I dag ställs diagnosen prostatacancer med hjälp av ett PSA-blodprov följt av vävnadsprov. Diskussionen om att införa en allmän screening har pågått i många år och Socialstyrelsen utredde frågan senast 2014. Nu har myndigheten genomfört en ny utredning med slutsatsen att Socialstyrelsen avråder från ett införande av allmän screening med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före vävnadsprovtagning. Anledningen är att PSA-provet ofta ger falsklarm. Testet kan inte skilja mellan cancer som måste behandlas och sådan som inte behöver det. "Screening för prostatacancer med PSA-prov riskerar att leda till att många behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig", skriver myndigheten.

Prostatacancerbehandling ger ofta svåra biverkningar. De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och ändtarmsbesvär är andra vanliga, bestående biverkningar.

– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet.

"Kompletterande diagnostik måste utvärderas mer"

Med hjälp av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har Socialstyrelsen även utrett kunskapsläget för diagnosmetoder utöver PSA-provet. Flera sådana har kommit senaste åren, varav Sthlm3-testet är ett som finns tillgängligt på Karolinska Sjukhuset sedan ett drygt år tillbaka. Socialstyrelsen tycker att dessa "är lovande" men att resultaten behöver valideras i ytterligare studier innan man med säkerhet ska kunna se hur mycket överdiagnostiken minskar i en screeningsituation.

Att man nu efterlyser mer forskning är märkligt menar Henrik Grönberg, professor i i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet. Han ledde forskningsprojektet där Sthlm3-testet utvärderades på nästan 60 000 män. Studien publicerades 2015 och efter den har fler resultat kommit, till exempel en studie som visar att Sthlm3-testet hittar 20 procent fler män med aggressiv prostatacancer och minskar antalet onödiga vävnadsprov med hälften jämfört med dagens praxis med PSA-prov.

Henrik Grönberg
Henrik Grönberg

– Stockholm 3 är det enda testet som utvärderats ur ett screeningperspektiv kliniskt och det har ett extremt starkt vetenskapligt underlag. Jag tycker att SBU har gjort en undermålig utvärdering och är inte vad jag hade väntat mig av en expertgranskning. Jag bedömer att det räcker med den forskning som finns, säger Henrik Grönberg.

Socialstyrelsens rekommendation att inte införa screening av prostatacancer är nu ute på remiss. En slutlig version klubbas under hösten 2018.

Som en reaktion på Socialstyrelsens besked om att inte rekommendera allmän screening av prostatacancer gick regeringen ut med besked om att skjuta till en halv miljon kronor för att stärka sitt arbete med tidig upptäckt och diagnostik av prostatacancer. För pengarna ska regionala cancercentrum, RCC, göra en gemensam utredning och "samla de som har bäst kunskap kring PSA-prov och alternativ tilläggsdiagnostik och genomföra workshops med syfte att identifiera ett standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige."