsföretag utanför LIF som förbundit sig att följa LIFs Etiska Regelverk, som publicerats med start 31 maj. Företagens rapporter kan liksom tidigare år nås via LIFs samarbetsdatabas för Disclosure code.

Anders Blanck, VD för LIF
Anders Blanck, VD för LIF

– Det är positivt att företagens investeringar i olika samverkansprojekt med svensk hälso- och sjukvård ökar. Nära samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvården är en förutsättning för att nya läkemedel ska kunna utvecklas, och för bättre vård för patienterna. Jag hoppas att den positiva trenden fortsätter även i år. Det behövs mer samverkan för att Sverige ska kunna växa som Life Science-nation, säger Anders Blanck, VD för LIF.

Liksom tidigare år är det investeringar inom forskning och utveckling i hälso- och sjukvården som dominerar. Under förra året uppgick forskningsinvesteringarna till drygt 700 miljoner kronor, en ökning med cirka 6 procent jämfört med 2017.

Ersättningarna till sjukvårdsenheter eller till enskild hälso-och sjukvårdspersonal för konsultationsuppdrag summerade till ungefär 100 miljoner kronor, vilket i stort var oförändrat. Dessa konsultarvoden avser främst ersättningar till medicinska experter och regleras i trepartsavtal mellan experten, dennes verksamhetschef, och läkemedelsföretaget. Det kan exempelvis handla om föreläsningar eller utbildningar inom läkarens sjukdomsområde vid vetenskapliga möten i Sverige eller utomlands.

Jonas Duborn, Compliance officer på LIF
Jonas Duborn, Compliance officer på LIF

Öppenheten gällande alla ersättningar till sjukvårdspersonal regleras av dataskyddsförordningen, GDPR, då rapportering på individnivå innebär publicering av personuppgifter. Därför måste den enskilde läkaren ge sitt tillstånd till att företaget öppet publicerar ersättningar som utbetalats för samarbetsprojekt. I Sverige var det i fjol 80 procent av hälso-och sjukvårdspersonalen som gett ett sådant tillstånd (79 % under 2017).
– Tidigare år har Sverige legat i topp i Europa vad gäller läkarnas öppenhet kring ersättningar, och det är glädjande att andelen bibehålls under 2018, säger Jonas Duborn, Compliance officer på LIF.